gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKANLIKTAN HAYVAN BAKIMEVİ YAPIMI İÇİN MALİ DESTEK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı "Geçici Hayvan Bakımevi Yapımı İle İlgili Ödenek Tahsisi Hakkında" GENELGE (2013/8) ile il özel idareleri ve yerel yönetimler yararlandırılmaktadır. Anılan Genelgede;

10 Kasım 2013 Pazar 08:38
BAKANLIKTAN HAYVAN BAKIMEVİ YAPIMI İÇİN MALİ DESTEK

        5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 19 uncu maddesinde "Ev ve süs hayvanlarının korunması amacıyla bakımevleri ve hastaneler kurmak; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetleri yürütmek için, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanır" hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin 51 inci maddesinin birinci fıkrasında "5199 sayılı Kanun hükümleri gereğince Bakanlık bütçesine konan ödenekten bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin desteklemelerden il özel idareleri ve yerel yönetimler yararlanır" hükmü bulunmaktadır.
       5199 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda; Bakanlık bütçesinde geçici bakımevi yapımı için ödenek bulunması halinde talep eden yerel yönetimlere Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanır.   
       Geçici bakımevi yapımı ile ilgili Bakanlık bütçesine konulan ödenek yerel yönetimlere tahsis edilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:                       
       a) Geçici bakımevi projesinin Bakanlıkça uygun bulunması.
       b) Geçici bakımevi bulunmayan veya büyük arazilere sahip yerel yönetimlere öncelik verilmesi. 
       c) Geçici bakımevinin, yapılacağı yerdeki tahmini sokak hayvanı sayısı ve mevcut geçici bakımevi kapasitesinin yeterli olup olmamasına göre planlanması.
       Geçici bakımevi yapımı ile ilgili ödenek talebinde bulunan yerel yönetimler aşağıda belirtilen şartlı nakdi yardım talebi için istenen belgelerle il şube müdürlüklerine müracaat ederler.  
       a) Geçici bakımevi yapımı ile ilgili Yerel yönetimin yetkili birimince alınacak karar,
       b) Geçici bakımevi yapımı ile ilgili İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararı,
       c) Geçici bakımevi yapılacak arazinin tapu yada ilgili yerel yönetime tahsisini gösteren belge,
       ç) Protokol (Ek 1),
       d) Taahhütname (Ek 2),
       e) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylı keşif özeti ve metraj cetveli,
       f) İl şube müdürlüğünden alınan geçici bakımevi arazisi ile ilgili yer seçimi uygunluk belgesi,
       g) İl şube müdürlüğünce onaylanmış geçici bakımevi projesi ve proje maliyeti.
       İl şube müdürlüğünce ödenek talepleri için tüm belgelerin bulunduğu dosya oluşturulur ve talebin değerlendirilmesi maksadıyla hazırlanan dosya Bölge Müdürlüğü vasıtası ile Genel Müdürlüğe gönderilir. 
       Genel Müdürlükçe değerlendirilen talepler uygun bulunması halinde, Bakanlıkça geçici bakımevi yapımına ilişkin bütçe imkânları göz önünde bulundurularak mukavele bedelinin % 40’ına kadar yerel yönetimler ve Bakanlık arasında yapılacak olan protokol çerçevesinde ödenek tahsis edilebilir. 
       Geçici bakımevi inşaası ihalesi yapılmadan önce yaklaşık proje bedelinin % 10’u ilgili yerel yönetime aktarılır. Kalan kısım genel mukavele bedeline gelene kadar istihkak bedelinin % 50’si nispetinde ödenir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET