gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİKAİL GİYİK’TEN MEMLEKET MESELESİ MESLEKLER SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE (1)

Türkiye işgücü piyasasındaki bütün iş, meslek ve ünvanların tespit edilerek idari kayıtlara geçirilmesi, Türk Meslekler Sözlüğü(TMS) adı altında, İŞKUR tarafından gerçekleştirilmektedir. Çalışma, sadece meslekler Sözlüğü veya ulusal meslek sınıflandırma sisteminin oluşturulması ile sınırlı değil, aynı zamanda, kamu ve özel, birçok alandaki mevcut ve olası uygulamaların da birincil kaynağı durumundadır. Bununla birlikte mevcut sistem işgücü piyasası bilgi sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan “meslek” ile ilgili bileşeninin oluşturulmasına zemin/kaynak da hazırlamaktadır.

10 Temmuz 2014 Perşembe 15:16
MİKAİL GİYİK’TEN MEMLEKET MESELESİ MESLEKLER SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE (1)

İŞGÜCÜ PİYASASI VETÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ

Türkiyeişgücü piyasasındaki bütün iş, meslek ve ünvanların tespit edilerek idarikayıtlara geçirilmesi, Türk Meslekler Sözlüğü(TMS) adı altında, İŞKURtarafından gerçekleştirilmektedir. Çalışma, sadece meslekler Sözlüğü veyaulusal meslek sınıflandırma sisteminin oluşturulması ile sınırlı değil, aynızamanda, kamu ve özel, birçok alandaki mevcut ve olası uygulamaların dabirincil kaynağı durumundadır. Bununla birlikte mevcut sistem işgücü piyasasıbilgi sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan “meslek” ile ilgilibileşeninin oluşturulmasına zemin/kaynak da hazırlamaktadır.

Ulusal MeslekSınıflandırma Sisteminde tanımlanıp kodlanan meslek sayısı, uluslararasıkarşılaştırılabilirliği olan standart bir bilgiyi rahatlıkla ve fazlasıylaüretebilmektedir. Mevcut haliyle Sözlük, nicel olarak Türkiye işgücüpiyasasındaki genel yapıyı birebir yansıtan bir sayıda olmakla birlikte nitelolarak dünyadaki en kapsamlı Sözlüklerden biridir.

Türkiye’dekimeslek sayısı ortalama 1000-1200 civarındadır. Bütün iş uzmanlaşmasının veunvanların Sözlüğe yansıtılması halinde sayının ortalama 25.000 civarındaolacağı tahmin edilmektedir. Sözlükteki meslek sayısı, yapılan yasaldüzenlemelerin bir yansıması olarak, iş ve pozisyon tanımlaması açısındanözellikle kamuda farklı birimlerin kullanımına açıldıktan sonra hızla artmış veSözlük, işgücü piyasasındaki meslekleri genel anlamda yansıtmakla birlikteTürkiye meslek profili hakkında da genel anlamda bilgiye ulaşılabilecek birdüzeydedir. Şu da unutulmamalıdır ki TMS ile ilgili çalışmalar teknolojik,özellikle bilişim teknolojisi alanındaki, gelişmelerden dolayı hiçbir zaman bitmeyecektir.Çünkü değişen ve/veya gelişen teknoloji ile birlikte politik ve ekonomikgelişmeler, yeni mesleklerin ortaya çıkmasına veya mevcut mesleklerin farklıbir yapıya bürünmesine yol açmakla birlikte bir çok mesleğin de ortadankalkmasına neden olacaktır.

Meslek,sadece sosyal statünün ve sosyo-ekonomik yapının belirleyicisi değil aynızamanda toplumsal yaşamın da kendisidir. Toplumsal hayat farklı iş/meslekdalları arası karşılıklı hizmet alış-verişlerinden oluşur. Meslekler olmadantoplumsal yaşamdan da söz edilemez. Dolayısıyla meslek sınıflandırması,meslekleri kayıt altına almak, aynı zamanda toplumsal/sosyal yaşamı da kayıtaltına almak demektir. Meslekleri kayıt altına alarak mesleklerin gelişim vedeğişim süreçlerinin görülebilmesinin yanı sıra toplumun gelişim ve değişimsüreçleri de görülür. Buna paralel olarak daha geniş bir perspektif ile ifadeedersek, aynı zamanda ülkemizin de değişim ve/veya gelişim sürecini görmemizisağlayabileceğini ve teknolojik gelişmenin geldiği noktayı gösterecek en önemlireferans kaynaklarından biri olacağını da rahatlıkla ifade edebiliriz.

Hepimizinbildiği ve zaman zaman dile getirdiği, Türkiye'de Kamuda görece olarak en güçve en sınırlı düzeyde üretilenin “bilgi” olmasına rağmen üretilebilen bilgilereerişme olanağının ise daha doğru bir ifade ile kullanma olanağının ise, çoğudurumda, ülke kaynaklarının kullanımı açısından yeterli etkinlikte ve istenilendüzeyde olmamasıdır. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için Kamu kurumve kuruluşları arasında olması gereken koordinasyon olmadığı için eldekiveriler ve istatistiklerde bilgiye dönüştürülememektedir.

Üretilenbir bilgi aynı ya da farklı birimler tarafından girdi olarak kullanılabileceğigibi bir kurumun çıktıları birçok kurumun girdileri de olabilir. Buna TürkMeslekler Sözlüğünün İŞKUR’da farklı birimler tarafından kullanımı ya dahalihazırda kullanan(SGK, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi) veyakullanacak kurumlar tarafından olası kullanımları örnek verilebilir. Bazenbirbirini tamamlayacak veya birbiri ile ilişkili çalışmalar gereklikoordinasyonun olmaması nedeni ile eksik kalmakta ve farklı kaynaklar verimlive etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Esasında temel sorun üretilen veüretilecek olan bilgiler ile bu bilgilere gereksinimi olanları uygun koşullardabuluşturmak; hatta dahası, daha çok bilgi üretilmesini sağlamak ve etkinkamusal hizmetler sunabilmektir.

Malumunuzüzere ülkemizde İŞKUR tarafından meslekler ile ilgili ulusal düzeyde meslekaraştırma ve bilgi toplama çalışmaları yürütülmektedir. İŞKUR, bu çalışmalarsonucunda ulusal düzeyde kullanılabilecek bilgi üretmesine ve ürettiği bilgiyiTürk Meslekler Sözlüğü ismi ile elektronik ortamda paylaşmasına rağmen, neyazık ki bir ülkenin çalışma yaşamının en önemli argümanlarından biri olanulusal meslekler sözlüğü/sınıflandırması yeterli etkinliktekullanılamamaktadır. Birçok kurum böyle bir çalışmanın varlığından bilehaberdar değildir. Sözlük/Ulusal Meslek Sınıflandırma Sistemi(UMSS), gerekKamu(eğitim, sağlık, çalışma, sanayi,...) gerekse sosyal taraflar ve gerekseakademisyenler için amaçları doğrultusunda veri olarak çok amaçlıkullanabilecekleri önemli ve ülkemizdeki yegane kaynaktır.

UlusalMeslek Sınıflandırma Sistemi, sadece Kamu İstihdam Kurumunun istihdamhizmetlerinde kullandığı bir kaynak değildir. Uluslararası Standart MeslekSınıflandırma Sistemi esas alınarak hazırlanmış ve ülkemizde icra edilen heriş, meslek ve unvan ile ilgili bilgi almak isteyen herkese, ülke düzeyindestandart tanımını sunmakta ve görevleri, asgari eğitim düzeyi vb. konulardabilgilendirmektedir. Ulusal meslekler sözlüğümüzün bu işlevlerinden çok dahaönemli bir işlevi daha vardır/olmalıdır: ülkemizin meslek envanterinin tespitedilmesi. UMSS kapsamına dâhil edilerek Türkiye meslek profili ve envanterininortaya konulabileceği bir yapıdır Sözlük. Bu veriler ile İşgücü Piyasası BilgiSisteminin en önemli bileşeni olan “meslek” bileşeni oluşturularak /tamamlanarakİşgücü Piyasası Bilgi Sisteminin en önemli ayağı da tamamlanmış olacaktır.

Ülkemizdeuzun zamandan beri tartışılan ve gündemin ilk maddelerini oluşturan: Kayıt dışıekonomi,  yavaş, pahalı ve gecikenistatistikler, kurumlar arası bilgi paylaşımının bulunmayışı, bürokrasininartması, işlerin yavaşlaması ve bütün bunların sonucunda ülkemizin en önemlikaynaklarının (insan, zaman ve para) boşa harcanmasının önüne geçilebilmesinisağlayacak sistemlerin oluşturulmasında temel argümanlardan biridir Türk MesleklerSözlüğü. 

Günümüzün gelişmişülkeleri, işgücü piyasalarını hayatın akışına bırakmış ülkeler değil, işgücüpiyasalarını, çalışma yaşamının tamamını, önceden belirlenen politikalardoğrultusunda yönlendirebilen ülkelerdir. Bunu mümkün kılan da, her türlüverinin, sağlıklı bir biçimde ve belirli standartlarda kayıt altındatutulabilmesidir. Bu sayede istihdam ve eğitim politikalarını, sağlıklıverilerden çıkardıkları bilgilere dayanarak üretmektedirler. Bu kapsamda TürkMeslekler Sözlüğü ülkemizin meslek envanterini ortaya çıkaracak bilgisistemlerinin oluşturulmasına ve buradan üretilecek bilgilerin güvenilirolmasını sağlayacak, bütün ülke vatandaşlarını kapsayan bir sisteminoluşturulması amacı ile de kullanılabilecektir ki böyle bir sistemingerçekleştirilmesi ülkemiz için elzemdir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET