gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB 5950 ŞEF VE MEMUR KADRO ATAMASI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME BAŞVURULARINI ALIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Yılı Şef-Memur görevde yükselme başvurular 03-07 Kasım 2014 tarihleri arasında alınacaktır. Atama sonuçları 21/11/2014 tarihinde duyurulacak. MEB merkez teşkilatında 231 adet şef, 70 adet memur ile taşra teşkilatında 2650 adet şef, 3000 adet memur kadroları için görevde yükselme sınavına girip 70 ve üzeri puan alınması gerekiyor.

03 Kasım 2014 Pazartesi 05:29
MEB 5950 ŞEF VE MEMUR KADRO ATAMASI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME BAŞVURULARINI ALIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Yılı Şef-Memur görevde yükselmebaşvurular 03-07 Kasım 2014 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Merkez Teşkilatı Şef-Memur Kadroları İçin Tıklayınız

Taşra Teşkilatı Şef Kadroları İçin Tıklayınız

Taşra Teşkilatı Memur Kadroları İçin Tıklayınız

 

ELEKTRONİK ATAMA BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BUKILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

 

BAŞVURULARIN ALINMA VE ONAY TARİHLERİ 

ATAMA SONUÇ İLAN TARİHİ

03-07/11/2014

21/11/2014

 

 İLGİLİ MEVZUAT

•       657 sayılı DevletMemurları Kanunu,

•       Kamu Kurum veKuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair GenelYönetmelik,

•       Millî EğitimBakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer DeğiştirmeSuretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

 

1.  GENEL AÇIKLAMALAR

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve UnvanDeğişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12/B maddesi ile Millî EğitimBakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer DeğiştirmeSuretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği adaylarıntercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atama yapılacak olup, başarıpuanlarının eşitliği halinde ise sırasıyla;

a)  Hizmet süresi fazla olanlara,

b)  Daha üst öğrenimi bitirmiş olana, 

c)   Üst öğrenim mezuniyet notu yüksekolanlara

 

öncelik verilecektir. 

 

(Hizmet süresinin hesaplaması; Millî Eğitim BakanlığıPersonelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme SuretiyleAtanması Hakkında Yönetmeliğinin 4 maddesinin h bendinde geçen süreler dikkatealınacaktır.)

 

Yukarıdaki hükümler gereği duyuruya çıkılan tarihte münhalbulunan merkez teşkilatında 231 adet şef, 70 adet memur ile taşra teşkilatında2650 adet şef, 3000 adet memur kadroları için görevde yükselme sınavına girip 70ve üzeri puan alan adayların 03/11/2014 - 07/11/2014 tarihleri arası atamabaşvuruları elektronik ortamda alınacaktır.

Adaylar,görevde yükselme için ilan edilen münhal şef vememur kadrolarına atama başvurularınıhttp://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindenyapabileceklerdir.

2.  BAŞVURU ESASLARI                         

2.1 BAŞVURU ŞARTLARI                                         

•       13 Eylül 2014tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylarbaşvuru yapabilecektir.

•       Adaylardansoruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler yeni görevlerine başladıklarıtarihten itibaren 4 yıl geçmeden eski görev yerlerini tercih edemeyeceklerdir.

•       İlan edilenmünhal şef ve memur kadrolarına;

 

a)      Müktesep itibariyle buderecelere atanmaya hak kazanamayan adayların atama başvuruları kabuledilmeyecek, geçersiz sayılacaktır.

b)     Ayrıca 3'üncü ve 4'üncüderece münhal şef kadrolarına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'incimaddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıyanların veyamüktesebi bu derecelere gelenlerin atamaları yapılacaktır.

 

•  Her aday belirlenen süre içerisinde başvurudabulunmak zorunda olup başvuru süresi uzatılmayacaktır.

 

2.2 BAŞVURU USULLERİ

•       AtamaBaşvuruları, 03-07 Kasım 2014 tarihleri arasında saat 18: 00'e kadarelektronik ortamda alınacaktır.

•       Aday, http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr  internetadreslerinden T.C. kimlik numarası ile "Elektronik Atama BaşvuruFormu"na girerek başvuru işlemini yapabilecektir.

•       Aday, ilan edilenşef veya memur kadrolarına tercihte bulunurken müktesebine uygun kadro olmamasıhalinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan "Alt dereceye atanmayıkabul ediyorum" yazılı kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.

•       Aday, kimlik ve başvurubilgilerini "Elektronik Atama Başvuru Formu"na girerek MEBBİS üzerindengelen bilgilerinin doğruluğunu ve başvurusunun gerçekleşip gerçekleşmediğinikontrol edecektir. Başvurusunun gerçekleşmemesi halinde tüm sorumluluk adayınkendisine ait olacaktır.

•       Adaya aitbilgilerde bir hata veya eksiklik yoksa adaya ait "Elektronik AtamaBaşvuru Formu" birim yetkilisi tarafından süresi içerisinde sistemdeonaylanacaktır. Aday tarafından da onay işleminin tamamlanıp tamamlanmadığıtakip edilecektir.

•       Adaya ait"Elektronik Atama Başvuru Formu" onaylandıktan sonra, bir çıktısıimzalanıp mühürlenerek adaya verilecek, bir çıktısı da merkez ve taşrateşkilatında aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadarözlük dosyasının bulunduğu birimlerde saklanacaktır.

•       70 ve üzeri puanalarak sınavı kazanan adayların, ilan edilen kadrolar için 25 (yirmi beş)tercih hakkı vardır. Ancak adaylar, tercihlerine atanamamaları ihtimalini degöz önünde bulundurarak herhangi bir boş kadroya atanmak istiyorlarsa 26'ıncıtercih olarak "tercihlerim dışında atanmayı kabul ediyorum"tercihinde de bulunabileceklerdir. ( 26'ıncı tercih a) Merkez Teşkilatı b)TaşraTeşkilatı c) Merkez ve taşra teşkilatı şeklinde olacaktır.)

•       Sınavı kazananancak hâlen aylıksız izinde olan (askerlik, doğum vs.) personel de atamabaşvurusu yapabilecektir

•       Adaylar teşkilatayrımı yapmaksızın merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen kadroları tercihedebileceklerdir.

•       Adaylar tektercih yapabilecekleri gibi, belirtilen sayıda da tercihte bulunabilirler.

 

 

UYARI: Aday, yaptığı Elektronik Atama Başvuru Formu ileAtama Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.Bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan kendisisorumlu olacaktır.

 

2.3.BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a.  Elektronik Atama Başvuru Formu dışında birbelgeyle yapılmışsa,

b.  Başvuruda aday bilgilerinde eksiklik, hataveya çelişki varsa,

        c.   AtamaBaşvuru işlemleri başvuru için belirtilen süre içinde (03 - 07 Kasım 2014)yapılmamışsa,

  ç. Elektronik Atama Başvuru Formu,belirtilen süre içinde (03 - 07   Kasım 2014) elektronik ortamdaonaylanmamışsa,

    d.  İlan edilen kadrolara müktesepitibariyle atanmaya hak kazanamayan adaylar, atama için başvuruda bulunmuşsa,

e.            MillîEğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esasve usullere
uymuyorsa veya bu durumun sonradan tespit edilmişse, adayın atama başvurusu geçersizsayılacaktır 

3. ATAMALAR 

3.1ATAMA USULLERİ

•       Adaylarınatamaları yazılı sınav başarı puanları esas alınarak oluşturulan başarı listeleriüzerinden, tercihler doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılacak olup, başarıpuanlarının eşitliği halinde ise sırasıyla;

 

a)  Hizmet süresi fazla olanlara,

b)  Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

c)   Üst öğrenim mezuniyet notu yüksekolanlara öncelik verilecektir.

•       Merkez ve taşrateşkilatında ilan edilen 2881 adet şef ile 3070 adet memur kadrolarına atamayapılacaktır. İlan edilen kadrolar dışındaki şef ve memur kadrolarının herhangibir sebeple boşalması halinde bu kadrolar dikkate alınmayacaktır.

•       Merkez ve taşrateşkilatı için ilan edilen kadrolara sınavı kazanarak atanmak için başvurudabulunan adaylardan, başvuru şartlarını taşımayanlar başvuruda bulunmuş olsalarbile atamaları yapılmayacaktır.

•       Tercihleridoğrultusunda puan üstünlüğüne göre ataması yapılan adayların atama iptalleri,ancak atamadan sonra oluşan mazeretlerini belgelendirerek bildirmeleri halinde Bakanlıkçadeğerlendirilecektir.

•       Ataması yapılarakgöreve başlayan adayların yer değişikliği talepleri Millî Eğitim BakanlığıGörevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle AtanmasıHakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir.

 

3.2BAKANLIKÇA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER;

•       Adaylarınatamaları yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleriüzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

•       Merkez ve taşrateşkilatında görev yapan ve atamaya hak kazanan adayların atama kararnameleri,elektronik ortamda ilgili birimlere/valiliklere gönderilecektir.

 

3.3 İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCEYAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER;

•       Başvurudabulunacak personelin özlük bilgileri MEBBİS kayıtlarındanalınacağından MEBBİS kayıtlarındakibilgilerigüncellenecektir.

•       Adaylarınbaşvuruları elektronik ortamda alınacağından, adayın başvurusundan sonra"Elektronik Atama Başvuru Formu"nun İl Millî Eğitim Müdürlükleritarafından süresi içerisinde sistemde onaylanması sağlanacaktır.

•       Atama sürecinde; gerektiğindeillere elektronik ortamda gönderilebilecek e-postalar takip edilerek gereğiyapılacaktır. 

•       Adaylara 7201sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır. Tebligat yapıldığı halde657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddelerinde belirtilen yasalsüre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere Bakanlığabildirilecektir.

•       Ataması yapılanpersonelin en geç 19/12/2014tarihine kadar göreve başlamalarınınsağlanarak, söz konusu personelin göreve başlama tarihi ile göreve başlamamanedeni geri bildirim olarak Bakanlığa gönderilecektir.

•       İçişleriBakanlığınca, kendi kadrolarına 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğinceataması yapılıp Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan personelden sınavıkazananların şef veya memur kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunanların elektronikatama başvuru formunun onaylı örneği, atama başvuru süresi içerisinde (03-07 Kasım 2014 tarihleri arası ) Bakanlığımızın 0 312 418 23 43 no'lu faks ve pgmkadroik4@meb.gov.tr adresinegönderilecektir.

•       Ataması yapılanancak, hâlen aylıksız izinde olan (asker, doğum vs.) personel izin dönüşü görevebaşlatılacaktır.

3.4 MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİNCEYAPILACAK İŞ VEİŞLEMLER 

•       Başvurudabulunacak personelin özlük bilgileri MEBBİS kayıtlarından alınacağından MEBBİSkayıtlarındaki bilgileri güncellenecektir.

•       Adaylarınbaşvuruları elektronik ortamdan alınması ve ilgili birim tarafından onaylanmasısağlanacaktır.

•       Adaylara 7201sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır. Tebligat yapıldığı halde657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddelerinde belirtilen yasalsüre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

•       Tercihleridoğrultusunda puan üstünlüğüne göre ataması yapılan adayların atama iptalleri,ancak atamadan sonra oluşan mazeretleri belgelendirerek bildirmeleri halindeİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce değerlendirilecektir.

•       Ataması yapılanancak, hâlen aylıksız izinde olan (asker, doğum vs.) personel izin dönüşügöreve başlatılacaktır.

 

 

4.ATAMALARIN DUYURULMASI

•       Atama sonuçları 21/11/2014tarihindeBakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tradreslerindenduyurulacaktır.

•       Ataması yapılan adaylarınkararnameleri Bakanlıkça, elektronik ortamda eski ve yeni görev yerlerinegönderilecektir.

•       Gönderilenkararnameler adaylara en kısa sürede 7201 sayılı Tebligat Kanuna göre tebliğedilerek, adayların göreve başlama ve ayrılışları ilgili birimler/valilikler tarafındanyapılacaktır.

 

•       Yerleştirmesiyapılan adaylardan atama koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerinataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

•       Tebligatyapıldığı halde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddelerindebelirtilen yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları Bakanlıkçaiptal edilecektir.

•       Adayın atamaöncesi veya sonrasında Devlet Memurluğu şartlarından herhangi birini kaybetmesidurumunda ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

 Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlarkarşısında yapılması gereken düzenlemelerden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüyetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internetadresinden duyurulacaktır.Başvuru süresince ilgili birimler/valilikler ilebaşvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri öğrenebileceklerdir.

K:MEB

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET