gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

35 BİN ŞEHİT VE GAZİ YAKINI HAK SAHİBİ ATAMA AYRINTILARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 35.000 hak sahibinin atamasının yapılması için çalışıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atamaları, Devlet Personel Başkanlığınca kura usulü ile yapılacaktır.

24 Eylül 2014 Çarşamba 16:50
35 BİN ŞEHİT VE GAZİ YAKINI HAK SAHİBİ ATAMA AYRINTILARI

35BİN ŞEHİT VE GAZİ YAKINI HAK SAHİBİ ATAMA AYRINTILARI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca,35.000 hak sahibinin atamasının yapılması için çalışıyor. Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atamaları, DevletPersonel Başkanlığınca kura usulü ile yapılacaktır.

 

Kurausulü ile yapılan atamalarda kadro ve pozisyonlar, atama teklifi ile birlikteilgili mevzuatı uyarınca ihdas edilmiş sayılacaktır. Bu çerçevede yapılan atamatekliflerinde ilköğretim kurumlarından mezun olanlar için hizmetli, lise veüstü eğitim kurumlarından mezun olanlar için ise memur unvanlı kadrolaröngörülmektedir. Kur’a usulü yapılacak atamalar, yılı merkezi yönetim bütçekanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi tutulmayacaktır.

ALIMLARA İLİŞKİNSORU VE CEVAPLAR

 

Soru-1: 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci Maddesi kapsamında istihdamedilecekler hakkında kanun Bakanlığınızın görev alanına ne zaman dâhilolmuştur?

Cevap: 19 Şubat 2014 tarihli 28918 sayılı Resmi Gazetedeyayınlanan 6518 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanunun 40. Maddesi ile İçişleri Bakanlığınca yürütülen ŞehitYakınları ve Gazilerin istihdamına yönelik iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ŞehitYakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına devredilmiştir.

 

Soru-2: Yapılan bu düzenlemeile kaç kişinin kamuda istihdam edilmesi öngörülmektedir?

Cevap: Konuyla ilgiliİçişleri Bakanlığı nezdinde yapılan araştırmada 13.11.1995 tarihinde Terörle MücadeleKanunu kapsamında şehit yakınları ve gazilerimize bir istihdam hakkıverilmesiyle birlikte, İçişleriBakanlığı 29.03.1996–18.02.2014 tarihleri arasında toplam 16.502 hak sahibinin atamasınıgerçekleştirmiştir.

Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığınca; Sosyal Güvenlik Kurumu ve İçişleri Bakanlığı verileri ışığında yaklaşık 35.000hak sahibinin atamasının yapılması öngörülmektedir.


Soru-3: İstihdam  hak sahipleri kimlerdir?

Cevap:

-Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerindenhayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir,
- Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatınıkaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara bir, 
- Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatınıkaybeden veya engelli hale gelenlere bir, 
istihdam hakkıverilmiştir.

 

 09.05.2014tarihli ve 28995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren TerörleMücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam EdileceklerHakkında Yönetmeliğin Kapsamı

 Kanun                                                                 (Kanuni dayanağı)

Mağduriyet Derecesi

Yakınlık derecesi

Kaç kişi girebilir?

1- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi

2- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası

3- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlar (3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç)

4- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanması gerekenler

Malul Olanlar

1- Kendisi veya eşi veya çocuklarından birisi

2- Eşi veya çocukları yoksa; kendisi veya kardeşlerinden birisi

Sadece

  1 Kişi

 

 

Hayatını Kaybedenler

1- Eşi veya çocuklarından birisi + ana, baba veya kardeşlerden birisi

2- Ana, baba veya kardeşleri yoksa; eş veya çocuklarından iki kişi

3- Eşi veya çocukları yoksa; ana, baba veya kardeşlerden iki kişi

 

 

Toplam

  2 Kişi

1- 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi

2- 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası

(Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli,

Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel)

Malul Olanlar

1- Kendisi veya eşi veya çocuğu

2- Eşi veya çocuğu yoksa;  kardeşlerden birisi

Sadece

  1 Kişi

 

 

Hayatını Kaybedenler

1- Eş veya çocuklardan  birisi ve  ana, baba veya kardeşlerden birisi

2- Ana, baba ve kardeşleri yoksa; eş veya çocuklarından iki kişi

3- Eş veya çocukları  yoksa; ana, baba  veya kardeşlerden iki kişi  

4- Ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda;  kardeşlerden 2 kişi

 

 

Toplam

  2 Kişi

1- 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi

2- 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası

(Asker veya Emniyet personeli olmayanlar)

Malul Olanlar

1- Kendisi veya eşi veya çocuklarından birisi

2- Eşi veya çocuğu yoksa; kardeşlerden birisi

 

Sadece

  1 Kişi

Hayatını Kaybedenler

1-  eşi veya çocuklarından birisi

2- Eşi veya çocukları yoksa;  kardeşlerinden birisi

1- 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlar

 

2- 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle engelli hale gelmiş olanlar

Malul

veya

Engelli

1- Kendisi veya eşi veya çocuklarından birisi

2- Eşi veya çocukları yoksa;  kardeşlerden birisi

 

Sadece

  1 Kişi

 

Hayatını Kaybedenler

 

1- Eşi veya çocuklardan birisi

2-Eşi veya çocukları yoksa;  kardeşlerden birisi

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarında görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalar

 

Hayatını Kaybedenler

1- Eşi veya çocuklardan birisi

2- Eşi veya çocukları  yoksa, kardeşlerden birisi

 

Sadece

  1 Kişi

 

Soru-4: Şehit Yakınları, Gaziler ve Vazife Malullerine yapılandüzenleme ile kamuda sağlanan istihdam hakkından kimler yararlanacaktır?

Cevap:

·        İkihak sahipliği durumunda; eş veya çocuklardan bir kişi, anne, baba veya kardeşlerden bir kişi olmak üzere toplam iki kişi,

·        Eşveya çocukları yoksa, anne, baba veya kardeşlerden toplam iki kişi,

·        Anne,baba ve kardeşleri yoksa, eş veya çocuklardan toplam iki kişi

·        Tekhak sahipliği durumunda; kendisi, eşi veya çocuğu, eşi ve çocukları yoksakendisi veya kardeşlerinden birisi.

Uyarı;. Eş veçocukların bulunması halinde bu haktan anne, baba veya kardeşler yararlanamaz. Anne,baba veya kardeşleri bulunması halinde bu haktan eş ve çocuklar yararlanamaz.İki grup arasında karşılıklı feragat hakkı bulunmamaktadır. Fakat istisnai durumlarda feragate gerek kalmadan hak geçişivardır.

İstisnai durumlar:

- Bir başkasının bakımına muhtaç olacakderecede engelli olanlar,
- Kanunun ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlardagörev yapanlar,
- İstihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusukurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar,
- Kırk beş yaşını doldurmuş olanlar,

istihdamhakkından faydalanamazlar.

 

 

Soru-5:Başvurular nereye yapılacaktır?            

Cevap:

Başvurular;istihdam hakkından yararlanmak isteyenlerin ikamet ettikleri ilde ki Aile veSosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

Soru-6: Başvuru sırasındaistenilecek belgeler?

Cevap:

 1)  1adet Biyometrik Fotoğraf (fotoğrafebatları 50 mm x 60 mm)

 2)  Kimlik Fotokopisi

 

Soru-7:Başvuru esnasında düzenlenecek belgeler?

Cevap:

1)  İstihdam başvuru formu

2)  SGK’dan hangi kanun kapsamına girdiğine dairbelge ( Kayıt esnasında sistemde SGK kaydı bulunmayanlardan istenecektir.)

 

Soru-8:Hak Tespit Komisyonunca hak sahipliğine karar verilenlerden istenilecekbelgeler?

Cevap:

 1)  Öğrenim Durum Belgesi

 2)  SGK’danhangi kanun kapsamına girdiğine dair belge

 3) Hak Sahiplerinden Feragatname (Noter Tasdikli)

 4) Sabıka Kaydı

 5)  Bonservis,Sertifikalar, vb.

 

Soru-9: Yönetmeliğin yürürlüğegirmesiyle birlikte hak sahibi olup ancak bu hakkını daha sonra kullanmakisteyenler için (örneğin: askerlik, yaş, eğitim vb. sebeplerden dolayı)başvurularda herhangi bir süre sınırlaması var mı?

Cevap: Hak sahipleri 45 yaşına kadar istedikleri süre zarfında başvuru hakkına sahiptir. Ancak yönetmeliğin özel durumlar başlığı altında süre sınırlamalarına bazı istisnalar getirilmiştir.

Bunlar;

·        3713 ayılı Kanunun ek 1 inci maddesindeki değişikliğin yürürlüğe girdiği 02.08.2013 tarihinden önce kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkıbulunanlardan kırk beş yaşını dolduranlar, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiğitarihten itibaren altı ay içinde iş talebinde bulunmaları halinde bir defayamahsus olmak üzere kanunda belirtilen sınırlamalar çerçevesinde istihdamhakkından yararlandırılır.

 

Örneğin:Hakkari’de Terörle Mücadele kapsamında çatışma sonucu hayatını kaybeden bir askeripersonelin hak sahibi olan yakını (eş, çocuk, anne, baba ve kardeşlerinden biri) 45 yaşını doldurmuş olsalar da yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 09.05.2014tarihinden itibaren altı ay içinde iş talebinde bulunmaları halinde bir defayamahsus olmak üzere istihdam hakkından yararlandırılır.

 

·        3713 sayılı Kanununek 1 inci maddesinde 6495 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik neticesinde 02.08.2013tarihinden sonra istihdam hakkı kapsamına yeni alınanlar bu fıkra hükmündenyararlanamaz.

 

·        3713 sayılı Kanununek 1 inci maddesinde 6495 sayılı Kanunla yapılan değişiklik neticesindeistihdam hakkı elde edenlerden 02.08.2013 tarihinden bu yönetmeliğin yürürlüğegirdiği tarihe kadar kırk beş yaşını doldurmuş olanlar, bu yönetmeliğinyürürlüğe girdiği 09.05.2014 tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmalarıhalinde bir defaya mahsus olmak üzere kırk beş yaş sınırlaması hariç Kanundabelirtilen diğer şartlar çerçevesinde istihdam hakkından yararlanır.

 

·        Örneğin: 01.05.2013tarihinde Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığında görevli olan birmemur resmi görevli olarak kurum aracıyla göreve giderken trafik kazasındahayatını kaybederek vazife malulü oluyor. Bu kişinin hak sahibi olan yakını(örneğin eşi) 01.08.2013 tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmuş ise bu haktanyararlanamıyor. Ancak eğer hak sahibi olan eş 02.08.2013 tarihi ve yönetmeliğinyürürlüğe girdiği 09.05.2014 tarihleri arasında 45 yaşını doldurdu ise birdefaya mahsus 6 ay içinde başvuru hakkına sahip olmaktadır.


   Soru-10: Haksahibi tespit komisyonu ve Hak sahiplerinin tespiti nasıl belirlenir?

 

   Cevap:

 

·        İllerde vali veya görevlendirdiğivali yardımcısı başkanlığında; aile ve sosyal politikalar il müdürü, sosyalgüvenlik il müdürü ile aile ve sosyal politikalar il müdürünün teklifi üzerinevali tarafından görevlendirilen bir kişiden oluşan hak sahibi tespit komisyonukurulur.

·        Hak sahibitespit komisyonu, gündem olması halinde başvuruları görüşmek üzere haftada enaz bir kez toplanır.

·        Başvurunun yapıldığı il müdürlüğündeyer alan hak sahibi tespit komisyonu, başvuruya esas konunun Kanun kapsamındaolup olmadığını durum belgesi ile tespit eder.

·        Durum belgesi ile Kanun kapsamınagirdiği tespit edilen başvuru dosyalarındaki başvuru sahiplerinin istihdamhakkı sahibi olup olmadığı aynı Komisyon marifeti ile istihdam hak sahipliğibelgesi ile tespit edilir.

·        İkinci istihdam hakkını kullanmaküzere yapılan başvurularda, yeniden durum belgesi düzenlenmeksizin doğrudanistihdam hak sahipliği belgesi düzenlenir.

·        Belgelerin düzenlenmesi için gerekliher türlü bilgi ve evrak, hak sahibi tespit komisyonunca başvuru sahiplerindenveya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilir.

·        Başvuruyaesas konunun Kanun kapsamına girmediğinin veya girse bile başvuru sahibininistihdam hakkı sahibi olmadığının tespiti halinde, aile ve sosyal politikalaril müdürlüğü tarafından ilgililere gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bilgiverilir. Buna ilişkin her türlü belge ve başvuru sahiplerine gönderilen yazılarBakanlığın ilgili modülüne yüklenir.

 

 

Soru-11:  Hak sahipleri hangi kurumlara atanacaktır?

Cevap:

-Genelbütçeli  kamu kurumlarına,
-Özel bütçeli kamu kurumlarına,
-Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara,
-Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
-Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına,
-İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına, 
-Özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşlarınaSoru-12: Hak sahipleri hangi statüde istihdamedilecektir?

Cevap: Haksahipleri; 


- 657 sayılıDevlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarında, 
- Sözleşmeli personel pozisyonlarında,
- Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilebilecektir.
 


Soru-13: Atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısı nasılbelirlenecektir?

Cevap: Kamu kurum vekuruluşları toplam kadro ve pozisyonlarının %2’sini bu yönetmelik kapsamındaistihdam edilecekler için ayırmak zorundadır. 


Soru-14: Hak sahipleri hangi unvanlı kadrolaraatanacaktır?

Cevap:

-İlköğretim, ortaokul, ilkokul mezunuolan hak sahipleri hizmetli unvanlı kadrolara; 
-Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olan hak sahipleri ise memur unvanlıkadrolara atanacaktır.
-Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarında ise Devlet PersonelBaşkanlığınca belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esasalınacaktır.


Soru-15: Atamalar nasıl yapılacaktır?
Cevap:

-  31.12.2015 tarihine kadar yapılacak geçiciuygulamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğutespit edilenlerin atamaları, Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonunakadar kura usulü ile yapılacaktır.

 - Kura usulü ile yapılanatamalarda kadro ve pozisyonlar, atama teklifi ile birlikte ilgili mevzuatıuyarınca ihdas edilmiş sayılacaktır. Bu çerçevede yapılan atama tekliflerindeilköğretim kurumlarından mezun olanlar için hizmetli, lise ve üstü eğitimkurumlarından mezun olanlar için ise memur unvanlı kadrolar öngörülmektedir.Kur’a usulü yapılacak atamalar, yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yeralan kısıtlamalara tabi tutulmayacaktır.
Bu kapsamda yaklaşık 35.000 kişinin istihdam hakkından faydalanabileceğiöngörülmektedir.
- 01.01.2016 tarihinden itibaren yapılacak sürekli uygulamada ise 02.08.2013tarihinden sonra meydana gelen olaylar sebebiyle  hak sahibi olduklarıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca  tespit edilenlerin  atamaları aşağıda belirtilen usule göre Devlet Personel Başkanlığınca yapılacaktır.

1)Kamu kurum ve kuruluşları %2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan vesayısını her yılın şubat ve ağustos aylarının son gününe kadar  Devlet PersonelBaşkanlığına bildireceklerdir.
2) Hak sahibi oldukları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tespitedilenler, liste halinde her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadarDevlet Personel Başkanlığına bildireceklerdir.
3) Atama teklifleri bildirilenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusumünhal kadro ve pozisyonlarına atamaları Devlet Personel Başkanlığınca kırk beşgün içinde yapılacaktır.


Soru-16: Kanunla sağlanan istihdam hakkından kimleryararlanamayacaktır?

Cevap: 3713 sayılı kanununtanıdığı istihdam hakkından;

-Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar,
- Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlardagörev yapanlar ile İstihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihtensonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevindenayrılmış olanlar,
- Kırk beş yaşını doldurmuş olanlar faydalanamazlar. (Yönetmeliğin özeldurumlar başlığı altında geçici madde kısmında belirtilenler hariç)

 

 

Soru-17: Hak sahibi olmadığına karar verilenler ile ilgili yapılacakişlemler nelerdir?

 Cevap:

Başvuru sahibinin yasal mevzuat açısından iş hakkıkapsamında olmaması ya da kanun ve yönetmelikte belirtilen diğer şartlarnedeniyle iş hakkından yararlanamayacak olması halinde müracaat sahibine, Aileve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce gerekçeli karar yazılı olarakbildirilecektir.

 

Soru-18: Hak sahibi tespit komisyonu kararlarının denetimi nasılolacak?

Cevap:Aileve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce modül üzerinden Şehit Yakınları veGaziler Dairesi Başkanlığına iletilen başvuruya ilişkin belgeler, Başkanlıkçason kontrolden geçirilecek, herhangi bir eksiklik ya da mevzuata aykırı kararıntespiti halinde karar düzeltmesi için yeniden Başkanlık tarafından ilMüdürlüklerine iade edilecektir. Böyle bir durumda Aile ve Sosyal Politikalarİl Müdürlükleri kararı düzelterek varsa eksik bilgi ve belgeleri modülüzerinden yeniden Başkanlığa gönderecektir. Başkanlık gerekli görmesi halindebaşvuruya ilişkin diğer kamu kurum ya da kuruluşları ile yazışmalar dayapabilecektir.

 

Soru-19: Hak sahipleri arasından hakkı kimin kullanacağına ilişkinmutabakat sağlanamazsa ne olacak?

Cevap: Böylebir durumda iş hakkı başvurusunu ilk yapan kişinin ikamet ettiği ilin Valiliğibünyesinde “Uyuşmazlık Komisyonu” oluşturulacaktır.Bu komisyon hak sahiplerinden birinin başvurusu ile toplanabileceği gibi,birden fazla başvuru nedeni ile hak sahibi tespit komisyonu tarafından datoplanabilecektir. Hiçbir şekilde hak sahibi olmayanlar yani kanun kapsamınagirmeyenler uyuşmazlık komisyonuna başvuru yapamayacaklardır. Çünkü uyuşmazlıkkomisyonu hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklarda yetkili olacaklardır. Bununyanında hak sahiplerinden istihdam hakkını kimin kullanacağına ilişkinmutabakat sağlanamaz ve feragat vermezlerse yine uyuşmazlık komisyonu marifetiile sorun çözümlenerek iş hakkını kimin kullanacağı tespit edilecektir.Uyuşmazlık komisyonu iş hakkından yararlanabilecek durumda olan tüm haksahiplerine yazılı bildirimde bulunarak iş hakkından yararlanmak isteyipistemediğini soracaktır. Bu yazıya eğer tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yanıtverilmezse o kişi iş hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

 

 

Soru-20: Uyuşmazlık komisyonu kararlarını hangi kriterlere göredeğerlendirecektir?

Cevap: Uyuşmazlıkkomisyonu karar verirken iş hakkından yararlanmak isteyen ve başvuru yapan haksahiplerinin; mal varlığı, diğer aile fertlerini geçindirebilme, öğrenimdurumu, yaş ve adli sicil kaydı gibi hususları göz önünde bulundurarak kararverecektir.

 

 

Soru-21: Uyuşmazlık Komisyonu kararlarına itiraz süresi var mı?

Cevap: Uyuşmazlıkkomisyonu kararları kararın alınmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde işbaşvurusunda bulunan hak sahiplerine tebliğ edilir. Hak sahipleri bu karara 30gün içerisinde gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak itirazedebilirler. İtiraz halinde uyuşmazlık komisyonu itirazı 30 gün içerisindekarara bağlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve GazilerDairesi Başkanlığına gönderilen uyuşmazlık komisyonu kararının mevzuata aykırıolduğu tespit edildiği takdirde, Başkanlıkça gerekçesi ile birlikte kararındüzeltilmesi için İl Müdürlüğüne iade edilir. Bunun üzerine uyuşmazlıkkomisyonu kararı düzelterek Bakanlığa tekrar gönderir.

İstihdamaİlişkin iş ve işlemlerin uygulamaları süresince tespit edilen sorulara ilişkinaçıklamalar sitemizde yayınlanacaktır.

 

K:Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 

KamudanHaberler

4.atamalar ne zaman

ümit kandemir
01 Mayıs 2015 Cuma 13:35

Atamalar hakkında bilgisi olan varmı?

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

4. atama

fırat
25 Nisan 2015 Cumartesi 11:25

arkadaşlar 17 mart 2015 tarihinden sonraki yani 4. atama ne zaman bir bilgisi olan var mı seçimden önce tekrar olur diyorlar doğru mudur bir bilgisi olan var mı?

2 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

İŞ HAKINDA

öztunç iyieder
26 Eylül 2014 Cuma 16:31

BİZ KIRIS GAZİ ÇOCUKLARINA BU HAKLARDANYARARLANAMAZMIYIZ 23 YAŞINDA BANA BAKMAKLA HÜKÜMLÜOĞLUM VAR BEN KALP HASTASIYIM HÜKSEK TANSİYON TAŞIDIĞIMDAN İŞ GÖREMİYORUM DEVLETEN BİRTEK ŞEREF AYLIĞI ALMAKTAYIM BAŞKA GELİRİM YOK KİRA VERİYORUMOĞLUMDA EVLENİP YANIMIMDAN GİDERSE BENİM YERİM HUZUR EVİMİOLUR

2 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET