gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE SOSYAL PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU İÇİN SON GÜNLER

Başvurular 14/04/2014 günü mesai bitiminde son bulacaktır. PERSONELİN yer değiştirme suretiyle atama dönemi her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında toplu olarak yapılacaktır.

11 Nisan 2014 Cuma 01:33
AİLE SOSYAL PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU İÇİN SON GÜNLER

 
2014 YILI GENEL ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU
 
17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, yer değiştirme 
suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesi uyarınca, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu 
çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atamalarının her yıl 
Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılacağı 
hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda bulunan personelin başvurularının alınması ve 
atamaların yapılması belirtilen aylar arasında gerçekleştirilecektir. 
 
Yönetmeliğin 7, 10, 11, 22, 23, 25 ve 26 inci maddelerinde hizmet bölgeleri, 
bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri, zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak 
süreler, atamalarda göz önünde bulundurulacak kriterler ve atamalara ilişkin diğer hususlar 
detaylı olarak düzenlenmiştir. Atama talebinde bulunacak personelimizin bu maddeler başta 
olmak üzere tüm yönetmeliği okuyarak atamalara ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 
olmaları sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir. 
 
A- 2014 yılı isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve 
aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülecek olup atama talebinde bulunacak 
personelimiz ve işlemlerini yürüten birimlerimiz belirlenen kurallara göre hareket 
edeceklerdir. 
 
1) Başvurular 31/03/2014 tarihinde başlayıp 14/04/2014 günü mesai bitiminde son 
bulacaktır. 
2) Yeni Yönetmelik düzenlemesi ile zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci 
bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıl olarak belirlenmiş, 
Merkez Teşkilatı da 1 inci hizmet bölgesi kapsamına alınmıştır. 
3) Zorunlu bölge hizmet süresinin hesaplanmasında 2014 yılının 15 Eylül tarihi baz 
alınarak hesaplama yapılacak bu tarihe kadar bulunduğu yerin süresini tamamlayacak 
olanlara atama talebinde bulunma hakkı verilecektir. 
4) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı hizmet 
bölgesinde, alt hizmet bölgelerinde veya üst hizmet bölgelerinde bulunan ve duyuru 
ekindeki listede açıklanan yerler arasından unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir. 
5) Bulunduğu hizmet bölgesinde, zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personel 
aynı hizmet bölgesi veya alt bölgelerde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan 
yerler arasından unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir. 
6) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına 
Dair Yönetmeliğe tabi personelden, bulundukları bölge için belirlenmiş zorunlu 
çalışma süresini tamamlayan veya yeni yönetmeliğe göre yarısını 15 Eylül 2014 
tarihine kadar tamamlamış olanlar yukarıda belirtilen şartları taşıyor sayılacaktır. Bu 
kapsamda zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olanlar yeni yönetmelikle o bölge 
için öngörülen yeni zorunlu çalışma sürelerine tabi olacaktır. 7) İllerin hizmet bölgelerine dağılımı sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksleri, coğrafi 
konumları gibi hususlar dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre personelin 
bölge hizmet süresinin hesaplamasında yeni Yönetmeliğin yayınlanmış olduğu 
17/05/2013 tarihine kadarki süre, (mülga) SHÇEK Personeli Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına Dair Yönetmelikte belirtilen hizmet bölgesinde geçmiş sayılacaktır. 
(Örneğin Malatya ilinin bulunduğu bölge yeni yönetmelikte değiştirilmiş olup; bu ilde 
görev yapan bir personelin 17/05/2013 tarihine kadar olan hizmetleri 4 üncü bölge 
hizmetinden, bu tarihten sonraki hizmeti ise 2 nci bölge hizmetinden sayılacaktır.) 
8) Atamalar ilan edilen kadro ve unvanlara, personelin tercih sırası ve yönetmeliğin 
ekinde yer alan Hizmet Puanı Değerlendirme Formundaki ölçütlere göre tespit 
edilecek HİZMET PUANINA göre yapılacaktır. Atama talebinde bulunanların 
puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürelerin eşit olması 
halinde ödül puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde doğum tarihi önce 
olana öncelik verilecektir. Personelin atama işlemlerine ilişkin farklı talepleri 
kesinlikle işleme alınmayacaktır. 
9) Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü itibarıyla 
personelin Personel Yönetim Sistemindeki mevcut özlük bilgileri esas alınacaktır. 
10) Bulunduğu bölge içerisinde zorunlu çalışma süresini dolduran personelden aynı bölge 
içerisinde bir yere kendi talebi üzerine atanmış olanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan 
başka bir yere atama talebinde bulunamayacak olduğundan bu şekilde tercih yapacak 
personelin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir. 
11) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği isteme 
hakkını elde eden ve her ikisi de Bakanlık personeli olan eşler aile bütünlüğünün 
bozulmaması için aynı yerleri tercih etmeye dikkat edeceklerdir. Bu şekilde tercihte 
bulunmalarına rağmen farklı yerlere atananların olması halinde; atamasının eşinin 
bulunduğu ile yapılmasını isteyen eşlerin talepleri, birbirlerine tabiiyetleri sırasıyla 
yönetici kadrolarında bulunana, eşitliği halinde kazanılmış hak aylığı yüksek olana, 
bunların eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana göre belirlenerek, istekte bulunan 
eşin görev yerinden ilişik kesmemiş olması şartıyla değerlendirilecektir. Her ikisi de 
Bakanlık personeli olan eşlerden; bu durumlarını idareye bildirmeyen veya başka 
yerleri tercih ederek farklı yerlere atananlar; görev yerlerinden ilişik kesmeleri halinde 
bir sonraki yılın yer değiştirme suretiyle atama dönemine kadar eş durumu mazeretine 
dayalı olarak eşinin bulunduğu yere atanma talebinde bulunamayacaklardır. 
12) Genel atama döneminde isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercihte bulunarak 
atamaları yapılan personelin atama onayları çıktıktan sonra personelin sadece eş ve 
sağlık mazereti durumlarından birinin ortaya çıkması halinde atama işleminin iptaline 
ilişkin talepleri, eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları şartıyla değerlendirmeye 
alınacak; atamaların iptaline veya değiştirilmesine ilişkin diğer sebeplere dayalı 
talepler dikkate alınmayacak, yapılan atamalar iptal edilmeyecektir. 
  
 B- Atama Tercihlerinin Yapılması Esnasında İzlenecek Prosedür
 
1) Atama talebinde bulunacak personel, başvurularını İl Müdürlükleri aracılığı ile 
Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinde bulunan “Atama ve Unvan Değişikliği 
Talepleri” modülü üzerinden yapacaktır. 
2) Atama tercihleri ekli listede belirtilen iller ve unvanlar arasından personelin kendi 
durumuna uygun hizmet bölgesinde bulunan yer ve unvanlar arasından yapılacaktır. 
Bilgisayar yazılımına bu konuda kontroller konulmuş olup personelin durumuna aykırı 
tercih yapması durumunda kontrol edilerek merkez onayı verilmeyecektir. Buna 
rağmen yanlış tercih yapıldığının sonraki kontrollerde ortaya çıkması halinde başvuru 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
3) Tercihler yapılırken Personel Yönetim Sisteminde “Atama ve Unvan Değişikliği 
Talepleri” modülüne girilerek sol panelde başvuru yapacak personel bilgisi girildikten 
sonra sorgula butonuna tıklanarak, tercih yapacak personel seçildikten sonra yeni 
başvuru butonu tıklanmak suretiyle giriş işlemi yapılabilecektir. 
 
 
 
Sistem tarafından getirilen seçilen personele ait görev yeri ve hizmet süresi bilgisinin 
teyidi yapıldıktan sonra “Başvuru Bilgilerimi Kaydet” butonuna tıklayarak bir sonraki 
aşamaya geçilerek personel tercihlerini yapacaktır. 
4) Tercih yapma işlemi, merkez tarafından onaylandıktan sonra aktif olacaktır. Adaylar, 
başvuru modülünde yer alan puanlamaya esas bilgilerini dikkatlice incelendikten 
sonra bilgilerde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığını kabul ediyorlarsa 
“Nakil Formu İl Onaylı Nüshası” butonunu kullanarak çıktısı alınarak İl Müdürlüğüne 
onaylatıp kendisi de imzalayarak sonuçlanacaktır. 
5) Başvurular Personel Dairesi Başkanlığına PYS üzerinden iletileceğinden, personelin 
tercihlerini gösteren başvuru çıktısının bir nüshası bağlı bulunduğu İl Müdürlüğünde 
muhafaza edilecektir. Personel Dairesi Başkanlığına evrak gönderilmeyecektir. 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET