gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Unvan Değişikliği Sınavı

22 Haziran 2011 Çarşamba 11:44
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Unvan Değişikliği Sınavı

SINAVIN ADI
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Unvan Değişikliği Sınavı.
SINAV ÜCRETİ
Sınav Ücreti TEDAŞ tarafından yatırılacak olup, adaylar ayrıca ücret ödemeyecektir.
SINAV BAŞVURUSU
ü Sınava girecek kurum personeline ait aday listesi TEDAŞ tarafından hazırlanarak EĞİTEKe gönderilecek olup, adayların ayrıca başvuru yapması gerekmemektedir.
ü Adaylar; 07 Temmuz 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden giriş belgelerini alabileceklerdir.
SINAV YERİ
ANKARA
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
17 Temmuz 2011, Pazar günü, Saat: 10.00
SINAV UYGULAMASI
ü Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Unvan Değişikliği Sınavı 70 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. Sınavda 50 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
ü Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
ü Sınav binasında sigara içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR
ü Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü
kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve aday elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan
aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
SINAV KONULARI
ü TEDAŞ Unvan DeğiĢikliği sınavı soru kitapçığında yer alacak 50 soru, TEDAŞ tarafından hazırlanan sorulardan seçilerek hazırlanacaktır.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Atama yapılacak özel alanlar aşağıdaki gibidir;
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
GRUP NO
GRUP ADI
1 Elektrik Teknisyenliği, Elektrik Teknikerliği,
Elektrik- Elektronik Teknisyenliği
2 Elektronik Teknisyenliği
3 Makine Teknikerliği
4 İnşaat Teknikerliği
5 Yapıcılık Teknisyenliği
6 Bilgisayar Teknisyenliği
7 Bilgisayar Teknikerliği
8 Endüstriyel Elektronik Teknikerliği
9 Ziraat Mühendisliği
ü Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
ü Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.
ü Sınavda yer alan her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır.
ü Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevap dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.
ü Cevap a na hta rında hata olma sı ve bu hususun komisyon ka ra rı ile be l irlenmes i sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
ü Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda 15/3/1999 tarihli ve 9912647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 14. maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği
gibi “Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.
Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.
ü Adayların; sınav puanı eşit olması halinde, TEDAŞ Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını TEDAŞ yapacaktır.
İLETİŞİM ve DUYURU
ü Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EğiTek Alo Eğitim hattı
telefonundan yararlanabilecektir.
ü Sınavla ilgili duyuru ve ilan lar Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından yapılacaktır.
ü Sınav soru ve cevap anahtarları 19 Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)
tarafından http://www.tedas.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
ü Adayların sınav sonuçları 15 Ağustos 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr ile
http://www.tedas.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
SINAV İTİRAZLARI
ü Adaylar; sına v sorula rına ve s ı na v uygulama s ına ilişkin itira z la rını soru ve c evap
anahtarının http://www.tedas.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3(üç)
işgünü içerisinde TEDAŞa yapabilecektir.
ü Adaylar; sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en
geç 10 (on) gün içerisinde TEDAŞ „a yapabilecektir.
ü İtirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğünün IBAN TR 6900010007990 5495218-5001 numaralı hesabına 10 (on)
TL inceleme ücreti yatıracaktır.
ü Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu
olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
ü Yapılan bu itirazları TEDAŞ değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik
olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde
sonuçlandırarak TEDAŞ „a bildirecektir.
ü Unvan Değişikliği Sınavında sorulacak soruların tamamına ilişkin itirazları ise TEDAŞ inceleyip
sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TEDAŞ tarafından bildirilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET