gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENERJİ PİYASASI KURULUNDA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI YAPILACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu merkez teşkilatında münhal bulunan (40) adet Yönetim Hizmetleri Uzmanı kadrosu için, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca sınav yapılması 15/9/2014 tarihli ve 5218 sayılı Kurul Kararı ve Başkanlık Makamının 02/10/2014 tarihli ve 33968 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür. Sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılacak olup, sınava girecek personelde aranacak şartlar, sınav konuları, son başvuru tarihi, sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

09 Ekim 2014 Perşembe 22:46
ENERJİ PİYASASI KURULUNDA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI YAPILACAK

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNDA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI YAPILACAK

  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu merkezteşkilatında münhal bulunan (40) adet Yönetim Hizmetleri Uzmanı kadrosu için,Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği EsaslarınaDair Genel Yönetmelik ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli GörevdeYükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca sınav yapılması 15/9/2014tarihli ve 5218 sayılı Kurul Kararı ve Başkanlık Makamının 02/10/2014 tarihlive 33968 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür. Sınav çoktan seçmeli test usulüyleyapılacak olup, sınava girecek personelde aranacak şartlar, sınav konuları, sonbaşvuru tarihi, sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

I-SınavaGireceklerde Aranacak Şartlar: 

 

(1) 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

(2) Fakülte veya en az dört yıllıkyüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

(3) Başvuru tarihinin son günü olan 17 Ekim 2014 itibariyle altı ayı Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumunda olmak üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

 

II-Sınav Konuları Ve Soru Adetleri:

 

 

A) GENEL KONULAR

SORU ADEDİ

1

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

3

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2

3

3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun

2

4

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

İlgili Yönetmelikler

·         Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (1)

·         Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği (1)

·         Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik (1)

·         Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik (1)

·         Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik (1)

·         Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (1)

·         Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik (1)

·         Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik (1)

5

 

8

5

Türkçe ve Dil Bilgisi

3

6

Etik davranış İlkeleri

·         5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik

2

7

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2

8

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

2

9

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik

2

10

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

2

11

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

2

12

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

2

13

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

2

14

Kamulaştırma Kanunu

3

B) MALİ MEVZUAT

 

15

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2

16

6245 sayıl Harcırah Kanunu

2

17

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

3

18

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanun

1

C) KURUMSAL MEVZUAT

 

19

20.02.2001 tarihli ve 4628 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 

Kurumsal Yönetmelikler

 

·         Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (1)

·         Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Atama Yönetmeliği (1)

·         Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (1)

·         EPDK Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (1)

·         Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (1)

 

5

 

 

5

20

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu

 

10

21

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu

 

10

22

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5

23

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

5

24

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

 

10

TOPLAM:

 

100

III- Sınava Başvuru:

 

Başvurular 09 Ekim 2014 tarihinde başlayıp 17 Ekim2014 tarihi saat 18.00’de sona erecek olup, sınava katılacak adaylarınbaşvurularını bir dilekçeyle bağlı bulundukları daire veya hizmet birimiaracılığıyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapmalarıgerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır

 

IV- Başarı sıralaması:

 

(1) Başarı sıralaması, yazılı sınavpuanı esas alınmak suretiyle tespit edilerek kurum internet sitesinde ilanedilecektir.

(2) Görevde yükselme sınavında yüz tampuan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. Ancak,sınavdan yetmiş ve üzerinde puan alınmış olması atanmak için kazanılmış hakteşkil etmez. Puanların eşit olması halinde, sırasıyla;

a)Hizmet süresi fazla olanlara,

b)Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c)Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelikverilecektir.

 

 

V- Sınav sonuçlarının duyurulması:

 

Sınavkurulu, sınav sonuçlarını Başkan onayı ile kesinleştirerek Kurum internetsitesinde ilan eder ve ilgili birimlere yazılı olarak bildirir.

 

VI- Sınav sonuçlarına itiraz:

 

(1) Sınava katılanlar, sınavsonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, sınav sonuçlarının tebliğedilmesinden itibaren beş iş günü içinde, sınav kuruluna iletilmek üzere İnsanKaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılır.

(2) İtirazlar, sınav kurulu tarafındandeğerlendirilir. İtiraz sonuçları ilgililere bir ay içinde yazılı olarakbildirilir.

(3) Sınav Kurulu tarafından hatalısoruların olduğunun tespit edilmesi halinde hatalı sorular sınava katılan heraday için doğru cevap kabul edilir.

(4) Sınav kuruluna yapılacakitirazların değerlendirilmesi sonucu verilecek kararlar kesindir.

 

VII-Sınavın geçersiz sayılması:

 

(1) Sınav sırasında kopya çeken, kopyaveren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaretkoyanların durumları tutanakla tespit edilir ve sınavları geçersiz sayılır.Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere durum birimlerinebildirilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başkabir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespitedilir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında yasalişlem yapılır.

(3) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırıbildirimde bulundukları veya atanma şartlarını taşımadıkları sonradananlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamalarıyapılmış olsa dahi iptal edilir.

 

 

VIII-Sınavın tarihi, yeri ve saati:

 

Sınav 25 Ocak 2015 tarihinde (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/CYüzüncüyıl -ANKARA) adresindeki Kurum hizmet binasında yapılacaktır. Sınavınbaşlama saati 10.00’dır.

 

 IX-Diğer Hususlar:

 

(1) İlan edilen kadro için belirlenenbaşvuru tarihinin son günü olan 17 Ekim 2014 itibariylearanan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(2) Geçici görevde olan personel ileaylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca verilenizinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmalarımümkündür.

(3) Başvurular İnsan Kaynakları veDestek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek, aranan şartlarıtaşıyanlar Kurum internet sitesinde ilan edilir.

(4) Adaylar yukarıda yer verilen sınavkonularında sayılan mevzuatın (kanunlar ve yönetmelikler) sınav tarihi itibariyleyürürlükte bulunan tüm ek ve değişiklileri de dahil son halinden sorumludurlar.

(5) Bu Duyurunun I. Bölümünün (3) üncüfıkrasında yer alan, en az iki yıllık hizmet süresinin altı ayını kurumdageçirmiş olma şartını ihtiva eden hizmet süresi, 30/6/2014 tarihli 2014/6579 sayılıBakanlar Kurulu Kararıyla  Kamu Kurum VeKuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair GenelYönetmelik’in (6) ncı maddesinde yapılan değişiklikle getirilmiştir.

(6) Hizmet süresinin tespitinde 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesindehesaplanan süreler esas alınacaktır.

(7) Bu duyuruda yer almayan hususlarda,KamuKurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına DairGenel Yönetmelik ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli GörevdeYükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleriuyarınca işlem yapılacaktır.

 

 

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET