gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AKP-CHP-MHP PARTİ PROGRAMLARINDA KAMU PERSONELİ POLİTİKALARI

Seçim takviminin hızla ilerlediği şu günlerde adaylar parti genel merkezlerinde mekik diplomasisi yürütmekteler. Partiler aynı zamanda seçimde kitlelerin önüne hangi vaadlerle çıkacağı çalışmalarını yürütmekteler. Seçmenlerin önemli bir bölümünü oluşturan kamu persoeneline yönelik politikalar bu bakımdan önemli. AKP-CHP-MHP'nin kamu personel politikalarını parti programlarından aldık;

20 Aralık 2010 Pazartesi 21:16
AKP-CHP-MHP Parti Programlarında Kamu Personeli Politikaları

AK Parti Personel Programı
Kamu personelinin görevi, kamu hizmetlerini vatandaşımızı memnun edecek biçimde sağlamaktır. Kamu personelinin vatandaşa karşı buyurgan tutumu kabul edilemez. Kamu personeli vatandaşa, kendi varlık sebebi olan “müşteri” anlayışıyla hizmet etmenin gereklerine uygun davranmalıdır. Devlet ise kendi personeline devlete yaraşır ve personelin yaptığı işin karşılığı olan ücret ve sosyal yardımları vermeli, başarılı olan personelini de maddi ve manevi olarak ödüllendirmelidir. Aynı zamanda devlet kendi personelini sürekli eğiterek çağın değişen koşullarına adapte olmasını sağlamalıdır. Bu ilkeler çerçevesinde partimiz; * Hizmet gereklerine göre oluşturulacak norm; kadrolara atamayı objektif kıstaslara göre yapacaktır. * Kamu personelinde kariyer ve liyakat esasını temel alacak ve eleman alımlarını bu kıstasa göre yapacaktır. * Planlama, karar verme, denetleme ve danışma görevini yürüten üst kademe yöneticilerinin “istisnai memur” statüsünde çalıştırılmalarını sağlayacak yasal düzenlemeleri gerçekleştirecektir. * Kamu personeli arasında işçi ve memur ayrımının sebep olduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeleri yapacaktır. * Kamu kurum ve kuruluşlarında verimlilik analizleri yapılarak gereksiz işlemleri sona erdirecek, işlevsiz kuruluş ve birimleri kaldıracak, yatay örgütlenme modelini gerçekleştirecektir. * Kamu personelinin ücreti, yaptığı göreve ve başarılarına göre belirlenecektir. Aynı veya benzer işler için aynı ücret ödenecek, eşit işe eşit ücret ilkesi gerçekleştirilecek, benzer kurumlar arasındaki kurumsal ücret ayrıcalıkları kaldırılacak, kamu personeline verimlilik ilkesine uygun yeterli ücret ödenecektir. Kamu personeli ile ilgili mevzuatta yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılacaktır. * Sendikalar ve siyasi haklar konusundaki engellerin ortadan kaldırılmasını ve siyasetçilerin kamu görevlileri üzerindeki gereksiz müdahaleleri ortadan kaldıracaktır.
CHP Kamu Personeli
Kamu personel reformu yoluyla kamu çalışanlarının sendikal Düzeyde etkin olarak örgütlenmesi, ILO standartlarında grevli toplu sözleşme haklarına kavuşmaları, mümkün Olduğu ölçüde yönetime katılmaları, kamu görevlerinin ve
Hizmetlerinin hızlı, ekonomik, etkin, yeterli bicimde ve zamanında üretilerek sunulması da kurumsallaştırılacaktır.
Güvenlik ve yargı gibi özellik taşıyan alanlar dışında kamu Görevlilerinin siyasi partilere üye olabilme olanağı sağlanacaktır. Kamu çalışanlarının idari, hukuki ve mali konumları, çalışma Ortamları ve özlük haklarına ilişkin mevcut düzenlemeler İyileştirilecektir.
Kamu istihdamı, kamusal ihtiyaçlar ve sosyal fayda çerçevesinde şekillendirilecektir.
İş güvencesinden yoksun olmalarının yanı sıra siyasal etkilere ve kadrolaşmaya acık bir hale dönüştürülen ve daha da önemlisi kamusal hizmetlerin etkin, verimli ve eşit düzeyde sunulmasının önünde ciddi bir engel oluşturan sözleşmeli personel ve geçici personel uygulamaları zorunlu hallerde sürdürülecek, kamu personel rejiminde ilke olarak sadece memur ve işçi istihdamı olacak ve bu statülerde çalışanlar, yürüttükleri işlerin niteliğine göre memur ve işçi kadrolarına geçirileceklerdir.
Kamu hizmetinin yürütülmesinde gerekli kadrolar ve bu kadroların görev tanımları, hizmet gerekleri ve atanma koşullarını içerecek şekilde belirlenerek sınıfaar yeniden değerlendirilecektir. Çalışanların ailevi durumları, görev yerleri ve hizmet koşullarına göre ilaveler ve farklılıklar da içeren sosyal ücret uygulaması ivedilikle hayata geçirilecektir.
Çalışma yaşamının sosyal unsurları desteklenerek, başta kalkınmada öncelikli yöreler olmak üzere kamu istihdamının cazip bir konuma getirilmesi sağlanacaktır. Hizmetin verimliliğinin ve etkinliğinin yükseltilmesine katkıda bulunanlar ödüllendirilecektir.
Personel alımına yönelik sınavların nesnel ve hakkaniyete dayalı olması sağlanacak, sözlü aşamasında görülen kayırmacılığa son verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları işgücü planlamasına yönlendirilecektir.
Engelli vatandaşlarımızın kamu kesiminde istihdam edilme olanakları artırılacak, kurumsal sınavlarla engelli personel alımı uygulamasına son verilecek, engelli vatandaşların daha basit ve pratik yöntemlerle kamu hizmetine alınmaları sağlanacaktır.
Sicil ve disiplin uygulamalarının, memurlar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasına olanak verilmeyecek, tam aksine bu uygulamalar, memurların etkinlik ve verimliliğini artırmak, onları teşvik etmeye yönelik bir araca dönüştürülecektir.
Çalışanların refah ve huzuru ile aile birliği ve bütünlüğünün korunmasının temini bakımından her ikisi de çalışmakta olan evli çiftlerin, çalışma yaşamlarını mümkün olduğu ölçüde aynı ilde sürdürmelerinin önündeki hukuki ve idari engeller kaldırılacaktır.
Kamu personelinin hizmet içi eğitimleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, hizmetlerin etkin ve verimli olarak sunulmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.
Ülke koşulları da dikkate alınarak memurların sendikal Hakları, istisnai görevler dışında mutlaka grev ve toplu Sözleşme hakkını da içerecektir.
Üst ve orta kademe yöneticilik görevlerine yapılacak atamalarda, liyakate dayalı nesnel ölçütler gözetilecektir.
Sınıfa andırma ve terfi sisteminde yapılacak düzenlemelerle, Yönetim kadrolarına, kariyer meslek personeli ile alanlarında Yetişmiş, gerekli bilgi ve deneyime sahip nitelikli yöneticiler getirilecektir.
Kamu Etik Kurulu’na fi ili işlerlik kazandırılacak, kamu kesiminde çağdaş iş etiği kurallarının her kademede ayrımsız olarak uygulanması sağlanacaktır.
Kamu personeli yargılama usulleri, personelin baskı altında Kalmadan çalışmalarını sağlayacak, ancak yargılamayı engellemeyecek ve geciktirmeyecek bicimde yeniden düzenlenecektir.
 
MHP Programı
Kamu yönetiminde politika belirleme kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu politikalarının birbiriyle uyumunun sağlanması esas olacaktır.
Kurumların, kendi kendisini sürekli ve sistemli bir şekilde geliştirebilecek dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturulması, personel rejiminin liyakatı esas alan ve performansı değerlendiren bir çerçevede ele alınması, ücret adaletini sağlayarak görev, yetki ve sorumluluklarla birlikte başarının ödüllendirilmesi, “eşit değerde işe eşit ücreti” sağlayacak adil bir ücret rejiminin tesis edilmesi, ülkenin her yerinde hizmet ihtiyacı
ile mütenasip nicelik ve nitelikte personel istihdamının sağlanmasını gerekli görmekteyiz.
Çalışanların uluslararası normlara uygun şekilde sendikal haklara sahip olmasını savunmaktayız.
Makamların nüfuz ve güç yeri olmaktan çıkarılarak hizmet yeri olmalarının sağlanması, yolsuzluk ve adam kayırmanın önlenmesi, kamu görevlilerinin yaptıklarının yanında ihmallerinden de sorumlu tutulmalarının temini esas olacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET