gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİ HİZMET UZMANINA İHTİYACI OLAN KURUMLAR MALİYEYE BİLDİRMELİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu gereğince Kurumlarda çalışacak mali hizmet uzmanlarının ihtiyaç belirlenmesi, sınav ve atamaları düzenlenmiştir. Bu Kanun gereğince 2014 yılı için Maliye Bakanlığı Kamu Kurumlarından kadro ihtiyaçlarını 08 Temmuz 2014 tarihli yazı ile talep etti.

14 Temmuz 2014 Pazartesi 03:53

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında, idarelerin mali hizmetler birimlerinde mali hizmetler uzman yardımcısı çalıştırılabileceği, mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına ve pozisyonlarına atanabilmek için maddede belirtilen şartlarla birlikte yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak şartının arandığı, özel yarışma sınavının Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığınca yapılacak sözlü sınavdan oluştuğu, özel yarışma sınavında başarılı olanların ÖSYM tarafından başarı sırası ve yaptıkları tercihler dikkate alınarak belirleneceği ve bunların idarelerde mali hizmetler uzman yardımcısı kadro ve pozisyonlarına atanacakları, özel yarışma sınavına katılacak adayların belirlenmesi, sınavların yapılması, atama ve yerleştirilmeleri, yeterlik sınavı ile çalışma usul ve esaslarının Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 
 
 Anılan Kanun hükmüne dayanılarak, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali hizmetler birimlerinde çalıştırılacak mali hizmetler uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği 06/02/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, alınacak uzman yardımcısı sayısının, idarelerin kadro ve pozisyon durumları ile taleplerine göre Bakanlığımız tarafından belirleneceği belirtilmiştir. 
 
 Bu çerçevede, Bakanlığımızca 2014 yılı içerisinde mali hizmetler uzman yardımcılığı özel yarışma sınavı yapılması planlanmakta olup, bu sınavla alınacak mali hizmetler uzman yardımcısı sayısının tespitine ve yapılacak diğer çalışmalara esas olmak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarında mevcut mali hizmetler uzman ve uzman yardımcısı kadro/pozisyon sayısına ve bu konuda idarelerin yapılacak sınavla alınacak mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı hakkındaki taleplerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
 Bu nedenle, İdarenizde mevcut mali hizmetler uzman ve uzman yardımcısı kadro/pozisyon sayısının ve bu sayı çerçevesinde 2014 yılında yapılacak sınav için, İdarelerce talep edilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısının Kurumlarda kullanılabilecek açıktan atama izin sayıları dikkate alınarak ekte yer alan form doldurulmak suretiyle en geç 18/08/2014 tarihine kadar Maliye Bakanlığına bildirilmesi, bu suretle talep edilen mali hizmetler uzman yardımcısı kadar atama izninin atama yapılıncaya kadar saklı tutulması gerekmektedir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET