gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA NAKİL DUYURUSU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nakil başvurularına karşı bir duyuru ile kontenjanı hatırlattı.

20 Şubat 2014 Perşembe 23:38
AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA NAKİL DUYURUSU

KURUMLAR ARASI NAKİL İŞLEMLERİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliği 17.05.2013 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanarakyürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin "Başka kurumlardan naklen atama" başlıklı 19'uncıı maddesinde;Bakanlığa kurumlar arası nakil yolu ile atamaların Ocak ve Temmuz ayları olmaküzere iki dönem halinde toplu olarak yapılacağı, bu atamalara esas kadro veunvanların, başvuru ve değerlendirme usulü ve diğer hususların Bakanlıkçaduyurulacağı hükme bağlanmıştır.

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İCetvelinde; Açıktan veya naklen atama yoluyla kullanılmak üzere bir öncekiyıldan ayrılanların yerine atama yapılabileceğine dair bir düzenlemebulunmamakla birlikte genel bütçeli idareler için ayrılan 36.000 adet açıktanve nakil suretiyle atama yapılacağı hüküm altına alınmış, ancak 02/01/2014tarihli olura istinaden verilen kadroların düşülmesi sonucunda kalan 28.500 adetatama izin sayısı sonucu Bakanlığımıza 30 adet açıktan atama ve nakil sayısıverilmiş olup, Bakanlığımızın vermiş olduğu hizmet alanı dikkate alındığında busayı ihtiyacımızı karşılamamaktadır.

Yukarıda yazılı sebepler nedeniyle, 2014 yılı içinkullanılacak kadro sayısı yeterli olmadığından 2014 yılı Ocak ayı içerisindeKurumlar arası personel nakil ilanına çıkılamamaktadır.

Daha önce müracaatta bulunmuş olanlara bu duyurudışında ayrıca yazılı cevap verilmeyecek olup, Bakanlığımız hizmet alanlarıdikkate alındığında kalifiye personel ihtiyacının karşılanamaması sebebiyle"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği" nin "Başka kurumlardan naklen atama" başlıklı 19 uncu maddesindedeğişiklik taslağı hazırlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET