gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI YAPILACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı yapılacak.

27 Ağustos 2011 Cumartesi 16:37
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Yapılacak

 

SINAVIN ADI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı.
SINAV ÜCRETİ
Aday; 110 (Yüzon) TL sınav ücretini 12 Eylül 2011–16 Eylül 2011 tarihleri arasında; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine ‚Kurumsal Tahsilat Programı‛ aracılığı ile yatıracaktır.
SINAV BAŞVURUSU
ü Sınava girecek aday başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurularını 12–16 Eylül 2011 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaktır.
ü Adayların sınav giriş belgeleri; 23 Eylül 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
SINAV YERİ
ANKARA
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
02 Ekim 2011, Pazar günü, Saat: 10.00
SINAV UYGULAMASI
ü Görevde Yükselme Sınavı 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
ü Sınavda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
ü Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
ü Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler, sigara içenler hakkında 5727 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR
Sınav öncesinde ve sınav anında EĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve aday elektronik
başvuru ekranından ‚özür durumu‛ ve ‚almak istediği hizmet‛ ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
SINAV SORULARI
Görevde Yükselme Sınavında uygulanacak 80 sorunun ,%60’ı (48 soru) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan sorulardan seçilecek, %40’ı (32 soru) aşağıda belirtilen konulardan EĞİTEK tarafından hazırlanacaktır.
A- T.C Anayasası (I. Genel Esaslar, II. Temel Hak ve Ödevler, III. Devletin Temel Organları)
B- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik
C- Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat
D- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Mevzuat
E- Türkçe, Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar
F- Halkla İlişkiler
G- Etik Davranış İlkeleri
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ü Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.
GRUP NO GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GRUP ADI
1 Gümrük Müdürü
2 Gümrük Müdür Yardımcısı
3 Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü (Taşra) Şef
ü Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
ü Sınava giren tüm adaylar için sınav puanı hesaplama formülü aşağıdaki gibi olacaktır.
Puan=(Doğru Sayısı/ Soru Sayısı)x100
ü Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığa sahip olacaktır.
ü Gümrük Müdürü ve Gümrük Müdür Yardımcısı unvanına ilişkin sınavda, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.
ü 19/12/2009 tarihinde gerçekleştirilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü (Taşra) şef sınavı hakkında Mersin 2 nci İdare Mahkemesinin 13/04/2010 tarihli E:2009/1124, K:2010/570 sayılı ve Mersin 1 inci İdare Mahkemesinin 07/05/2010 tarihli E:2009/1172, K:2010/871 sayılı kararlarının uygulanmasını teminen yapılacak olan Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü (Taşra) Şef unvanına ilişkin sınavda, davaya konu olan 19/12/2009 tarihli sınav sonucunda
yapılan puan sıralamasına göre en son 77.500 puan alan adayın kazanmış olması nedeniyle, bu unvan için yapılacak olan sınavda 77.500 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve doğrucevaplar dikkate alınacaktır
ü Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
ü Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda,15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi ‚Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.‛ hükmü gereğince değerlendirilecektir.
ü Adayların; sınav puanı eşit olması halinde, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü (Taşra) Şef’lik sınavı için, GM Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 17’inci maddesi, diğer unvanlar için, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi hükümleri doğrultusunda, ,başarı sıralamasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yapacaktır.
İLETİŞİM ve DUYURU
ü Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EĞİTEK Alo Eğitim hattının telefonundan yararlanabilecektir.
ü Sınavla ilgili her türlü ilan ve duyurular Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacaktır.
ü Sınav soru ve cevap anahtarları 03 Ekim 2011 tarihinde http://www.gumruk.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
ü Adayların sınav sonuç bilgileri 17 Ekim 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.gumruk.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
SINAV İTİRAZLARI
ü Adaylar; sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.gumruk.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3(üç) işgünü içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapabilecektir.
ü Adaylar; sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 5(beş) işgünü içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapabilecektir.
ü İtirazların incelenmesi için aday, T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi‘nin TR690001000799054952185001 numaralı hesabına 10 (on) TL yatıracaktır.
ü Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
ü Yapılan bu itirazları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK’ e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 7(yedi) gün içerisinde sonuçlandırarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirecektir.
ü ‚Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği‛ ile ilgili konulara ait sorulara (%60’lık dilim) ilişkin itirazları ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bildirilecektir.
ü Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.
Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı yargı organları dışında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. Ancak, soruşturma kapsamındaki evrak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün onayıyla verilebilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET