gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AVUKATLAR VERGİ DAİRELERİNDEN VEKALET ÜCRETİNİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 2015/14 sayılı duyurusunda vergi dairelerinden alacakları vekalet ücret ödemelerinin nasıl yapılacağı açıklandı.

20 Şubat 2015 Cuma 14:55
AVUKATLAR VERGİ DAİRELERİNDEN VEKALET ÜCRETİNİ

Vergi Dairesi Müdürlüklerinin taraf olduğu davaların mükellefler lehine sonuçlanması nedeniyle mahkemelerce hükmedilen vekalet ücreti ödemelerinde, hak sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünden borç araştırması yapma görev ve sorumluluğunun ödemeyi yapacak saymanlığa ait olduğu, bu konuda hak sahibinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü'nün 02.01.2015 günlü yazılarının bir örneği ektedir.

Saymanlıklarca hak sahiplerine yapılacak ödemelerden önce bu kişilerin bağlı oldukları vergi daireleriyle irtibata geçmek suretiyle haciz yoluyla tahsil aşamasına gelmiş kamu alacağının bulunup bulunmadığının araştırılması ve bu şekilde bir alacak bulunması halinde, ödemeye esas tutarın 6183 sayılı Kanunun 79'uncu maddesine istinaden alacaklı vergi dairesi müdürlüğünce haczedilmesinin sağlanarak kamu alacağının tahsili amacıyla, ödemeyi yapacak saymanlık birimleri ve alacaklı vergi dairesi müdürlükleri arasındaki işbirliğine yönelik idari düzenlemelere yer verilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET