gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİMLERİ BAŞKA İŞ YAPAMAYACAK

AİLE Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesi, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan, "aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle bin kişinin altına düşmesi" halinde sona erdirilebilecek.

31 Aralık 2010 Cuma 10:39
Aile Hekimleri Başka İş yapamayacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasını taşıyan "Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılanlar ile aile hekimliği uygulamalan için görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını kapsayan yönetmelik, 24 Kasım 2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8. maddesine dayanılarak hazırlandı.
  Yönetmeliğe göre, Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilecek. Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar ise aile sağlığı elemanı olarak görev yapabilecek. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlan ile yapılacak sözleşmeleri, Bakanlık adına imzalamaya ve sözleşmeleri sona erdirmeye vali yetkili olacak. 

  Vali, sözleşme yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya il sağlık müdürüne devredebilecek. Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki mali yıl olacak. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlan, bu görevleri dışında, bilimsel faaliyetler ve telif haklan hariç olmak üzere, mesleklerinin icrasından menfaat temin edemeyecek. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET