gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BELDE VE NÜFUSU 25 BİNİN ALTINDA OLAN İLÇE BELEDİYELERİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MUHASEBE YETKİLİ

Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ve mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi olarak atanacak olan muhasebe yetkilisi adaylarına yönelik olarak düzenlenen sertifika eğitimini tamamlayan adaylar için muhasebe yetkilisi sertifika sınavı yapılacaktır. Sınava ilişkin bilgiler aşağıdadır.

09 Mayıs 2011 Pazartesi 15:47
Belde ve Nüfusu 25 binin Altında Olan İlçe Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Muhasebe Yetkili


Belde ve Nüfusu 25 binin Altında Olan İlçe Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınav Duyurusu (21/05/2011)

 
 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV İLANI
 
 
 
Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ve mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi olarak atanacak olan muhasebe yetkilisi adaylarına yönelik olarak düzenlenen sertifika eğitimini tamamlayan adaylar için muhasebe yetkilisi sertifika sınavı yapılacaktır.
 
I-Sınav Tarihi ve Yeri                                           :
 
Yazılı Sınav; 21/05/2011 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemal Gürsel Caddesi  No:58 Cebeci  / ANKARA) adresinde yapılacaktır.
 
II- Sınava Katılacak adaylar                                 :
 
Belde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ve mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi olarak atanacak olan muhasebe yetkilisi adaylarına yönelik olarak 22/11/2010 - 07/01/2011 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da, 29/11/2010 - 14/01/2011 tarihleri arasında ise Antalya’da yapılan muhasebe yetkilisi sertifika eğitimini tamamlayan adaylar bu sınava katılabilecektir.
Muhasebe yetkilisi sertifika eğitim programına kabul edilerek eğitimi tamamlayanlardan gerekli şartları taşımadıkları anlaşılan adaylar sınava katılamayacaklardır.
          Muhasebe yetkilisi sertifika eğitimlerini tamamlayan ve sertifika sınavına girmeye hak kazanan personelin aday numaraları ve sınava girecekleri derslikleri gösterir liste www.muhasebat.gov.tr internet adresinde yer almakta olup adaylara gerekli duyurunun yapılmasını teminen görev yaptıkları idarelere de yazılı olarak bildirilmiştir.
 
III- Sınav Konuları                                                 :
 
Belde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri muhasebe yetkilisi sınav konuları eğitim konularından oluşmaktadır.
            Her bir sınav grubunu oluşturan eğitim konuları aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.
 
 
 
BELDE VE NÜFUSU 25 BİNİN ALTINDA OLAN İLÇE BELEDİYELERİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SINAV KONULARI
 
A)
MUHASEBE
Genel Muhasebe
 
 
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Devlet Muhasebe Standartları
 
 
Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (Bütçe bölümü hariç)
 
 
Mali İstatistik ve Raporlama
B)
MALİ MEVZUAT
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 
 
5018 sayılı Kanunun muhasebe dışı ikincil mevzuatı
 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikler 
 
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun genel esasları
 
 
488 sayılı Damga Vergisi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun genel esasları
 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Yönetmelikler 
 
 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
C)
DİĞER KONULAR
Anayasa ve Devlet teşkilatı
 
 
 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 
 
 
Hukukun temel kavramları
 
 
Bütçe mevzuatı
 
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuat
 
 
Mahalli idareler mevzuatının genel esasları
 
 
 
IV. Sınavın Uygulaması                                          :
 
Belde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri muhasebe yetkilisi sertifika sınavı tek oturumda yapılacaktır.
 
V- Sınav Sorularına İtiraz                           :
Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin gerekçeli itirazlarını, soru vecevap anahtarlarının http://www.muhasebat.gov.tr adresinde yayımlanmasını takip eden 3 (üç) iş günü içinde Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak elden veya 0.312.4174851 faks numarasına faks çekmek suretiyle yapabilecek olup bu sürenin bitiminden sonra yapılacak itirazlar ile bu süre geçtikten sonra Genel Müdürlüğümüze ulaşan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak, süresi içinde gönderilen itirazlar ise 10 gün içinde sınav komisyonunca değerlendirilerek değerlendirme sonucu adaylara bildirilecektir.
 
VI. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Notu                                          :
Sınav Komisyonu tarafından cevap kağıtları yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sertifika sınavında başarılı sayılmak için muhasebe grubundan en az altmışbeş (65) puan olmak üzere her bir sınav grubundan en az elli (50) puan alınması ve bu sınavların not ortalamasının en az atmış (60) puan olması gerekir.
 
 
VII- Sınav Sonuçlarının Duyurulması              :
 
Sınav sonuçları, en geç 30 gün içerisinde Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık ilan panolarında ilan edilecek ve ilan tarihinden itibaren 15 inci gün sonunda ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 
VIII- Sınav Sonuçlarına İtiraz                              :
Sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarına tebligat tarihinden itibaren 5 iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle elden veya Genel Müdürlüğümüz 0.312.4174851 numaralı faksına faks çekmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sürenin bitiminden sonra yapılacak itirazlar ile bu süre geçtikten sonra Genel Müdürlüğümüze ulaşan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak, süresi içinde gönderilen itirazlar ise sınav komisyonu tarafından başvuru tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve Bakanlıkça ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.
IX- Diğer Hususlar                                       :
1- Sınava girecek adaylar için sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir. Adaylar sınava kurum kimlik belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere ayrıca nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi ile kabul edileceklerdir.
2- Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi vb. araçlarla sınava girmek yasaktır. Adaylar yanlarında bulunan bu tarz araçları sınav başlamadan önce salon sorumlularına teslim edeceklerdir.
3- Ankara dışından sınava katılan adaylara sınava katıldıklarına dair belge görev yerlerine daha sonra gönderilecektir.
4- Sınavda başarılı olan adaylarabelde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ve mahalli idare birliklerinde muhasebe hizmetlerini yerine getirme yetkisini veren sertifika verilecektir.
 
 
            İlan olunur.
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET