gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDA GÖREVDE YÜKSELME

06 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızda münhal bulunan ve aşağıda birimi, derecesi belirtilen toplam (48) adet Şube Müdürü kadrosu için görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

02 Ocak 2011 Pazar 10:24
Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Görevde Yükselme

Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

06 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızda münhal bulunan ve aşağıda birimi, derecesi belirtilen toplam (48) adet Şube Müdürü kadrosu için görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

A) SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak, (18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.)
2) Araştırmacı, APK Uzmanı, Uzman, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef, Çözümleyici, Programcı ve Ayniyat Saymanı görevlerinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az üç yıl, ya da en az yarısı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla Memur, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Tekniker, Daktilograf, Teknisyen veya Ölçü ve Ayar Memuru görevlerinde ayrı ayrı ya da birlikte en az on yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmetinin son üç yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:
1) Adaylar, ekte yayımlanan başvuru formunun tek bir sayfaya önlü arkalı çıktısını alarak el yazısıyla doldurduktan sonra en geç 14 Ocak 2011 tarihine kadar görev yaptıkları birimlerin amirine teslim edeceklerdir. Birim amirleri ise söz konusu başvuru formlarını bir yazı ekinde en geç 21 Ocak 2011 tarihine kadar Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettireceklerdir.
2) Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığınca yapılacak inceleme sonucunda görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adayların isim listesi, görevde yükselme eğitiminin yeri ve tarihleri Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
3) Görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile unvan değişikliği sınavına katılmaya hak kazanan adayların geliş-gidiş yol masrafları ile konaklama giderleri kendi birimlerinin bütçesinden karşılanacaktır.
4) Milli Eğitim Bakanlığına sınav için ödenmesi gereken sınav harcı sınava katılan personel tarafından karşılanacaktır.

C) GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ:
1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınacaktır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
2) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı aşağıdaki konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
e) Halkla ilişkiler,
f) Etik davranış ilkeleri,
g) Bakanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular,
3) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
4) “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin” 14 üncü maddesindeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, adaylarca temin edilecektir. Bakanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konulara ilişkin ders notları Bakanlığımızca hazırlanarak adaylara verilecektir.


D) SINAVIN ŞEKLİ, ZAMANI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA:
1) Sınav, 20 Mart 2011 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır.
2) Sınav sorularının, % 40’ı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularından, % 60’ı (g) bendinde yer alan Bakanlığın görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konulardan oluşacaktır.
3) Sınav, yazılı olarak test usulünde yapılacaktır. Sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
4) Sınav sonuçları, Bakanlık www.sanayi.gov.tr internet sitesinde ilan edilir ve adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirir.
5) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, Şube Müdürlüğü kadrosuna atanabilmeleri için yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.
6) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
a) “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin” 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların veya atanma talebinden vazgeçenlerin söz konusu atanma hakları sona erer.
7) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

E) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILAN KADROLAR:

MERKEZ

 

S.NO
BİRİMİ
UNVAN
DERECE
1
SAN.GENEL MÜD.
ŞUBE MÜDÜRÜ
2
2
K.S.S.B.SİT.GEN.MÜD.
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
3
K.S.S.B.SİT.GEN.MÜD.
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
4
İÇ TİCARET GEN.MÜD.
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
5
İÇ TİCARET GEN.MÜD.
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
6
İÇ TİCARET GEN.MÜD.
ŞUBE MÜDÜRÜ
2
7
TÜK.REK.KOR.GEN.MÜD.
ŞUBE MÜDÜRÜ
2
8
PERSONEL DAİ .BŞK.
ŞUBE MÜDÜRÜ
1

 

 
TAŞRA

 

1. BÖLGE İLLERİ
S.NO
BİRİMİ
UNVANI
DERECE
1
ADANA İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
2
ANKARA İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
3
GAZİANTEP İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
2
2. BÖLGE İLLERİ
S.NO
BİRİMİ
UNVANI
DERECE
1
ANTALYA İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
2
BALIKESİR İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
3
HATAY İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
4
HATAY İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
5
KONYA İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
6
TEKİRDAĞ İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
 
 
3. BÖLGE İLLERİ
S.NO
BİRİMİ
UNVANI
DERECE
1
AFYONKARAHİSAR İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
2
ISPARTA İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
3
ISPARTA İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
4
KÜTAHYA İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
5
RİZE İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
6
UŞAK İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
7
KIRIKKALE İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
8
KIRIKKALE İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
9
OSMANİYE İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
4. BÖLGE İLLERİ
S.NO
BİRİMİ
UNVANI
DERECE
1
KASTAMONU İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
2
NEVŞEHİR İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
3
NEVŞEHİR İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
4
NİĞDE İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
5
SİNOP İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
6
KARAMAN İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
5. BÖLGE İLLERİ
S.NO
BİRİMİ
UNVANI
DERECE
1
ARTVİN İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
2
DİYARBAKIR İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
3
ERZURUM İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
4
ERZURUM İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
5
MALATYA İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
6
KAHRAMANMARAŞ İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
7
ŞANLIURFA İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
6. BÖLGE İLLERİ
S.NO
BİRİMİ
UNVANI
DERECE
1
GÜMÜŞHANE İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
2
KARS İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
3
MUŞ İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
4
SİİRT İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
5
TUNCELİ İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
6
VAN İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
7
BATMAN İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
8
ŞIRNAK İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
9
ŞIRNAK İL STM
ŞUBE MÜDÜRÜ
1

 

İlgililere duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET