gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BURS İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşları Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca yurt içinde yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrencilerden aşağıda belirtilen alan ve konularda tez yapan veya yapacaklar ile doktorasını tamamlamış araştırmacılardan aşağıda belirtilen alan ve konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırma yapacaklara burs verilecektir.

10 Aralık 2010 Cuma 11:35
Burs İlanı

BURS İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşları Atatürk Araştırma 
Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk  Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca 
yurt içinde  yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrencilerden aşağıda belirtilen alan ve 
konularda tez  yapan veya  yapacaklar  ile doktorasını tamamlamış araştırmacılardan aşağıda 
belirtilen alan ve konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırma yapacaklara burs verilecektir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU VERĠLECEK ALANLAR 
a)  Sondaj Metoduyla Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihini Araştırma Projesi 
çerçevesinde Van ve Çevresi hakkındaki araĢtırmalar için;
- Türk Tarih Kurumu tarafından 5 yüksek lisans, 5 doktora; 
- Türk Dil Kurumu tarafından 2 yüksek lisans, 2 doktora;
- Atatürk AraĢtırma Merkezi tarafından 1 yüksek lisans, 1 doktora; 
- Atatürk Kültür Merkezi tarafından 1 kişiye yüksek lisans, 2 kişiye doktora bursu,
b) 16 ve 20’inci Yüzyıllar Arasında Orta Asya’nın Sosyal ve Kültürel Tarihi
alanında;
- Türk Tarih Kurumu tarafından 8 yüksek lisans, 8 doktora;
- Türk Dil Kurumu tarafından 5 yüksek lisans, 5 doktora; 
- Atatürk Kültür Merkezi tarafından 2 yüksek lisans, 3 doktora bursu, 
c) Türk Hukuk Tarihi alanında;
- Türk Tarih Kurumu tarafından 5 yüksek lisans, 5 doktora;
- Türk Dil Kurumu tarafından 2 yüksek lisans, 2 doktora bursu,
ç) Kafkasların Sosyal ve Kültürel Tarihi alanında;
- Türk Tarih Kurumu tarafından 5 kişiye yüksek lisans, 5 kişiye doktora; 
- Türk Dil Kurumu tarafından 2 kişiye yüksek lisans, 2 kişiye doktora bursu,
d) Orta Doğu’nun Sosyal ve Kültürel Tarihi alanında;
- Türk Tarih Kurumu tarafından 5 kişiye yüksek lisans, 5 kişiye doktora; 
- Türk Dil Kurumu tarafından 2 kişiye yüksek lisans, 2 kişiye doktora bursu,
e) Balkanların Sosyal ve Kültürel Tarihi alanında;
- Türk Tarih Kurumu tarafından 5 kişiye yüksek lisans, 5 kişiye doktora;
- Türk Dil Kurumu tarafından 2 kişiye yüksek lisans, 2 kişiye doktora,
f) XIX ve XX’ inci yüzyıl Osmanlı Matbuat, Neşriyat ve Haberleşme Tarihi alanında;
- Türk Tarih Kurumu tarafından 5 yüksek lisans, 5 doktora;
- Türk Dil Kurumu tarafından 2 yüksek lisans, 2 doktora bursu,
g) Farklı Alfabelerle Yazılmış Türkçe Metinler alanında;
- Türk Dil Kurumu tarafından,
- Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Metin Araştırmaları,
- Grek Harfli Türkçe Metin Araştırmaları,
- İbrani Harfli Türkçe Metin Araştırmaları,
kapsamında 3 kişiye yüksek lisans, 3 kişiye doktora bursu,
ğ) Karşılaştırmalı Türk Yazı Dilleri Dil Bilimi Araştırmaları alanında; 
- Türk Dil Kurumu tarafından 3 kişiye yüksek lisans, 3 kişiye doktora bursu,
h)Türk İşaret Dili Araştırmaları alanında;
- Türk Dil Kurumu tarafından 5 kişiye yüksek lisans, 5 kişiye doktora bursu,
ı)Türk Sözlükçülüğü alanında;
- Türk Dil Kurumu tarafından 2 kişiye yüksek lisans, 2 kişiye doktora bursu,
i) Atatürk AraĢtırma Merkezi tarafından 1960 Öncesi Türkiye Cumhuriyeti’nin Meseleleri
sahasında, 4 kişiye yüksek lisans, 4 kişiye doktora bursu,
j) Türk Dil Kurumu tarafından;
- Türkçe’de Sıfatların Anlam (Niteledikleri nesneler temelinde Sıfatların leksikal-semantik) 
Özellikleri,
- Türkçe’de Hitap Şekilleri (Tarihsel ve modern Türk dili alanı göz önünde tutularak),
- Türkçe’de Ünlemler,
- Türkiye Türkçesi Terim Bilimi Çalışmaları,
konularında birer kişiye yüksek lisans bursu,
k) Türk Tarih Kurumu tarafından; 
- İslam Öncesi Türk Sosyal ve Kültürel Tarihi sahasında, 3 kişiye yüksek lisans ve 3 kişiye 
doktora bursu; 
- XIX. ve XX. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda Bağımsızlık Hareketleri sahasında, 3 kişiye 
yüksek lisans ve 3 kişiye doktora bursu, 
l) Atatürk Kültür Merkezi tarafından;
- Türk Toplum Yapısı ve Farklı Sosyal Gruplar kapsamında, 2 kişiye yüksek lisans ve 2 kişiye 
doktora bursu;
- Somut Olmayan Kültürel Mirasın Derlenmesi ve İncelenmesi kapsamında, 1 kişiye doktora 
bursu,
verilecektir. 3
(a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (k) bentlerindeki araştırma alanlarının tez 
yapılacak alt konuları; burs verilecek adaylar, adayların üniversitelerde bağlı bulundukları 
anabilim dalı başkanları, tez danışmanları ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
yetkililerinin birlikte yapacakları görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda tespit 
edilecektir. Bursiyerler araştırmaları sırasında elde ettikleri kaynak ve verileri Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca oluşturulan veri tabanlarına Genel Ağ üzerinden işlemek ve 
tezlerini bu veri tabanları üzerinden hazırlamakla yükümlüdürler.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU VERİLECEK ALANLAR

Türk Tarih Kurumu tarafından  XIX. ve XX. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda 
Bağımsızlık Hareketleri sahasında doktorasını tamamlamış 5 kişiye yurt içi ve 5 kişiye de yurt
dışı doktora sonrası araştırma bursu verilecektir.
Bu alanın araştırma yapılacak alt konuları;  burs verilecek adaylar ile Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih  Yüksek Kurumu yetkililerinin birlikte yapacakları görüşmeler ve 
değerlendirmeler sonucunda tespit edilecektir. Bursiyerler araştırmaları sırasında elde ettikleri 
kaynak ve verileri Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca oluşturulan  veri 
tabanlarına Genel Ağ üzerinden işlemek ve  araştırma sonucunda ortaya koyacakları eserleri
bu veri tabanları üzerinden hazırlamakla yükümlüdürler.

BAŞVURU ŞARTLARI
 
 
1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu Ġçin BaĢvuracaklarda Aranacak ġartlar
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 01.01.2010 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak,
c) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
ç) Üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler alanında  yurt içinde verilecek eğitim bursu 
konularından birinde yurt içinde lisansüstü programa kayıtlı olmak, 
d) Yüksek lisans öğrencileri için lisans ortalaması en az 2,80/4,00 veya 72/100 olmak,
e) Doktora öğrencileri için yüksek lisans ortalaması en az 3,25/4,00 veya 82,50/100 olmak,
f) Son başvuru tarihinden önceki iki yıl içerisinde girdiği ALES’ ten herhangi bir alanda 
yüksek lisans öğrencileri için en az 60,00, doktora öğrencileri için en az 65,00 puan almış 
olmak,
g)  En az bir yabancı dilden ÜDS veya KPDS’ den yüksek lisans öğrencileri için en az 
50,00 puan, doktora öğrencileri için en az 60,00 puan veya  eşdeğer nitelikteki uluslararası 
sınavlarda bu puanlara karşılık gelen puan almış olmak.
2) Doktora Sonrası AraĢtırma Bursu için BaĢvuracaklarda Aranacak ġartlar
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 01.01.2010 tarihi itibariyle 40 yaşından büyük olmamak,
c) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 
ç) En az doktora seviyesinde öğrenim görmüş olmak,
d) Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde ÜDS veya KPDS’ den en az 70,00 puan 
veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen puan almış olmak,
e) Araştırmacı kamu görevlisi ise, kendisine burs verilmesi hâlinde çalıştığı kurumdan 
izinli sayılmak.4
 
BURS SÜRELERİ VE MİKTARLARI

1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
Başka bir yerden burs ve ücret almamak ve öğrenimlerini kanuni süreler içinde 
tamamlamaları kaydıyla;
- Yüksek lisans bursu en çok 2,5 yıl süreyle, aylık 1.000,00 TL., 
- Doktora bursu en çok 4 yıl süreyle aylık 1.500,00 TL.’dir. 
2) Doktora Sonrası AraĢtırma Bursu 
Doktora sonrası araştırma burslarının süresi araştırmacının teklifi ve bağlı kuruluşun 
görüşüne dayalı olarak Yönetim Kurulunca belirlenecek olup; 
- Yurt içi araştırma bursu aylık 1.500,00 TL.’dir.
- Araştırmasını yurt dışında yapacaklar için aylık burs miktarları 1416 Sayılı Ecnebi 
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun emsal alınarak ayrıca belirlenecektir.

YÜKÜMLÜLÜKLER VE BURSUN DEVAMI

1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
a) Burslar, öğrenim devam ettiği sürece ve bu sürelerin arasındaki tatil aylarında da 
devam eder.
b) Burslu, her yarıyıl sonunda  Ek-2 İzleme  Formu’nu süresi içinde doldurup, ilgili 
öğretim kurumuna onaylatıp  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih  Yüksek Kurumuna göndermek 
zorundadır. Öğrenim görülen kurumun değerlendirme yöntemine göre  altı  ayda bir başarı 
durumu incelenir ve inceleme sonuçlarına göre yıl sonunda ertesi yıl burs verilmesine devam 
edilip edilmeyeceği Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır.
c) Yurt içi bursu alan öğrenci, herhangi bir sebeple yurt dışına gitmek durumunda ise, 
en az bir ay önceden sebepleri ile birlikte yazılı olarak  bildirmek zorundadır.
Staj için yurt dışına gidecek burslunun, staja kabul edildiğini bildiren belgenin 
fotokopisini izin isteme dilekçesine eklemesi gerekmektedir.
ç) Burslu, istenen her türlü bilgi ve belgeleri en geç bir  ay içinde göndermek 
zorundadır.
d) Yurt içinde burslu, herhangi başka bir kuruluş veya yerden devamlı görev veya burs 
alamaz. Aksi durumda ücret veya burs aldığı tarihten itibaren ödeme yapılmaz.
e) Burslu, imzaladığı mukaveleye ve  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Yurt İçi ve Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nde belirlenen 
genel esaslara ve ayrıca bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş durumlarda Yönetim 
Kurulunun hakkında vereceği kararlara uymak zorundadır.
f) Burslu, herhangi bir adlî yargı mercii tarafından kastî suçlardan dolayı 
cezalandırılmış ise, bursu tekrar başlatılmak üzere kesilebilir. Hüküm kesinleştikten sonra 
bursun kesilmesine karar verildiği takdirde kendisine yapılmış burs ödemesi varsa, bu 
ödemeler geri alınır. Tutuklanma hâlinde tutukluluk süresince burs ödenmez, ödenmişse geri 
alınır.
g) Hakkında adlî kovuşturma açılmış bulunan burslunun durumunu bir ay içinde yazılı 
olarak  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bildirmesi gerekir. Bildirmemiş 
olanların kovuşturma sonunda ceza almasalar dahi, bursu bir daha başlatılmamak üzere 
kesilir.5
h) Yurt içi ve yurt dışı tez masrafları için destek isteyen bursluların istekleri Yönetim 
Kurulunda incelenir. Her tez için bir defaya mahsus olmak üzere hangi konuda ne miktar 
destekleneceği incelenir ve kararlaştırılır.
ı)  Bursiyerler, tezlerinin Atatürk Kültür, Dil ve Tarih  Yüksek Kurumu ve bağlı 
kuruluşları tarafından yayımlanmasını kabul eder; tezler yayımlandığı takdirde  Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İle Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış 
Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir.
i) Bursiyerlerin burs başvurusunda bulunduğu ve mukavelesinde de taahhüt ettiği 
alandan tez yapmaması durumunda bursu kesilir.
2) Doktora Sonrası AraĢtırma Bursu
Kendisine araştırma bursu verilenlerle  bağlı kuruluş başkanı arasında bir mukavele 
düzenlenerek imzalanacaktır. Bu mukavelede araştırmacının çalışacağı konu, araştırma süresi, 
araştırmanın gerekçesi belirlenir. 
Yurt içi araştırma masraflarının karşılanmasında uyulacak esaslar Yönetim Kurulunca 
kararlaştırılır. 
Araştırmacı çalışmalarının bitimini müteakip en geç bir ay içinde burslu bulunduğu 
sürede yaptığı çalışmaları ve temasları belirten bir rapor vermesi ve ayrıca çalışmaları ile ilgili 
olarak ortaya koyduğu eserin bir nüshasını en geç 20 ay içinde basılı veya basıma hazır
şekilde, ayrıca elektronik ortamda ilgili bağlı kuruluşa sunması gerekmektedir.
Araştırma bursu alanın çalışmalarının bitiminde bu şartları istenilen sürede yerine 
getirmesi gerekir. Çalışmaları hakkında bir raporla zamanında bilgi vermeyen veya ortaya 
koyduğu  eseri bağlı kuruluşa zamanında sunmayanlardan kendilerine ödenen burs miktarı 
kanunî faizleri ile birlikte geri alınır. 

BAŞVURU DÖNEMİ

Başvurular 22 Kasım – 22 Aralık 2010 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumuna yapılacaktır.

BURSİYER ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER
 
1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu:
Yüksek lisans ve doktora bursu almak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna başvururlar. 
a) 4 adet vesikalık fotoğraf,
b) Öz geçmiş,
c) Yurt içi eğitimi bursu başvuru formu (Ek-1).
Burs verilmesi kararlaştırılanların verecekleri belgeler; 
a) Adli Sicil Kaydı,
b) Bitirdiği kurumuna ait diploma veya bitirme belgesi veya kurumca onaylı örneği, 
c)  Bitirdiği kurumun  lisans / yüksek lisans  ortalamasını gösteren resmi 
transkriptlerinin aslı veya kurumca onaylı örneği, 
ç) Yüksek lisans, doktora veya bunlara eş değer öğretim öğrencisi olduğunu  belirtir 
belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği,6
d) ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin Genel Ağ Sayfasından alınmış 
çıktısı, 
e) ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin Genel Ağ 
Sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi.
2) Doktora Sonrası AraĢtırma Bursu
Doktora sonrası araştırma bursu almak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna başvururlar.
a) 4 adet vesikalık fotoğraf,
b) Öz geçmiş,
c) Araştırma bursu başvuru formu (Ek-3),
Burs verilmesi kararlaştırılanların verecekleri belgeler; 
a) Adli Sicil Kaydı,
b) Doktora veya eş değerli öğretim diploması veya kurumca onaylı örneğini,
c) Bitirdiği doktora bölümünün not ortalamasını gösteren resmi transkriptlerinin aslı 
veya Kurumca onaylı örneği, 
ç) ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin Genel Ağ 
Sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
d) Burs verildiği takdirde çalıştığı kurumdan izinli sayılacağına dair belge.

BAŞVURU VE BURS VERİLECEK ADAYLARIN SEÇİMİ

Yüksek lisans ve doktora bursu ile doktora sonrası araştırma bursu için belirlenen 
şartları taşıyan adaylar başvuru için istenen belgeler ile birlikte Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumuna bizzat veya posta yolu ile süresi içinde  başvuruda bulunurlar. Ayrıca 
istenen belgelerin elektronik ortamda CD veya elektronik posta ile  Kuruma ulaştırmaları 
gerekmektedir. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken 
sorumlu olacaklardır.
Yüksek lisans ve doktora  bursu  ile doktora sonrası araştırma bursu  almak üzere 
başvuranlar başvuru formunda beyan  ettikleri bilgiler esas alınarak  değerlendirilir. 
Değerlendirme sonucunda Yönetim Kurulunca uygun bulunanlar mülakata çağrılır.
Aşağıda belirtilen  puanlama ölçütleri esas alınarak mülakata çağırılanların sıralama 
puanı hesaplanır. 
1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
a) Yüksek  lisans öğrencileri için  lisans diploma notu, doktora öğrencileri için yüksek 
lisans diploma notunun % 25’i, 
b) ALES’ ten alınan notun % 25’i,
c) En az bir yabancı dilden ÜDS veya KPDS’ den alınan  puanın veya bu sınavlara 
eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda alınan puanın karşılık geldiği puanın %20’si,
ç) Mülakattan alınan notun % 30’udur.
2) Doktora Sonrası AraĢtırma Bursu
a) Doktora not dökümü ortalamasının % 30’u,
b) En az bir yabancı dilden ÜDS veya KPDS’ den alınan  puanın veya bu sınavlara 
eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda alınan puanın karşılık geldiği puanın % 30’u,
c) Mülakattan alınan notun % 40’ıdır.7
Yukarıda belirtilen puanlama ölçütleri esas alınarak hesaplanan sıralama puanına göre 
yapılacak sıralama sonucunda, her alan için belirlenen kontenjan dâhilinde bursiyer adayları 
belirlenir. 
Belirlenen  süreler içerisinde usulüne uygun başvuruda bulunmayan veya başvuru 
şartlarını taşıdığını belgelendiremeyen bursiyer adaylarının yerine sıralamaya uygun olarak 
yeni aday belirlenir.   

BURSİYERLERİN İLANI

Bursiyer adaylarının listesi www.ayk.gov.tr adresinde 24.01.2011 tarihinde ilan edilir. 
Bursiyer adaylarının ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde belgelerini Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumuna şahsen veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. Bu 
belgelerin belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılamaması veya belgelerin beyan 
edilen hususları taşımaması durumunda burs tahsisi geçersiz olacaktır. 
  
BURSLARIN BAĞLAMA TARİHİ VE ÖDEME

Yüksek lisans ve doktora burslarının başlama tarihi 01/01/2011’ dir.
Yüksek lisans ve doktora  burslarının ödemeleri 5102 sayılı Yüksek Öğrenim 
Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince Kredi ve Yurtlar Kurumu 
aracılığıyla yapılacaktır. Burs ödemelerinin başlatılabilmesi için Kredi ve Yurtlar Kurumunca 
yapılacak işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Bursların yatırılacağı banka adresi Kredi 
ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenecektir.
Doktora sonrası araştırma burslarının başlama tarihi ve ödenmesi ile ilgili hususlar 
mukavelesinde belirlenir.

BURS BAġVURULARININ YAPILACAĞI İLETİŞİM ADRESLERİ VE 
İRTİBAT KURULACAK KİŞİLER
Adres : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Ziyabey Caddesi Nu:19 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA
Telefon Nu : (0312) 285 33 28 – 286 08 27
Genel Ağ Adresi : www.ayk.gov.tr
Elektronik Posta Adresi : burs@ayk.gov.tr

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET