gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE VE SOSYAL POL. BAKANLIĞI ENGELLİ YARDIMLARI İÇİN 81 İLE GENELGE GÖNDERDİ.

Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı Bakıma İhtiyacı Olan Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Verilen Sosyal Yardımlar Hakkında 81 il Valiliğine Genelge gönderdi.

09 Ağustos 2014 Cumartesi 14:39
Aile ve Sosyal Pol. Bakanlığı Engelli Yardımları İçin 81 İle  Genelge Gönderdi.

Bakıma İhtiyacı Olan Engellilerin Evde Bakımına Destek İçin Verilen Sosyal Yardımlar 

2014/07 sayılı Genelgemizde; 6518 sayılı Kanunla değiştirilen 2828 sayılı Kanunun Ek
7 nci maddesiyle “Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımının desteklenmesi amacıyla
ödenecek sosyal yardımlar” (Sosyal yardımlar) ile ilgili olarak, 01/07/2014 tarihine kadar,
30/07/2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bakıma Muhtaç Özürlülerin
Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” (Mevcut
yönetmelik) hükümleri doğrultusunda, bu tarihten sonra da mevcut yönetmelik düzenlemeleri
ile birlikte kanun değişikliği ile getirilen yeni hükümlere göre işlem yapılması gerektiği
belirtilmiştir.
Bakanlığımıza, İl Müdürlüklerince yöneltilen 01/07/2014 tarihinden sonraki tarihlerde
yapılan sosyal yardım başvurularının değerlendirilmesinin nasıl olacağı yönünde gerek yazılı
gerekse sözlü sorulardan bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşılmaktadır.
Söz konusu sosyal yardımların başvuru şekline, değerlendirilmesine, ödenmesine ve
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak yeni yönetmelik çalışmaları devam
etmektedir.
Genelgemizde de belirtildiği üzere, anılan yönetmelik çalışmaları tamamlanana kadar,
01/07/2014 tarihinden sonra da, sosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemlerin, İl müdürlükleri
tarafından mevcut yönetmelik çerçevesinde halihazırda yapmış oldukları uygulamalara paralel
olarak yürütülmesi gerekmektedir.
Ancak, yapılan kanun değişikliği çerçevesinde, 01/07/2014 tarihinden sonra yapılan
sosyal yardım başvuruları ile ilgili olarak,
Hane yaklaşımı uygulanacak olup, haneye dâhil olanların elde ettikleri gelirlerin aylık
ortalaması, mevcut yönetmelik düzenlemeleri çerçevesinde mevcut durumda yapılan
uygulamalara göre, Sosyal Yardım Bilgi Sitemi (SOYBİS)’de kullanılmak suretiyle tespit
edilecek,
Tespit edilen söz konusu gelir, hanede yaşayan kişi sayısına bölünmek suretiyle hane
içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplanacak,
Şehir dışında öğrenim gören çocuklar dâhil olmak üzere, aralarında akrabalık bağı
bulunan, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı konuta kaydedilmiş kişi veya
kişilerden sosyal inceleme raporu ile birlikte yaşadığı tespit olunanlar, hane kapsamına
alınacak,
Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, birinci
bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli, iki kişi olarak
değerlendirilecek,
Bu şekilde, her ne ad altında olursa olsun hanenin her türlü gelirleri toplamı esas
alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari ücretin
aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olduğu tespit edilenler muhtaç olarak değerlendirilecek
ve muhtaç olduğuna karar verilenler sosyal yardıma hak kazanacaklardır.
Ayrıca bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için (10.000) gösterge
rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım
yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Aslı İçin Tıklayınız

Kamudan Haberler


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET