gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2015 YILI BÜTÇE TASARILARININ ŞEKLİ

2015 Yılı Bütçe Tasarısı şekli Maliye Bakanlığı tarafından idarelere duyuruldu. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada oluşturulan tablo bildirildi.

10 Ekim 2014 Cuma 07:34
2015 YILI BÜTÇE TASARILARININ ŞEKLİ

2015 YILI BÜTÇE TASARILARININ ŞEKLİ


2015 Yılı Bütçe Tasarısı şekli Maliye Bakanlığı tarafından idarelere duyuruldu. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada oluşturulan tablo bildirildi.


2015 YILI BÜTÇE TASARILARININ ŞEKLİ

 

BÜTÇE TASARISININ HAZIRLANMASI

AÇIKLAMA

1)

Teşkilat Şeması

Her kuruluş bütçe tasarısına ekleyecekleri teşkilat şemasını kuruluş kanunlarına uygun şekilde merkez ve taşra teşkilatı için ayrı ayrı düzenleyecektir.

2)

Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri (Form : 1)

Kurumsal sınıflandırmada yer alan ve 5018 sayılı Kanuna göre kendisine bütçe ile ödenek tahsis edilen herbir harcama birimi için ayrı ayrı (Yükseköğretim Kurumları için üst yönetim, akademik ve idari birimleri kapsayacak şekilde idare düzeyinde) doldurulacaktır.

3)

Bütçe Onay Cetveli

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre icmali (Form: 2), gelir cetveli özetini ve finansman cetveli özetini içeren bu cetvel, bütçe tasarılarının oylanmasında da esas alınacak olup, 5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki ( I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan) kurumlarda; kurumun üst yöneticisi ve bağlı/ilgili/ilişkili Bakan tarafından imzalanmış olacaktır.

4)

Çok Yıllı Bütçe (Form : 14)

Sadece kurumun tamamı için 2015-2017 dönemini kapsayacak şekilde düzenlenecek olan icmal tablo eklenecektir.

5)

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali-Birinci Düzey (Form : 3)

Sadece kurum toplamı için düzenlenecek olan icmal tablo eklenecektir.

6)

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali-İkinci Düzey (Form : 4)

Sadece kurum toplamı için düzenlenecek olan icmal tablo eklenecektir.

7)

Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali (Form : 5-(1-2-3))

Sadece kurum toplamı için düzenlenecek olan icmal tablo eklenecektir.

8)

Ödenek Cetveli (Tasarı)-(Form : 9)

Kurumun tüm birimlerini kapsayacak şekilde ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde düzenlenecektir.

9)

(B) Cetveli (Form : 15)

Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, dördüncü düzey detayı içeren gelir cetvelini ekleyeceklerdir.

10)

(F) Cetveli (Form : 16)

Özel bütçeli kurumlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, dördüncü düzey detayı içeren finansman cetvelini ekleyeceklerdir.

11)

(C) Cetveli (Form : 26)

Özel bütçeli kurumlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar gelir tahsilatlarına dayanak teşkil eden yasal mevzuatı (C) cetveli formatında ekleyeceklerdir.

12)

237 sayılı Taşıt Kanununa Göre 2015 Yılında Edinilecek Taşıtlar (Form : 18)

Kurumun her türlü taşıt edinimleri (satın alma, hibe vs.) eklenecektir. Vize süreci elektronik ortamda yürütülecek olup dökümler e-bütçe sisteminden alınacaktır. Ayrıca ıslak imzalı ve paraflı olması aranmayacaktır.

13)

Yatırım Vize Cetveli

Kurumun yatırımları için eklenecektir. Vize süreci elektronik ortamda yürütülecek olup dökümler e-bütçe sisteminden alınacaktır. Ayrıca ıslak imzalı ve paraflı olması aranmayacaktır.

NOT 1: - Özel Bütçeli İdareler gönderecekleri tasarıya bütçelerine ilişkin madde metni ve cetvelleri eklemeyecektir.

-  Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına eklenmesine ihtiyaç duyulan hususlar ayrıca bir yazı ekinde (tasarıyla birlikte) teslim edilecektir.

-  Farklı cetveli olan kurumlar bu cetvelleri ilgili uzmana teslim edecektir.

-  Tasarıya eklenecek olan kapakta "      (kurum ismi) 2015 Yılı Bütçe Tasarısı" ibaresine yer verilecektir.

-  Tasarıya eklenecek olan formlarda yukarıdaki sıraya uyulacaktır.

-  Hazırlanan tasarı, dar kenarından delinmek suretiyle ciltsiz olarak telli dosyaya takılacaktır.

-  Tasarılar, Maliye Bakanlığına 4 nüsha olarak teslim edilecektir.

- Plan ve Bütçe Komisyonuna verilecek tasarıların ise ciltlenmiş olarak ve komisyon üyesi ve diğer görevlilerin sayısı dikkate alınarak en az 60 takım olarak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, idare ve kurum Performans Programlarının, ilgili Maliye Uzmanı ile mutabakat sağlanmasını müteakip, 2015 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı rakamlarına göre revize edilerek, idare veya kurum bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülme tarihinden 3 gün önce anılan Komisyona en az 60 takım olarak sunulması gerekmektedir.

NOT 2: Fiziksel Değerler Bilgi Formu (Form : 11) ve Mevcut Taşıtlar ile Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan/Kullanılacak Taşıtlara İlişkin Bilgi Formunda (Form : 19) yer alan bazı verilere 2015 Yılı Bütçe Gerekçesinde yer verilecek olup, 30/06/2014 tarihi itibariyle doldurulacak bu formların e-bütçeye girişlerinin 10/10/2014 tarihi itibariyle tamamlanmış olması gerekmektedir. Söz konusu formlara girişlerini tamamlamamış idarelerin giriş işlemlerini ivedilikle tamamlamaları, e-bütçeye giriş yapmış idarelerin ise formlarda yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek, varsa hatalı veri girişlerini düzeltmeleri gerekmektedir.

NOT 3: Yukarıda belirtilen formların dökümü, e-bütçe sisteminin Bütçe Hazırlık bölümünde yeralan Tasarı Aşaması Raporları bölümü kullanılarak alınacaktır.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET