gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri muhasebe yetkilisi adaylarına yönelik olarak 2011 yılında idare grupları itibarıyla ayrı ayrı düzenlenen muhasebe yetkilisi sertifika eğitimlerine katılan adaylar ile 2009 ve 2010 yıllarında yapılan eğitimlere katıldığı halde herhangi bir sebeple 15/08/2009 ve 06/06/2010 tarihlerinde yapılan muhasebe yetkilisi sertifika sınavına katılmayan veya sınava katılıp da başarısız olan adaylar için muhasebe yetkilisi sertifika sınavı yapılacaktır. Sınava ilişkin bilgiler Maliye Bakanlığ^'nın aşağıdaki yazısında bulunmaktadır.

09 Mayıs 2011 Pazartesi 15:40
2011 Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınav Duyurusu

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV İLANI
Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri muhasebe yetkilisi adaylarına yönelik olarak 2011 yılında idare grupları itibarıyla ayrı ayrı düzenlenen muhasebe yetkilisi sertifika eğitimlerine katılan adaylar ile 2009 ve 2010 yıllarında yapılan eğitimlere katıldığı halde herhangi bir sebeple 15/08/2009 ve 06/06/2010 tarihlerinde yapılan muhasebe yetkilisi sertifika sınavına katılmayan veya sınava katılıp da başarısız olan adaylar için muhasebe yetkilisi sertifika sınavı yapılacaktır.
I-Sınav Tarihi ve Yeri                                           :
Yazılı Sınav; 21/05/2011 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemal Gürsel Caddesi  No:58 Cebeci  / ANKARA) adresinde idare grupları itibarıyla ayrı ayrı yapılacaktır.
II- Sınava Katılacak adaylar                                 :
a)    Genel Bütçeli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı: 14/03/2011-29/04/2011 tarihleri arasında Ankara’da genel bütçeli idareler sertifika eğitimine katılarak eğitimi tamamlayan adaylar ile 2009 ve 2010 yılında yapılan eğitimlere katıldığı halde herhangi bir sebeple 15/08/2009 ve 06/06/2010 tarihlerinde yapılan genel bütçeli idareler muhasebe yetkilisi sertifika sınavına katılmayan veya sınava katılıp da başarısız olan adaylar bu sınava katılabilecektir.
b)   Özel Bütçeli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı: 14/03/2011-29/04/2011 tarihleri arasında Ankara’da yapılan özel bütçeli idareler sertifika eğitimine katılarak eğitimi tamamlayan adaylar ile 2010 yılında yapılan eğitimlere katıldığı halde herhangi bir sebeple 06/06/2010 tarihinde yapılan özel bütçeli idareler muhasebe yetkilisi sertifika sınavına katılmayan veya sınava katılıp da başarısız olan adaylar bu sınava katılabilecektir.
c)    Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı: 14/03/2011-29/04/2011 tarihleri arasında Ankara’da yapılan mahalli idareler sertifika eğitimine katılarak eğitimi tamamlayan adaylar ile 2010 yılında yapılan eğitimlere katıldığı halde herhangi bir sebeple 06/06/2010 tarihinde yapılan mahalli idareler muhasebe yetkilisi sertifika sınavına katılmayan veya sınava katılıp da başarısız olan adaylar bu sınava katılabilecektir.
d)   Sosyal Güvenlik Kurumları Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı: 14/03/2011-29/04/2011 tarihleri arasında Ankara’da yapılan sosyal güvenlik kurumları sertifika eğitimine katılarak eğitimi tamamlayan adaylar ile 2010 yılında yapılan eğitimlere katıldığı halde herhangi bir sebeple 06/06/2010 tarihinde yapılan sosyal güvenlik kurumları muhasebe yetkilisi sertifika sınavına katılmayan veya sınava katılıp da başarısız olan adaylar bu sınava katılabilecektir.
Muhasebe yetkilisi sertifika eğitim programına kabul edilerek eğitimi tamamlayanlardan gerekli şartları taşımadıkları anlaşılan adaylar sınava katılamayacaklardır.
 
 
          Muhasebe yetkilisi sertifika eğitimlerini tamamlayan ve sertifika sınavına girmeye hak kazanan personelin aday numaraları ve sınava girecekleri derslikleri gösterir liste www.muhasebat.gov.tr internet adresinde yer almakta olup adaylara gerekli duyurunun yapılmasını teminen görev yaptıkları idarelere de yazılı olarak bildirilmiştir.
 III- Sınav Konuları                                                 :
 
 
          Muhasebe yetkilisi sertifika sınavı her bir idare grubunu oluşturan eğitim konuları idare grupları itibarıyla aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
 
 
 
 
GENEL BÜTÇELİ İDARELER VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER SERTİFİKA SINAVI    SINAV KONULARI
 
A)
MALİ MEVZUAT
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 
 
5018 sayılı Kanunun muhasebe dışı ikincil mevzuatı
 
 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikler 
 
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun genel esasları
 
 
488 sayılı Damga Vergisi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun genel esasları
 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmelikler 
 
 
 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
 
B)
MUHASEBE
Genel Muhasebe
 
 
 
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 
 
 
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 
 
 
Mali İstatistik ve Raporlama
 
C)
DİĞER KONULAR
Anayasa ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
 
 
6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu 
 
 
 
Milli Emlak Mevzuatı
 
 
 
Hukukun Temel Kavramları - Borçlar Kanunu,
   - Medeni Kanun,
   - İdare Hukuku,
   - İcra-İflas Kanunu.
 
 
 
 
Bütçe mevzuatı
 
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı
 

 
 
MAHALLİ İDARELER SERTİFİKA SINAVI SINAV KONULARI
 
A)
MALİ MEVZUAT
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 
 
5018 sayılı Kanunun muhasebe dışı ikincil mevzuatı
 
 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikler  
 
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun genel esasları
 
 
488 sayılı Damga Vergisi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun genel esasları
 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmelikler 
 
 
 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
 
B)
MUHASEBE
Genel Muhasebe
 
 
 
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 
 
 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
 
 
 
Mali İstatistik ve Raporlama
 
C)
DİĞER KONULAR
Anayasa ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
 
 
6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu 
 
 
 
Milli Emlak Mevzuatı
 
 
 
Hukukun Temel Kavramları - Borçlar Kanunu,
   - Medeni Kanun,
   - İdare Hukuku,
   - İcra-İflas Kanunu.
 
 
 
 
Bütçe mevzuatı
 
 
Mahalli idareler mevzuatının genel esasları – 5393 sayılı Belediye Kanunu
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 
 
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI SERTİFİKA SINAVI SINAV KONULARI
 
A)
MALİ MEVZUAT
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 
 
5018 sayılı Kanunun muhasebe dışı ikincil mevzuatı
 
 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikler 
 
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun genel esasları
 
 
488 sayılı Damga Vergisi,  213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun genel esasları
 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmelikler 
 
 
 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
 
B)
MUHASEBE
Genel Muhasebe
 
 
 
Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve S.G.K. Başkanlığı Muhasebe Yönergesi
 
 
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 
 
 
Mali İstatistik ve Raporlama
 
C)
DİĞER KONULAR
Anayasa ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
 
 
6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu 
 
 
 
Milli Emlak Mevzuatı
 
 
 
Hukukun Temel Kavramları - Borçlar Kanunu,
   - Medeni Kanun,
   - İdare Hukuku,
   - İcra-İflas Kanunu.
 
 
 
 
Bütçe mevzuatı
 
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuatı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Sınavın Uygulaması                                          :
 
Muhasebe yetkilisi sertifika sınavı, her bir idare grubu için ayrı ayrı olmak üzere tek oturumda yapılacaktır.
V- Sınav Sorularına İtiraz                           :
Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin gerekçeli itirazlarını, soru vecevap anahtarlarının http://www.muhasebat.gov.tr adresinde yayımlanmasını takip eden 3 (üç) iş günü içinde Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak elden veya 0.312.4174851 faks numarasına faks çekmek suretiyle yapabilecek olup bu sürenin bitiminden sonra yapılacak itirazlar ile bu süre geçtikten sonra Genel Müdürlüğümüze ulaşan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak, süresi içinde gönderilen itirazlar ise 10 gün içinde sınav komisyonunca değerlendirilerek değerlendirme sonucu adaylara bildirilecektir.
VI. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Notu                                          :
Sınav Komisyonu tarafından cevap kağıtları yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sertifika sınavında başarılı sayılmak için muhasebe grubundan en az altmışbeş (65) puan olmak üzere her bir sınav grubundan en az elli (50) puan alınması ve bu sınavların not ortalamasının en az atmış (60) puan olması gerekir.
 
VII- Sınav Sonuçlarının Duyurulması              :
 
Sınav sonuçları, en geç 30 gün içerisinde Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık ilan panolarında ilan edilecek ve ilan tarihinden itibaren 15 inci gün sonunda ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır.
VIII- Sınav Sonuçlarına İtiraz                              :
Sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarına tebligat tarihinden itibaren 5 iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle elden veya Genel Müdürlüğümüz 0.312.4174851 numaralı faksına faks çekmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sürenin bitiminden sonra yapılacak itirazlar ile bu süre geçtikten sonra Genel Müdürlüğümüze ulaşan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak, süresi içinde gönderilen itirazlar ise sınav komisyonu tarafından başvuru tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve Bakanlıkça ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.
IX- Diğer Hususlar                                       :
1- Sınava girecek adaylarla ilgili olarak sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir. Adaylar sınava kurum kimlik belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere ayrıca nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi ile kabul edileceklerdir.
2- Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi vb. araçlarla sınava girmek yasaktır. Adaylar yanlarında bulunan bu tarz araçları sınav başlamadan önce salon sorumlularına teslim edeceklerdir.
3- Ankara dışından sınava katılan adaylara sınava katıldıklarına dair belge görev yerlerine daha sonra gönderilecektir.
4- 15/08/2009 ve 06/06/2010 tarihinde yapılan muhasebe yetkilisi sertifika sınavlarında başarısız olan adaylar tüm ders gruplarından (mali mevzuat, muhasebe ve diğer konular) sınava tabi tutulacaktır.
İlan olunur.

www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET