gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

30 GÜN RAPOR NEDENİYLE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN ÖĞRETMENLER NE YAPMALI?

30 Gün rapor nedeniyle sözleşmesi feshedilen öğretmenler ne yapmalı?

04 Ocak 2011 Salı 12:20
30 Gün rapor nedeniyle sözleşmesi feshedilen öğretmenler ne yapmalı?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü 13/09/2010 tarih ve 14714 sayılı “Sözleşmeli personelin hastalık izni” konulu yazılarında; “ Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan 30 günden fazla hastalık izni kullanan personelin hizmet sözleşmelerinin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10 uncu maddesi hükmü gereğince fesh edilip edilmeyeceği hususunda tereddütler yaşandığı Bakanlığımıza intikal eden yazılı ve sözlü bildirimlerden anlaşıldığından konu hakkında açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği gibi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10 uncu maddesinde; "Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür." hükmüne yer verilmiştir.

Ancak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10 uncu maddesinde yer alan "...30 günü geçmemek üzere..." ibaresi ile hizmet sözleşmesinin 11 inci maddesinin (b) bendinde geçen "...30 günü geçmemek üzere..." ibaresinin yürütülmesinin durdurulması ve iptaline yönelik açılan idari davada Danıştay Nöbetçi Dairesince verilen yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin 26/08/2009 günlü E:2008/3956 sayılı Karara davacı tarafından itiraz edilmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 04/02/2010 tarihli ve No:2009/921 sayılı Kararında mezkur Esasların 10 uncu maddesinde yer verilen "...30 günü geçmemek üzere..." ibaresi ile bu hükme bağlı olarak tesis edilen sözleşmenin feshine dair işlemlerin yürürlüğünü durdurduğu, yine yerel idare mahkemelerin kararlarında ise söz konusu hükme istinaden tesis edilen "sözleşmenin feshedilmesi işlemlerinin" yürürlüğünün durdurulmasına/iptaline karar verilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca konu hakkında Devlet Personel Başkanlığına görüş sorulmuş olup alman Devlet Personel Başkanlığının 15/12/2010 tarihli ve B.02.1.DBP.0.10.99/23029 sayılı cevabi yazıda; sözleşmeli personele 30 güne kadar ücretli hastalık izni verilebileceği, bu süreyi aşan hastalık izinlerinde ise sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında sadece iş göremezlik ödeneğine hak kazanacağı ve ilgililerin sözleşmelerinin feshedilemeyeceği ifade edilmiştir.

Bu bağlamda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında halen görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden, hizmet sözleşmesi döneminde (01/01/2010–31/12/2010) 30 günden fazla hastalık raporu alanların hizmet sözleşmeleri feshedilmeyecektir.” açıklamasında bulunuldu.

Dikkat edileceği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü yukarıdaki yazısında “Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında halen görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden, hizmet sözleşmesi döneminde (01/01/2010–31/12/2010) 30 günden fazla hastalık raporu alanların hizmet sözleşmeleri feshedilmeyecektir” ifadesine yer vermiştir.

Artık 30 günden fazla hastalık raporu alanların hizmet sözleşmeleri feshedilmeyecek.

Bu ifade ye göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında halen görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden, hizmet sözleşmesi döneminde 30 günden fazla hastalık raporu alanların hizmet sözleşmeleri feshedilmeyecektir.

Bundan sonraki yıllarda da 30 günden fazla hastalık raporu alanların hizmet sözleşmeleri feshedilmeyecek.

İfade içinde geçen (01/01/2010–31/12/2010) tarihleri hizmet sözleşmesi dönemine örnek olması açısından verilmiştir. Örneğin yeni hizmet sözleşmesi imzalayacak (01/01/2011–31/12/2011) olan öğretmenleri de kapsayacaktır. Buradaki tarih otomatik olarak her hizmet sözleşmesi dönemine ait olarak artacaktır. Korkarız ki bazı idarecilerin çıkıp bu tarih 2011 yılını kapsamıyor o nedenle 30 günden fazla raporlusunuz o yüzden hizmet sözleşmenizi feshediyorum diyen çıkmaz!

30 günden fazla hastalık raporu nedeniyle hizmet sözleşmeleri feshedilip dava açanlar ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğünün 13/09/2010 tarih ve 14714 sayılı “Sözleşmeli personelin hastalık izni” konulu yazılarını dava açtıkları idari mahkemeye bir dilekçe ekinde sunup davalı idare olan Milli Eğitim Bakanlığının da kendisi ile aynı görüşe sahip olduğunu belirterek davanın bir an önce sonuçlanmasını isteyeceklerdir.

30 günden fazla hastalık raporu nedeniyle hizmet sözleşmeleri feshedilip dava açmayanlar ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğünün 13/09/2010 tarih ve 14714 sayılı “Sözleşmeli personelin hastalık izni” konulu yazılarını bir dilekçe ekinde sözleşmelerini fesheden kuruma başvurarak göreve tekrar iade edilmelerini isteyeceklerdir.

Kurumun red cevabı verme ihtimali dâhilinde red cevabı, kuruma verdiği dilekçe, Personel genel müdürlüğünün yazısı ve hizmet cetveli ile birlikte idari mahkemeye başvurarak yürütmenin durdurulmasını ve sözleşmesinin yenilenmesi işleminin reddine dair idari işlemin iptalini isteyen dava açacaktır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET