gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ARDAHAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BÜRO ELEMANI ALIMI

Ardahan İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yoğun veri girişlerini yapmak,dosya ve arşiv düzeni oluşturmak; hane ziyaretleri ve inceleme raporlarını yapmak;AB ve iç kaynaklı projelerin iş ve işlemlerine yardımcı olmak ve geçici süreli çalıştırmak üzere bir bay ve bir bayan büro görevlisi alınacaktır. Adayların alımına ilişkin usul ve şartlar ile istenilen belgeler şunlardır:

14 Aralık 2010 Salı 08:46

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak (Nüfus Kayıt Örneği Verilecek)
2.
18 yaşını bitirmiş ve 30 yaşını doldurmamış olmak
3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi,Bölümlerinden (İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye veya Uluslar arası
İlişkiler) veya Hukuk Fakültesi Mezunu olmak (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı
veya onaylı örneği verilecek)
4. KPSSP 3, 36, 37,82, 106, 113 puan türlerinin en az birine göre asgari 60 puan almış
olmak (belgelendirilecek)
Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine Sahip Olmak
6 .
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
7. Adli Sicil (sabıka) Kaydı Bulunmamak (belgelendirilecek)
8. Kamu haklarından mahrum olmamak
9. Erkek aday için;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (belgelendirilecek)
10. IELTS sınavının her bir bölümünden 5 puan almak veya TOEFL. KPDS
sınavlarından bu düzeye eş değer puan almak veya yukarda belirtilen fakültelerin İngilizce
eğitim veren bölümlerinden mezun olmak (belgelendirilecek)
11. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek
(Sürücü Belgesi Onaylı Sureti Verilecek)
12. Görevini yapmasına engel olacak akıl yada vücut hastalığı bulunmamak(sağlık
kurulu raporu alınacak)
13. Bilgisayar (iyi düzeyde internet,Excel ve world) kullanabilmek
14. Belirlenen kişilerle iş akdi Vakıf Başkanınca imzalanacaktır. İş akdi 5 aylıktır.
Süre Bitiminde iş akdi kendiliğinden sona erer. İş Akdinin süresinin ihtiyaca binaen
uzatılması yetkisi Vakıf Mütevelli Heyetine aittir.
15. Ücret ve diğer sosyal haklar; 01.07.2010 tarihinde yayımlanan SYDV ücret skalası
cetvelinde belirtilen adayın öğrenim durumu ve pozisyona ilişkin tutardır. İkramiye vb.
Konularda Vakıf Mütevelli Heyeti yetkilidir.
Son Başvuru Tarihi : 15/12/2010
Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET