gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DENETTE DENETİM ELEMANLARI İÇİN MECLİSTE

Devlet Denetim Elemanları Derneği olarak 17/02/2012 tarihinde TBMM Başkanı Sn. Cemil ÇİÇEK makamında ziyaret edilerek, 02.05.2011 tarih ve 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu çerçevesinde hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kamu denetim sistemi ile ilgili sonuçları nedeniyle karşılaşılan tereddütler ile talep ve çözüm önerileri arz edilmiştir.

07 Mart 2012 Çarşamba 11:47

 

Devlet Denetim Elemanları Derneği olarak 17/02/2012 tarihinde TBMM Başkanı Sn. Cemil ÇİÇEK makamında ziyaret edilerek, 02.05.2011 tarih ve 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu çerçevesinde hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kamu denetim sistemi ile ilgili sonuçları nedeniyle karşılaşılan tereddütler ile talep ve çözüm önerileri arz edilmiştir.

Bu kapsamda;

-          Özellikle denetim birimi bulunmayan Bakanlıklarda denetim birimleri oluşturulmak suretiyle denetimsiz kamu alanı bırakılmaması,

-          Denetim birimlerinin demokratik ve katılımcı anlayışa daha uygun olan kurul modelinin esas alınmak suretiyle yeniden teşkilatlanmasının sağlanması,

-          Denetim elemanlarının unvanları arasındaki farklılıkların giderilmesi ve 6223 sayılı Yetki Kanununda ulaşılmak istenen amaçlar doğrultusunda, yeniden düzenleme yapılarak, mesleki kurumsal kültürün muhafaza edilmesi,

-          Mevcut karmaşanın ve sorunların çözülmesini temin için, “Denetim Hizmetleri Sınıfı”  ihdas edilerek, meslektaşlarımıza dair mali ve mesleki sorunların çözülmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Sayın Meclis Başkanımız Derneğimizce dile getirilen ve kendisine arz edilen sorunlara ilişkin önerilerimizi dikkatle dinleyerek, 6223 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerin uygulanması esnasında ortaya çıkan aksaklıklara ait hazırlayacağımız çalışmaların mutlaka değerlendirileceğini ve yeni yasal düzenlemeler esnasında dikkate alınacağını ifade etmişlerdir.

Yine, Sayın Meclis Başkanımız Nisan ayının son haftasında gerçekleştireceğimiz “Denetim Haftası Etkinlikleri”ne davet edilmesi üzerine, programının uygun olması durumunda mutlaka katılacağını belirtmiş olup, kendilerine Dernek Genel Başkanımız A. Alper ORKUN tarafından ziyaretimizin anısına bir plaket takdim edilmiş, TBMM Başkanı Sn.Cemil ÇİÇEK tarafında da derneğimize bir plaket verilmiştir…

Diğer taraftan, ziyaret esnazında Sayın Meclis Başkanımıza, riyasetinde sürdürülmekte olan yeni Anayasa çalışmaları kapsamında Kamu Denetimi alanında mensuplarımızın yürüttükleri görevle ilgili olarak Anayasal güvence altına alınmalarını sağlamak amacıyla hazırladığımız “Anayasa Maddesi teklifi” ve Bilgi Notu sunulmuş olup, söz konusu teklif ve bilgi notu aşağıdadır;

    ------------------------- 0 -------------------------

 DENETİM HİZMETLERİYLE İLGİLİ

ANAYASA MADDESİ TEKLİFİ

Yeni Anayasada İdarenin veya İdarenin Kuruluşunun düzenlendiği bölüm içerisinde “Denetim Hizmetleri”  başlığı altında yer almak üzere:

Denetim Hizmetleri

Başbakanlık, Bakanlıklar, müstakil kurum ve genel  müdürlüklerin iş ve işlemlerini incelemek, soruşturmak ve teftiş etmek,  yönetime rehberlik etmek  üzere Bakanlıklarda Bakana, müstakil kurum ve müstakil genel müdürlüklerde en üst yöneticiye bağlı olarak teftiş kurulları adı altında örgütlenir. Bu denetim birimlerinde görev yapan denetim elemanlarının özlük hakları Sayıştay denetçilerinin, özlük hakları esas alınarak belirlenir.

Denetim birimlerinin  çalışma usul ve esaslarını belirlemek; inceleme, soruşturma  ve teftiş hizmetlerinde yeknesaklığı ve denetim birimleri arasında eşgüdümü sağlamak, mesleki standartları tespit etmek üzere TBMM Başkanlığına bağlı  koordinasyon birimi oluşturulur. 

Denetim hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olup;  bu  maddeye tabi denetim elemanları kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

İdarenin kamu kurum ve kuruluşları üzerindeki denetimine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

----------------------------- 0 --------------------------

TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK’e arzolunur;

"Değişimin, değişmez" olduğu paradigmasının ışığında, kamu yönetimi alanında da değişim ihtiyacının, tüm dünyada hissedildiği, yeni beklentiler ve anlayışlar çerçevesinde yeni arayışların, hız kesmeden devam ettiğini hep birlikte izlemekteyiz.

Bu arayışlardan, kamu denetim sistemleri de nasibini almakta, daha tarafsız, daha nesnel, daha etkili ve daha verimli bir sisteme geçişin yolları aranmaktadır.

Hangi denetim sistemi seçilmiş olursa olsun, yönetimin başarısı için iyi işleyen bir denetim mekanizmasına ihtiyaç vardır. Sorun; Türk kamu yönetimine yönelik denetim sisteminin, ithal bir sistemle mi, yoksa ithal ikameci bir anlayışla mı oluşturulacağı noktasında düğümlenmiş gözükmektedir. Bu yol ayrımında bizce; ani kararlarla üzerinde iyice düşünülmeden, derinliği olmayan slogan kavramların arkasına saklanarak oluşturulacak radikal değişimler yerine, değişim gerekliliğini inkar etmeyen bir anlayışla, kurumsal yapıların değerini bilerek evrimci ve gelişmeci yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu sağduyu içerisinde gerçekleşecek gayretlerin, ''değişime direniş, statükoyu koruma'' vs. şeklinde algılanmasına yönelik bilinçli saptırmaların önüne geçilmeli, züccaciye mağazasına giren fillerin, reformist olarak değerlendirilemeyeceği gerçeği kamuoyuna ve karar vericilere anlatılabilmeli, algıdaki yanılmalar düzeltilmelidir.

Sağlıklı sorular sorabilmek, analitik düşüncenin ve doğru sonuçlara ulaşabilmenin başlangıç noktasıdır. Cevapları bulununcaya dek, yapıcı soruları sormaya devam etmek, başkalarının bizim adımıza düşünmesini beklememek ve hikmeti devlet felsefesine kapılmamak sizce de doğru bir yaklaşım değil midir?

Kamu yönetiminin olduğu her alanda, kamu denetiminin vazgeçilmezliği, inkar edilemez bir gerçek ise etkili yönetim faaliyeti için nasıl bir denetim sistemi oluşturulmalı ve nasıl uygulanmalıdır?

Kamu yönetiminin denetimi, yine halk tarafından seçilen temsilcilerin belirlemiş olduğu çerçeve içerisinde, kamuoyunu ve onun temsilcilerini bilgilendirmek adına yerine getirilen bir işlev değil midir?

Kamu kaynaklarını kullanan organların, bu kaynakları hukuka uygun, verimli, etkin ve etkili kullanıp kullanmadıkları sorusu, eğer sorulmaz ise toplum kendisi adına görev yapan kamu teşkilatını, dedikodu ve önyargılardan oluşan bir mekanizma ile mi değerlendirecektir?

Bu anlamda, Kamusal alanda denetim, sadece mesleği bu olan insanların, üzerinde düşünmesi ve kaygılanması gereken bir alan mıdır?

Denetim sonuçları, işlemleri hakkında değerlendirme yapılan kamu görevlileri için yeni ufuklar açan, kamuoyu içinse, kendisine daha iyi hizmet eden görevlileri tanıma fırsatı buldukları, dolaplar dolusu anlaşılmaz dosyanın özünü bir çırpıda anlayabilecekleri bir araca neden dönüşemez?

Sorular, sorular, sorular işte derneğimiz, düşünen beyinlerin sorulara, cevaplar, cevaplar, cevaplar diye karşılık verebilmesi için sizlere selam veriyor ve doğru soruların doğru yanıtlarının peşine düşüyor, ortak bilgi havuzundan, ortak aklı çıkartmaya talip oluyor.

Türk Kamu Yönetiminin ayrılmaz parçası olan Devlet Denetim Elemanları, 6223 sayılı Yetki Kanununa istinaden çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin, kamu denetimi sistemi ile ilgili sonuçları nedeniyle karşılaşılan tereddütler ile talep ve çözüm önerilerini, kamuoyu ile paylaşmayı gerekli bulmuştur.

1) Yeni kurulan Avrupa Birliği, Gençlik ve Spor ile Kalkınma Bakanlıklarında denetim birimi, oluşturulmamıştır. Dolayısıyla adı geçen bakanlıkların iş ve işlemlerinin denetim dışı bırakıldığı izlenimi doğmuştur.

2) Kanun Hükmünde Kararnamelere konu olan Bakanlıklarda, denetim görevini ifa eden birimler; “Teftiş Kurulu Başkanlığı” isminin yanı sıra “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı”, “Denetim Hizmetleri Başkanlığı”, ‘’Denetim Kurulu Başkanlığı’’ ve “Rehberlik ve Denetim Başkanlığı” şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. Böylece, yatay örgütlenme modelini ve eşitler arasındaki ilişkiyi esas alan ‘’Kurul Modeli’’ yerine, hiyerarşik yapıyı önceleyen ve emir komuta zincirini esas alan “Başkanlık Modeli” nin getirilmesinin, katılımcı demokratik anlayışla bağdaşmadığı düşünülmektedir.

3) Başbakanlık ve Bakanlıklarda görev yapan denetim elemanları için “Müfettiş” unvanı genel ve kabul görmüş bir unvan olmasına rağmen, çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile  bazı bakanlıklarda “Müfettiş” unvanı kullanılmaya devam ederken, bazı bakanlıklarda ise “Denetçi”, “Uzman” ve “Denetmen” unvanlarının getirildiği dikkati çekmektedir. Yeniden belirlenen isim ve unvanların yetki, görev ve sorumluklara nasıl yansıyacağı bilinmemektedir. Unvanlar ile ilgili bu değişikliğin, kurul ve kurum kültürünü zedeleyeceği düşünülmektedir. 

4) 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eşit işe eşit ücret verilmesi amacıyla yapılan düzenleme kapsamında, (ek ödeme ve döner sermaye alan mensuplarımız hariç) denetim elemanları bakımından maddi anlamda kısmi iyileştirme yapıldığı görülmüştür. Ancak, bahse konu Kararname ile yapılan düzenleme neticesinde; mensuplarımızın, mali haklar açısından Kararname öncesinde emsal alınan unvanlara göre mağdur edildiği, ayrıca denetim elemanlarının III sayılı Cetvelin 1 numaralı bölümünde, mesleki açıdan kariyer, liyakat ve özel yetiştirme sistemine dahil olmayan meslek mensupları ile birlikte, aynı gurupta zikredilmesinin yanlış ve tutarsız bir düzenleme olduğu düşünülmektedir.

Mensuplarımızın, yukarıda belirtilen düzenlemelerden kaynaklandığını düşündüğümüz mağduriyetlerinin giderilmesi ve taleplerinin karşılanması halinde, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına katkılarının artacağı açıktır. Bu amaçla önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır:

Denetim Birimi bulunmayan bakanlıklarda, denetim birimi oluşturmak suretiyle denetimsiz kamu alanı bırakılmamalıdır.

Denetim Birimlerinin isimleri ve teşkilatlanma şekilleri,   kurul modeli esas alınarak, demokratik ve katılımcı anlayışla yeniden düzenlenmelidir.

Denetim elemanlarının unvanları arasındaki farklılıkların giderilmesi ve 6223 sayılı Yetki Kanununda ulaşılmak istenen amaçlar doğrultusunda yeniden düzenleme yapılarak, mesleki kurumsal kültür muhafaza edilmelidir.

Mevcut karmaşanın ve sorunların çözülmesini temin için “Denetim Hizmetleri Sınıfı”  ihdas edilmelidir.  Böylelikle, meslektaşlarımıza dair mali ve mesleki sorunların çözülmesi mutlaka daha kolay olacaktır.

Bilinmelidir ki, tespit ve tavsiyelerimiz, değişime direnmek ve gelişime set çekmek niteliğinde olmayıp, doğruyu ve güzeli bulmaya yönelik bir arayışın ürünüdür.

Amacımız sade ve açıktır. Bu amaç her hizmetin en iyisine layık olan insanımıza, bu kalitede hizmetleri sunacak bir kamu yönetimine ve onu bu yönde denetleyip görevini kamilen yerine getirecek bir kamu denetim sistemine ulaşmaktır.

Bu hedefe doğru koşulan maratonda, birkaç adımda biz koşabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz. Kendisine ulaşan kamu hizmetlerinden vatandaşlarının, verdiği kamu hizmetinin kalitesinden kamu görevlilerinin mutlu olduğu bir Türkiye'ye ulaşabilmek umuduyla,

Saygılarımızla takdirlerinize arzederiz.

Devlet Denetim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu

------------------------------- 0 -----------------------------

DENETDE Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi nezdinde geçtiğimiz bir hafta boyunca çalışmalar yapılmıştır.

Bu kapsamda, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve Giresun Milletvekili sayın Nurettin CANİKLİ, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Erzurum Milletvekili sayın Cengiz YAVİLİOĞLU ve Kütahya Milletvekili sayın İdris BAL,

Cumhuriyet Halk Partisinden, Anayasa Komisyonu Üyesi ve Konya Milletvekili sayın Atilla KART, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Ankara Milletvekili sayın Bülent KUŞOĞLU, Malatya Milletvekili sayın Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve Isparta Milletvekili sayın Ali Haydar ÖNER,

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili sayın Mehmet ŞANDIR, Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili sayın Sadir DURMAZ, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Antalya Milletvekili sayın Mehmet GÜNAL,

Meclis Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili sayın Sadık YAKUT,

Ziyaret edilmiş ve Türk Kamu Yönetiminde denetim sisteminin ve denetim elemanlarının mali hakları, statü ve özlük hakları ile ilgili olarak uzun yıllardır süregelen sorunları ile birlikte güncel nitelikteki sorunları dile getirilerek denetim elemanlarının yaşamakta oldukları sorunların giderilmesi, net ve süratli bir çözüm bulabilmek için DENETDE tarafından hazırlanan kanun tasarısı sayın milletvekillerine sunulmuş ve destekleri istenmiştir.

DENETDE tarafından hazırlanan Kanun Değişikliği Taslağı için tıklayınız. 

Ayrıca, DENETDE’nin TBMM çalışmaları kapsamında, Meclis Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK ile görüşülmekle birlikte, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin Genel Başkanları ile de görüşülmek üzere girişimlerimiz devam etmektedir.

Kaynak:DENETTE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET