gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇ DENETÇİ OLABİLECEKLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

06/11/2013 tarihli RG'de yayımlanan İç Denetim Tebliği ve Usul Esaslarda yapılan değişiklikle iç denetçi olabileceklerin kapsamı genişletildi. Böylece aşağıda sayılan meslek mensupları da iç denetçi olabilecekler.

06 Kasım 2013 Çarşamba 09:29
İÇ DENETÇİ OLABİLECEKLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ


6 Kasım 2013  ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28813

KURUL KARARI

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN

GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN

ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KARAR
MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin (1.4) bölümünde yer alan “aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı ile” ibaresi “aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı (muvazzaf askerlikte geçen süreler hariç) ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Esas ve Usullerin (3.1) bölümünde yer alan “avukat” ibaresinden sonra gelmek üzere, “mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı,” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Esas ve Usullerin (3.3) bölümünde yer alan “Jeoloji Mühendisliği” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Maden Mühendisliği Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği” ibareleri eklenmiştir.

 

 
6 Kasım 2013  ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28813

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)’ndan:

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “veteriner” ibaresinden sonra gelmek üzere “mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı,” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “Jeoloji Mühendisliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği,” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET