gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DENETİM ELEMANLARI, SINAVSIZ OLARAK İÇ DENETÇİ KADROSUNA ATANACAK

Mecliste görüşülmekte olan vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkında kanunun “GEÇİCİ MADDE 8- (1)10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılanlardan 31/12/2010 tarihi itibarıyla anılan bentlerde öngörülen süre ve şartlarda görev yapmış olanlar 31/12/2013 tarihine kadar, kadrolarının bulunduğu idarelere iç denetçi olarak atanabilirler.

27 Ocak 2011 Perşembe 11:09
Denetim elemanları, sınavsız olarak iç denetçi kadrosuna atanacak

Bu şekilde atananlar Maliye Bakanlığı tarafından bu Kanunun öngördüğü sistemin uygulanmasına yönelik eğitime tabi tutulurlar. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve tereddütleri gidermeye İç Denetim Koordinasyon Kurulu yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

İlgili hüküm değerlendirildiğinde 5018 sayılı kanunun Geçici Madde 5- başlığında sayılan aşağıda isimleri yer alan meslek mensuplarnın kendi idarelerinde şu an uygulanmakta olan sınavlara girmeden iç denetçi olarak atanmalarının önü açılmaktadır.

Geçici 5.maddede sayılan ünvanlar ;

(c) -Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi, Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi, Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Bütçe Kontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Gelirler Kontrolörü, Millî Emlak Kontrolörü, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Kontrolörü, Hazine Kontrolörü kadrolarında çalışmakta olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar,
(d) -Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Müfettiş veya Kontrolör olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında İç Denetçi,
(e) -Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu görevlerde daha önce en az beş yıl bulunanlar,

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 65. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan İç Denetçi adayları belirleme eğitim ve sertifika yönetmeliğine göre iç denetim eğitimine tabi tutulacak iç denetçi adayları ÖSYM başkanlığınca yapılan aday belirleme sınavı ile tespit edilmekte , sınavı kazanan adaylar İç Denetim Koordinasyon Kurulu koordinatörlüğünde eğitime tabi tutularak bu eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika verilerek iç denetçi olarak atanmalarına imkan verilmektedir.

Ancak yapılan son düzenleme ile Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenlerinin 31.12.2013 tarihine kadar öngörülen geçiş imkanından faydalanmaları mümkün görülmemektedir. Maliye Bakanlığında görev alan merkezi denetim elemanları haricinde Maliye Bakanlığına iç denetçi alınmayacağı aşikardır.

Zaten en son yapılan iç denetçi belirleme sınavına başvuran kişilerin unvanları dikkate alındığında başvuranlar arasında sadece 4-5 kişinin merkezi denetim elemanı kadrosunda olduğu geri kalanların ise denetmenlerden ve uzmanlardan oluştuğu görülecektir.

En son sertifika sınavını kazanan denetmen arkadaşlardan bazı Bakanlıklara iç denetçi olmak için başvuran arkadaşlarımıza da şifaen yukarıda anlatılan şekilde bir düzenlemenin yapılacağı kendi denetçilerini de ilgili düzenlemeye göre alacakları bundan 8-9 ay önce söylenmiştir.Şu anda yapılmakta olan uygulamada bundan 8-9 ay önce söylenenleri doğrular niteliktedir.

Yapılacak düzenleme de denetmenlerin mağdur olmaması için “kadrolarının bulunduğu idarelere” kısmının çıkarılarak şartları tutan meslek mensuplarının diğer kamu idarelerine de atanmalarının önünün açılması özellikle denetmenler açısından çok önemlidir.Eğer ilgili düzenleme yapılmaz ise Maliye Bakanlığında çalışan ve sayıları 3 bini bulan Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenlerinin kanunun hükmüne göre Maliye Bakanlığına iç denetçi olmaları mümkün olmakta birlikte uygulamada bu haktan faydalanamayacakları kesindir.

Ayrıca yapılması öngörülen düzenleme de sayılan meslek mensuplarının kendi idarelerine iç denetçi olarak atanmaları öngörülmekte olup, iç denetçi kadrosu öngörülen birçok kurumda madde metninde sayılan meslek mensubu bulunmadığından (örneğin üniversiteler, özel idare müdürlükleri v.b ) ilgili kurumlara geçiş maddesi ile atama yapılamayacağından ilgili kurumlarında iç denetçi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi bakımından yapılacak düzenleme de “kadrolarının bulunduğu idarelere” kısmının çıkarılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET