gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma veya 5187 sayılı Basın Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giyenler basın kartı alamayacaklar. Değişiklik 23.10.2010 tarih ve 27738 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. 23.10.2010

23 Ekim 2010 Cumartesi 10:19
Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

YÖNETMELİK
Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:
BASIN KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan “5680 veya 3984 sayılı kanunlardan” ibaresi “5187 sayılı Basın Kanunu veya 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanundan” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (y), (z), (aa) ve (bb) bentleri eklenmiştir.
             “y) Süreli basın kartı, yerleşik yabancı uyruklu gazetecilere verilen ve her yılın başında, o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenen basın kartını,
             z) Geçici basın kartı, geçici süreyle verilen basın kartını,
             aa) Sürekli basın kartı, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere ömür boyu verilen basın kartını,
             bb) Serbest basın kartı, geçici süreyle işsizlik halinde verilen basın kartını,”
             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ortaöğrenim” ibaresi “lise” olarak ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan “ücretli-ücretsiz” ibaresi “ücretli veya ücretsiz” olarak değiştirilmiş, son fıkrasında yer alan “sahiplerinde” ibaresi “sahipleri ile 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri uyarınca basın kartı talep edenlerde” olarak değiştirilmiştir.
             “d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma veya 5187 sayılı Basın Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,”
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığında yer alan “Sahip” ibaresi “Sahibi, Yönetim Kurulu Başkanı” olarak ve birinci fıkrasında yer alan “Sahip” ibaresi “Sahibi, yönetim kurulu başkanı” olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (d) bentlerine “sorumlu yazı işleri müdürlerine” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya sorumlu müdüre” ibareleri eklenmiştir.
             “1) Günlük siyasi, yaygın ve bölgesel gazetelerin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü, gazetenin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, gece yazı işleri sorumlusu, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına, yurt dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan Türk uyruklu mensuplarına,
             2) Günlük siyasi yerel gazetelerin ve akşam gazetelerinin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, gece yazı işleri sorumlusu, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına ve ayrıca yurt dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan yirmibeş mensubuna,”
             “b) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.80 metrekareden az olmayan günlük yerel siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerine veya sorumlu müdürüne ve ayrıca görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber müdürü, istihbarat şefi, haber editörü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen unvanıyla çalışan yedi mensubuna,”
             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının; (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (d) bentlerine “sorumlu yazı işleri müdürüne” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya sorumlu müdüre” ibareleri eklenmiştir.
             “a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 3.60 metrekareden az olmayan haftalık siyasi dergilerin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü, gazetenin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, haber editörü, redaktör, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına, yurt dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan Türk uyruklu mensuplarına,
             b) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan haftalık siyasi gazete ve dergilerin sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatör, yayın yönetmeni, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve ilan ve reklam bölümü hariç grafiker unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna, bu yayının aylık fiili satışının otuz bini geçmesi halinde yirmi mensubuna, altmış bini geçmesi halinde yirmibeş mensubuna,”
             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “a) Günlük yayımlanması halinde sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, genel yayın yönetmen yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, redaktör, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen unvanlarıyla çalışan yirmibeş mensubuna, yayının günlük fiili satışının on bini geçmesi halinde otuz mensubuna,
             b) Haftada bir yayımlanması halinde sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, genel yayın yönetmen yardımcısı, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, redaktör, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen unvanlarıyla çalışan yedi mensubuna, bu yayınların aylık fiili satışının kırk bini geçmesi halinde yirmi mensubuna, altmış bini geçmesi halinde yirmibeş mensubuna,”
             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 13 – 7 nci maddede sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla;
             a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.60 metrekareden az olmayan onbeş günlük ve aylık gazete ve dergilerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber müdürü veya editörü veya şefi, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen,   karikatürist,   ressam ve ilan ve reklam bölümü hariç grafiker unvanlarıyla çalışan beş mensubuna, bu yayınların üç aylık fiili satış ortalamalarının otuz bini geçmesi halinde on mensubuna,
             b) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 2.40 metrekareden az olmayan, iki veya üç ayda bir yayımlanan gazete ve dergilerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber müdürü veya editörü veya şefi, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, baş yazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve ilan ve reklam bölümü hariç grafiker unvanlarıyla çalışan beş mensubuna, bu yayınların üç aylık fiili satış ortalamalarının otuz bini geçmesi halinde on mensubuna,
             basın kartı verilebilir.”
             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE14 – 8 inci maddede sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla;
             a) En az on adet günlük siyasi yaygın, bölgesel gazete veya beş yaygın nitelikteki radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yapan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az on gazetecinin bulunduğunu belgelendiren ajansların sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdürüne, yayın yönetmenine, sayfa sekreteri, haber editörü, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve yardımcılarına, redaktör, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan mensuplarına,
             b) Günlük fiili satış toplamı ikiyüzellibinden az olmayan günlük siyasi gazetelerle veya yaygın nitelikte yayın yapan iki adet radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yaptığını ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış beş gazeteci bulundurduğunu belgelendiren ajansların sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yayın yönetmeni, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve bunların yardımcıları, sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna,
             c) Bin adet ücretli abonesi olan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az üç gazeteci çalıştırdığını belgelendiren ticari ve ekonomik haber veya fotoğraf ajanslarının sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yayın yönetmeni, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve bunların yardımcıları, sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan on mensubuna,
             basın kartı verilebilir.”
             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “bölge müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “görsel ve yazılı” ibaresi, (c) bendine “istihbarat” ibaresinden sonra gelmek üzere “bölüm şefi” ibaresi, “grafiker” ibaresinden önce gelmek üzere “ilan ve reklam bölümü hariç” ibaresi eklenmiştir.
             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, son fıkrasındaki “terfian” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
             “b) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Basın ve Yayın İşlerinden Sorumlu Müdürüne (Teknik ve İdari İşler hariç),”
             “d) Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcılarına, Haber Koordinatörü ve Yardımcıları ile Müdürlere (Teknik ve İdari İşler hariç),”
             “e) Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yayın Denetmenlerine,
             f) Televizyon Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcıları ile Müdürlere ve Müdür Yardımcılarına (Teknik ve İdari İşler hariç),
             g) Radyo Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcıları ile Müdürlere (Teknik ve İdari İşler hariç),
             h) Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Müdürlere (Teknik ve İdari İşler hariç),
             i) TRT Müdürlüklerinde, TRT Müdürü ve Haber Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Radyo Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Televizyon Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına,”
             “k) Yukarıda belirtilen daire başkanlıkları ve müdürlüklerde ve ayrıca 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, haber program üretimi ve yayını kapsamında yer alan (her türlü idari işler, sosyal işler, kütüphane, reklam, teknik hizmetler, transkripsiyon ve arşiv bölümleri hariç) devamlı kadrolarda görev yapan, müdür ve müdür yardımcılarına, şube müdürlerine, yardımcı prodüktör, prodüktör, şef prodüktörlere, program şeflerine, stajyer muhabir, muhabir, haber mütercimleri ve mütercim spikerlere, televizyon ve radyo haber-program spikerleri, stajyer spiker, baş spiker, redaktör spikerlere, yönetmen, yayın şeflerine, yabancı dil masa sorumlusu ve yardımcılarına, kamera asistanları, kameraman, baş kameraman ve şef kameramanlara, fotoğrafçı, baş fotoğrafçı, şef fotoğrafçılara, resim seçicilere, stüdyo şeflerine ve denetçilere,
             l) Kanal Koordinatörlüklerinde, teknik ve idari işler hariç olmak üzere; Kanal Koordinatörüne, Koordinatör Yardımcısına, Müdürlere ve yayın, yapım ve haber programıyla ilgili olarak (k) bendinde yazılı unvanlarla çalışanlara ve Kanal Koordinatörlüklerinde çalışan yabancı uyruklu personele 3 üncü maddenin (y) ve (z) bendine göre,”
             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendine “istihbarat” kelimesinden sonra gelmek üzere “bölüm şefi” ibaresi eklenmiştir.
             “a) Ulusal nitelikte yayın yapan radyo ve/veya televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, bölge müdürüne, il temsilcisine, sorumlu müdürüne ve ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bürolarında haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman ve muhabir unvanlarıyla çalışan mensuplarına,
             b) Bölgesel nitelikte yayın yapan televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman ve muhabir unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna,
             c) Yerel nitelikte yayın yapan televizyonların, yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman ve muhabir unvanlarıyla çalışan on mensubuna,”
             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “Başkan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Başkan Vekili” ibaresi eklenmiş ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “b) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine, Kamuoyu Yayın Araştırma ve Ölçme Dairesi Başkanına, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanına, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanına, Bölge Müdürlerine ve Bölge Müdür Yardımcılarına, yukarıda belirtilen daire başkanlıklarında çalışan uzmanlara,”
             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki “onbeş” ibaresi “yirmi beş” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.
             “h) 5 inci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartları taşımak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında basın ve halkla ilişkiler birim sorumlusuna ve en az beş yıl basın kartı taşımış olması şartıyla bir görevlisine,”
             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Genel Müdürlük görevine asaleten atanmış olanlara görevlerinin hitamında, en az 10 yıl basın kartı taşıyarak Genel Müdürlükte çalışırken emekli olanlara müracaatları halinde, sürekli nitelikte basın kartı verilir.”
             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “gazetecilik,” ibaresi “gazetecilik ve” olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 23 – Basın kartı talebinde bulunanlar, usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve basın-yayın kuruluşlarının sahipleri veya yetkili kişilerce onaylanmış,
             a) Üç adet basın kartı beyannamesi,
             b) İki adet vesikalık fotoğraf,
             c) 5953 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşme aslı veya onaylı sureti ile,
             Genel Müdürlüğe veya il müdürlüklerine, il müdürlüğü bulunmayan illerde ise valiliklere başvururlar.
             Görevi gereği basın kartı talebinde bulunan kamu personeli, sözleşme yerine görevini belirten belge ibraz eder.
             Başvuru sahibine beyanname ve eklerinin teslim alındığına dair bir alındı belgesi verilir.
             İl müdürlükleri ve valilikler, beyanname aslının arkasına görüşlerini yazdıktan sonra, Genel Müdürlüğe iletirler.
             Talep sahibi, her işyeri ve unvan değişikliğinde başvurusunu yeniler.
             Usulüne uygun olmayan veya gerçeğe aykırı doldurulduğu tespit edilen beyannameler ile yapılmış başvurular yok sayılır.”
             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “İlk defa basın kartı talebinde bulunan basın ve yayın kuruluş sahipleri ve yönetim kurulu başkanları için bekleme süresi, basın kartı beyannamesini yetkili makamlara teslim ettikleri tarihten itibaren, günlük süreli yayınlar, haber ve fotoğraf ajansları, ulusal radyo-televizyon kuruluşları sahipleri, yönetim kurulu başkanları, kablolu veya bölgesel radyo, televizyon kuruluşları sahipleri ve yönetim kurulu başkanları için bir yıl, haftada bir yayımlanan süreli yayınlar onsekiz ay, diğer yayın kuruluşlarının sahipleri ve yönetim kurulu başkanları için yirmi dört aydır.”
             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
             “b) Genel Müdürlükçe ülkesinde ulusal veya uluslararası çapta yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkedeki büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen yabancı yayın organlarını Türkiye’de temsil eden veya bu yayın organlarının yabancı uyruklu temsilcisine yardımcı olarak çalışan Türk uyruklu gazetecilerden birine verilmesi,”
             “d) Yurt dışında Türkçe yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen basın-yayın organlarının sahibine ve bir çalışanına basın kartı verilmesi,”
             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına “sonucunda” ibaresinden sonra gelmek üzere “takdir yetkisi bulunan” ibaresi eklenmiştir.
             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “a) Beş yıla kadar basın kartı taşımış olanlara dokuz ay,
             b) Beş ila on yıl arasında basın kartı taşımış olanlara oniki ay,
             c) On yıldan fazla basın kartı taşımış olanlara onsekiz ay,”
             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.
             “d) Gerçeğe aykırı bilgiler içeren beyanda bulunması veya bu nitelikteki bir beyanının onaylanması,”
             “i) 20 nci maddenin (h) bendinde belirtilen görevinin sona ermesi,”
             MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             “32 nci maddenin (c), (e) ve (g) bentlerine göre basın kartının iptali halinde, iptal tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe kartı iptal edilmiş olanlara yeniden basın kartı verilmez ve bu bentlere göre basın kartının iptali halinde usulüne uygun yeniden başvuru yapılması gereklidir. Yeni başvuru basın kartını iade etmesi halinde geçerli olacaktır.”
             MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Yabancı basın-yayın organlarını temsilen Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren veya görev alanı Türkiye’yi de içine alan veya geçici olarak Türkiye’ye gelen veya yurtdışında Türkçe yayın yapan basın-yayın organları adına çalışan veya Türkiye’de yaygın süreli yayınlar ile ulusal ve uluslararası nitelikte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarında ve haber ajanslarında çalışan yabancı uyruklu basın yayın mensuplarına, talepleri halinde basın kartı verilebilir.”
             MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Daimi” ibaresi “Süreli” olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin başlığında yer alan “Daimi” ibaresi “Süreli” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “daimi” ibaresi “süreli” olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “daimi” ibaresi “süreli” olarak değiştirilmiştir.
             MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “Süreli basın kartlarının yenilenmesi
             Madde 44 – Yabancı uyruklu gazetecilerin süreli basın kartları her yılın başında, o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenir. Yabancı yayın organında çalışan ve 26 ncı maddenin (b) ve (d) bentlerine göre kart alan Türk uyruklu gazetecilerin basın kartları ise her yılın başında, o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere vize edilir. Yenileme ve vize işlemi sırasında başvuru işlemi aynen tekrar edilir. Ayrıca Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde basın kartı talebinde bulunan gazeteciden mesleki çalışmaları ve benzeri konularda her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.”
             MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
             “GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yayımını takip eden 3 ay içinde müracaat ederek, mensuplarına basın kartı verilebilecek bir yayın organında en az 36 ay süre ile bilfiil çalıştıklarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim döküm cetveli ile belgeleyen ve halen çalışan basın mensupları hakkında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanmayarak başvuruları Basın Kartı Komisyonuna iletilir.”
             MADDE 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET