gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HÜKÜMET, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİ TORBA YASAYA ALSIN

Sözleşmeli öğretmenlere defaten verilen sözlere rağmen gerçekleşmeyen kadro sözü torba yasa ile gerçekleştirilebilir.

07 Aralık 2010 Salı 11:47
Hükümet, sözleşmeli öğretmenleri torba yasaya alsın

Kamuoyundan da yakından takip edildiği gibi borçlara af getirmeyi amaçlayan ve hükümet tarafından bayram öncesi içeriği açıklanan kanun tasarısı sadece afları içermemekte bir çok kanunda da değişikliği içermektedir. Bu nedenle kanun tasarısının adı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” şeklindedir.

Bu tasarıda mali konulardaki düzenlemeler bulunduğu gibi Anayasa değişikliği gereği yapılması gereken bazı kanun değişikliklerini de içeriyor. Bu kanunlar içerisinde Sözleşmeli Öğretmenleri de ilgilendiren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’da var.

Bu kanun tasarısına 657 sayılı kanunun 4.maddesinde yapılacak bir değişiklik eklenirse sorun çözümlenecektir. Tabii ki bu madde meclise önerge olarak geldiğinde başbakan milletvekillerine bu maddede “kabul edenler” yönünde parmak kaldırın talimatı verirse…

Hükümetin bu tasarıya 4/B sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçmesi yönündeki maddeyi koyması en şık yaklaşım olacaktır fakat beklentiler bu yönde değildir. Fakat muhalefet milletvekilleri ve grupları bu kanun meclis genel kuruluna geldiğinde önerge vererek bu sorunun çözümlenmesi girişiminde bulunacaklardır. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İNCE’nin makamından gelen bilgiye göre daha önce kanun tasarısı olarak verilen ve memurlar. Net’te de yayımlanan http://www.memurlar.net/haber/161014/ kanun tasarısındaki hükümlerin meclisten geçmesi için çaba gösterilecek.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Muharrem İNCE

Yalova milletvekili

GENEL GEREKÇE

Bütün eğitim süreçlerinin en temel öğesi olan öğretmenlik mesleği 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesinde “ihtisas mesleği” olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye, 5 Ekim 1996 tarihinde, UNESCO ve ILO'nun ortaklaşa olarak karar aldığı "Öğretmenlerin Statü Tavsiyesini" imzalamıştır. Bu belgede "öğretmenlerin çalışma koşulları, eğitimin en yüksek derecede etkinliğini sağlayacak nitelikte olmalı ve öğretmenlere, kendilerini tümüyle mesleksel uğraşlarına adama olanağı verilmelidir" denilmektedir.

Özellikle AKP döneminde sözleşmeli öğretmenlik, ücretli öğretmenlik gibi istihdam usulleri yaygınlaştırılmıştır.

Bu durum ihtisas mesleği olarak tanımlanan öğretmenlik mesleğine zarar vermekte, eğitimin niteliğini düşürmektedir.

Sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler arasında hiçbir ayrım yok denmesine rağmen sözleşmeli öğretmenler bir çok bakımdan kadrolu öğretmenlerin sahip oldukları haklardan mahrum bırakılmıştır. Bu kanun teklifi bu haksızlıkları ortadan kaldırmak amacıyla verilmiştir.

Sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlar, KPSS’ye tekrar girmek için ders çalışmakta, işlerine yoğunlaşamamaktadır.

Yargı kararları ile sabittir ki, öğretmenlik asli ve sürekli bir ihtisas mesleğidir.

Bu kanun teklifi ile, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında sözleşmeli statüde görev yapan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına hizmet sürelerine, hizmet bölgelerine ve hizmet puanlarına bakılmaksızın naklen atanmaları öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile sözleşmeli öğretmenlik istihdamına son verilmektedir.

MADDE 2- Madde ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında sözleşmeli statüde görev yapan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına hizmet sürelerine, hizmet bölgelerine ve hizmet puanlarına bakılmaksızın naklen atanmaları öngörülmektedir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin Sözleşmeli Personel başlıklı B bendindeki “Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 30.04.1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 4- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 4. maddesinin B bendi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına hizmet sürelerine, bölgelerine ve puanlarına bakılmaksızın naklen atanırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına atananların sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin C bendinin 6. fıkrası hükmüne göre kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir.

Sözleşmeli öğretmen olarak en az bir yıl çalışanlardan temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimde başarılı olanların adaylıkları memuriyete atandıkları tarih itibariyle kaldırılmış sayılır. Bir yıldan az hizmeti bulunanlar ile eksik eğitimleri olanların eksik eğitimleri ve hizmet sürelerini tamamlandıkları tarih itibariyle adaylıkları kaldırılır.

Sözleşmeli statüde öğretmenlik yaparken çeşitli nedenlerle (istifa, sözleşme yenilememe, sözleşme feshi) ayrılan öğretmenler bu kanun kapsamında en son görev yaptıkları eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır.

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Şeklinde idi.

Yani hükümetin 113 maddeden ve gerekçeleri ile 163 sayfadan oluşan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” na yukarıda verdiğimiz 3 madde ve sadece 2 sayfadan oluşan hükümler eklenirse 4/B Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçmelerindeki engeller kalkacak ve mevcut tüm sözleşmeli öğretmenler koşulsuz olarak kadroya geçebilecekler. Böylece bundan böyle MEB’de Hüseyin ÇELİK ile beraber getirilen 4/B sözleşmeli öğretmenlik uygulaması tarihe karışacak.

Tekrar söylüyoruz ki; hükümetin adım atması, bu tasarıya muhalefet milletvekili ya da gruplarının önerge vermesine gerek bırakmaksızın kendisinin önerge vermesi daha şık olacaktır. Bugün milletvekillerinin uzlaşma sağlayabileceği ender sorunlardan olan Sözleşmeli Öğretmenlerin Kadroya geçirilmesine ilişkin sorunun çözümlenmesinde atılacak adım hükümet ve muhalefetin ortak çalışması olarak karşımıza çıkacaktır.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET