gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

FİZYOTERAPİST, DİYETİSYEN VE PSİKOLOGLAR MESAİ SAATİ DIŞINDA ÇALIŞAMAZ!

Türk Sağlık sen tarafından, ilk olarak 2008 yılında açılan bir davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi, "fizyoterapist, diyetisyen ve psikologlar"ın doktolar gibi mesleklerini serbest olarak icra edemeyeceğine karar vermiştir. Bu karar, Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir. 14.12.2010 tarihinde verilen kararda, "fizyoterapist, diyetisyen ve psikologların mesai saati dışında serbest çalışılabileceği" kararı çıkmıştır. Ancak bu karar, bugün için artık uygulanabilir değildir.

18 Mart 2011 Cuma 15:58
Fizyoterapist, diyetisyen ve psikologlar mesai saati dışında çalışamaz!

  Danıştay'ın kararını görmek için tıklayınız.  

Danıştay kararı sonrasında, Türk Sağlık Sen tarafından yapılan açıklamada "Danıştay böylelikle kamuda görev yapan Fizyoterapist, Diyetisyen ve Psikologların mesai saati dışında serbest çalışmalarının önünü açmış oldu." değerlendirilmesi yapılmıştır.

Oysaki Danıştay, olay anında geçerli bulunan 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanuna göre değerlendirme yapmıştır. Bu Kanunun 4. maddesinde "1 inci madde kapsamına giren personelden, özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar istedikleri takdirde 1 inci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile mesai saatleri dışında serbest olarak çalışabilirler..." hükmü yer almakta idi. Kanunun 1. maddesinde ise "Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 2162 sayılı Kanun kapsamına giren personele 01/01/1981 tarihinden itibaren 657, 926 ve 1765 sayılı kanunlara göre hak edilen aylık, yakacak yardımı, iş riski, iş güçlüğü, teminindeki güçlük zammı ve mahrumiyet yeri ödeneği ödenir. " hükmü yer almakta idi.

Danıştay'in ilk atıfta bulunmuş olduğu Kanun olan 2368 sayılı Kanun, 30 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5947 sayılı Kanunun 19. maddesi ile bütünüyle mülga edilmiştir. Bu milga ile birlikte tüm sağlık personelinin, mesai saatleri dışında serbest çalışmasının önü kapatılmıştır.

Dolaysıyla Danıştay kararı sadece, açılan davaya ilişkin, bireysel nitelikte bir karar olup, mevzuat değişmiş olduğundan ne doktora ne de fizyoterapistlere bir müjde verilmesi söz konusu değildir. Bugün itibariyle hiçbir sağlık personelinin dışarıda mesai saatleri dışında serbest çalışması söz konusu değildir.

TÜRK SAĞLIK SEN'İN YENİ AÇIKLAMASI

17 Mart 2011 tarihinde saat 22 49’da sitenizde yayına verilen “ Fizyoterapistler, diyetisyen ve psikologlar mesai saati dışında çalışamaz!” adlı haberinizle ilgili olarak sendikamız tarafından bir açıklama yapma gereği görülmüştür.

Haberimizde belirttiğimiz üzere Danıştay’ın kararı nihai bir karar değil, konu ile ilgili idare mahkemesinin olumsuz kararının bozulmasına yöneliktir. Dolayısıyla bozma kararı üzerine önceki idare mahkemesine gönderilerek yeni bir karar verilecektir.

Söz konusu haberinizde de belirttiğiniz gibi 2368 Sayılı kanun Mülga olmuştur. 2368 sayılı Kanunun mülga olma tarihi 30 ocak 2010’dur. Fakat Danıştay’ın fizyoterapist, diyetisyen ve Psikologlarla ilgili açtığımız dava üzerine verdiği karar ise 14 Aralık 2010 tarihlidir. Tam gün yasası ile ilgili Danıştay’da birbirinden farklı kararların çıktığı bir dönemde bu düzenlemeyi Danıştay’ın bilmediğini ima edilerek, mahkeme gibi hukuki bir mütalaa çıkarılması son derece yanlıştır. Sonuçta ülkemizde dava konusu edilen düzenlemelerle ilgili karar mercii mahkemelerdir. Mahkemenin kararının yanlış olduğunu ifade ederek kamuda mesai saati sonrası serbest çalışamazlar demek ancak hukuku zorlamaktır.

Ayrıca kararda 30 Ocak 2010 tarihinde yürürlükten kalkan 2368 sayılı karara yapılan atıf sadece söz konusu meslek mensuplarının mesai saatleri dışında serbest olarak çalışabilmeleri için özel kanunlara göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olunması gerektiğidir.

Danıştay 2368 sayılı kanundaki düzenlemeye sadece böyle bir atıf yapmakla yetinmiş, söz konusu personellerin 657 sayılı kanunun 36. maddesinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında sayılan fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı ve benzeri sağlık personelinin bu haktan yararlanmamasının hak ve adalet ilkesine uygun olmadığı yönünde bir gerekçeye yer vermiştir.

Mahkeme kararları eleştirilebilir. Fakat mahkeme yerine hüküm vermek doğru bir yaklaşım değildir. Üst Mahkeme olarak Danıştay’ın verdiği bu karar bu meslek mensuplarının mesai saati sonrası serbest çalışmasının önünü açan bir düzenlemedir. Fakat nihai karar yerel mahkemenin kararı ve bu karara itiraz olursa Danıştay’ın vereceği karar olacaktır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET