gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİKKAT! MALİYE TORBA KANUNA GÖRE KAMU TAŞERON İŞLERİNİ BELİRLİYOR

Maliye Bakanlığı Bilindiği üzere, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun gereği kamu taşeron işçilerin çalışabilecekleri hizmet alımlarını belirlemek için harekete geçti

08 Ekim 2014 Çarşamba 11:05
DİKKAT! MALİYE TORBA KANUNA GÖRE  KAMU TAŞERON İŞLERİNİ BELİRLİYOR

DİKKAT! MALİYE TORBA KANUNA GÖRE  KAMU TAŞERON İŞLERİNİ BELİRLİYOR 


Maliye Bakanlığı Bilindiği üzere, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun gereği kamu taşeron işçilerin çalışabilecekleri hizmet alımlarını belirlemek için harekete geçti. İlgili Kurumlara gönderilen yazılarla Torba Kanun kapsamına girecek işlerin belirlenebilmesi için kamu kurumlarından bilgi istenildi.

Torba Kanunda tanımlanan hizmetlerden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları belirlendikten sonra, kapsam dışındaki hizmetlerde çalışan taşeron işçileri ihale hizmet yılı sonu işlerinden ayrılma veya diğer kamu taşeron işlerine geçme durumu ile karşılaşabilecekler. 

Maliye Bakanlığının yazısında;

Torba Kanunun 10 uncu maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilmiş, 11 inci maddesiyle 4734 sayılı Kanuna ek 8 inci madde eklenmiş ve 145 inci maddesiyle ise anılan maddelerin yayımı tarihinden dört ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
4734 sayılı Kanunun anılan Kanun ile değişik 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; "e) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan hizmetlerden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında aşağıda belirtilen hususlara uyması zorunludur:
1)İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı islere ilişkin hizmet türlerini; idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik vargı içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İs Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır.
2)İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir.
3)Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz. " hükmü,
4734 sayılı Kanuna eklenen ek 8 inci maddede ise "62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce;
a)10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (11) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından,
b)8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunanlardan sermayesinin %50 'sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanl ığından,
uygun görüş alması zorunludur.
Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz. 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (i) numaralı alt bendinde yer alan hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş şartı aranmaz.
62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıktlmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. " hükmü,
Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında ise, "Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren~alt işveren ilişkisi denir. Bit ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak ası işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. " hükmü,
yer almaktadır.
4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının 6552 sayılı Kanunla değişik (e) bendine göre personel çalıştırılmasına dayalı "yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini" belirlemek üzere yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararına ilişkin hazırlık çalışmalarına, ilgili kurumların temsilcilerinin dc katılımıyla Bakanlığımız bünyesinde başlanılmış bulunmaktadır. Söz konusu çalışmalara esas olmak üzere;
1)İdarenizin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin her türlü mevzuatına,
2)İdareniz tarafından 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ve halen yürürlükte bulunan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihale sözleşmelerinin; ihale ve sözleşme konularına, varsa bu ihaleler kapsamında çalıştırılması öngörülen alt işveren işçilerinin ihale sözleşmesinin konusuna uygun pozisyon unvanlarına ve sayılarına ve ödemenin yapıldığı bütçe türlerine,
3)İdarenizle ilgili olarak söz konusu (e) bendinin bir numaralı alt bendinin son cümlesinde yer alan "3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır. " hükmüne istinaden, varsa
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun dışındaki kanunlar ya da farklı mevzuatta yer verilen özel hükümlere.
4)İdarenizin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuat, idareniz ile ilgili olarak asıl iş-yardımcı iş ayrımına ilişkin olarak verilmiş olan yargı kararlan ve İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasına göre asıl işlerin alt işveren eliyle yürütülmesine ilişkin kriterler dikkate alınmak suretiyle, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının değişik (e) bendinin bir numaralı alt bendi kapsamında yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında idareniz açısından "yardımcı iş" olarak yer alması gerektiği düşünülen hizmet türlerine,
5)İdareniz tarafından 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri çerçevesinde alt işveren işçileriyle ilgili alt işveren - asıl işveren ilişkilerinde muvazaaya veya asıl işveren tespitine veya alt işveren işçilerinin haklarına yönelik olarak verilen yargı kararlarının birer örneğine,
6)Gerekli hallerde ilgili çalışmalara katılabilecek ve bu hususlarda iletişim
kurulabilecek idarenizce belirlenecek yetkili bir personelinize,
ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çerçevede;
-Yukarıda ihtiyaç duyulduğu belirtilen bilgilerden; birinci sırada yer alana ilişkin olanların ekli (1) nolu form. ikinci sırada yer alana ilişkin olanların (2) nolu form, üçüncü sırada yer alana ilişkin olanların (3) nolu form ve dördüncü sırada yer alana ilişkin olanların (4) nolu form doldurulması sureliyle 31/10/2014 tarihine kadar yazılı olarak ve ayrıca sinasi 1 i@bumko.gov.tr e-posta adresine elektronik ortamda olmak üzere Bakanlığımıza gönderilmesi,
-Diğer yandan, Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler hariç olmak üzere Bakanlığınıza bağlı, ilgili ve ilişkili idarelerden 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının değişik (e) bendi kapsamında olup da bu yazı ekindeki dağıtım listesinde yer almayan idarelere ilişkin bu yazıyla istenilen tüm bilgi ve belgelerin ise Bakanlığınız aracılığıyla gönderilmesi,
-İstenilen bilgi ve belgelerin hazırlanması ve ekli formların doldurulması sırasında tereddüt oluşması halinde ekli (5) nolu formda iletişim bilgileri yer alan konuya ilişkin kişilerle iletişime geçilmesi,
İstenildi.


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET