gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Orman Genel Müdürlüğü'nde sicil amirleri bu Yönetmelik ekinde belirlenmektedir. Yönetmelik 20.10.2010 tarih ve 27735 sayılı resmi Gazete'de yaynınmıştır. 20.10.2010

20 Ekim 2010 Çarşamba 07:58
Orman Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

Orman Genel Müdürlüğünden:
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
             Amaç
             MADDE l – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerini düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan memurları kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Sicil amirleri
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
             Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
             MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
             Yürürlük
             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
EK-1
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ TEŞKİLATI SİCİL AMİRLERİ CETVELİ
 
 
HAKKINDA SİCİL RAPORU
DÜZENLENECEK PERSONEL
I. SİCİL AMİRİ
II. SİCİL AMİRİ
III. SİCİL AMİRİ
GENEL MÜDÜRLÜK
Genel Müdür
Bakan
-
-
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
-
-
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
-
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Genel Müdürlüğe Bağlı Personel
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
-
Daire Başkanlığı Personeli
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Şube Müdürlüğü Personeli
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanı
Genel Müdür
-
-
Başmüfettiş, Müfettiş,
Müfettiş Yardımcısı
Teftiş Kurulu Başkanı
Genel Müdür
-
Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Personeli
Teftiş Kurulu Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
I. Hukuk Müşaviri
Genel Müdür
-
-
Hukuk Müşaviri
I. Hukuk Müşaviri
Genel Müdür
-
Avukat
I. Hukuk Müşaviri
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Diğer Personel
Hukuk Müşaviri
I. Hukuk Müşaviri
Genel Müdür
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
İç Denetçi (Başkan)
Genel Müdür
-
-
İç Denetçi
Genel Müdür
-
-
Diğer Personel
İç Denetçi (Başkan)
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
 
 
 
 

EK-2
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞRA TEŞKİLATI SİCİL AMİRLERİ CETVELİ
 
HAKKINDA SİCİL RAPORU
DÜZENLENECEK PERSONEL
I. SİCİL AMİRİ
 
II. SİCİL AMİRİ
 
III. SİCİL AMİRİ
 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürü
Vali
Genel Müdür
-
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Vali
Genel Müdür
Başmühendis (Denetim ve Kontrol)
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Vali
İşletme Müdürü (İl)
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Vali
İşletme Müdürü (İlçe)
Kaymakam
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Şube Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Vali
Bölge Müdürlüğüne Bağlı
Diğer Personel
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Vali
Başmühendis/Mühendis (Kadastro Koordinatörü)   
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Vali
Başmühendis/Mühendis (Orman Kadastro Komisyon Başkanı)
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Vali
Başmühendis/Mühendis (Orman Amenajman Heyet Başkanı)
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Vali
Şube Müdürlüğü Personeli
Şube Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Avukat
İşletme Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Şef (Teknik Kariyerli - İl)
İşletme Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Şef (Teknik Kariyerli - İlçe)
İşletme Müdürü
Kaymakam
Bölge Müdürü
Şeflikte Görevli Personel
Şef (Teknik Kariyerli)
İşletme Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Kadastro Koordinatörlüğüne
Bağlı Personel
Başmühendis/Mühendis (Koordinatör)   
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
İşletme Müdür Yardımcısı (İl)
İşletme Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
İşletme Müdür Yardımcısı (İlçe)
İşletme Müdürü
Kaymakam
Bölge Müdür Yardımcısı
Sayman( Muhasebe Yetkilisi)
İşletme Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Yedek Parça Depo Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Vali
Yedek Parça Depo Müdür Yardımcısı
Yedek Parça Depo Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Yedek Parça Depo Müdürlüğüne Bağlı Personel
Yedek Parça Depo Müdür Yardımcısı
Yedek Parça Depo Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Orman Amenajman Heyet
Başkanlığına Bağlı Personel
Başmühendis/Mühendis (Orman Amenajman Heyet Başkanı)
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Kadastro Koordinatörlüğüne Bağlı Personel   
Başmühendis/Mühendis (Kadastro Koordinatörü)   
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Orman Kadastro Komisyon Başkanlığına Bağlı Personel
Başmühendis/Mühendis (Orman Kadastro Komisyon Başkanı)
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Saymanlıkta Görevli Personel
Sayman
(Muhasebe Yetkilisi)
İşletme Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
İşletme Müdürlüğünde Görevli Diğer Personel
İşletme Müdür Yardımcısı
İşletme Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
FOTOĞRAMETRİ MÜDÜRLÜĞÜ
Fotoğrametri Müdürü
Vali
Genel Müdür
-
Fotoğrametri Müdür Yardımcısı
Fotoğrametri Müdürü
 
Vali
Genel Müdür
Diğer Personel
Fotoğrametri Müdür Yardımcısı
Fotoğrametri Müdürü
Vali
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET