gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB ŞEF VE MEMUR GÖREVDE YÜKSELME ATAMA BAŞVURU KILAVUZU

Bu kılavuz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

29 Ekim 2014 Çarşamba 07:16
MEB ŞEF VE MEMUR GÖREVDE YÜKSELME ATAMA BAŞVURU KILAVUZU

MEB MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF VE MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME ATAMA BAŞVURU KILAVUZU

Bu kılavuz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.
 
1. GENEL AÇIKLAMALAR
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12/B maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği adayların tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atama yapılacak olup, başarı puanlarının eşitliği halinde ise sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara
öncelik verilecektir.
(Hizmet süresinin hesaplaması; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 4 maddesinin h bendinde geçen süreler dikkate alınacaktır.) Yukarıdaki hükümler gereği duyuruya çıkılan tarihte münhal bulunan merkez teşkilatında 231 adet şef, 70 adet memur ile taşra teşkilatında 2650 adet şef, 3000 adet memur kadroları için görevde yükselme sınavına girip 70 ve üzeri puan alan adayların 03/11/2014 - 07/11/2014 tarihleri arası atama başvuruları elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, görevde yükselme için ilan edilen münhal şef ve memur kadrolarına atama başvurularını http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden yapabileceklerdir.
2. BAŞVURU ESASLARI 
2.1 BAŞVURU ŞARTLARI
 13 Eylül 2014 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecektir.
 Adaylardan soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren 4 yıl geçmeden eski görev yerlerini tercih edemeyeceklerdir.
 İlan edilen münhal şef ve memur kadrolarına;
a) Müktesep itibariyle bu derecelere atanmaya hak kazanamayan adayların atama başvuruları kabul edilmeyecek, geçersiz sayılacaktır.
b) Ayrıca 3’üncü ve 4’üncü derece münhal şef kadrolarına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıyanların veya müktesebi bu derecelere gelenlerin atamaları yapılacaktır. 
 Her aday belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunmak zorunda olup başvuru süresi uzatılmayacaktır.
2.2 BAŞVURU USULLERİ
 Atama Başvuruları, 03-07 Kasım 2014 tarihleri arasında saat 18: 00’e kadar elektronik ortamda alınacaktır. 
 Aday, http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden T.C. kimlik numarası ile “Elektronik Atama Başvuru Formu”na girerek başvuru işlemini yapabilecektir.
 Aday, ilan edilen şef veya memur kadrolarına tercihte bulunurken müktesebine uygun kadro olmaması halinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan 
“Alt dereceye atanmayı kabul ediyorum” yazılı kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.
 Aday, kimlik ve başvuru bilgilerini “Elektronik Atama Başvuru Formu”na girerek MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu ve başvurusunun gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edecektir. Başvurusunun gerçekleşmemesi halinde tüm sorumluluk adayın kendisine ait olacaktır.
 Adaya ait bilgilerde bir hata veya eksiklik yoksa adaya ait “Elektronik Atama Başvuru Formu” birim yetkilisi tarafından süresi içerisinde sistemde 
onaylanacaktır. Aday tarafından da onay işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilecektir.
 Adaya ait “Elektronik Atama Başvuru Formu” onaylandıktan sonra, bir çıktısı imzalanıp mühürlenerek adaya verilecek, bir çıktısı da merkez ve taşra 
teşkilatında aynı görevler için yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar özlük dosyasının bulunduğu birimlerde saklanacaktır.
 70 ve üzeri puan alarak sınavı kazanan adayların, ilan edilen kadrolar için 25(yirmi beş) tercih hakkı vardır. Ancak adaylar, tercihlerine atanamamaları ihtimalini de göz önünde bulundurarak herhangi bir boş kadroya atanmak istiyorlarsa 26’ıncı tercih olarak “tercihlerim dışında atanmayı kabul ediyorum” tercihinde de bulunabileceklerdir. ( 26’ıncı tercih a) Merkez Teşkilatı b) Taşra Teşkilatı c) Merkez ve taşra teşkilatı şeklinde olacaktır.)
 Sınavı kazanan ancak hâlen aylıksız izinde olan (askerlik, doğum vs.) personel de atama başvurusu yapabilecektir
 Adaylar teşkilat ayrımı yapmaksızın merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen kadroları tercih edebileceklerdir.
 Adaylar tek tercih yapabilecekleri gibi, belirtilen sayıda da tercihte bulunabilirler. 
UYARI : Aday, yaptığı Elektronik Atama Başvuru Formu ile Atama Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır. Bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan kendisi sorumlu olacaktır.
2.3. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
 a. Elektronik Atama Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılmışsa,
 b. Başvuruda aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, 
 c. Atama Başvuru işlemleri başvuru için belirtilen süre içinde (03 - 07 Kasım 2014) 
yapılmamışsa,
 ç. Elektronik Atama Başvuru Formu, belirtilen süre içinde (03 - 07 Kasım 2014) 
elektronik ortamda onaylanmamışsa, 
 d. İlan edilen kadrolara müktesep itibariyle atanmaya hak kazanamayan adaylar, atama 
için başvuruda bulunmuşsa,
e.Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen esas ve usullere uymuyorsa veya bu durumun sonradan tespit edilmişse,  adayın atama başvurusu geçersiz sayılacaktır
3. ATAMALAR
 3.1 ATAMA USULLERİ
 Adayların atamaları yazılı sınav başarı puanları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılacak olup, başarı puanlarının eşitliği halinde ise sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara
öncelik verilecektir.
 Merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen 2881 adet şef ile 3070 adet memur kadrolarına atama yapılacaktır. İlan edilen kadrolar dışındaki şef ve memur kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde bu kadrolar dikkate alınmayacaktır.
 Merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen kadrolara sınavı kazanarak atanmak için başvuruda bulunan adaylardan, başvuru şartlarını taşımayanlar başvuruda bulunmuş olsalar bile atamaları yapılmayacaktır.
 Tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre ataması yapılan adayların atama iptalleri, ancak atamadan sonra oluşan mazeretlerini belgelendirerek bildirmeleri halinde Bakanlıkça değerlendirilecektir.
 Ataması yapılarak göreve başlayan adayların yer değişikliği talepleri Millî Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir. 
3.2 BAKANLIKÇA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER;
 Adayların atamaları yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. 
 Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve atamaya hak kazanan adayların atama kararnameleri, elektronik ortamda ilgili birimlere/valiliklere gönderilecektir.
3.3 İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER;
 Başvuruda bulunacak personelin özlük bilgileri MEBBİS kayıtlarından alınacağından MEBBİS kayıtlarındaki bilgileri güncellenecektir.
 Adayların başvuruları elektronik ortamda alınacağından, adayın başvurusundan sonra ”Elektronik Atama Başvuru Formu”nun İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından süresi içerisinde sistemde onaylanması sağlanacaktır.
 Atama sürecinde; gerektiğinde illere elektronik ortamda gönderilebilecek e-postalar takip edilerek gereği yapılacaktır.
 Adaylara 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır. Tebligat yapıldığı halde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddelerinde belirtilen yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere Bakanlığa bildirilecektir.
 Ataması yapılan personelin en geç 19/12/2014 tarihine kadar göreve başlamalarının sağlanarak, söz konusu personelin göreve başlama tarihi ile göreve başlamama nedeni geri bildirim olarak Bakanlığa gönderilecektir.
 İçişleri Bakanlığınca, kendi kadrolarına 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince ataması yapılıp Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan personelden sınavı kazananların şef veya memur kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunanların elektronik atama başvuru formunun onaylı örneği, atama başvuru süresi içerisinde (03 - 07 Kasım 2014 tarihleri arası ) Bakanlığımızın 0 312 418 23 43 no’lu faks ve pgm_kadro_ik4@meb.gov.tr adresine gönderilecektir.
 Ataması yapılan ancak, hâlen aylıksız izinde olan (asker, doğum vs.) personel izin dönüşü göreve başlatılacaktır.
3.4 MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
 Başvuruda bulunacak personelin özlük bilgileri MEBBİS kayıtlarından alınacağından MEBBİS kayıtlarındaki bilgileri güncellenecektir.
 Adayların başvuruları elektronik ortamdan alınması ve ilgili birim tarafından onaylanması sağlanacaktır. 
 Adaylara 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır. Tebligat yapıldığı halde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddelerinde belirtilen yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
 Tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre ataması yapılan adayların atama iptalleri, ancak atamadan sonra oluşan mazeretleri belgelendirerek bildirmeleri halinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce değerlendirilecektir.
 Ataması yapılan ancak, hâlen aylıksız izinde olan (asker, doğum vs.) personel izin dönüşü göreve başlatılacaktır.
 4. ATAMALARIN DUYURULMASI
 Atama sonuçları 21/11/2014 tarihinde Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.
 Ataması yapılan adayların kararnameleri Bakanlıkça, elektronik ortamda eski ve yeni görev yerlerine gönderilecektir. 
 Gönderilen kararnameler adaylara en kısa sürede 7201 sayılı Tebligat Kanuna göre tebliğ edilerek, adayların göreve başlama ve ayrılışları ilgili birimler/valilikler tarafından yapılacaktır.
 Yerleştirmesi yapılan adaylardan atama koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile iptal edilecektir.
 Tebligat yapıldığı halde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddelerinde belirtilen yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları Bakanlıkça iptal edilecektir. 
 Adayın atama öncesi veya sonrasında Devlet Memurluğu şartlarından herhangi birini kaybetmesi durumunda ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemelerden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Başvuru süresince ilgili birimler/valilikler ile başvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri öğrenebileceklerdir.

 

Merkez Teşkilatı Şef-Memur Kadroları İçin Tıklayınız

 

Taşra Teşkilatı Şef Kadroları İçin Tıklayınız

 

Taşra Teşkilatı Memur Kadroları İçin Tıklayınız

Atama

Sütoğlan
04 Kasım 2014 Salı 08:55

Atama başvurusu hala açılmadı

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET