gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ADALET BAKANLIĞI 300 İCRA MÜDÜR VE YARDIMCISI ATAYACAK

Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlar ile 9-5 inci dereceli kadrolara 300 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.

06 Ağustos 2011 Cumartesi 15:05
Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdür ve Yardımcısı Atayacak

1-Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 9-5 inci dereceli kadrolara 300 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.

2-Sınav başvuruları 01 Ağustos 2011 Pazartesi günü başlayacak, 19 Ağustos 2011 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

3-Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 01 Ekim 2011 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2 saat sürecektir.

4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile

okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya

bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden;

Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak

puanlandırılacaktır.

Adayların genel başarı puanı tespit edilirken; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı

hesaplanmış olacaktır.

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun (300) bir kat fazlası olan 600 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 600’üncü aday ile

aynı puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600’ü bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız.”, 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların

sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibareleri yer alacaktır.

5-Başvuruda bulunacakların, İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a)Türk vatandaşı olmak, b)Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü olan 31.01.2011 tarihi itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 31.01.1976 ve daha sonra olanlar)

c)Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise

denklik belgesi almış olmak,

d)Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e)Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g)Kamu haklarından mahrum bulunmamak, )Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına

gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

Naklen atanacaklarda yukarıdaki şartlar yanında, disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

6-Sınav başvuruları elektronik ortamda alınacağından, adayların öncelikle başvuru tarihleri arasında “İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavı” başvuru ücreti olan 50 TL’yi, sınavın

adını belirtmek suretiyle ÖSYM adına Akbank, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve Akbank, T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C.

Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı aracılığıyla yatırmış olmaları gerekmektedir. Bu ücretin yatırılmamış olması halinde sistem başvuruyu kabul etmeyecektir.

Sınav ücretini yatıran adaylar;

a)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından

( http://

b)Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olduğunu gösteren diploma örneği (diplomanın

düzenlenmemiş olması halinde bitirme belgesi örneği), öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanlar için denklik belgesi,

c)Nüfus cüzdanı örneği ile birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube Müdürlüğüne veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuru tarihleri arasında bizzat

başvuracaklardır. Kayıt işlemi elektronik ortamda adayın fotoğrafı çekilerek yapılacağından posta yoluyla müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir. Çekilen fotoğraf ÖSYM tarafından düzenlenecek

Sınava Giriş Belgesinde kullanılacağından, adayların fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir.

Başvuruda bulunan adaya kayıt görevlisi tarafından kayıt formu verilecektir. Form adayca kontrol edilip imzalandıktan sonra görevlice onaylanacaktır. Onaylama işlemi yapıldıktan sonra kayıt işleminde

herhangi bir değişiklik yapılamayacağından kayıt formunun aday tarafından titizlikle incelendikten sonra imzalanması gereklidir. Onaylanan kayıt formunun bir sureti adaya verilecek, diğer sureti ise

başvuru formu ve ekleri ile birlikte birimde kalacaktır.

Şartları taşımadığı halde başvuran adayın başvurusu sistem tarafından reddedilecek ve durum

kayıt formunda belirtilecektir. Bu kişiler ÖSYM’ye gönderilen listeye dahil edilmeyecektir. Başvuru

koşullarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen

ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, yatırdıkları ücretler iade

edilmeyecektir.

7-Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, en geç 26 Eylül 2011

günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin

ve aday şifresi girerek edinecektir. Adaylar şifrelerini, başvuru merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu

Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı

alacaklardır. Ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır. Belgenin üzerinde

adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır.

8-Adaylar sınava, internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve özel kimlik belgesi (Yalnız

nüfus cüzdanı veya pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.) ile gelecektir. Sınav için

gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından

temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin

Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır.

9-Yazılı sınav, ilgili Yönetmeliğin 11’inci maddesinde belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile

alan bilgisi konularından yapılacaktır. Sınavda adaylara 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel

Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi; a) Türkçe, b) Matematik, c)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp

Tarihi, d) Türkiye Coğrafyası, e) Temel Yurttaşlık Bilgisi sorularından,

Alan Bilgisi Testi; a) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı düzenleyen üçüncü kitabı, b) İcra

ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar

Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu, d) Tebligat Kanunu, Tebligat Tüzüğü, e) Hukuk Usulü Muhakemeleri

Kanunu ile Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği ile ilgili sorulardan oluşacaktır.

10-Yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınav günü ve yeri, ÖSYM’nin internet sayfasından

duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav

sonuçlarını, ÖSYM’nin

şifreleri ile öğrenebilecekler, sonuçlar ayrıca Bakanlığın internet sayfasından ilân edilecektir. Adaylar

sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 gün

içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu

duyuruyu dikkate alarak ÖSYM’ye yapacaktır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek,

sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde Adalet Bakanlığına 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi

geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans

numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır.

11-Yazılı sınavı kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Bakanlık internet sitesinde

ilanından itibaren 5 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Personel Genel Müdürlüğü İcra Daireleri Şube

Müdürlüğüne getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları

aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekmektedir:

a)Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca (müracaat mercilerince) onaylı

örneği,

b)6x9 ebadında iki adet fotoğraf,

c)Mal bildirim belgesi,

d)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından ( http://

temin edilecek olan ve ilgililer tarafından bilgisayar veya daktilo ile doldurularak imzalanan fotoğraflı

iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

e)Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı

beyan.

12-Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihaî başarı listesindeki

sıraya göre kur’a ile yapılacaktır. Kur’a günü ve yeri Adalet Bakanlığı internet sitesinden ayrıca

duyurulacaktır.

D U Y U R U L U R

www.pgm.adalet.gov.tr ) temin edecekleri başvuru formu, (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır),http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarasıhttp://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve adaywww.pgm.adalet.gov.tr )

Ek:Başvuru Formu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET