gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SİTEMİZİN HABER YAPTIĞI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Sitemizin 21 Temmuz 2014 tarihinde haber yaptığı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinde değişiklik 23 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

23 Temmuz 2014 Çarşamba 04:07
SİTEMİZİN HABER YAPTIĞI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Sağlık Sen’in açtığı dava sonucunda Danıştay, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Genel Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Sitemiz GÖREVDE YÜKSELME UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞARI PUANINA KRİTER GELİYOR haberiyle ilgili değişikliğin gündemde olduğunu bildirmişti.

Haber için tıklayınız.


KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAGÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1-15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğekonulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğişikliğiEsaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g)bendinde yer alan "ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarlaaynı düzeydeki diğer görevlere" ibaresi "atanma usul ve esaslarıkurumlarınca yönetmelikle belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarlaaynı düzeydeki diğer kadrolara" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE2- Aynı Yönetmeliğin6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kurumlar,görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel içinbulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı vesüresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için buşartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin enaz altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır."

MADDE 3- AynıYönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılısınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacakpersonel için yazılı smav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır."

MADDE 4-Aynı Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonragelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Görevdeyükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atamayapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şubemüdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar içinyazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veyapozisyonlara atanacaklar için yazılı smav puanı esas alınmak suretiyle tespitedilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a)  Hizmetsüresi fazla olanlara,

b) Dahaüst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c)  Üstöğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelikverilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarısıralaması belirlenir."

MADDE5- Aym Yönetmeliğin 12/C maddesinin birincifıkrasına "müteakip" ibaresinden sonra gelmek üzere "en yüksekpuandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralarnasındaki" ibaresieklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "puanlan"ibaresi "sıralaması" şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan"ilan edildiği" ibaresi "kesinleştiği" şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçicimadde eklenmiştir.

"GEÇİCİMADDE 10- Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliğiyönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ayiçerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğeuygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerininuygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncayakadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır."

MADDE7- Bu Yönetmelik yayımı tarihindeyürürlüğe girer. MADDE8- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kuruluyürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET