gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YOLSUZLUĞUN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

Kılavuz İlkeler Adalet Bakanlığı UHDİGM, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı,Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu İşbirliği ile hazırlanmıştır.

14 Ekim 2010 Perşembe 19:16
YOLSUZLUĞUN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

Ülkemizin 1 Ocak 2004 tarihinden beri üyesi olduğu Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) tarafından I. ve II. Aşama Ortak raporunda Ülkemize yönelttiği 21 tavsiyeden XVI’ncısında;“İyiniyetle yolsuzluk şüphesini bildiren kamu görevlilerinin (ihbarcı) korunmasının sağlanması ve bildirimlerin en iyi şekilde ele alınmasını ayrıca yolsuzluğun bildirilmesine ilişkin eğitim ve rehber ilkeler getirilmesi" tavsiyesine uyularak kılavuz ve rehber hazırlanmıştır.

Bu kılavuz, ilgili mevzuatta dağınık olarak bulunan suçların ihbarına ilişkin hükümler, ihbarın yapılma usulü ve yapılacağı makamlar ile iyiniyetle ihbar yükümlülüğünü yerine getiren kamu görevlilerinin korunması ve kamu görevlilerinin yolsuzluk fiillerini öğrenmeleri halinde ne yapmaları gerektiği gibi konuları içermektedir.

Çalışma, hem bu alanda kamu görevlilerinin farkındalığının artırılmasını, hem de ilgili GRECO tavsiyesi kapsamında uluslararası yükümlülüğümüzün yerine getirilmesini amaçlamaktadır.

GENEL İLKELER

1.
Suç işlendiğini görevi ile bağlantılı olarak öğrenen kamu görevlisi, yasal olarak, bu suçla ilgili olarak bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet,gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Kamu görevlisi olmayan kişiler de yasa gereği suç bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

3.

Yasa gereği suç bildirimi yükümlülüklerini yerine getiren kişi ya da kamu görevlisine ceza verilmez.

4.

Yasal olarak, suçu bildirmeme bir suç olarak düzenlendiğinden, bu bildirimin yapılmamasına ilişkin emir, hiçbir surette yerine getirilemez. Bir emre dayalı olarak bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi cezai sorumluluktan emrin yerine getirildiği gerekçesi ile kurtulamaz.

5.

İhbar yükümlülüğünü yerine getiren devlet memurlarına ihbarlarından dolayı bir disiplin cezası verilemez; doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez.

6.

Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alır.

7.

Yaptığı ihbar nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir işleme maruz kaldığını iddia eden kamu görevlisi müracaat ve şikayet hakkına sahiptir.

8.

İhbar yükümlülüğünü yerine getiren Devlet memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez."

9.

Yaptığı ihbar nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir idari işleme maruz kaldığını iddia eden kamu görevlisi hakkındaki işleme karşı idari yargı yerinde iptal ve tam yargı davası açma hakkına da sahiptir.

10.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görevleri ile ilgili yapılacak suç ihbar ve şikâyetlerinin, soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekmektedir.

11.

Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi, yasal olarak iftira suçunu oluşturur.

12.

Suça ilişkin ihbar veya şikâyet;
-Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına,Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılabilir.
-Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir.

13

.İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.

14.

Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.

Etik davranış ilkelerine aykırılık başvurularında; başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçelerle, en az genel müdür ve Kamu Görevlileri Etik Kurulunca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen unvanlarda bulunanlar için Etik Kurul Başkanlığına, diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır.

 

 

2.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET