gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

2011 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ortalama dolar kurunun 1,5559 lira olarak dikkate alındığı programa göre, kamu 2011 yılında merkezi yönetim bütçesi, döner sermaye ve sosyal güvenlik kuruluşları, KİT'ler, İller Bankası ile özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar kanalıyla 31 milyar 286 milyon 345 bin lira tutarında yatırım öngörüyor.

14 Ocak 2011 Cuma 07:32
2011 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

Mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam yatırım tutarı ise 47 milyar 998 milyon 345 bin lira olacak.

Bu yıl için merkezi yönetim bütçesi kapsamında 22 milyar 222 milyon 933 bin lira, döner sermaye ve sosyal güvenlik kuruluşları kapsamında 1 milyar 89 milyon 204 bin lira yatırım hedefleniyor.

KİT'lerin yapacakları yatırımların tutarının 7 milyar 427 milyon 968 bin lira, İller Bankasının 200 milyon lira ve özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların da 346 milyon 240 bin lira tutarında yatırım yapmaları öngörülüyor.

Mahalli idarelerin 2011 yılında yapacakları yatırımların tutarı ise 16 milyar 712 milyon lira olarak belirlendi.

Sektörler bazında bakıldığında yatırımlarda ulaştırma ve haberleşme, 8 milyar 834 milyon 240 bin lirayla başı çekecek. Bu yıl ulaştırma ve haberleşme için merkezi yönetim bütçesinden 4 milyar 634 milyon 610 bin lira, döner sermaye ve sosyal güvenlik kuruluşları kanalıyla 133 milyon 630 bin lira, KİT'ler kanalıyla 4 milyar 63 milyon lira ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar aracılığıyla da 3 milyon lira yatırım yapılacak. Mahalli idarelerin bu alana yapacakları yatırım tutarı ise 6 milyar 508 milyon lira olacak.

Yatırımlarda ikinci sırada ise tarım sektörü geliyor. Tarım sektörüne bu yıl toplam 4 milyar 548 milyon 530 bin lira tutarında yatırım yapılacak. Bu kaynağın, 4 milyar 246 milyon 930 bin lirası merkezi yönetim bütçesinden, 109 milyon 600 bin lirası döner sermaye ve sosyal güvenlik kuruluşları, 191 milyon lirası KİT'ler ve 1 milyon lirası da özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar kanalıyla yapılacak. Mahalli idareler de tarım sektörüne 558 milyon lira tutarında yatırım yapacak.

Eğitime ise toplam 4 milyar 456 milyon 250 bin lira tutarında yatırım yapılacak. Eğitim sektörüne yapılacak yatırımların 4 milyar 425 milyon 950 bin lirası merkezi yönetim bütçesinden sağlanırken, bu sektöre döner sermaye ve sosyal güvenlik kuruluşları aracılığıyla 30 milyon 300 bin lira, mahalli idareler kanalıyla da 1 milyar 247 milyon lira yatırım yapılacak.

2011 yılında enerji sektörüne de 3 milyar 133 milyon 27 bin lira tutarında yatırım yapılacak. Bu kaynağın 1 milyar 530 milyon 312 bin lirası merkezi yönetim bütçesinden, 1 milyar 302 milyon 675 bin lirası KİT'lerden, 300 milyon 40 bin lirası özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardan ve 22 milyon lirası da mahalli idarelerden sağlanacak.

Bu yıl sağlık sektörüne yapılacak yatırımların tutarı ise 1 milyar 996 milyon 904 bin lira olacak. Sağlığa yapılacak bu yatırımların 1 milyar 510 milyon 954 bin lirası merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Sağlık sektörüne döner sermaye ve sosyal güvenlik kuruluşları 485 milyon 950 bin lira ve mahalli idareler de 720 milyon lira tutarında yatırım yapacak.

2011'de madencilik sektörüne 1 milyar 645 milyon 680 bin lira, imalat sektörüne 400 milyon 460 bin lira, turizme 255 milyon 765 bin lira, konuta 408 milyon 376 bin lira tutarında yatırım yapılacak.

Diğer kamu hizmetleri başlığı altında da iktisadi hizmetler için toplam 3 milyar 34 milyon 460 bin lira ve sosyal hizmetler için de 2 milyar 572 milyon 653 bin liralık yatırım yapılacak.

-ASLAN PAYI DSİ'NİN-

2011 Yılı merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşların toplam yatırım tutarı ise 22 milyar 222 milyon 933 bin lira olacak.

Yatırımlarda aslan payını 5 milyar 551 milyon 973 bin lira ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü alacak. 2011 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü 2 milyar 649 milyon lira, Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyar 945 milyon 625 bin lira, Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü 1 milyar 492 milyon 700 bin lira tutarında yatırım yapacak.

Bu dönemde Başbakanlık için 180 milyon 280 bin lira, Cumhurbaşkanlığı için de 40 milyon lira tutarında yatırım yapılacak.

13 Ocak 2011 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27814 (Mükerrer)

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI

17 EKİM 2010 GÜN VE 27732 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN

12 EKİM 2010 GÜN VE 2010/966 SAYILI 2011 YILI PROGRAMININ

UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR

BAKANLAR KURULU KARARI EKİ

2011 Yılı Yatırım Programı, Dokuzuncu Kalkınma Planında, 2011-2013 Orta Vadeli Programında ve 2011 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2011 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.

Yatırım projeleri; "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2010 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2011 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir.

1999 yılı içinde yaşanan deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan hasarların telafisine yönelik olarak programa alınan projeler, proje adının sonuna Marmara Depremi ifadesine karşılık gelmek üzere "MD" kısaltması eklenerek, diğer doğal afet projeleri ise "DA" kısaltmasıyla gösterilmeye devam edilmiştir. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı ve GAP Eylem Planı, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporları kapsamındaki projeler ile Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde su kaynakları ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projeleri, proje adlarının sonlarına sırasıyla "GAP", "DAP", "DOKAP", "YHGP", "ZBK" ve "KOP" kısaltmaları eklenerek gösterilmiştir. Avrupa Birliği fonlarından desteklenecek projelere "AB" kısaltması eklenmiş veya "AB Müktesebatına Uyum" projesi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamına giren yatırım projeleri "e-DTR", Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamına giren yatırım projeleri "BTS" kısaltması ile gösterilmiştir.

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının yasalaşması sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından bazı kuruluşların yatırım ödeneklerinde değişiklikler yapılmış, T-Cetveline muhtelif kaynaklardan karşılanmak üzere çeşitli taşıtlar ilave edilmiştir. Yapılan bu değişiklikler, 2011 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiş olup, Yatırım Programında yer alan projelerin parametreleri söz konusu değişiklikleri kapsamaktadır.

Kuruluşların 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2011 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri dahil değildir.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2011 Yılı Yatırım Programında yer verilmiştir.

6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 550 Milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu ödenek ile ihtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararındaki hükümlere tabi değildir.

6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Genel Müdürlüğüne tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06-1.0.9-1-07.1 tertibinde 400 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. BELDES Projesi için tahsis edilen bu ödeneğin belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usûller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

2011 Yılı Yatırım Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla (2011 yılı fiyatlarıyla) ve "Bin TL" bazında verilmiştir. 2011 yılı ortalama program kuru; 1 ABD Doları = 1,5559 TL olarak dikkate alınmıştır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET