gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KURUMLARA GÖRE 2016 YILI AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARI

2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayıları açıklandı.

06 Ocak 2016 Çarşamba 09:01
KURUMLARA GÖRE 2016 YILI AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARI

18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı MerkeziYönetim Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b)bendinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birincifıkrası kapsamında 51.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceğihüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

a) Atama izin sayılarının kamu idare, kurum vekuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekildeyapılması,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için;daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı,unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama iznialınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c) 2015 yılında verilmiş bulunan atama izinleridâhilinde 31/12/2015 tarihi itibarıyla;

- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi sözkonusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmişolan,

- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göreyerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talepedilen,

ve 2015 yılında sonuçlandırılamayan atamaişlemlerinin, 2015 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerindenkullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlıkalınmaksızın, 2016 yılında tamamlanabilmesi,

ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında,2016 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defakamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarındanyapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden,bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

d) 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarıncayapılacak atamaların ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarınailave edilerek atama yapılan kurumlara tahsis edilmiş sayılması,

e) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum vekuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerinegetirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,


f) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücününkamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçinYapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslarçerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacakatamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2'sine kadar olanımkullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda busayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yöneticikadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranıuygulanmaz.)

-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanlarınisimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığınabildirilmesi,

g) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla,belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceleritibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulamasisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden MaliyeBakanlığına gönderilmesi,


(I) SAYILI CETVEL
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI 
Sıra No Kurum Adı Uygun Görülen
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
1 ADALET BAKANLIĞI 20
2 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 10
3 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 10
4 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI  20
5 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 10
6 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2
7 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2
8 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 2
9 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 2
10 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI  10
11 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
12 BAŞBAKANLIK 20
13 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  20
14 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 20
15 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 3
16 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  20
17 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 10
18 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2
19 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
20 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 10
21 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
22 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3
23 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 20
24 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 10
25 DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 3
26 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 3
27 EKONOMİ BAKANLIĞI  15
28 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
29 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 15
30 GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 3
31 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 10
32 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI  20
33 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  20
34 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
35 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  20
36 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI 10
37 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 10
38 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 20
39 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 10
40 KALKINMA BAKANLIĞI  20
41 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 10
42 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 5
43 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
44 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 3
45 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 20
46 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI 3
47 MALİYE BAKANLIĞI 20
48 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
49 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
50 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 30.000
51 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
52 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 20
53 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
54 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 20
55 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 10
56 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 10
57 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 60
58 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 10
59 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 10
60 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 10
61 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3
62 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 10
63 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
64 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
65 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 10
66 TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 2
67 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI 10
68 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 10
69 TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 2
70 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 3
71 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI 10
72 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI 5
73 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 10
74 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
75 TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2
76 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 5
77 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 20
78 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2
79 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
80 YARGITAY BAŞKANLIĞI 10
81 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI 5
82 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 10
83 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
84 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 10
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sıra No Kurum Adı Uygun Görülen
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5
2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 5
3 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 5
4 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5
5 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5
6 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5
7 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5
8 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5
9 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5
10 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5
11 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 5
12 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5
13 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5
14 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 5
15 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5
16 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 5
17 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 5
18 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5
19 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5
20 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5
21 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5
22 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 5
23 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 5
24 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 5
25 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 5
26 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 5
27 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 5
28 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5
29 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
30 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5
31 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5
32 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5
33 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5
34 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5
35 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5
36 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5
37 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5
38 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5
39 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5
40 EGE ÜNİVERSİTESİ 5
41 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5
42 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5
43 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
44 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5
45 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5
46 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 5
47 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5
48 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5
49 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5
50 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
51 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5
52 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 5
53 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5
54 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 5
55 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5
56 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 5
57 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 5
58 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5
59 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
60 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 5
61 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
62 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5
63 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 5
64 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 5
65 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5
66 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5
67 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5
68 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
69 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 5
70 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5
71 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5
72 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 5
73 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 5
74 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5
75 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5
76 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5
77 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5
78 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5
79 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5
80 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5
81 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5
82 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 5
83 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5
84 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 5
85 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 5
86 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5
87 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5
88 ORDU ÜNİVERSİTESİ 5
89 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
90 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 5
91 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5
92 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 5
93 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 5
94 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5
95 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5
96 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5
97 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 5
98 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5
99 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 5
100 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5
101 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 5
102 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 5
103 TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  5
104 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5
105 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 5
106 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 5
107 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 5
108 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
109 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 5

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET