gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YARGITAY DAİRE BAŞKANLARI DEĞİŞTİ

Yargıtay'da yapılan seçimlerde daire başkanları değişti.

19 Ocak 2015 Pazartesi 09:34
YARGITAY DAİRE BAŞKANLARI DEĞİŞTİ

Yargıtay'da yapılan seçimlerde daire başkanları değişti.


Yargıtay Genel Kurulunca 13.01.2015 tarihinde yapılan seçim sonucunda Yedinci Hukuk Dairesi Başkanlığına Dokuzuncu Hukuk Dairesi Üyesi Ömer Hicri Tuna, 12 Ocak 2015 tarihinde yapılan seçim sonucunda İkinci Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi sayın Davut Telli, 16.C.D. Başkanlığına Eyüp Yeşil, 17.C.D. Başkanlığına Abdulhalik Yıldız, 18.C.D. Başkanlığına Hamdi Yaver Aktan, 19.C.D. Başkanlığına Ramazan Özkepir, 20.C.D. Başkanlığına İlmettin Köklü, 21.C.D. Başkanlığına Hüseyin Boyrazoğlu, 22.C.D. Başkanlığına İbrahim Şahbaz, 23.C.D. Başkanlığına Şakir Aktı ve 8.H.D. Başkanlığına da aynı daire Üyesi Fahri Akçin seçilmiştir.


I) YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ

A) İŞ BÖLÜMÜ GENEL ESAS VE İLKELERİ

 

1) Yargıtay Hukuk Daireleri arasında iş bölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı,akademik çalışma ve işbirliğini desteklemek, hukuksal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla, aşağıda yer alan "ihtisas alanı ve temel görev esasları" çerçevesinde yapılır.

 

2)    İhtisas Alanı;

2.1)    Yargıtay Hukuk Daireleri, "Medeni Hukuk Daireleri", "Gayrimenkul Hukuku Daireleri", "Ticaret ve Borçlar Hukuku Daireleri", "İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri" olmak üzere dört "ihtisas alanı" altında toplanır.

2.2)  Her Hukuk Dairesi, kural olarak yalnızca bir ihtisas alanı altında yer alır.

2.3)  Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.

3) Temel Görev;

3.1)  Her Hukuk Dairesi, ihtisas alanına giren temel görev ya da görevlere sahiptir.

3.2)  Hukuk Dairelerine, kural olarak, temel görevi ile bağdaşmayan görevler verilmez.

3.3)  Zorunluluk bulunması halinde bir daireye, bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ihtisas alanı ve temel görevi dışında da görev verilebilir.

 

 

B) ORTAK HÜKÜMLER

1)  Bu iş bölümüne ilişkin kararların yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 21/01/2013 tarihli Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararı uyarınca dairelerin görevinde olup henüz temyiz incelemesi sonuçlanmayan dosyaların temyiz incelemeleri aynı daireler tarafından tamamlanır. Ancak 7.Hukuk Dairesinin bakmakta olduğu kadastro hukukundan kaynaklanan dava dosyaları 16.Hukuk Dairesine devredilir; kadastro dosyalarından geri çevirme yapılan dosyalar ile 7.Hukuk Dairesinin 2013 yılı iş bölümünde 3.Hukuk Dairesine devrettiği işlere ilişkin dosyalar ve geri çevirmelerin temyiz incelemesi devredilen dairece yapılır.

2)  Bu iş bölümü kararına göre görevli hale gelen daire, iş bölümü kararının alındığı tarihte esasına kayıtlı bulunan ve görevli hale geldiği dosyaların temyiz incelemesini yapar; dosyanın ilk geliş tarihinde görevli bulunmadığından bahisle görevsizlik kararı veremez.

3)  Dosyanın, eksiklikleri nedeniyle geri çevrilmiş olması, temyiz inceleme görevinin benimsendiği anlamına gelmez. Ancak, geri çevirme kararını veren daire, dosyanın Yargıtay'a ilk geliş tarihinde ya da geri çevirme sonrası geldiği tarihte temyiz incelemesiyle görevli daire ise, görevsizlik kararı veremez.

4)    Temyiz incelemesi tamamlanarak mahalline gönderilen dosyalara ilişkin karar düzeltme istemlerinin incelemesi aynı daire tarafından tamamlanır.

5)    Dairelerin, ihtisas alanları ve temel görevleri ile bağlantılı ve/veya fer'isi durumunda bulunan davalar hakkında görevsizlik kararı verebilmesi, söz konusu davanın başka bir dairenin görevleri arasında açıkça yazılı olması şartına bağlıdır.

6)  Daireler, ön inceleme yapmadan duruşma günü veremezler. Dairenin ihtisas alanı ile ilgili bir konuda duruşma günü vermiş olması halinde görevsizlik kararı verilmez. Daire, ihtisas alanı ile ilgili bulunmayan bir konuda duruşma günü vermiş ise, duruşma gününün verilmiş olması görevsizlik kararı verilmesine engel teşkil etmez. Bu durumda,duruşma gününden önce dosyanın görevli daireye ulaşması temin edilir ve duruşma günü gelecek tarafların mağdur edilmemesi için gerekli tedbirler alınır. Ancak,duruşma yapılmış ve taraflarca iş bölümüne yönelik bir itirazda bulunulmamışsa görevsizlik kararı verilmez.

7)  Asıl davayla ilgili ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararların temyiz inceleme görevi,asıl davaya bakacak olan daireye aittir.

8)   Temyize konu davada eski yasa maddelerinin uygulanmış bulunması halinde görevin belirlenmesinde, bu maddelerde yazılı müesseselerin düzenlendiği yeni yasa maddeleri esas alınır. Bu iş bölümü ile atıf yapılan yasa maddelerinin değişmesi halinde, yeni yasanın karşılık gelen maddelerine atıf yapılmış sayılır.

9)   Bir davada, bir kaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi, uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen daire tarafından yapılır. Uyuşmazlık konusu hukuki ilişki bir kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz incelemesi,bunlardan Türk Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

10)  Bir davada, uyuşmazlık konusu hukuki ilişki Türk Borçlar Kanununda yazılı özel sözleşme türleri arasındaki karma bir sözleşmeye ya da TBK'da düzenlenen birden fazla özel sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz incelemesi, özel sözleşme türlerinin yasada yer aldığı sıralama dikkate alınarak önce düzenlenen sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

11)  Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi istemli davalar sonucu verilen kararlar ile hakemlerce ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve kararların incelenmesi,esas davaya ait hükmü incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

12)  Ebniye Kanunu, 2510 sayılı İskan Kanunu ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkanı bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile 6100 sayılı HMK'nın 125. maddesi hükmünden yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi, ayın uyuşmazlığını inceleyecek daire tarafından yapılır.

13)  İş bölümünde 1/2 paylaşım esası getirilen daireler arasında iş paylaşımı:

 

13.1)  O gün ya da hafta içinde gelen ve 1/2 paylaşıma konu dosyalar esasa kaydedilmeksizin nöbetçi olan dairede toplanır ve eşit iki gruba ayrıldıktan sonra kura çekilmesi suretiyle bölüştürülüp diğer daireye liste halinde teslim edilir.

13.2)  Bu dairelerce daha önce bozulan dosyalarda, bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama üzerine verilen kararların temyiz incelemesi bozma kararını veren daire tarafından yapılır; bu dosyalar paylaşıma dâhil edilmez.

13.3)  Paylaşıma dâhil işlerden olmadığı halde, paylaşıma dâhil gibi müstakilen görevli olmayan daireye gönderilen dosyalar, esasa kaydedilmeksizin bir liste ekinde müstakilen görevli daireye teslim edilir.

14) Yargıtay 5. ve 18. Hukuk Daireleri arasında kamulaştırma davalarına ilişkin
dosyaların paylaşımı:

14.1) İki daire arasında görev bölüşümüne esas olan iller aşağıda sıralandığı şekilde iki grup halinde belirlenmiştir:

Birinci Grup: Adıyaman, Ağrı, Amasya,Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu,Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep,Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İstanbul, Karabük, Kars, Kastamonu,Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Sakarya,Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon,Tunceli, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

İkinci Grup: Adana, Antalya, Afyon, Aydın,Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Elazığ,Eskişehir, Hatay, İsparta, İzmir, İçel (Mersin), Kayseri, Karaman, Konya,Kütahya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde,Osmaniye, Uşak.

14.2) Dairelerin görevli bulunduğu gruba dâhil olmayan mahkemelerden gelen dosyalar ile müstakilen görevli bulunmayan daireye gelen dosyalar esasa kaydedilmeksizin dairesine bir liste ekinde teslim edilir.

15) Yargıtay 7 nci, 9 uncu ve 22. Hukuk Daireleri arasında iş hukuku temel görevine
ilişkin dosyaların paylaşımı:

15.1)     Dosyaların paylaşımına esas olan iller aşağıda üç grup halinde gösterilmiştir:

Birinci Grup: Adana, Amasya, Antalya,Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Düzce, Giresun,Gümüşhane, Hatay, İsparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Konya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Rize,Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

İkinci Grup: Adıyaman, Balıkesir, Batman,Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kırklareli, Kilis, Kocaeli,Mardin, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova.

Üçüncü Grup: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray,Ankara, Ardahan, Aydın, Bilecik. Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Elazığ,Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri,Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde,Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat.

15.2)  Dairelerin görevli bulunduğu gruba dâhil olmayan mahkemelerden gelen dosyalar ile müstakilen görevli bulunmayan daireye gelen dosyalar esasa kaydedilmeksizin dairesine bir liste ekinde teslim edilir.

15.3)  Bozma, geri çevirme, maddi hatanın düzeltilmesi ve direnme kararı üzerine gelen dosyaların incelenmesi aynı daire tarafından yapılır; bu dosyalar yanlış daireye gönderilmiş ise esasa kaydedilmeksizin görevli dairesine liste ekinde teslim edilir.

16) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47. maddesi uyarınca,hâkimlerin
fiil ve kararlarından dolayı Devlet aleyhine açılan tazminat davalarının ilk derece yargılaması
asıl davanın temyiz incelemesini yapmakla görevli ilgili Hukuk Dairesi tarafından yapılır.

       Hukuk dairelerinin görevleri altında yer alan"hatırlatma"ların amacı, temyiz incelemesi ile görevli hukuk dairesinin belirlenmesinde sıklıkla karşılaşılabilecek yanılmaları önlemek ve gözden kaçabilecek farklılıklara dikkat çekmektir.

       İş bölümü değerlendirmesinde, aksine açıkça hüküm bulunmadığı sürece kararı veren mahkemenin sıfatı dikkate alınmaz.

C) HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

 

BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku Temel Görev : Gayrimenkul Mülkiyeti - Tapu Sicili

1)  Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal, tescil, el atmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

Hatırlatma:

  Kadastro sonucu oluşan tapu kaydının, kadastro öncesi nedenlere dayalı iptal ve tescili (KKm.12) istemli davalar ile mükerrer kadastrodan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne,

  Hazine tarafından açılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ya da zilyetlikle iktisap koşullarının oluşmadığı iddiasına dayalı davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. HD'ne,

  Münhasıran açılan ecrimisil davaları sonucu verilen kararlardan zilyetliğe dayalı olanların temyiz inceleme görevi 8. HD'ne, kişisel hakka dayalı olanların temyiz inceleme görevi ise 14. HD'ne ait bulunmaktadır.

2)  01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

  TBK'nın 19.maddesine dayalı (genel muvazaa) davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 17. HD'ne ait bulunmaktadır.

3)  Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları ( (TMK m.705 ve 716) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4)  Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle (sahtecilik,ehliyetsizlik vb) yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar (TMK m. 1025, TMK m. 15 vd) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5)  Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (TBK m. 28, 30 ila 39) dayanılarak açılmış tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6)  Tapuda bağış suretiyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında; TBK'nın 290, 291, 292, 293, 294 ve 295. maddelerine dayanılarak (bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme)açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7)  Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temliki tasarruflar hakkında "sözleşmeye aykırılık" ya da "geçersizlik" iddiasıyla (TBK m. 611 vd) açılan tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8)  Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, vekaletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,


9)   Hazine tarafından açılan, TMK'nın 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10)  Cemaat Vakıflarınca açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar

Hatırlatma:

  Kadasro öncesi nedenlere dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescil davalarının temyiz inceleme görevi 16. HD'ne ait bulunmaktadır.

11)  Vakıfların, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17 ve 30. maddeleri uyarınca açmış oldukları tapu iptal vetescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12)  Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13)  4721 sayılı TMK'nın 1027.maddesine dayanılarak tapu sicilindeki yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle (ad ve soyadı düzeltilmesi istemleri dâhil) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

İKİNCİ HUKUK DAİRESİ İhtisas Alanı : Medeni Hukuk Temel Görev : Aile Hukuku (Evlilik Hukuku)

1)  4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Evlilik Hukuku" başlıklı 1. Kısmında yer alan hükümlerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

  Nişan bozmadan kaynaklanan davalar ile münhasıran açılan nafaka ve eşya davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne,

  Mal rejiminden (TMK202-281) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. HD'ne ait bulunmaktadır .

2)  4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" başlıklı İkinci Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer alan,"Soybağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 5, 6 ve 7. ayrımları ile"Aile" başlıklı 2. Bölümünde yer alan hükümlerden (TMK m. 321 ila395) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

 

 

Hatırlatma:

   Hısımlık kısmının 1.Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayırımlarında yer alan (m. 282 ila 320: Kocanın babalığı, tanıma ve babalık, evlat edinme) hükümlerden kayanaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne,

   Ev başkanının sorumluluğundan (TMK m.369) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi ise 3. HD'ne ait bulunmaktadır.

 

3)  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna dayanılarak alınan tedbirler,

4)  Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşmeye ve 5717 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanuna göre açılan (çocukların mutad meskeni olan ülkeye iadesi) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,


5) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanundan kaynaklanan (korunmaya muhtaç çocuklar hakkında alınacak karar ve tedbirlere ilişkin) dava ve talepler hakkında verilen hüküm ve kararlar,

ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Sebepsiz Zenginleşme, Kusursuz Sorumluluk, Abonelik Sözleşmeleri, Adi Ortaklık, Aile Hukuku (Nafaka, tazminat)

1)    Kararı veren mahkemenin sıfatına ve arada sözleşme ilişkisi bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın sebepsiz zenginleşmeden (TBK m. 77 ila 82)kaynaklanan
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

• 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda düzenlenen sözleşmelerden (devre mülk, devre tatil, pakettur, kapıdan satış gibi) kaynaklanan sebepsiz zenginleşme davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. HD'ne ait bulunmaktadır.

2)  Kusursuz sorumluluktan kaynaklanan davalar (TBK'nın 65 vd maddeleri, TMK m. 369 vb) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3)  Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4)  Estetik amaçlı ameliyatlar ilediş tedavi, protez vb yapımından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5)  Araç tamirine ilişkin davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

6)  Fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7)  Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın kaçak elektrik, kaçak su ve kaçak doğalgaz kullanma nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8)  Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın su, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet aboneliği sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9)  Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın atık su bedelinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.

 

10)   Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın adi ortaklıktan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

11)     4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" Başlıklı3. Kitabında yer alan

"Vasiyetname"hükümlerinden (TMK m. 520-526, 542-544, 550-556, 557-559, 600-604 ve 595-597)kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

12)  Boşanma davasından bağımsız olarak açılan, her çeşit nafakaya ilişkin davalar ile karı-koca arasında Türk Borçlar Kanunundan kaynaklanan eşya davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13)  Nişan bozma nedeniyle hediyelerin geri alınması ve tazminat istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,


DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku Temel Görev : Haksız Fiil Tazminatı

1)  Tarafların sıfatına bakılmaksızın (tacirler dâhil), haksız eylemden kaynaklanan (suç teşkil eden eylemler, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikâyet vb dâhil )davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

   Trafik kazalarından kaynaklanan davalar (bedensel zararlar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 17. HD'ne,

   Kaçak elektrik, suve doğalgaz kullanımdan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne,

   Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunup, bu sözleşmeden kaynaklanan haksız eylem nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13.HD'ne ait bulunmaktadır.

2)  Tarafların sıfatına bakılmaksızın, TMK'nın 24 ve TBK'nın 58. maddeleri gereğince kişilik haklarına saldırı nedeniyle (basın yoluyla saldırı dâhil) açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3)  Menkul eşyalara ilişkin alacakve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4)  Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmayan araç mülkiyetinin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5)  Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6)   İş akdi ile çalışmayan kamu görevlilerinin, çalıştığı kuruma karşı verdikleri zararlardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7)   Özel yasalardan kaynaklanıp (Maden Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi) diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

   Özel yasalara göre yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. HD'ne ait bulunmaktadır.

8)   Orman Kanunundan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9)   3530 sayılı Tahkim Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

 

10)  Tarafların tacir ve işinticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İcra ve İflas Kanununun 89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma

   Tarafları tacir olup, ÎÎK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. HD'ne ait bulunmaktadır.

11)  Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili olmadığı, gemi siciline kayıtsız deniz araçlarının çarpışmasından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,


12)    İdari yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklananmaddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13)  Hâkimlerin sorumluluğundankaynaklanıp Devlet aleyhine açılan davalar ile buna ilişkin rücu davalarısonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

   Ortak hükümlerbölümünün 16. maddesinde yazılı davalar ayrıktır.

14)  Yedieminlerin sorumluluğunailişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

15)  İcra ve İflas Kanununun 5.maddesi gereğince icra memurlarının eylemi nedeniyle Adalet Bakanlığı aleyhineaçılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

16)  2330 sayılı Nakdi TazminatKanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ İhtisasAlanı : Gayri Menkul Hukuku

TemelGörev : Kamulaştırma, Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalindenKaynaklanan Tazminat

1)  Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı"Birinci Grup"ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunanmahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan davalarsonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

   Ortak hükümlerbölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunanmahkemeler tarafından kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan davalar sonucuverilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne,

   Ortak hükümlerbölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunanmahkemeler tarafından 2942 sayılı yasadan kaynaklanan davalar nedeniyle verilenhüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne ait bulunmaktadır.

2)  Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı"Birinci Grup"ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunanmahkemeler tarafından, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanınönlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu verilenhüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

   Ortak hükümlerbölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunanmahkemeler tarafından kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan davalar sonucuverilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne ait bulunmaktadır.

3)     İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmazbedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerininartırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm vekararlar,

4)  Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminatdavaları (TMK m. 1007) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5)  Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptalinden kaynaklananve Devlet aleyhine açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,


6) 775 sayılı Gecekondu Kanunundan Kaynaklanantazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.

ALTINCI HUKUK DAİRESİ İhtisasAlanı : Borçlar-Ticaret Hukuku Temel Görev : Kira Hukuku

1)  Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira ilişkisindenkaynaklanan davalar (kira tespiti ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm vekararlar,

Hatırlatma;

  Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklananher tür dava sonunda verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19.HD'ne ait bulunmaktadır.

2)  2004 sayılı İİK'nın 10. babında yazılı hükümlerden(kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeyeilişkin olup İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

3)  Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerineicra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları,

YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ İhtisasAlanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Temel Görev : İş Hukuku

1) Aşağıda yazılı davalarhakkında, ortak hükümlerin 15. maddesinde yer alan ve iş hukuku dairelerineözgü birinci grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce verilenhüküm ve kararlar:

1.1) 4857 sayılı İş Kanunundan kaynaklanan davalar,
Hatırlatma:

  4857 sayılı Kanunun 77. maddesine dayalı işkazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ilebunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespitiile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hükümve kararların temyiz inceleme görevi 21. HD'sine ait bulunmaktadır.

 

1.2)  4857 sayılı İş Kanununa göreişçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunundan,5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan, 6772 sayılı Kanunda öngörülenilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel GüvenlikHizmetlerine Dair Kanundan kaynaklanan davalar,

1.3)  4857 sayılı İş Kanununa göreişçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanununun 67. maddesigereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince açılan menfi tespitdavaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamısırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

1.4)     5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla ÇalıştıranlarArasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

1.5)  854 sayılı Deniz İş Kanunundankaynaklanan davalar,


1.6)  2547 sayılı Yüksek ÖğretimKanununun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretimelemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanandavalar,

1.7)  6356 sayılı Sendikalar veToplu İş Sözleşmesi Kanunundan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu işsözleşmesinden kaynaklanan davalar,

1.8)    4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundankaynaklanan davalar,

1.9) 4447 sayılı İşsizlik SigortasıKanunundan kaynaklanan davalar,

1.10)  Tarafların sıfatınabakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21.maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkindavalar,

SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk

Temel Görev : Zilyetlik Hukuku, Miras Hukuku, İcra veİflas Hukuku

1)  Kadastro çalışması yapılmayan alanlarda, tapusuztaşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak (TMK m.713/1., 3402 sayılı Yasa m. 14, 17) açılan tescil davaları ile mülkiyetinin vezilyetliğin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

  Kadastro sırasında,kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında açılan tescil davaları sonucuverilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne ait bulunmaktadır.

2)  Tapulu taşınmazlar hakkında, TMK'nın 713/2. maddesinedayanılarak açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm vekararlar,

3)  TMK'nın 981 vd maddelerinde düzenlenen, yalnızcazilyetliğin korunmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4)  Hazine tarafından, devletin hüküm ve tasarrufualtındaki taşınmazlardan olduğu iddiası ile açılan tapu iptal, tescil, menimüdahale, ecrimisil ve kal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

  Kadastro sonucuoluşan tapu kayıtlarının, kadastro öncesi nedenlere dayanılarak iptal vetescili istemiyle açılan davalar ile kadastro harici bırakılan taşınmazlarhakkında açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyizinceleme görevi 16. HD'ne ait bulunmaktadır.

5)  Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarakkesinleşmiş sicillere karşı açılan (TMK m.713/1, 3402 sayılı Kanun m. 14) tapuiptal ve tescil istekli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6)  Taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve benzerimuhtesatın aidiyetinin tespiti istemiyle açılan her türlü davalar sonucundagenel mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar,

7)  4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" (TMK 3.Kitap) hükümlerinden kaynaklanan ve diğer dairelerin görevine girmeyen davalarsonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

  Muris muvazaasıolarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil


istemli davalar ile tenkis davaları sonucuverilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. HD'ne ait bulunmaktadır.

  4721 sayılı TMK'nın"Miras Hukuku" Başlıklı 3. Kitabında yer alan "Vasiyetname"hükümlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyizinceleme görevi 3. HD'ne,

  Miras ilişkisindenkaynaklanan paylaşma ve ortaklığın giderilmesi (TMK m. 642) davaları sonucuverilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 14. HD'ne ait bulunmaktadır.

 

8)  4721 sayılı TMK'nın 598.maddesi hükmüne dayanılarak açılmış mirasçılık belgesi, atanmış mirasçı belgesiveya vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi ya da mirasçılık belgesinin iptaliistemiyle açılmış davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

9)  4721 sayılı TMK'nın 676, 677ve 678 maddelerinden kaynaklanan miras taksim sözleşmesi ve miras payının devrisözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil davaları ile aynı yasanın 527 ve 528.maddelerinde yer alan miras sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescildavaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

 

10)  Eşler arasında malrejimlerinden kaynaklanan (TMK m.202-281) davalar sonucu verilen hüküm vekararlar,

11)  2004 sayılı İİK'nın 24 vdmaddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgiliitiraz ve şikâyetler üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

12)  İİK'nın 96 vd maddeleriuyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün haczin uygulanmasıişlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilen hüküm vekararlar

13)    İcra mahkemeleri tarafından genel hükümlerçerçevesinde görülen istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görev : İş Hukuku

Aşağıda yazılı davalarhakkında, Ortak hükümlerin 15. maddesinde yer alan, İş Hukuku Dairelerine özgü2. Grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce verilen hüküm vekararlar:

1) 4857 sayılı İş Kanunundan kaynaklanan davalar,
Hatırlatma:

  4857 sayılı Kanunun77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevitazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkindavalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkindavalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. HD'sineaittir.

 

2)  4857 sayılı İş Kanununa göreişçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunundan,5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan, 6772 sayılı Kanunda öngörülenilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel GüvenlikHizmetlerine Dair Kanundan kaynaklanan davalar,

3)  4857 sayılı İş Kanununa göreişçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanununun 67. maddesigereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince açılan menfi tespitdavaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamısırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,


4)  5953 sayılı Basın MesleğindeÇalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanundankaynaklanan davalar,

5)  854 sayılı Deniz İş Kanunundankaynaklanan davalar,

6)  2547 sayılı Yüksek ÖğretimKanununun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretimelemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanandavalar,

7)  6356 sayılı Sendikalar veToplu İş Sözleşmesi Kanunundan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu işsözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8)  4688 sayılı Kamu GörevlileriSendikaları Kanunundan kaynaklanan davalar,

9)  4447 sayılı İşsizlik SigortasıKanunundan kaynaklanan davalar,

10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı ÖzelleştirmeUygulamaları Hakkında
Kanunun 21. maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklananuyuşmazlıklara ilişkin
davalar,

ONUNCU HUKUK DAİRESİ İhtisasAlanı : İş ve Sosyal Gavenlik Hukuku Temel Görev : Sosyal Güvenlik Hukuku

1)    1.1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sosyal güvenlik mevzuatınagöre açılan
rücu davalar,

1.2) Sosyal Güvenlik Mevzuatıkapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tesbit davaları sonucu verilen hükümve kararlar,

2)  Aşağıda yazılı davalarla ilgili verilen hüküm ve kararların temyizinceleme görevi
Yargıtay 10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyleyapılır:

2.1)  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,

2.2)  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanandavalar,

2.3)        5454 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandığıKanunundan kaynaklanan davalar,

2.4)  1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf veSanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundankaynaklanan davalar,

2.5)  2925 sayılı Tarım İşçileriSosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

2.6)  2926 sayılı "TarımdaKendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu" ndankaynaklanan davalar,

2.7)  2108 sayılı Muhtar Ödenek veSosyal Güvenlik Kanunundan kaynaklanan davalar,

2.8)  2829 sayılı "SosyalGüvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi HakkındaKanun" dan kaynaklanan davalar,

2.9)  2147 sayılı Yurt DışındaÇalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin SosyalGüvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanandavalar,


2.10)   3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk VatandaşlarınınYurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından DeğerlendirilmesiHakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

2.11)   6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü HakkındaKanunu uyarınca yapılan takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içindeödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tümdavalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması,haczedilemezlik),

2.12)   Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının YenidenYapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan davalar.

ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Ticaret Hukuku / Sigorta Hukuku

1)   6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan Ticariİşletme, Ticaret Sicili ve Unvanı, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Acente,Şirketler (Anonim, Limited, Kollektif ve Komandit), Kıymetli Evrak (Poliçe,Bono, Çek ve diğerleri), Yolcu ve Eşya Taşıma, Deniz Ticareti (Gemi, Donatmaİştiraki, Deniz Kazaları, Deniz Taşımaları), Sigorta (Hayat, Mal, Sorumluluk veDeniz Sigortaları) ve ilişkilerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hükümve kararlar,

Hatırlatma;

  6098 sayılı TBK'nın502 vd maddelerinde düzenlenen simsarlık (tellallık) sözleşmesinden kaynaklanandavalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. HD'ne,

  Konut ve işyerisigortası sözleşmeleri ile can-hayat sigortası (taşıma hukukundan doğupdoğmadığına bakılmaksızın) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar (rücu davalarıdâhil) ile TTK'nın 1301. maddesinden kaynaklanan Sigortalının kendi trafikkasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığıtazminat davaları ile yolcu taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu hertürlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyleverilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 17. HD'ne,

  Tacirler arasıhizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar (rücu dâhil) sonucu verilenhüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır

2)   TTK'nın 4. maddesi atfıyla, Türk Medeni Kanununda yeralan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (TMK m. 962-969, TTK 4/1))işlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3)   TTK'nın 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanunundayer alan, işletmenin satılma ve değiştirilmesi (TBK. m. 202-203), yayımsözleşmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve kredi emri (TBK m. 515-519),ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları (TBK m.547-554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama sözleşmeleri (TBKm. 561 vd) ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm vekararlar,

3) Bankacılık Kanunu, Ticariİşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuve 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan alacak davaları,

Hatırlatma:

  Bu yasalardankaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm vekararların temyiz inceleme görevi 19. HD'ne,


   Tüketici kredisisözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyizinceleme görevi 13. HD'ne ait bulunmaktadır.

 

4)    6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1521. maddesindenkaynaklanan (Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veyabirbirleriyle şirket ortaklığından veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalardaveya şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri, tasfiyememurları ya da denetçilerine karşı açılacak davalar) davalar ile taşıma (kara,hava, deniz ve uluslararası sözleşmeler dâhil) ve sigorta hukukundankaynaklanan alacak davaları yanında İİK'nın 67. maddesine dayalı itirazıniptali ve İİK'nın 72. maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının tespitidavaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5)    Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 556 sayılıMarkaların Korunması, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 sayılıEndüstriyel Tasarımların Korunması ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin KorunmasıHakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameler İle 5846 Sayılı Fikir ve SanatEserleri Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : İcra ve İflas Hukuku

1)  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan icrave iflas takiplerinden kaynaklanan şikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılmasıtalepleri hakkında İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar;

Hatırlatma:

   Kira alacaklarınıntahsili ve tahliye amacıyla yapılan takiplerden kaynaklanan itirazınkaldırılması ve tahliye talepleri sonucu verilen hüküm ve kararların temyizinceleme görevi 6. HD'ne,

   İlamlı icra yoluylayapılan takiplerden kaynaklanan şikayet, itiraz ve icranın geri bırakılmasıtalepleri sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8.H.D.'ne,

   İİK'nın 96 vdmaddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünce haczinuygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (İİK 96, 97, 99) verilenhüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8. HD'ne,

   İİK uyarınca düzenlenensıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve kararların temyizinceleme görevi 23. HD'ne,

   İİK'dan kaynaklanansuçlar hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi H.CD'ne aitbulunmaktadır.

2)  İİK uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icramüdürlükleri tarafından cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkulmallarla ilgili satışlar ve satışa hazırlık işlemleri nedeniyle icramahkemelerine yapılacak şikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar,

3)  Sulh Hukuk Mahkemelerince verilen ortaklığın satılarakgiderilmesine dair kararlar nedeniyle satış memurluklarınca yapılacak satışlarve satışa hazırlık işlemlerine ilişkin şikâyetler ve ihalenin feshi taleplerihakkında Sulh Hukuk Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

4)    6183 sayılıYasanın 99. maddesi uyarınca yapılan şikâyet sonucu İcra
Mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,


5)    Taşınmazın ihalesi üzerine İİK'nın 135/2. maddesinegöre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilereçıkarılan tahliye emrine yönelik şikâyetler ile İİK'nın 276. maddesininuygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

6)       Alacaklıların İİK'nın 89. maddesi uyarınca borçlularınüçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerinekarşılık üçüncü kişilerin İcra Mahkemelerine vaki şikâyetleri üzerine icramahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrasıuyarınca üçüncü kişinin tazminata mahkum edilmesi isteği üzerine icramahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Sözleşme Hukuku, Tüketici Hukuku

1)  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ikinci kısmında yeralan ve diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmeler ile özel kanunlara göreyapılıp diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalarsonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

  Aboneliksözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar, sebepsizzenginleşmeden kaynaklanan davalar ile estetik amaçlı ameliyatlardan, diştedavi, protez vb yapımından, araç tamirinden, fotoğraf ve video çekimindenkaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi3.

HD'ne,

  6102 sayılı TTK'nın4. maddesinde sözü edilen ve ticari dava sayılan davalar (rehin karşılığıikraz, yayım sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, ticari temsilci, vekil vediğer tacir yardımcıları ilişkisi, ticari nitelikli havale, saklamasözleşmesinden kaynaklanan) sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz incelemegörevi 11. HD'ne,

  Eser sözleşmesindenkaynaklanan davaların (yukarıda yazılı ve 3. HD.nin görevi dışında kalan)sonucuverilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 15. HD'ne,

  Okutma,eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan veyasözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyizinceleme görevi 18. HD'ne,

  Ticari nitelikteki alım-satım,finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucuverilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19.

HD'ne,

  Tacirler arasıhizmet alım sözleşmesinden ve arsa, arsa payı-kat karşılığı inşaat sözleşmesindenkaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi23. HD'ne ait bulunmaktadır.

2)     4077 sayılı ve 6502 sayılı Tüketicinin KorunmasıHakkındaki Kanunlarda düzenlenen abonelik, eser, taşıma,sigorta, bankacılık sözleşmeleri dışındaki sözleşmelerden(devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış gibi) kaynaklanan davalarsonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

  Aboneliksözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin          tesisindenkaynaklanan davalar
nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz              incelemegörevi 3. HD'ne ait
bulunmaktadır.

  6502 sayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanunla getirilen eser , taşıma, sigorta vebankacılık işlem ve/veya sözleşmelerinden kaynaklanan davalara görevli dairelerindebakılmaya devam edilecektir.

 

3)   İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davalar (TüketicininKorunması Hakkında Kanunun 4. maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu olmasınarağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acentearasında doğan davalar dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4)   Alacağın temliki ve borcun naklinden doğan ve 11 nci,15 nci ve 19. Hukuk Dairelerinin görevleri dışında kalan davalara ilişkinolarak verilen hüküm ve kararlar,

5)      5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunuuyarınca tüketici mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

  5464 sayılı BankaKartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca bankalarca genel mahkemelerde açılandavalar ile üye işyerleri ve bankalar arasında açılan davalar sonucu verilenkararlar 19. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır,

ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku

TemelGörev : Şahsi Haklar, Sınırlı Ayni Haklar, Kamu Orta Malları, GayrimenkulMülkiyetinin sınırları, Ortaklığın Giderilmesi

1)  Sınırlı ayni haklara (TMK 779 vd) ilişkin davalarsonucu verilen hüküm ve kararlar,

2)  Taşınmaz mülkiyetini devir hakkının kısıtlamalarından(TMK m. 732-736: Önalım hakkı, sözleşmeden doğan önalım hakkı ve alım-geri alımhakları) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3)  Kamu orta mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ileaçılan davalar sonucu genel mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma ;

  Kadastro sonucuoluşan sicile karşı, kadastrodan önceki nedenlerle açılan iptal ve tescildavaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'neait bulunmaktadır.

4)  Aşağıda yazılı davalar gibi şahsi haklara dayalı vetaşınmaz mallarla ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar:

 

  Satış vaadi sözleşmelerinedayalı tapu iptali ve elatmanın önlenmesi davaları,

  Yükleniciden haricen satınalınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli 1987/2 E. 1988/2 K.sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescildavaları,

  Tahsis kararlarına dayalıelatmanın önlenmesi ve tapu iptali ve tescil davaları,

  İnanç sözleşmesine dayalı tapuiptali ve tescil davaları (05.02.1947 tarihli 20/65 sayılı Yargıtay İçtihadıBirleştirme Kararı),

Hatırlatma:

Mülkiyet hakkındankaynaklanan ve inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davaları sonucuverilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevii 1. HD'ne ait bulunmaktadır.


• Ölünceye kadar bakma aktine dayalı tapu iptali vetescil davaları.

5)  4721 sayılı Türk MedeniKanununun 724, 725 ve 729. maddelerine dayalı (temliken tescil) tapu iptali vetescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6)  Ferman ve hüccet gibi tasarrufbelgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları sonucu verilen hüküm vekararlar,

7)  Karz (ödünç) ipoteklerininkaldırılması ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8)  Geçit ve mecra hakkı ileilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9)    Su yoluna vaki müdahalenin meni ve iptal davalarısonucu verilen hüküm ve kararlar,

10) Kaynaklara, özel ve genelsulara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11) Mülkiyet hakkına dayalı olup,mülkiyeti uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğinkaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12) 5520 sayılı Kanunla değişikTapu Kanununun 31. maddesi uyarınca açılan tapuda sınır ve yüzölçümüdüzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

• Kadastrosonucu oluşan sicil hakkında açılan sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkindavalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne aitbulunmaktadır.

13)   Tapu kaydına bağlı taşınmazlarda, TMK'nın 737.maddesine dayalı komşuluk hukukuna aykırı davranışın giderilmesine ilişkindavalar (komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davaları dâhil) sonucuverilen hüküm ve kararlar,

14)   Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmazmalların taksimi ve şüyuunun giderilmesi (TMK m. 642, 696-699) davaları(paydaşlıktan çıkarma dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

 

15)  Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesiistemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

16)  İmar mevzuatından kaynaklanan davalar sonucu verilenhüküm ve kararlar, Hatırlatma:

 

       İmar uygulamasısonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ileoluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalarsonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesineait bulunmaktadır.

       3194 sayılı İmarKanununun, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca yapılankadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucuverilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. Hukuk Dairesine aitbulunmaktadır.

ONBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİİhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku Temel Görev : Eser Sözleşmeleri

İşin niteliği ve taraflarınsıfatına bakılmaksızın eser (istisna) sözleşmelerinden kaynaklanan davalarsonucu verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

  Arsa, arsa payı yada kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilenhüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne,

  Diş tedavi, protezv.s, estetik amaçlı ameliyatlar, araç tamiri ile fotoğraf ve video çekimindenkaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme göreviise 3. HD'ne ait bulunmaktadır.

ONALTINCIHUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku

Temel Görev : Kadastro Hukuku,

1)  2613, 5602 ve 766 sayılıkanunlar ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılan ilk tesiskadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu Kadastro Mahkemelerince verilen hükümve kararlar

Hatırlatma:

  Hazinenin ya daOrman İdaresinin taraf olup, çekişmeli taşınmazın orman olduğu iddiasındabulunduğu davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 20.HD'ne,

2)   7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler DolayısıylaAlınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 18. maddesi uyarıncayapılan "Afet Kadastrosu"ndan kaynaklanan davalar sonucu verilenhüküm ve kararlar,

3)   Kadastro öncesi nedenlere (zilyetlik, kamu orta malıiddiası dâhil) dayanılarak genel mahkemelerde açılan (3402 Kadastro Kanunu m.12) tapu iptal ve tescil davaları,

 

4)      Kadastro sırasında tespit harici bırakılan ve hakkındakadastro tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında açılan tescil davalarısonucu verilen hüküm ve kararlar,

5)  Hazine tarafından, kadastro sırasında tespit haricibırakılan taşınmazlar hakkında, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18. maddesiuyarınca, Hazine adına tescil istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm vekararlar,

6)  Kadastro sonucu tescil edilen taşınmazlar hakkındasınır ve yüzölçümünün düzeltilmesi istemiyle açılan davalar (KK. m. 41) sonucuverilen hüküm ve kararlar,

7)  Tarafların sıfatına ve iddianın mahiyetinebakılmaksızın, 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının YenilenmesiHakkındaki Kanun uyarınca yapılan yenileme kadastrosu ile 3402 sayılı yasanın22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama kadastrosundan kaynaklanan davalarsonucu verilen hüküm ve kararlar,

8)  Tarafların sıfatına ve talebin mahiyetinebakılmaksızın 2924 sayılı kanun ya da 3402 sayılı Kadastro Kanununun (5831sayılı yasanın 8. maddesi ile eklenen) Ek-4. maddesi uyarınca 2/B alanlarındayapılan kullanım kadastrosundan veya kesinleşmiş 2/B alanları hakkındazilyetlik ve muhdesat şerhi verilmesi isteminden kaynaklanan davalar nedeniyleverilen hüküm ve kararlar,


9)  3194 sayılı İmar Kanunu, 2981 sayılı Kanun ve ilgilidiğer imar mevzuatı uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapuiptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

  İmar uygulamasısonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ileoluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalarsonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesineait bulunmaktadır.

  İmar mevzuatındankaynaklanan diğer davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz incelemegörevi 14. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

10) Mükerrer kadastrodankaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları

ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİİhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görev : Trafik Kazalarından Kaynaklanan tazminat, Sigorta Hukuku,Merci Tayini

1)  Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları(bedensel zarar ile ölümden kaynaklanan tazminatlar dâhil) sonucu verilen hükümve karar,

2)  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1472. maddesinden(6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1301. maddesi) kaynaklanan ve kaskosigortası ile ilgili rücuan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3)  Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafiksigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcutaşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddizararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

4)  Adli Yargı içinde, yargı yeri belirlenmesine ilişkinihtilaflar nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi (merci tayini),

5)  İcra İflas Kanunu ve 6183 sayılı kanundan kaynaklanantasarrufun iptali davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6)  TBK'nın 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasınailişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

  Muris muvazaasındankaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlarıntemyiz inceleme görevi 1. HD'ne ait bulunmaktadır.

7)  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili UsulüHakkındaki Kanundan doğan ve diğer dairelerin görev alanına girmeyen her türlüdavalara ilişkin hüküm ve kararlar,

8)  Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile taşımahukukundan doğup doğmadığına bakılmaksızın can-hayat sigortası sözleşmelerindenkaynaklanan davalar sonucu (rücu dâhil) verilen hüküm ve kararlar,

ONSEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİİhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk

Temel Görev : Kat Mülkiyeti, Kamulaştırma, KişilerHukuku, Hısımlık, Vesayet

1)     634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanan
uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

2)  Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabitaşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taşınmazmülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesidavaları (634 sayılı Yasanın 12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3)  Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut vediğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalarsonucu verilen hüküm ve kararlar,

4)  Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı"İkinci Grup"ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunanmahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan davalarsonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma;

   Ortak hükümlerbölümünün birinci grubunda yer alan mahkemeler tarafından kamulaştırmasızelatmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyizinceleme görevi 5. HD'ne,

   Ortak hükümlerbölümünün birinci grubunda yer alan mahkemeler tarafından 2942 sayılı yasadankaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz incelemegörevi 5. HD'ne ait bulunmaktadır.

5)  Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı"İkinci Grup"ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunanmahkemeler tarafından, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanınönlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu verilenhüküm ve kararlar,

 

 

Hatırlatma;

• Ortak hükümler bölümünün birinci grubundayer alan mahkemeler tarafından kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan davalarsonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. HD'ne aitbulunmaktadır.

6) 4721 sayılı TMK'nın Kişiler Hukuku başlıklı 1. Kitabının"Gerçek Kişiler" başlıklı

1.  Kısmında yeralan maddelerden (TMK m. 8-46) kaynaklanan davalar sonucu verilen
hüküm ve kararlar,

7) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarınındüzeltilmesine
ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile vatandaşlığın tespitineilişkin hüküm ve
kararlar,

8) 4721 sayılı TMK'nın "Kişiler Hukuku" başlıklı 1. Kitabının"Tüzel Kişiler" başlıklı

2.  Kısmında yeralan hükümlerden (TMK m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen
hüküm ve kararlar,

9) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 56 ila 100. maddeleri ile 5253sayılı Dernekler
Kanunu hükümlerine göre açılmış derneklerin feshi, derneğin sona erdiğinintespiti gibi
dernekler hukukundan kaynaklanan her türlü dava sonucunda verilen hüküm vekararlar,


10)  Siyasi partilere, meslekkuruluşlarına (Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi) ve bu kuruluşlarlaüyeleri arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm vekararlar,

11)  4721 sayılı Türk MedeniKanununun 101 vd maddeleri kapsamında kalan vakıfların kuruluş ve tescilişlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi, vakfın teşkilatı(örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, vakıf yönetiminin amacının vemallarının değiştirilmesi, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi; ayrıca, Osmanlıdöneminde kurulan ve 5737 sayılı Vakıflar Yasasına tabi olan vakıflarda,vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da tevliyete hakkazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa)haklarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

12)  4721 sayılı TMK'nın 2.Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer alan "SoybağınınKurulması" başlıklı 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alanmaddelerden (TMK m.282 ila 320: Soybağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb)kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

13)  4721 sayılı TMK'nın 2.Kitabının, "Vesayet" başlıklı 3. Kısmında yer alan maddelerden (TMKm. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

14)  3561 sayılı Mal MemurlarınınKayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre verilen kayyım atanması ile ilgilidavalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına ilişkin davalar sonucuverilen hüküm ve kararlar,

15)  Taraflarının sıfatınabakılmaksızın, okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarakyasadan (657, 1416, 5535, 3466, 926, 5401, 4652, 2330, 2547, 3580 ve 3269sayılı kanunlar ve benzerleri) veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucuverilen hüküm ve kararlar,

ONDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ İhtisas Alanı :Borçlar-Ticaret Hukuku Temel Görev :Ticaret Hukuku, Bankalar Hukuku

1) Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlüdavalar (ihtiyati
haciz talebine ve ihtiyati hacze itiraza ilişkin davalar dâhil) sonunda verilenhüküm ve
kararlar,

Hatırlatma ;

    Taraflarının sıfatınabakılmaksızın abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilenhüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne ait bulunmaktadır.

    Tacirler arasıhizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm vekararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır.

2) Taraflarıtacir olup, İİK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları,
Hatırlatma:

    Tarafların tacir veişin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İİK'nın 89. maddesinden kaynaklananmenfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi4. HD'ne ait bulunmaktadır.

3)   Deniz Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Taşıma Hukuku ve SigortaHukuku
uygulamasından ve istisna sözleşmelerinden doğan davalar hariç olmak üzere;

3.1)İİK'nın 67. maddesine göre açılan ticari dava niteliğindeki itirazın iptalidavaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,


3.2)  İİK'nın 69. maddesinden kaynaklanan borçtan kurtulmadavaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

3.3)  İİK'nın 72. maddesine dayanan ticari davaniteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları sonunda verilen hüküm vekararlar,

Hatırlatma:

   Tacirler arası kirasözleşmelerinden kaynaklanan davaların temyiz inceleme görevi 6. HD'ne,

   Tacirler arasıhizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm vekararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır.

4)    Banka vefinans kuruluşlarından kullandırılan genel veya ticari kredi
sözleşmelerinden kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonundaverilen hüküm
ve kararlar,

Hatırlatma:

   Deniz hukuku, taşımave sigorta hukukundan kaynaklanan tüm davalar sonucu verilen hüküm ve kararlarile banka ve finans kurumlarınca kullandırılan genel ve ticari kredisözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlarıntemyiz inceleme görevi 11. HD'ne,

   Tüketici kredisindenkaynaklanan davalar ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunundankaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi13. HD'ne,

   Kooperatiflerhukukundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm vekararların

temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır

5)   Finansal Kiralama Sözleşmesinden kaynaklanan her türdava sonunda verilen hüküm ve kararlar,

6)   Faktoring Sözleşmesinden kaynaklanan her tür davasonunda verilen hüküm ve kararlar,

7)   5464 sayılı Banka Kartları ve KrediKartları Kanunu uyarınca bankalarca genel mahkemelerde açılan davalar ile üyeişyerleri ve bankalar arasında açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

Hatırlatma:

   5464 sayılı BankaKartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca tüketici mahkemelerince verilenkararlar 13. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.

YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku

Temel Görev :Orman Hukuku, Hâkimin reddi

1)  Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan ormankadastrosu, 2/B (orman rejimi dışına çıkarma) uygulaması, aplikasyon ve maddihataların düzeltilmesi (6831 sayılı yasanın 4999 sayılı yasanın 4. maddesi iledeğişik 9/son maddesi uyarınca) işlemlerinden kaynaklanan davalar sonucundaverilen hüküm ve kararlar,

2)  Orman İdaresi ya da Hazinenin taraf olup ormaniddiasında bulunmaları nedeniyle orman yönünden araştırması yapılması gerekliolan kadastro tespitine itiraz, tapu iptal, tescil ve elatmanın önlenmesiistemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,


3)  Orman idaresi ya da Hazinetaraf olmasa dahi, 3402 sayılı yasanın 30/2. maddesi uyarınca re'sen araştırmayapılması zorunlu olup sınırlarında orman bulunması veya taşınmazın ormanniteliği göstermesi nedeniyle orman tahdit, 2/B ve aplikasyon haritaları ile buharitalardaki maddi hataların düzeltilmesine ilişkin haritaların uygulanmasıgereken ya da 6831 sayılı yasanın 1. maddesi uyarınca orman sayılıp sayılmadığıyönünden inceleme yapılması gerekli bulunan davalar sonucu kadastromahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,

4)  Hâkimin reddi talebi üzerineverilen kararlar,

YİRMİBİRİNCİHUKUK DAİRESİ İhtisas Alanı : İş ve sosyal Güvenlik Hukuku Temel Görev : SosyalGüvenlik Hukuku

1)  Hizmet tespiti ve birlikte işçilik hakları istemiyleSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve işveren hakkında açılan davalar sonucundaverilen hüküm ve kararlar,

2)  3417, 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçitarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili işveren, Sosyal GüvenlikKurumu ve Hazine aleyhine açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

3)  5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak SahiplerineÖdeme Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki uyuşmazlıklara ilişkin davalarsonucunda verilen hüküm ve kararlar,

4)  İş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi vemanevi tazminat davaları (işçi ve işveren arasındaki rücu davaları dâhil) ilebu davalarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucuverilen hüküm ve kararlar,

5)  Aşağıda yazılı davalarla ilgili verilen hüküm vekararların temyiz incelemesi Yargıtay 10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında eşitolarak paylaşılmak suretiyle yapılır:

 

5.1)  5510 sayılı Sosyal Sigortalarve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,

5.2)  506 sayılı Sosyal SigortalarKanunundan kaynaklanan davalar,

5.3)       5454 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli SandığıKanunundan kaynaklanan davalar,

5.4)  1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf veSanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundankaynaklanan davalar,

5.5)  2925 sayılı Tarım İşçileriSosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

5.6)  2926 sayılı "TarımdaKendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu" ndankaynaklanan davalar,

5.7)  2108 sayılı Muhtar Ödenek veSosyal Güvenlik Kanunundan kaynaklanan davalar,

5.8)  2829 sayılı "SosyalGüvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi HakkındaKanun" dan kaynaklanan davalar,

5.9)  2147 sayılı Yurt DışındaÇalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin SosyalGüvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanandavalar,


5.10)  3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk VatandaşlarınınYurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından DeğerlendirilmesiHakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

5.11)  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü HakkındaKanunu uyarınca yapılan takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içindeödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) kaynaklanan tümdavalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması,haczedilemezlik),

5.12)  Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının YenidenYapılandırılmasına ilişkin kanunlardan kaynaklanan davalar,

5.13)  Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında kurum aleyhineaçılan alacak ve tesbit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

YİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görev : İş Hukuku

Aşağıda yazılı davalarhakkında, ortak hükümlerin 15. maddesinde yer alan, İş Hukuku Dairelerine özgü3. Grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce verilen hüküm vekararlar:

1) 4857 sayılı İş Kanunundankaynaklanan davalar,

 

 

Hatırlatma:

• 4857 sayılı Kanunun 77. maddesine dayalıiş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ilebunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespitiile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hükümve kararların temyiz inceleme görevi 21. HD'sine aittir.

2)  4857 sayılı İş Kanununa göreişçi sayılan kimselerle işverenler arasında, 818 sayılı Borçlar Kanunundan,5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan, 6772 sayılı Kanunda öngörülenilave tediye alacağından ve iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel GüvenlikHizmetlerine Dair Kanundan kaynaklanan davalar,

3)  4857 sayılı İş Kanununa göreişçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanununun 67. maddesigereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince açılan menfi tespitdavaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamısırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

4)  5953 sayılı Basın MesleğindeÇalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanundankaynaklanan davalar,

5)  854 sayılı Deniz İş Kanunundankaynaklanan davalar,

6)  2547 sayılı Yüksek ÖğretimKanununun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf üniversitelerinin öğretimelemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanandavalar,

7)  6356 sayılı Sendikalar veToplu İş Sözleşmesi Kanunundan (mülga 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) ve toplu işsözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8)  4688 sayılı Kamu GörevlileriSendikaları Kanunundan kaynaklanan davalar,

9)  4447 sayılı İşsizlik SigortasıKanunundan kaynaklanan davalar,


10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılıÖzelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21. maddesi kapsamında iş kaybıtazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,

YİRMİÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİİhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku Temel Görev : Ticaret Hukuku,Kooperatifler Hukuku

1) Kooperatifler hukukundankaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2)  Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluylayeniden yapılandırılması talebine ilişkin hüküm ve kararlar,

3)  Genel mahkemelerden verilmiş (adi ve malvarlığınınterki suretiyle) konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar,

4)  Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklananher türlü davalar (rücu dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar.

5)  Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı inşaatsözleşmelerinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.

6)  Genel mahkemelerden verilmiş iflas ve iflasınertelenmesine ilişkin hüküm ve kararlar,

7)  2004 sayılı İİK uyarınca icra mahkemeleri ile genelmahkemelerde görülen sıra cetveline ilişkin şikâyet ve davalar sonunda verilenhüküm ve kararlar,

8)  2004 sayılı İİK'nın 235. maddesi uyarınca iflastasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline yönelik şikâyet ve davalar (kayıt kabul,kayıt terkini davaları ile sıraya yönelik şikâyetler) sonunda verilen hüküm vekararlar,

9)  2004 sayılı İİK'nın 94. maddesine göre alınan yetkiyedayalı davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.

 

II) YARGITAY CEZADAİRELERİ İŞ BOLÜMÜ

A)  ORTAK HÜKÜMLER

 

1)     Bu iş bölümündeki düzenlemeler, yürürlüğe girdiğitarih itibariyle geçerlidir.

2)     İş bölümünün yürürlüğe girdiği tarih itibariyledüzenlenen tebliğnameler, iş bölümündeki düzenlemeler esas alınarak görevliCeza Dairesine gönderilir.

3)     Ceza Daireleri yürürlük tarihinden önce esasınakayıtlı bulunan işleri kendisi sonuçlandırır.

4)     Ceza Daireleri yürürlük tarihinden önce kendisinegelip bozma veya başka nedenlerle Daire dışına gönderdiği işlerden kendisinegeri gelenlere bakar.

5)     Ceza Daireleriyle ilgili görevlendirmede, eylemlerinnitelendirilmesi ve suç unsurlarının değiştirilerek başka bir suçadönüştürülmesi halinde, görevin belirlenmesinde yeni düzenlemedeki suç vasfınabakılır.

6)     Kaçakçılık ve buna bağlı olarak işlenen evraktasahtecilik suçlarından birlikte dava açılmış olması halinde, temyiz incelemesi7. C.D. Tarafından yapılır.

B)  CEZA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ

 

BİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 81 Kasten öldürme

Madde 82..... Nitelikli haller

Madde 83..... Kasten öldürmenin ihmali davranışlaişlenmesi

Madde 84 İntihara yönlendirme

Madde 87/4...Kasten yaralama sonucu ölüm meydanagelmesi

 

İKİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 141 ila 147..... Hırsızlık(ikide biri 2014 yılıiçin)

Madde 165...Suç eşyasının satın alınması veya kabuledilmesi, (Tamamı) Madde 167, 168, 169...Ortak hükümler

 

ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 86...Kasten yaralama

Madde 87...Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama(Dördüncü fıkra hariç) Madde 88...Kasten yaralamanın ihmali davranışlaişlenmesi 6831 sayılı Yasaya aykırılıktan kaynaklanan işler

 

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 97...Terk

Madde 98...Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerinegetirilmemesi Madde 106...Tehdit Madde 107...Şantaj Madde 108..Cebir


Madde 111...Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiriuygulanması Madde 112...Eğitim ve öğretimin engellenmesi

Madde 113...Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi

Madde 114...Siyasi hakların kullanılmasınınengellenmesi

Madde 115...İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasınıengelleme

Madde 116..Konut dokunulmazlığını bozmak

Madde 117...İş ve çalışma hürriyetinin ihlali,

Madde 118...Sendikal hakların kullanılmasınınengellenmesi

Madde 119...Ortak hüküm

Madde 120...Haksız arama

Madde 121...Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi

Madde 122...Ayırımcılık,

Madde 123..Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Madde 124...Haberleşmenin engellenmesi

Madde 125..Hakaret

Madde 126..Mağdurun belirlenmesi

Madde 127..İsnadın ispatı

Madde 128..İddia ve savunma dokunulmazlığı

Madde 129..Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret

Madde 130..Kişinin hatırasına hakaret

Madde 131..Soruşturma ve kovuşturma koşulu

Madde 181...Çevrenin kasten kirletilmesi

Madde 182...Çevrenin taksirle kirletilmesi

Madde 183...Gürültüye neden olma

Madde 184...İmar kirliliğine neden olma

 

BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 235...İhaleye fesat karıştırma Madde236...Edimin ifasına fesat karıştırma Madde 237...Fiyatları etkileme,

Madde 238...Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna nedenolma,

Madde 239...Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşterisırrı niteliğindeki bilge ve belgelerin açıklanması,

Madde 240...Mal veya hizmet satımından kaçınma, Madde241...Tefecilik,

Madde 242...Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiriuygulanması, Madde 247...Zimmet


Madde 248...Etkin pişmanlık

Madde 249...Daha az cezayı gerektiren hal

Madde 250...İrtikap

Madde 251...Denetim görevinin ihmali

Madde 252...Rüşvet

Madde 253...Tüzel kişilerhakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 254...Etkin pişmanlık

Madde 255...Yetkili olmadığı iş için yarar sağlama

Madde 256...Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırınaşılması,

Madde 257...Görevi kötüye kullanma,

Madde 258...Göreve ilişkin sırrın açıklanması,

Madde 259...Kamu görevlisinin ticareti,

Madde 260...Kamu görevinin terki veya yapılmaması,

Madde 261...Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf ,

Madde 262...Kamu görevinin usulsüz olaraküstlenilmesi,

Madde 263...Kanuna aykırı eğitim kurumu,

Madde 264...Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma,

Madde 265...Görevi yaptırmamak için direnme,

Madde 266...Kamu görevine aitaraç ve gereçleri suçta kullanma,

Yargı yeri belirlemeleri,

Dava Nakli

 

ALTINCI CEZA DAİRESİ

Madde 141 ila 142 (Önceki yıllardan derdest olandosyalar) Madde 148...Yağma (Tamamı)

Madde 149 Nitelikliyağma (Tamamı)

Madde 150....Daha az cezayı gerektiren hal Madde 167,168, 169...Ortak hükümler

 

 

YEDİNCİ CEZA DAİRESİ

Özel Ceza Yasalarından veyaKabahatler Yasası'ndan doğan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlarve kararlar

 

SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 94 İşkence,

Madde 95 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence,

Madde 96....Eziyet ,

Madde 154..Hakkı olmayan yere tecavüz ,

Madde 163..Karşılıksız Yararlanma

Madde 170.... Genel güvenliğin kasten tehlikeyesokulması,

Madde 171.... Genel güvenliğin taksirle tehlikeyesokulması,

Madde 172.... Radyasyonyayma,

Madde 173.... Atom enerjisi ile patlamayasebebiyet verme,

Madde 174.... Tehlikeli maddelerin izinsiz olarakbulundurulması veya el değiştirmesi,

Madde 175...Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetimyükümlülüğünün ihlali, Madde 176....İnşaat veya yıkımla ilgili emniyetkurallarına uymama, Madde 177...Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbestbırakılması, Madde 178....İşaret ve engel koymama, Madde 199...Kıymetli damgadasahtecilik,

Madde 200...Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayanaraçlar, Madde 201....Etkin pişmanlık, Madde 202....Mühürde sahtecilik ,

Madde 213...Halk arasında korku ve panik yaratmakamacıyla tehdit , Madde 214....Suç işlemeye tahrik, Madde 215....Suçu vesuçluyu övme,

Madde 216....Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veyaaşağılama,

Madde 217....Kanunlara uymamaya tahrik,

Madde 218...Ortak hüküm,

Madde 243..Bilişim sistemine girme

Madde 244..Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etmeveya değiştirme Madde 245..Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasıMadde 246..Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine YapılanTecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Yasaya ilişkin işler

5464 sayılı Banka Kartları veKredi Kartları Yasasına ilişkin işler

6136 sayılı Ateşli Silahlar veBıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasaya ilişkin işler

Bu işbölümüne göre ceza dairelerinden herhangi biriningörevine girmeyen ve Türk Ceza Yasasından kaynaklanan tüm diğer suçlar

 

DOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Madde 76 Soykırım

Madde 77....İnsanlığa karşı suçlar Madde 78....Örgüt

Madde 79 Göçmenkaçakçılığı

Madde 80....İnsan ticareti

Madde 219..Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma


Madde 220..Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Madde 221..Etkin pişmanlık Madde 222..Şapka ve Türkharfleri Madde 267...İftira

Madde 268...Başkasına ait kimlik veya kimlikbilgilerinin kullanılması Madde 269...Etkin pişmanlık Madde 270...Suçu üstlenmeMadde 271...Suç uydurma Madde 272...Yalan tanıklık,

Madde 273...Şahsi cezasızlık veya cezanınazaltılmasına gerektiren sebepler, Madde 274...Etkin pişmanlık Madde275...Yalan yere yemin

Madde 276...Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık

Madde 277...Yargı görevi yapanı etkileme,

Madde 278...Suçu bildirmeme,

Madde 279...Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

Madde 280...Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi,

Madde 281...Suç delillerini yok etme, gizleme veyadeğiştirme

Madde 282...Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

Madde 283...Suçluyu kayırma,

Madde 284...Tutuklu, hükümlü veya suç delillerinibildirmeme,

Madde 285...Gizliliğin ihlali,

Madde 286...Ses ve görüntülerin kayda alınması

Madde 287...Genital muayene,

Madde 288...Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

Madde 289...Muhafaza görevini kötüye kullanma

Madde 290...Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması

Madde 291...Başkası yerine ceza infaz kurumuna veyatutukevine girme,

Madde 292...Hükümlü veya tutuklunun kaçması

Madde 293...Etkin pişmanlık

Madde 294...Kaçmaya imkan sağlama,

Madde 295...Muhafızın görevini kötüye kullanması

Madde 296...Hükümlü veya tutukluların ayaklanması

Madde 297...İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak

Madde 298...Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

Madde 299..Cumhurbaşkanına hakaret

Madde 300..Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

Madde 301..Türk Milletini, TürkiyeCumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını


aşağılama

Madde 302...Devletin birliği ve ülke bütünlüğünübozmak Madde 303...Düşmanla işbirliği yapmak, Madde 304...Devlete karşı savaşatahrik

Madde 305...Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yararsağlama Madde 306...Yabancı devlet aleyhine asker toplama,

Madde 307...Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleriyararına anlaşma, Madde 308...Düşman devlete maddi ve mali yardım Madde309..Anayasayı ihlal

Madde 310..Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıMadde 311..Yasama organına karşı suç Madde 312..Hükümete karşı suç

Madde 313..Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan

Madde 314..Silahlı örgüt

Madde 315..Silah sağlama

Madde 316..Suç için anlaşma

Madde 317..Askeri komutanlıkların gaspı

Madde 318..Halkı askerlikten soğutma

Madde 319..Askerleri itaatsizliğe teşvik

Madde 320..Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma

Madde 321..Savaş zamanında emirlere uymama

Madde 322..Savaş zamanında yükümlülükler

Madde 323..Savaşta yalan haber yayma

Madde 324..Seferberlikle ilgili görevin ihmali

Madde 325..Düşmandan ünvan ve benzeri payeler kabulü

Madde 326..Devletin güvenliğine ilişkin belgeler

Madde 327..Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme

Madde 328..Siyasal veya askeri casusluk

Madde 329..Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkinbilgileri açıklama Madde 330..Gizli kalması gereken bilgileri açıklama Madde 331..Uluslararasıcasusluk Madde 332..Askeri yasak bölgelere girme

Madde 333..Devlet sırlarından yararlanma, Devlethizmetlerinde sadakatsizlik

Madde 334..Yasaklanan bilgileri temin

Madde 335..Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıylatemini

Madde 336..Yasaklanan bilgileri açıklama

Madde 337..Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıylaaçıklama Madde 338..Taksir sonucu casusluk fiilerinin işlenmesi


Madde 339..Devlet güvenliği ile ilgili belgelerielinde bulundurma Madde 340..Yabancı devlet başkanına karşı suç Madde341..Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret Madde 342..Yabancı devlettemsilcilerine karşı suç Madde 343..Karşılıklılık koşulu

298 sayılı Seçimlerin TemelHükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasaya ilişkin işler

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yasasındankaynaklanan suçlar

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Yasa

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milliİstihbarat Teşkilat Yasası

3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası

4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasası

5253 sayılı Dernekler Yasası

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasaya ilişkinişler

07.12.1994 gün ve 4053 sayılı Yasa ile 2797 sayılıYargıtay Yasası'nın 14. maddesine eklenen fıkra gereğince, 3953 sayılı Yasayagöre ve Askeri Yargıtay'dan gönderilen dava ve işler ile aynı yasa uyarıncaadli yargı mercilerine devredilen dava ve işlerden temyizen intikal edecek olanişler

 

ONUNCU CEZA DAİRESİ

Madde 185..Zehirli madde katma

Madde 186..Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veyailaçların ticareti

Madde 187..Kişilerin hayatınıve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma

Madde 188..Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

Madde 189..Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiriuygulanması

Madde 190..Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

Madde 191..Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcımadde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak

Madde 192..Etkin pişmanlık

Madde 193..Zehirli madde imal ve ticareti

Madde 194..Sağlık için tehlikeli madde temini

Madde 195..Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlereaykırı davranma

Madde 196..Usulsüz ölü gömülmesi

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Yasaya ilişkinişler 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Yasaya ilişkin işler

5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsanSağlığının Korunmasına Dair Yasaya ilişkin işler

6273 sayılı Çek Yasasındankaynaklanan işler (3167-5941 sayılı Yasa 1/4 oranında)


ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 203...Mühür bozma

Madde 204..Resmi belgede sahtecilik

Madde 205..Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veyagizlemek Madde 206..Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan Madde 207..Özelbelgede sahtecilik

Madde 208..Özel belgeyi bozmak, yok etmek veyagizlemek Madde 209..Açığa imzanın kötüye kullanılması Madde 210..Resmi belgehükmünde belgeler Madde 211..Daha az cezayı gerektiren hal Madde 212..İçtima

213 sayılı Vergi Usul Yasasından kaynaklanan işler2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar

 

ONİKİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 85..Taksirle öldürme

Madde 89..Taksirle yaralama

Madde 90..İnsan üzerinde deney

Madde 91..Organ ve doku ticareti

Madde 92..Zorunluluk hali

Madde 93..Etkin pişmanlık

Madde 132..Haberleşmenin gizliliğini ihlal

Madde 133..Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesive kayda alınması Madde 134..Özel hayatın gizliliğini ihlal Madde 135..Kişiselverilerin kaydedilmesi

Madde 136..Verileri hukuka aykırı olarak verme veyaele geçirme Madde 137..Nitelikli haller Madde 138..Verileri yok etmeme, Madde139..Şikâyet

Madde 140..Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiriuygulanması Madde 179..Trafik güvenliğini tehlikeye sokma Madde 180..Trafikgüvenliğini taksirle tehlikeye sokma

2863 sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Yasasından kaynaklananişler,

5271 sayılı CMK'nun 141 -144 maddelerinde düzenlenenkoruma tedbirleri nedeniyle tazminat

6273 sayılı Çek Yasasındankaynaklanan işler (3167-5941 sayılı Yasa 1/4 oranında)


ONÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde141 ila 147..... Hırsızlık(ikidebiri, 2014 yılı için)

Madde 160....Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmişeşya üzerinde tasarruf (Tamamı) Madde 167, 168, 169...Ortak hükümler

 

ONDORDUNCU CEZA DAİRESİ

Madde 99..Çocuk düşürtme

Madde 100..Çocuk düşürme

Madde 101..Kısırlaştırma

Madde 102..Cinsel saldırı

Madde 103..Çocukların cinselistismarı

Madde 104..Reşit olmayanlacinsel ilişki

Madde 105..Cinsel taciz

Madde 109..Kişiyi hürriyetindenyoksun kılma

Madde 110..Etkin pişmanlık

Madde 111..Tüzel kişilerhakkında güvenlik tedbiri uygulanması Madde 223..Ulaşım araçlarının kaçırılmasıveya alıkonulması

Madde 224..Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomikbölgedeki sabit platformların işgali Madde 225..Hayasızca hareketler Madde226..Müstehcenlik Madde 227..Fuhuş

Madde 228..Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaMadde 229..Dilencilik

Madde 230..Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinseltören Madde 231..Çocuğun soybağını değiştirme Madde 232..Kötü muamele

Madde 233..Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünihlali Madde 234..Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

6273 sayılı Çek Yasasındankaynaklanan işler (3167-5941 sayılı Yasa 1/4 oranında)

 

ONBEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 151...Mala zarar verme,

Madde 152..Mala zarar vermeninnitelikli halleri,

Madde 153..İbadethanelere vemezarlıklara zarar verme,

Madde 155..Güveni kötüyekullanma,

Madde 156..Bedelsiz senedikullanma,

Madde 157..Dolandırıcılık,

Madde 158..Nitelikli dolandırıcılık,


Madde 159..Daha az cezayı gerektiren hal, Madde161..Hileli iflas, Madde 162..Taksirli iflas,

Madde 164..Şirket veya kooperatifler hakkında yanlışbilgi,

Madde 166..Bilgi vermeme,

Madde 167, 168, 169..Ortak hükümler,

6273 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler (3167-5941 sayılı Yasa 1/4 oranında)

 

 

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET