gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HSYK SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), ekim ayında yapılacak seçimlerde seçilecek üyeler ile yeniden şekillenecek.

25 Ağustos 2014 Pazartesi 15:35
HSYK SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), ekim ayında yapılacak seçimlerde seçilecek üyeler ile yeniden şekillenecek.

İlk defa 17 Ekim 2010 tarihinde yapılan seçimle gelen üyelerin 4 yıllık görev süreleri doluyor. HSYK Kanunu'na göre seçimlerin, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılması gerekiyor.

Bu nedenle adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasında, 22 üyeli HSYK'nın seçimle gelen 10 asıl, 6 yedek üyesi için ekimde seçime gidilecek. Seçilen üyeler 4 yıl görev yapacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HSYK üyeliği için yapılacak seçimlerde uygulanacak takvimi belirledi. Takvime göre, Ekim ayı içinde, adaylık başvuruları ilanı, asılması, itiraz süresinin ardından kesin aday listesi ilan edilecek. Adaylıkları kesinleşenlerin soyadı alfabe sırasına göre oy pusulasındaki yerleri belirlenenecek. Seçmen listelerinin kesinleştirilmesi, adli ve idari yargı olarak ayrı ayrı sandık kurullarının oluşturulması işlemlerinin ardından belirlenen günde seçim yapılacak. 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 3830

- K A R A R -

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun "Üyelerin seçimi" başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrasının;

(d) bendinde; “Yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca,”,

(e) bendinde; “Üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve savcılarınca

dört yıl için seçilir.”

hükmüne yer verilmiş, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığınca gönderilen            22 Temmuz 2014 tarih ve 28326 sayılı yazıda, halen görevde bulunan Kurul üyelerinin görev sürelerinin 25 Ekim 2014 tarihinde sona ereceği bildirilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un;

19. maddesinin birinci fıkrasında; “Kurul üyeliği seçimleri dört yılda bir olmak üzere, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır.”,

21. maddesinin birinci fıkrasının;

(a) bendinde; “Hâkim ve savcıların tamamı oy kullanma hakkına sahiptir.”,

(b) bendinde; “Adlî yargı hâkim ve savcıları adlî yargıdan; idarî yargı hâkim ve savcıları idarî yargıdan aday olanlara oy verebilir.”,

(c) bendinde; “Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş her hâkim ve savcı Kurul asıl ve yedek üyeliğine seçilme hakkına sahiptir.”,

22. maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Seçimler, Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde yapılır.”,

İkinci fıkrasında; “Adlî yargı hâkim ve savcılarının Kurula üye seçmesi için, her ilde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak seçimlerde, o ilde ve o ilin ilçelerinde görev yapan hâkim ve savcılar oy kullanır.”,

Üçüncü fıkrasında; “İdarî yargı hâkim ve savcılarının Kurula üye seçmesi için, bölge idare mahkemelerinin bulunduğu illerde, o il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak seçimlerde, o bölge idare mahkemesinde ve yargı çevresi içerisinde kalan yerlerde görev yapan idarî yargı hâkim ve savcıları oy kullanır.”,

23. maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini, üyelerin görev sürelerinin dolmasından en geç altmış gün önce ilân eder. Seçim takviminin ilânı tarihinden itibaren on gün içinde illerde oy kullanacak hâkim ve savcıların listelerini belirleyerek, il seçim kurullarına gönderir. İl seçim kurulları listeleri, ulaştığı tarihten itibaren en geç iki gün içinde askıya çıkartır. Bu listeler on gün askıda kalır ve askıda kaldığı süre içinde bu listelere karşı il seçim kuruluna itiraz edilebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.”,

İkinci fıkrasında; “İl seçim kurulları, itiraz süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki gün içinde itirazları evrak üzerinden inceleyerek sonuçlandırır ve kesin seçmen listelerini internet sitesinde ilân etmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna gönderir.”,

24. maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Seçim takviminin ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde adaylar Yüksek Seçim Kuruluna başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren beş gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adayların başvurularını inceler ve geçici aday listesini ilân eder. Hâkim ve savcılar tarafından gerekçeleri ve buna bağlı somut delilleri ile birlikte ilân tarihinden itibaren beş gün içinde adaylığa itiraz edilebilir.”,

İkinci fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, itiraz süresinin sona erdiği tarihten itibaren beş gün içinde itirazları evrak üzerinden inceleyerek sonuçlandırır ve kesin aday listesini ilân eder.”,

Üçüncü fıkrasında; “Seçimler, Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday listesini ilân ettiği tarihi takip eden ikinci pazar günü yapılır.”

hükümleri yer almaktadır.

Kurulumuzun 17/07/2014 tarih ve 2014/3375 sayılı kararıyla; adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için yapılacak seçimlerde uygulanacak takvim ve genelgenin hazırlanması çalışmalarını yapmak üzere görevlendirilen komisyon, çalışmalarını tamamlamış olmakla, komisyonca hazırlanan seçim takvimi ve genelge taslağı incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yukarıda yer alan kanun hükümleri ile Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminin başlangıç tarihinin 26 Ağustos 2014 Salı günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçim sürecinin başlaması ile oy verme gününe kadar bütün ilgililerce yapılması gereken yasal işlemlerin bir takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Zira yasalar oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içinde il seçim kurullarına, hâkim ve savcılara sürelerle bağlı olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımıştır. Yüksek Seçim Kurulunun 16/08/2014 tarih ve 3724 sayılı kararıyla 12 Ekim 2014 Pazar günü yapılması uygun bulunan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminin gerektireceği tüm iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye mahal verilmeksizin, doğru ve düzenli biçimde yürütülebilmesi için, 6087 sayılı Kanun'da öngörülen sürelerin, her iş ve işlem yönünden yeterli olacağı belirlenmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi ile ilgili seçim sürecinde yapılması gerekli görülen iş ve işlemlerin zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan ekli "Seçim Takvimi" ve"Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından 12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak Genelge"nin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

1- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminin başlangıç tarihinin 26 Ağustos 2014 Salı günü olarak kabul edilmesine,

2- 12 Ekim 2014 Pazar günü yapılacak olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi ile ilgili işlemlerin ekli "Seçim Takvimi"nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesine,

3- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminde il seçim kurullarınca askıya çıkarılacak adli ve idari yargıda halen görev yapan hâkim ve savcı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan alınarak, hâkim ve savcılara ait seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra adli ve idari yargı askı listeleri haline getirilmesine,

4- Askı listelerinin 6 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 08.00’de il seçim kurullarınca askıya çıkarılmasına ve 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine,

5- Yüksek Seçim Kurulunca, geçici aday listesinin 13 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 08.00’de Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesine,

6- Yüksek Seçim Kurulunca, kesinleştirilen aday listesinin 29 Eylül 2014 Pazartesi günü Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesine,

7- Ekli Seçim Takvimi ve Genelge'nin bu karar metnine dâhil olduğuna,

8- Karar örneği ve eki Seçim Takviminin;

Ø    Anayasa Mahkemesi Başkanlığına,

Ø    Yargıtay Başkanlığına,

Ø    Danıştay Başkanlığına,

Ø    Adalet Bakanlığına,

Ø    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına,

Ø    Danıştay Başsavcılığına,

Ø    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığına,

Ø    Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,

Ø    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına,

Ø    İl seçim kurulu başkanlıklarına,

gönderilmesine,

9- Seçim Takviminde yer alan genel nitelikteki işlemlerin tarih ve sırası geldikçe Başkanlık duyurusu olarak TRT aracılığı ile yayınlanmasına,

10- Karar örneğinin Resmî Gazetede yayımlanmasına,

11- Karar örneği ile eki Seçim Takvimi ve Genelge'nin Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

22/08/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

HÂKİMLER VESAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ İÇİN ADLİ VE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARIARASINDAN 12 EKİM 2014 TARİHİNDE YAPILACAK SEÇİMLERDE UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ

 

 

 

 

 

 

NOT:

1-      Bu Takvimde son günü belirtilen süreler, aksine bir açıklama yoksa saat 17.00'de sona erer.

2-      Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimine ilişkin Takvimin kesintisiz uygulanması gerekir. Resmî tatil günleri de Takvim açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilecektir.

3-      Seçim Takviminin düzenlenmesinde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Ek 4. maddesinde yer alan; "Yüksek Seçim Kurulu, zorunlu gördüğü takdirde, ... adayların geçici ve kesin ilanı gibi seçim işlemleri için bu Kanunda veya başka kanunlarda öngörülen tarihleri ve süreleri değiştirebilir. ... " hükmü dikkate alınmıştır. 

4-      5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, kullanılacak her türlü belgede Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının yazılması zorunludur.

 

 

26 AĞUSTOS 2014 SALI

SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

1-      Seçim takviminin başlangıcı (6087/19-1, 23-1),

2-      Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan, adli ve idari yargıda halen görev yapan hâkim ve savcılara ait listelerin ayrı ayrı düzenlenip gönderilmesinin istenilmesi (6087/23-1),

3-      Adaylık başvurularının başlaması (6087/24-1).

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcılara ait listelerin ayrı ayrı düzenlenerek saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi.

4 EYLÜL 2014 PERŞEMBE

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan gelen adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcılara ait seçmen listelerinin ilân edilmek üzere il seçim kurulları başkanlıklarına gönderilmesi (6087/23-1).

6 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

1-      Gönderilen seçmen listelerinin, il seçim kurullarınca askıya çıkartılması (Saat 08.00),

2-      Listelere yapılacak itirazların başlangıcı (6087/23-1).

9 EYLÜL 2014    SALI

1-      Adaylık başvurularının sonlandırılması (Saat 17.00), (6087/24-1),

2-      Yüksek Seçim Kurulunca adaylık başvurularının incelenmesine başlanılması (6087/24-1).

 

13 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

1-      Yüksek Seçim Kurulunca, adaylık başvurularının incelemesinin bitirilmesi (6087/24-1),

2-      Yüksek Seçim Kurulu tarafından, geçici aday listesinin Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesi (6087/24-1),

3-      İlân edilen geçici aday listelerine itirazların başlaması (6087/24-1).

 

15 EYLÜL 2014 PAZARTESİ

1-      Seçmen listelerinin askıdan indirilmesi (Saat 17.00),

2-      Seçmen listelerine yapılacak itirazların son günü (6087/23-1),

3-      İl seçim kurullarınca seçmen listelerine yapılan itirazların incelenmesine başlanılması (6087/23-2).

16 EYLÜL 2014  SALI

İl seçim kurullarınca, seçmen listelerine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (6087/23-2).17 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

1-      İl seçim kurullarınca kesinleştirilen seçmen listelerinin, Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi (6087/23-2),

2-      Geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (6087/24-1),

3-      Geçici aday listesine yapılan itirazların incelenmesine başlanılması (6087/24-2).

18 EYLÜL 2014 PERŞEMBE

Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandık sayıları ve numaralarının belirlenerek il seçim kurullarına bildirilmesi.

21 EYLÜL 2014 PAZAR

Geçici aday listesine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (6087/24-2).

 

 

29 EYLÜL 2014 PAZARTESİ

1-      Kesinleştirilen aday listesinin Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesi (6087/24-2),

2-      Adaylıkları kesinleşenlerin, soyadı esas alınarak alfabetik sıraya göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde özgeçmişlerinin bu sıraya göre yayımlanması,

3-      Oy pusulalarının adli ve idari yargı olarak ayrı ayrı basımına başlanılması ve il seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi (6087/22-7).

 

30 EYLÜL 2014  SALI

1-      İl seçim kurullarınca, sandık kurullarının adli ve idari yargı için ayrı ayrı oluşturulması (6087/22-6),

2-      Kesinleşen seçmen listelerinin, il seçim kurullarınca adli ve idari yargı için ayrı ayrı olmak üzere, seçmen listesi olarak çoğaltılmasına başlanılması.

3 EKİM 2014    CUMA

 

İl seçim kurullarınca, sandık seçmen listelerinin adli ve idari yargı için ayrı ayrı çoğaltılmasının tamamlanması.

 

 

9 EKİM 2014 PERŞEMBE

 

İl seçim kurulu başkanlarınca, seçimde görevlendirilen sandık kurulu başkanlarına eğitim verilmesi.

 

10 EKİM 2014  CUMA

1-      Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Seçim Takviminin başladığı tarihten itibaren listede ismi bulunan hâkim ve savcılardan, herhangi bir nedenle meslekten ayrılmış olanların isimlerinin saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (6087/23-4),

2-      Meslekten ayrıldığı bildirilenlerin, Yüksek Seçim Kurulunca il seçim kurullarına iletilmesi ve meslekten ayrılanların isimlerinin karşısına oy kullanamaz şerhinin konulması,

12 EKİM 2014   PAZAR

1-      Seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının en geç saat 07.00'ye kadar il seçim kurulu başkanlığınca sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır hale getirilmesi.

2-      OY VERME GÜNÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÂKİMLER VESAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ İÇİN ADLİ VE İDARİ YARGI

HÂKİM VESAVCILARI ARASINDAN 12 EKİM 2014 TARİHİNDE YAPILACAK

SEÇİMLERDEUYGULANACAK GENELGE

 

 

Amaçve kapsam

MADDE 1- 6087 sayılıHâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun "Üyelerin seçimi"başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrasının;

(d) bendinde; “Yedi asıl ve dört yedek üyesi birincisınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlîyargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca,”

(e) bendinde; “Üç asıl ve iki yedek üyesi birincisınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idariyargı hâkim ve savcıları arasından idari yargı hâkim ve savcılarınca

dört yıl için seçilir.

İkinci fıkrasında; “Süresi biten üyeler yenidenseçilebilirler ve Kurul'a üye seçimlerinde oy kullanabilirler.”

hükmüne yer verilmiş, Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulu Başkanlığı tarafından gönderilen 22 Temmuz 2014 tarih ve 28326 sayılıyazıda, halen görevde bulunan Kurul üyelerinin görev sürelerinin 25 Ekim 2014tarihinde sona ereceği bildirilmiştir.

6087 sayılıKanun’un;

19.maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Kurul üyeliği seçimleri dörtyılda bir olmak üzere, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış güniçinde yapılır.”

İkinci fıkrasında; “…. birinci sınıf adli ve idariyargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hâkim vesavcı, kendi aralarından seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayısı kadaraday için oy kullanabilir. Daha fazla sayıda aday için oy verilmesi durumundaoy pusulası geçersiz sayılır. En fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedeküye seçilmiş olur.”

21.maddesinin birinci fıkrasının;

(a) bendinde; “Hâkim ve savcıların tamamı oy kullanmahakkına sahiptir.”,

(b) bendinde; “Adli yargı hâkim ve savcıları adliyargıdan; idari yargı hâkim ve savcıları idari yargıdan aday olanlara oyverebilir.”,

(c) bendinde; “Birinci sınıf olup, birinci sınıfaayrılmayı gerektirir nitelikleri yitirmemiş her hâkim ve savcı Kurul asıl veyedek üyeliğine seçilme hakkına sahiptir.”.

22.maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Seçimler, Yüksek Seçim Kurulununyönetim ve denetiminde yapılır.”,

İkinci fıkrasında; “Adli yargı hâkim ve savcılarınınKurula üye seçmesi için, her ilde, il seçim kurulunun yönetimi ve denetimialtında yapılacak seçimlerde, o ilde ve o ilin ilçelerinde görev yapan hâkim vesavcılar oy kullanır.”,

Üçüncü fıkrasında; “İdari yargı hâkim ve savcılarınınKurula üye seçmesi için, bölge idare mahkemelerinin bulunduğu illerde, o ilseçim kurulunun yönetimi ve denetimi altında yapılacak seçimlerde, o bölgeidare mahkemesinde ve yargı çevresi içerisinde kalan yerlerde görev yapan idariyargı hâkim ve savcıları oy kullanır.”,

Beşinci fıkrasında; “Kurula üye seçimlerinde,26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen KütükleriHakkında Kanun'un 17 nci maddesi hükmü uygulanmaz”,

 

 

Yedinci fıkrasında; “Adayların, soyadı alfabe sırasınagöre liste halinde düzenlenecek olan ve isimleri karşısında oy kullanmatercihini belirtecek boş kutucuk bulunan birleşik oy pusulaları, üzerindeTürkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı mevcut kâğıtlara bastırılarakil seçim kurullarına seçmen sayıları dikkate alınmak suretiyle adli ve idariyargı oy pusulası şeklinde gönderilir...”,

23.maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, SeçimTakvimini, üyelerin görev sürelerinin dolmasından en geç altmış gün önce ilâneder. Seçim takviminin ilân tarihinden itibaren on gün içinde illerde oykullanacak hâkim ve savcıların listelerini belirleyerek, il seçim kurullarınagönderir. İl seçim kurulları listeleri, ulaştığı tarihten itibaren en geç ikigün içinde askıya çıkartır. Bu listeler on gün askıda kalır ve askıda kaldığısüre içinde bu listelere karşı il seçim kuruluna itiraz edilebilir. Süresiiçinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.”,

İkinci fıkrasında; “İl seçim kurulları, itirazsüresinin sona erdiği tarihten itibaren iki gün içinde itirazları evraküzerinden inceleyerek sonuçlandırır ve kesin seçmen listelerini internetsitesinde ilân etmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna gönderir.”,

Üçüncü fıkrasında; Yargıtay, Danıştay, Kurul ve AdaletBakanlığı teşkilatlarında görev yapanlar ile yurt dışında bulunan hâkim vesavcılar Ankara’da, geçici yetki ile bir başka yerde görevlendirilenler ise,görevlendirildikleri yerde oylarını kullanırlar. İzinli, görevli, hastalık veyaaylıksız izinli olmaları nedeniyle, bir başka yerde bulunan hâkim ve savcılar,seçmen listeleri kesinleştirilmeden önce, oy kullanacakları yerdeki il seçimkuruluna başvurmaları halinde, bulundukları yerde oy kullanabilirler.”,

Dördüncü fıkrasında; Seçim takvimi başladığı tarihtenitibaren listelerde ismi bulunanlardan herhangi bir nedenle meslektenayrılanlar, Kurul tarafından Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir ve bunlar oyKullanamaz.”,

24.maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Seçim Takviminin ilân tarihindenitibaren onbeş gün içinde adaylar Yüksek Seçim Kuruluna başvurur. Başvurutarihinin sona erdiği günden itibaren beş gün içinde Yüksek Seçim Kuruluadayların başvurularını inceler ve geçici aday listesini ilân eder. Hâkim vesavcılar tarafından gerekçeleri ve buna bağlı somut delilleri ile birlikte ilântarihinden itibaren beş gün içinde adaylığa itiraz edilebilir.”,

İkinci fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, itirazsüresinin sona erdiği tarihten itibaren beş gün içinde itirazları evraküzerinden inceleyerek sonuçlandırır ve kesin aday listesini ilân eder.

Üçüncü fıkrasında; “Seçimler, Yüksek Seçim Kurulununkesin aday listesini ilân ettiği tarihi takip eden ikinci Pazar günü yapılır.”,

25.maddesinin birinci fıkrasında;“Adaylar, kesin aday listesinin ilânından oy verme süresinin bitimine kadarpropaganda yapamazlar.”,

Birinci fıkrasının;

(a) bendinde; “Yüksek Seçim Kurulu tarafındanbelirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öz geçmişlerini bu iş için tahsisedilmiş bir internet sitesinde yayınlayabilirler.”,

(b) bendinde; “Kendilerini tanıtan ve mesleki konularlailgili düşüncelerini açıklayan mektup, elektronik posta ve kısa mesajgönderebilirler.”,

(c) bendinde; “kapalı yer toplantısı yapabilirler.”,

2802sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 3. maddesinde; "Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Hakim:

1. Adli yargıda: Mahkeme başkan veüyelerini, hakimleri, Yargıtay tetkik hakimleri ile Adalet Bakanlığı merkez,bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hakimleri,

- 2 -

 

 

2. İdari yargıda: Mahkeme başkan veüyelerini, hakimleri, Danıştay tetkik hakimleri ile Adalet Bakanlığı merkez,bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hakimleri,

b) Savcı:

1. Adli yargıda: İl ve ilçe Cumhuriyetbaşsavcılarını, Cumhuriyet başsavcı vekillerini, Cumhuriyet savcılarını,Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgilikuruluşlarında idari görevlerde çalışan savcıları,

2. İdari yargıda: Danıştay savcılarıile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerdeçalışan savcıları,

ifade eder."

hükümleri yer almaktadır.

Bu Genelge, Kurulumuzun 17/07/2014 tarih ve 2014/3375sayılı kararıyla; adli ve idari yargı hâkim ve savcılar arasından Hâkimler veSavcılar Yüksek Kurulu üyeliği için yapılacak seçimde, adli ve idari yargıiçin; adaylar ve seçmenler, seçim çevresi, adaylık, propaganda yasağı,adayların özgeçmişinin yayımlanması, basılı evrak, birleşik oy pusulası, oyverme araçları, sandık seçmen listelerinin oluşturulması, askı işlemleri vesonuçlandırılması ile oy verme yerlerinin belirlenmesine ilişkin iş veişlemlerde birliğin sağlanması için hazırlanmıştır.

Adaylarve seçmenler

MADDE 2- Bu Genelge'de aday ve seçmen olarak adlandırılan hâkimve savcılar, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 3. maddesinde sayılanhâkim ve savcılardır (Anayasa 140/son, 2802/3).

Bu kapsama, geçici yetki veya herhangi birgörevlendirme ile başka bir kurum ve kuruluşta görevlendirilen hâkim vesavcılar da dâhildir.

Seçimçevresi

MADDE3- a) Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulu üyeliğine, adli yargı hâkim ve savcıları arasından yapılacak seçimde,her il bir seçim çevresidir. Adli yargı hâkim ve savcıları, görev yaptıklarıyerin bağlı olduğu il seçim kurulunca belirlenen sandıkta oylarını kullanırlar.

b) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluüyeliğine, idari yargı hâkim ve savcıları arasından yapılacak seçimde bölgeidare mahkemesinin bulunduğu yargı çevresi bir seçim çevresidir. İdari yargıhâkim ve savcıları görev yaptıkları yerin yargı çevresi içerisinde yer alanbölge idare mahkemesinin bulunduğu il seçim kurulunca belirlenen sandıktaoylarını kullanırlar.

Adaylık

MADDE4- Birinci sınıf olup, birinci sınıfaayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş olan adlî ve idari yargı hâkim vesavcıları Seçim Takviminde belirtilen sürede (26 Ağustos 2014-09 Eylül 2014tarihleri arasında) aday olmak için doğrudan Yüksek Seçim Kuruluna başvururlar.

Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerinverilmesi gerekir:

a) Başvuru dilekçesi,

b)Görev belgesi,

c) Özgeçmiş belgesi ve 4 adet fotoğraf,

d)Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Yüksek Seçim Kurulu, adaylıkbaşvurularının sona erdiği tarihten itibaren beş gün içinde      (9 Eylül 2014-13 Eylül 2014) adaylarınbaşvurularını inceler ve aday listelerini adli ve idari yargı için ayrı ayrıbelirleyerek, 13 Eylül 2014 Cumartesi günü geçici aday listelerini Yüksek SeçimKurulunun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilân eder (6087/24-1).

 

- 3 -

 

 

Adaylar veya seçmenler, ilânı takipeden beş gün içinde aday listesine itiraz edebilirler. Yüksek Seçim Kurulu,itiraz süresinin bitmesinden itibaren beş gün içinde (17 Eylül 2014-21 Eylül2014 tarihleri arasında) itirazları inceleyerek sonuçlandırır ve kesin adaylistelerini 16.08.2014 tarih ve 3724 sayılı kararla belirlenen oy verme gününüdikkate alarak 29 Eylül 2014 Pazartesi günü, Yüksek Seçim Kurulunun internetsitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilân eder(6087/24-2).

İl seçim kurulu başkan veüyelerinin, kendileri, eşleri ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan vesıhri hısımlarının adaylıklarının kesinleşmesi halinde, bu hâkimler seçimkurullarındaki görevlerinden çekilmek ve durumu derhal yetkili merciinebildirmek zorundadırlar (2839/17-3).

Propagandayasağı

MADDE5- Adli ve idari yargı hâkim vesavcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna seçilecek üyelerinbelirlenmesi için yapılacak seçimlerde, kesinleşen aday listelerinin ilânedildiği 29 Eylül 2014 Pazartesi gününden oy vermenin bitim tarihine kadar olansüreçte (reklam yapmak, pankart, afiş, poster vb. şeyleri asmak veyayapıştırmak gibi usullerle) her türlü propaganda yapılması yasaktır.

Yalnızca adayların özgeçmişleritalepleri halinde Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinin bu işe tahsisedilmiş ilgili bölümünde yayınlanır.

Adaylar; seçmenlere mektup, elektronikposta ve kısa mesajlar göndermek suretiyle kendilerini tanıtabilirler, meslekikonulara/sorunlara ilişkin düşüncelerini açıklayabilirler ve bu amaçlarayönelik olarak kapalı yer toplantısı yapabilirler (6087/25).

Propaganda yasağına uymayanlar hakkında298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Adaylarınözgeçmişinin yayınlanması

MADDE6- Adayların özgeçmişleri, öncepheden çekilmiş fotoğrafı ile birlikte Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesiwww.ysk.gov.tr adresinin bu işe tahsisedilmiş ilgili bölümünde soyadı esas alınarak alfabetik sıraya göre sıralanıpyayınlanır.

Adayların hazırlayacakları ve YüksekSeçim Kuruluna kâğıt ve elektronik ortamda teslim edecekleri özgeçmişlerindekullanılacak yazı karakteri “Times New Roman”, yazı büyüklüğü 12 punto,kullanılacak kelime sayısı en fazla 500, eklenen fotoğraf ise (4,5 cm x 6 cm)boyutlarında, başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş ve renkliolmalıdır.

Bu kurala uygun özgeçmiş ve fotoğraf vermedikleritespit edilenlerle ilgili bilgiler yayınlanmaz.

Basılıevrak

MADDE7- Adli ve idari yargı hâkim vesavcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için yapılacakseçimlerde;

a)   Örnek 300 No.lu sandık kurullarınca düzenlenecek sayımdöküm cetveli,

b)   Örnek 301 No.lu sandık kurullarınca düzenlenecektutanak,

c)    Örnek 302 No.lu il seçim kurullarınca sandıkkurullarından teslim alınan malzemeleri gösterir tutanak,

d)   Örnek 303 No.lu il seçim kurullarınca düzenlenecekbirleştirme tutanağı,

e)    Örnek 304 No.lu il seçim kurullarınca düzenlenecekilân tutanağı,

f)    Örnek 305 No.lu il seçim kurullarınca Yüksek SeçimKuruluna gönderilecek sonuç tutanağı,

g)   Örnek 306 No.lu il seçim kurullarından gelensonuçların Yüksek Seçim Kurulunda birleştirilmesine ilişkin tutanak,

- 4 -

 

h)   Örnek 307 No.lu Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenerekseçilenlere verilecek tutanak,

i)     Örnek 19 No.lu levha

kullanılacaktır.

Birleşikoy pusulası

MADDE8- Adayların soyadı esas alınarakalfabetik sıraya göre sıralanıp liste halinde düzenlenecek olan ve isimlerikarşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuk bulunan birleşik oypusulaları, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı mevcutkâğıtlara bastırılarak adli ve idari yargı oy pusulası şeklinde seçmen sayılarıdikkate alınmak suretiyle ve %5 fazlasıyla, 50’lik paketler halinde il seçimkurullarına gönderilir (6087/22-7).

Oyverme araçları

MADDE 9-

a)   Birleşik oy pusulası,

b)   Oy verme kabini,

c)    Sandık seçmen listesi,    

d)   Oy verme sandığı,

e)    Sandık kurulu mührü (Merkez ilçe seçim kurulundanalınacak),

f)    Oy zarfı (SARI renk),

g)   Tutanak defteri,             

h)   Basılı sayım döküm cetveli,                  

i)     Basılı tutanak kâğıtları,              

j)     Seçim torbası.

Seçmenlistelerinin düzenlenmesi, askıya çıkarılması, süresi, itiraz, askıdanindirilmesi, itirazların karara bağlanması ve kesinleştirilmesi

MADDE10- Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulundan seçim çevresi esasına göre alınan hâkim ve savcı listeleri, YüksekSeçim Kurulu tarafından soyadı esas alınarak alfabetik sıraya göre düzenlenipil seçim kurullarının e-posta adreslerine gönderilir. İl seçim kurullarıtarafından bu listelerin kâğıt ortamında çıktıları alınmak suretiyle seçimçevresinde bulunan ilân panolarında 6 Eylül 2014 Cumartesi günü askıyaçıkarılır. Ayrıca bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyo TelevizyonKurumu aracılığıyla ilân ettirilir. Bu listeler, Yüksek Seçim Kurulununinternet sitesi www.ysk.gov.tr adresindebu iş için ayrılan bölümünde ayrıca yayınlanır.

Askılisteleri; 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 17.00'de askıdan indirilir.

Seçmen listelerine itiraz askısüresiyle sınırlıdır. Hâkimler ve savcılar kendileriyle ilgili olarak, adaylarise seçmen listesinin tümüne karşı il seçim kurulu başkanlıklarına doğrudanitiraz edebilirler.

Askı süresi içinde yapılan itirazlar,il seçim kurulunca 16 Eylül 2014 Salı günü saat 17.00’ye kadar kesin olarakkarara bağlanır ve bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltmeleryapıldıktan sonra seçmen askı listeleri aynı gün kesinleştirilir (6087/23).

İl seçim kurullarınca kesinleştirilenseçmen listeleri, Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanmak üzere 17 Eylül 2014 Çarşamba Yüksek Seçim Kurulunagönderilir (6087/23-2).

Kesinleşen seçmen listelerinin hersayfası mühürlenir ve il seçim kurulu başkanı tarafından imzalanır. Sonsayfanın altına listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni içerdiği yazılarak ilseçim kurulu başkanı tarafından onaylanır.

- 5 -

 

 

Kesinleşen listeler üzerinde hiçbirşekilde değişiklik yapılamaz.

Ancak, kesinleşen askı listelerinde adıyazılı olduğu halde çoğaltılarak sandık kurullarına verilen sandık seçmenlistelerinde ismi herhangi bir nedenle yer almayan seçmenlerin, askılistelerinin kesinleşmesine bakılmaksızın, sandık seçmen listelerinin il seçimkurulunda kalan ve sandık kurulu başkanına teslim edilen nüshalarına ilaveedilmelerine, il seçim kurulu tarafından karar verilir ve seçmene bu yoldaverilecek bir yazı ile sandık kuruluna başvurması ve listeye dâhil edilmek suretiyleoyunu kullanması sağlanır.

Sandıkkurulması

MADDE11- Her seçim çevresinde bir sandıkkurulur. Bir sandık 150 seçmeni kapsar. Ancak seçmen sayısının 150’yi aşmasıdurumunda ilave sandık kurulabilir. İllerde kurulacak sandık sayısı ve sandıknumaraları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenip, ilân edilir.

Kesinleşenlistelerin çoğaltılması

MADDE 12- Kesinleşenlisteler, sandık seçmen listesi olarak üç (3) nüsha halinde çoğaltılır.Listelerin çoğaltılmasına 30 Eylül 2014 Salı günü başlanır. Bu işlemin en geç 3Ekim 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar bitirilmesi zorunludur.

Çoğaltılan sandık seçmenlistelerinin her sayfası il seçim kurulu başkanı tarafından ayrı ayrımühürlenip imzalandıktan sonra listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmenikapsadığı listenin sonuna yazılarak onaylanır.

Bu listelerden bir örneğiil seçim kurulu başkanlıklarında saklanır. İki örneği ise sandık kurulubaşkanlarına verilir. Sandık kurulu başkanlarınca bu örneklerden bir tanesisandık alanına asılır, bir diğeri de oy verme işleminde kullandırılır.

Oykullanılacak yerlerin belirlenmesi

MADDE 13- Yargıtay,Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığında görev yapanhâkim ve savcılar ile yurt dışında bulunan hâkim ve savcılar Ankara'da, geçiciyetki ile bir başka yerde görevlendirilmiş olanlar ise, görevlendirildikleriyerde oylarını kullanacaklardır. İzinli, görevli, hastalık veya aylıksız izinlive benzeri nedenlerle görev yaptıkları yerin dışında bulunan hâkim ve savcılar,seçmen listeleri kesinleştirilmeden önce (16 Eylül 2014 Salı günü) askı süresiiçinde oy kullanmak istedikleri yerdeki il seçim kuruluna başvurmak suretiylebulundukları yerde oylarını kullanabileceklerdir (6087/23-3).

Seçmen listelerinde yeralmalarına karşın, oy verme gününden önce Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluncaherhangi bir nedenle meslekten ayrılmış oldukları bildirilenler oylarınıkullanamazlar (6087/23-4).

Oy verme gününden önce,meslekten herhangi bir nedenle ayrılmış veya yaş haddi sebebiyle (11 Ekim 2014Cumartesi günü dâhil) ayrılacak olanların isim listesi, en geç 10 Ekim 2014Cuma günü saat 17.00'ye kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafındanYüksek Seçim Kuruluna bildirilir.

Meslekten ayrıldığıbildirilenlerin isimleri il seçim kurullarına iletilir. Bu kurullarcaayrılanların isimlerinin karşılarına "Oykullanamaz" şerhi konulur.

Hâkimlerve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçilenlerin belirlenmesi ve tutanaklarınverilmesi

MADDE14- Yüksek Seçim Kurulu, il seçimkurullarından seçim türüne göre gelen Örnek: 305 No.lu sonuç bildirmetutanaklarındaki oyları toplayarak Örnek: 306 No.lu tutanakla birleştirir ve enfazla oy alan adayların sırasıyla asıl ve yedek üye olarak seçildiğinibelirler. Oylarda eşitlik halinde Yüksek Seçim Kurulu, aralarında ad çekmesuretiyle sıralamayı tespit eder. Sonuçlar kesinleştiğinde, seçilmiş olanlaraYüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından Örnek: 307 No.lu tutanak (mazbata)verilir.

 

- 6 -

 

 

Ödenecekgündelikler

MADDE15- Bu seçimde görev alanlara; 298sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 181 ve182. maddelerinde belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Ücret belirlenmesindeYüksek Seçim Kurulunun 09/01/2014 tarih ve2014/25 sayılı kararı esas alınır. Buna göreseçimde görev yapacak olanlardan;

a)   İl seçim kurulu başkanına           10,

b)   İl seçim kurulu üyelerine             8,

c)    Seçim bürosu personellerine        6,

d)   Sandık kurulu başkanına             3,

e)    Sandık kurulu üyesine                 2

gündelik ödenir.

Dayanak

MADDE16- Bu Genelge, 298, 2802 ve 6087sayılı Kanunların ilgili hükümlerine dayanılarak Yüksek Seçim Kurulunun22/08/2014 tarih ve 2014/3830 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET