gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV AYRINTILARI

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.4.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

11 Mart 2015 Çarşamba 14:39
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV AYRINTILARI

Sınavın Adı

Başvuru tarihleri

Başvuru Adresi (Elektronik)

Sınav   Tarihi ve Saati

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı

11 Mart 2015 ile 20 Mart 2015 tarihi saat 18:00'a kadar

http://www.vhgm.saglik.gov.tr

28 Haziran 2015 Saat: 14:00

 

GENEL AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.4.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavı için başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 11-20 Mart 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru tarihinin son günü itibariyle (20 Mart 2015) gerekli şartları taşıyıp başvuruda bulunan adayların adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek,bilgileri Millî Eğitim Bakanlığına bildirilen adaylar,sınav ücretini Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak banka hesaplarına kurumsal tahsilat programıyla yatırarak, sınav merkezi tercihi ile istenen diğer bilgilerini elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığı başvuru formuna kodlayıp onaylayacaklardır.

A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Unvan değişikliği sınavına esas münhal kadrolar ile unvanlar ekli tablolarda kurumlar bazında ayrı ayrı belirtilmiştir.

B- KAPSAM

Unvan değişikliği sınavına;Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca sınav başvurusunun son günü itibariyle (20 Mart 2015) Bakanlığımız ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez,taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi devlet memuru olarak görev yapan ve öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş personelin tümü başvurabilecektir. Sınava katılacaklarda Bakanlıkta, bağlı kuruluşlarda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacaktır.

4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışanlar, geçici personel, sürekli işçiler, vekil ebe ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.

C- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1-  Avukat kadrosu için;

 

a)  Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

b)  Avukatlık ruhsatına sahipolmak,

2-  Programcı kadrosu için;

a)  En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayarprogramcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli
yükseköğretim mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayarprogramcılığı sertifikasına sahip
olmak,

b)  En az iki işletim sistemininuygulamasını bildiğini belgelemek,

c)  En az bir programlama dilinibildiğini belgelemek,

3-  Mühendis kadrosu için;

a) Öğrenim durumu itibariyleatanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak (Üniversitelerin mühendislikfakültelerinin; Fizik, Kimya, Biyomedikal, Metalürji ve Malzeme, İnşaat,Endüstri, Elektrik, Bilgisayar, Makine ve Elektrik-Elektronik ve Çevre bölümlerindenmühendis unvanıyla mezun olanlar),

 

FİZİK

Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

KİMYA

Kimya Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

METALURJİ VE MALZEME

Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak

İNŞAAT

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ENDÜSTRİ

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ELEKTRİK

Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

BİLGİSAYAR

Bilgisayar ve Yazılım  Mühendisliği,  Bilgisayar  Bilimleri  Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.

ELEKTRİK­ELEKTRONİK

Elektrik   ve   Elektronik   Mühendisliği,    Elektrik-Elektronik   Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

MAKİNE

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

BİYOMEDİKAL

Biyomedikal Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ÇEVRE

Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

 

4) Mimar, Veteriner hekim, İstatistikçi, Kimyager,Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist,Tekniker, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe ve Teknisyen kadroları için;

a) Öğrenimdurumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

 

MİMAR

Mimarlık lisans programından mezun olmak (İç Mimar ve Peyzaj Mimarlığı hariç)

VETERİNER HEKİM

Veteriner lisans programından mezun olmak.

İSTATİSTİKÇİ

Matematik ve İstatistik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.

KİMYAGER

Kimya lisans programından mezun olmak.

BİYOLOG

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.

PSİKOLOG

Psikoloji lisans programından mezun olmak.

SOSYOLOG

Sosyoloji lisans programından mezun olmak.


SOSYAL ÇALIŞMACI

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

DİYETİSYEN

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

FİZYOTERAPİST

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

EBE

Ebelik lisans programından mezun olmak.

HEMŞİRE (Lisans)

Hemşirelik veya  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

HEMŞİRE (Önlisans)

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

TEKNİKER

MAKİNE

Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İNŞAAT

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA

İklimlendirme ve Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ELEKTRİK                     Elektrik Teknolojisi, Elektrik önlisans programından mezun olmak.

TESİSAT

Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

BİLGİSAYAR

Bilgi ve İletişim Teknolojileri veya Bilgisayar, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar, Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar önlisans programından mezun olmak.

ELEKTRONİK

Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak

BİYOMEDİKAL

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

 

SAĞLIK TEKNİKERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak

DİŞ PROTEZ

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

3


ANESTEZİ

Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

DİYALİZ

Diyaliz önlisans programından mezun olmak.

FİZYOTERAPİ

Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

LABORATUVAR

Sağlık       Laboratuvarı,      Tıbbi       Laboratuvar,       Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ODYOMETRİ

Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İLK VE ACİL YARDIM

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

PATOLOJİ

Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

RADYOTERAPİ

Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.

TIBBİ SEKRETER

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

RÖNTGEN

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

TEKNİSYEN

ELEKTRİK

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik, Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA

Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya İklimlendirme ve Soğutma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

TESİSAT

Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya İklimlendirme ve Soğutma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

 

 

*Yukanda yer verilenmezuniyet alanları ÖSYM kayıtlarından alınmıştır.


D- BAŞVURU ESASLARI

D.1) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların(Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşrave döner sermaye teşkilâtı personeli aynı birimde/bağlı kuruluşta çalışma şartıaranmaksızın Unvan Değişikliği Sınavına başvuruda bulunabilecektir.

D.2) Sağlık Bakanlığı ve BağlıKuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10uncu maddesine göre; başvuru tarihinin son günü (20 Mart 2015) itibariylegerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardansadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

D.3) Aylıksız izinde bulunanlardâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlarda sınav başvurusunda bulunabilecektir.

D.4) Başvuru işlemlerinin hatasız,eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasındanadayın kendisi sorumlu olacaktır.

D.5) Sınav ücreti ve sınavmerkezleri (sınavın yapılacağı iller) Millî Eğitim Bakanlığı ile protokolyapıldıktan sonra duyurulacak ve adaylar, sınav ücretini Millî EğitimBakanlığının banka hesaplarına kurumsal tahsilat programıyla (sınav adıbelirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri http://www.meb.gov.tr internet adresinden elektronikortamda Millî Eğitim Bakanlığı başvuru formuna kodlayıp onaylayacaklardır.

D.6) Banka dekontunda adayın adı,soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık BakanlığıPersoneli Unvan Değişikliği Sınavı) bulunacaktır.

D.7) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, sonmüracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve belirtilen tarihler arasındasınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.

D.8) Sınav öncesinde ve sınavanında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olanadaylar sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ileilgili başvuru formunda uygun olan seçeneği seçerek beyanda bulunacak, beyanedilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

D.9) Sınav başvurusunda kişi beyanıesas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların başvurularıgeçersiz sayılacaktır.

  

Aynı unvanda lise veya önlisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin intibakları sınavsız olarak yapıldığından bu durumdakiler aynı unvanda üstöğrenim düzeyine atanmak için unvan değişikliği sınav başvurusunda bulunmayacaktır. (Örnek: SağlıkMeslek Lisesi Mezunu hemşire, hemşirelik alanında lisans öğrenimini bitirmişse lisans hemşirelikunvanına atanmak için sınav
başvurusundabulunmayacaktır.) 

 

E- SINAVIN ŞEKLİ

E.1) Unvan değişikliği sınavı;görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda tekoturum halinde yazılı test usulünde yapılacaktır.

E.2) Sınav konu başlıkları (herunvan ve grup için ayrı) ekli tablolarda belirtilmiştir.

E.3) Sınavda hatalı sorularatekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

E.4) Sınavda 100 (yüz) tam puanüzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

 

F- SINAV BAŞARI PUANININ EŞİTLİĞİ F.1) Sınav başarı puanlarının eşitolması halinde, sırasıyla; F.1.a) Hizmet süresi fazla olanlara,


F.1.b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

F.1.c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

Öncelikverilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralamasıbelirlenecektir.

 

NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı ve BağlıKuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği YönetmeliğininTanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca "aylıksız izinli geçensüreler hariç muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan sürelerdikkate alınacaktır."

 

G- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulmasıhalinde; unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilenkadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl adaysayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

H- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Sınav sonuçları, Millî EğitimBakanlığı tarafından Sınav Kuruluna bildirildikten itibaren 5 (beş) iş günüiçinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilanedilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

I- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiylesonuçların duyurulmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınavsonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. 5 iş günü içinde Bakanlık GenelEvrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtirazdilekçesi 5 iş günü içerisinde "T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri GenelMüdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No 3 - 06434 Sıhhiye/ANKARA" adresine gönderilecektir,İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günüiçerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıylabildirilecektir.

İ- TERCİHVE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesininkesinleşmesini müteakip tercih ve yerleştirme işlemleri Yönetim HizmetleriGenel Müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde internet adresinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr yer alan Personel BilgiSistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, yerleştirme neticesinde tercihleridoğrultusunda atanmaya hak kazanan adaylar aynı internet adresi üzerinden ilanedilecektir.

J- ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI

J.1) Tercihleri doğrultusundaBakanlık ve Bağlı Kuruluşlarca ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazananadayların ilgili Kurumlarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atamalarıyapılacaktır.

J.2) Atanmaya hak kazananlarınatamaları mükteseplerine uygun kadrolara yapılacak, ancak sınavda başarılı olupda mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlarayönelik iptal ihdas işlemleri neticesinde kadro tahsisi yoluna gidilecek vekadro tahsisi yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adıgeçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.

J.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarınıtaşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple atamaları iptaledilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içindebaşlamayanlar ya da atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktançekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklenatanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasınınkesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlıkadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerineBakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atamayapılabilecektir.

J.4) Unvan değişikliği sınavınaherhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden 6 (altı)aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınavailişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanmahaklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacakatamalar için Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselmeve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

J.5) Sınavda başarılı olanlardan,atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncayakadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersizsayılarak atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptaledilecektir.

J.6) Unvan Değişikliği sınavısonucunda atananlar mazeret halleri hariç, atandıkları yerlerde en az iki yılsüre ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaktır.

 

İLETİŞİM:

T.C. Sağlık Bakanlığı (YönetimHizmetleri Genel Müdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No 3 - 06434 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0 312585 1742 - 45

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET