gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bakanlığın münhal bulunan ve sınav duyurusu ekinde birimi, sınıfı, unvanı, sayısı ve derecesi belirtilen toplam (105) Şube Müdürü, (101) Şef ile (70) Memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

05 Eylül 2015 Cumartesi 07:45
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİBAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

Sınav, 04 Ekim 2015 tarihinde Yıldırım BeyazıtÜniversitesi tarafından Ankara'da yapılacak olup, sınav başvuruları 04 Eylül -11 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

1. GENEL BİLGİLER

1.1.  Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personel sınava başvurabilirler.

1.2.  Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilirler.

1.3.  Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz.

 

2. AÇILAN SINAV KADROLARINA İLİŞKİN BAŞVURU ŞARTLARI 2.1. SINAV KADROLARINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

2.1.1.   657 sayılı Kanunun 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

2.1.2.   Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda,toplam hizmet süresinin son bir yılını 657 sayılı Kanuna tâbi olarak Bakanlıkta geçirmiş olmak,

2.1.3.   Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

 

2.2. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU SINAVINA YÖNELİK ÖZEL ŞARTLAR

2.2.1.  Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2.2.2.  18/4/1999 tarihinde görevde olanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2.2.3.  Görevde yükselme sınavına son müracaat tarihi itibariyle, yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış olmak.

2.3. ŞEF KADROSU SINAVINA YÖNELİK ÖZEL ŞARTLAR

2.3.1.   En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2.3.2.  Görevde yükselme sınavına son müracaat tarihi itibariyle, yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfları dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az bir yıl çalışmış olmak.

 

2.4. MEMUR KADROSU SINAVINA YÖNELİK ÖZEL ŞARTLAR

2.4.1.  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2.4.2.  Görevde yükselme sınavına son müracaat tarihi itibariyle en az 2 yıl hizmeti bulunmak.

 

 

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VEZAMANI

3.1.   Başvurular, 04 Eylül 2015 tarihinden 11 Eylül 2015 günü mesai saati bitimine kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayınlanan "Görevde Yükselme Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

3.2.   Görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan adayların geliş-gidiş yol masrafları ile konaklama giderleri kendi birimlerinin bütçesinden karşılanacaktır.

 

4. SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ,KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Şube Müdürlüğü kadrosu için giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak, diğer sınav kadroları için ise sadece yazılı olarak gerçekleştirilecektir.


4.2.   Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulünde tek oturum halinde 04 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da
yapılacaktır.

4.3.  Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri (www.sanayi.gov.tr) adresinde ilan edilecektir.

4.4.  Yazılı sınav sorularının konuları ve dağılımları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSU İÇİN KONULAR

DAĞILIM

(%)

SIRA NO

KONU ADI

1

1)       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2)       4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3)    3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

4)    3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair
Kanun

5)       5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

6)       5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

7)       7201 sayılı Tebligat Kanunu

8)       6245 sayılı Harcırah Kanunu

9)       4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

10)  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun

11)  Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik

12)  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik

13)     Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

14)     Kamu Görevlileri Etik Yönetmeliği

50

2

1)    635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname

2)    3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme   ve   Destekleme   İdaresi Başkanlığı

(KOSGEB) Kurulması Hakkında Kanun

3)    132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kuruluş
Kanunu

4)    278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) Kurulması Hakkında Kanun

5)    5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü (TPE) Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun

6)       4634 sayılı Şeker Kanunu

7)    497 sayılı Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

20

3

1)       T.C. Anayasası

2)    3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun

3)       T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

4)       Türkçe Dilbilgisi

5)       Temel Matematik

30


ŞEF KADROSU İÇİN KONULAR

 

SIRA NO

KONU ADI

DAĞILIM

(%)

1

1)       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2)       4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3)    3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

4)    3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair
Kanun

5)       5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

6)    4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun

7)       5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

8)       4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

9)       6245 sayılı Harcırah Kanunu

10)  Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik

11)  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik

12)     Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

13)     Kamu Görevlileri Etik Yönetmeliği

50

2

1)  635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

20

3

1)       T.C. Anayasası

2)       T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

3)       Türkçe ve Dilbilgisi

4)       3046 sayılı Kanun

5)       Temel Matematik

30

 

MEMUR KADROSU İÇİN KONULAR

 

SIRA NO

KONU ADI

DAĞILIM

1

1)       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2)       4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3)       5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

4)    4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun

5)    3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

14) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

50

2

1)  635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

20

3

1)       T.C. Anayasası

2)       T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

3)       Türkçe ve Dilbilgisi

4)    3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun

30

4.5. Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için, Şube Müdürlüğü kadrosu yazılı sınavından en az altmış, şef ve memur kadroları yazılı sınavından ise yetmiş puan almak gerekir.

 

4.6. Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirleyici işaret koyanların,başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak,atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir.Ayrıca, bu kişiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.


4.7. Şube Müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacaktır.

 

4.7. Sözlü sınavda adaylar Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a)  Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)  Bir konuyu kavrayıp özetleme,ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)  Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)  Genel kültürü ve genel yeteneği

e)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 

5. BAŞARI SIRALAMASI

5.1.  Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilecektir. Başarı puanı listesi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde duyurulan boş kadro sayısı kadar yapılacak olup, Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

5.2.  Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

 

    Hizmet süresi fazla olanlara,

    Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilecektir.

5.3.  Adayların başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

 

6.  SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sınav sonuçlarına karşı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, en geç beş iş günü içinde Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

7.  ATANMA VE DİĞER HUSUSLAR

7.1. Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç bir ay içerisinde atanacaktır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak tercihe göre atama yapılacaktır.

Duyurulan kadrolardan;

7.1.1.   Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

7.1.2.   Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma,başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boş alanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

EKLER:

1-      Şube Müdürlüğü boş kadro derece ve birimi

2-      Şef boş kadro derece ve birimi

3-      Memur boş kadro derece ve birimi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET