gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AYM, İLK KEZ YÜCE DİVAN'DA BİR HAKİMİ YARGILAYACAK

Anayasa Mahkemesi, yeni yargı döneminde birçok davayı karara bağlacak. Yüksek Mahkeme ilk kez Yüce Divana sevk edilen biryagıcı da bu yıl yargılamaya hazırlanıyor.

27 Ağustos 2011 Cumartesi 17:05
AYM, ilk kez Yüce Divan'da bir hakimi yargılayacak

Anayasa Mahkemesi, yeni dönemde araların da TOKt'ye ait arazi ve arsalara, emlak vergisi muafiyeti getiren kanun, Akkuyu'da nükleer güç santrali kurulmasını öngören kanun, ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili acılan davaların b lunduğu birçok dosyayı karara bağlayacak. Yüksek Mahkeme, bu davaların yanı sıra Yü ce Divan görevini de yürütecek. Yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada adı geçen eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan'ın Yüce Divan'a gönderilmesiylı Yüce Divan, tarihinde ilk kez bir yüksek yargıcın davasına bakacak. Anayasa Mahkemesi, 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkila: ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı belirlenecek bir günde esastan karara bağlayacak.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin TOKİ ye ait arazi ve arsalara, emlak vergisi muafiyeti geri ren 5953 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı da esastan gö rüşecek. Kanuna göre, kamu hizmetine tahsis edilen arazi ve arsalar hariç olmak üzere TOKl'nin talebi. Maliye ile Bayındırlık ve İskan bakanlarının ortak teklifi ve BaşbakaıVın ona yıyla belirlenen arsa üretim alanlarında bulu nan Hazineye ait taşınmazlarla Ha/ine adın; tescil edilecek taşınmazların mülkiyeti. TOKİ'ye bedelsiz olarak devredilebiliyor.

CHP'nin, 5981 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi adıyla ve Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı dava da Yüksek Mahkemenin gündeminde. Anayasa Mahkemesi, bu davayla ilgili de ilk incelemesini yaptı. Dosya, belirlenecek bir günde esastan karara bağlanacak. Madencilik faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemeler içeren 5995 sayılı Maden Kanunu'nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemli dava, Anayasa Mahkemesince önümüzdeki dö nemde karara bağlanacak. CHP dava dilekçesinde, kanununun, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında maden arama ve işletme faaliyetlerine izin veren hükümlerine itiraz etmişti. Kooperatifler Kanunu'nun, kontrolörlerin seçilme, çalışma esaslarıyla görev ve yetkileri nin tüzükle belirlenmesi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kooperatifler ve üst birliklerinin yöneticilerini görevden alabilmesine olanak sağlayan hükümlerinin iptali istemiyle yine CHP'nin açtığı davada da ilk inceleme yapıldı. Anayasa Mahkemesi heyeti, belirlenecek bir günde davayı esastan karara bağlayacak.
BÜYÜKELÇİLERİN HÜKÜMETİ DE TEMSİLİ
Yüksek Mahkeme, yine CHP'nin açtığı davada, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un, "Büyükelçilerin, nezdinde görevli bulunduğu ve akredite edildiği ülkelerde Türkiye Cumhuriyet hükümetini de temsil edeceğine" ilişkin hükmün iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini de esastan görüşecek. CHP, Dışişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "büyükelçilerin, görev yaptıkları ülkelerde devleti. Cumhurbaşkanını ve hükümeti temsil edeceğine" ilişkin hükme "hükümeti temsil" yönünden itiraz etmişti. Anayasa Mahkemesi, veterinerleri ilgilen diren bir davayı gelecek dönemde esastan karara bağlayacak.

CHP, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kamı nu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğü nün durdurulması istemiyle de dava açmış, Anayasa Mahkemesi de davayla ilgili ilk ince lemesini yapmış ve davayı esastan görüşmeyi karar vermişti. Kanunun, süs kuşları ve hayvanları satan iş yerlerine sadece bu bitki ve hayvanlarla ilgili tıbbi ürünler satma sınırlaması getiren, hayvan kökenli gıdaların denetimini sadece veteriner hekimlere bırakan, çeşitli konularda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına yetki veren hükümleri nin iptali talep edilmişti.
Cumhuriyet

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET