gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İLLER BANKASINDA YENİ YAPILANMA

İller Bankası, 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6107 sayılı Kanun ile yeniden teşkilatlandırılmıştır. Yeni yapıda personelin, Kalkınma Bankasında olduğu gibi sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılması öngörülmüş ve personelin, banka personelinin özlük haklarına ilişkin olarak yayımlanacak yönetmelik sonrasında, 3 ay içerisinde söz konusu yeni pozisyonlara atanmaları öngörülmüştür.

10 Şubat 2011 Perşembe 10:37
İller Bankasında Yeni Yapılanma

 BANKA PERSONELİ SÖZLEŞMELİ OLACAK

 
HİZMETE ALINMA, ATANMA, YÜKSELME, GÖREVDEN ALINMA, DİSİPLİN YÖNETMELİKLE DÜZENLENECEK
 
Banka personelinin nasıl göreve alınacağı, ilerleme ve yükselmesinin nasıl olacağı, görevden alınma şekilleri, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenecektir. Tüm personelin bu önemli yönetmeliği beklemesi gerekmektedir.
 
Banka personeli
 
MADDE 11 – (1) Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülür.
 
(2) Banka personelinin hizmete alınması, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, görev ve yetkileri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayıları Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.
 
AYLIKLAR VE ÜCRETLER YÖNETİM KURULU KARARI İLE BELİRLENECEK

BÜTÜN ÖDEMELERİN TOPLAMI, YPK'CA BANKA İÇİN BELİRLENECEK ÜCRET SINIRINI AŞAMAYACAKTIR
 
Mali ve sosyal haklar
 
MADDE 12 – (1) ...
 
(2) Banka personelinin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık ortalaması, Yüksek Planlama Kurulunca Banka için tespit edilecek üst sınırı aşamaz.
 
(4) Bankada sözleşmeli statüde çalışan personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin esas ve usuller çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir
 
İLLER BANKASI KADROLARI 8 ŞUBAT 2011 TARİHİ İTİBARİYLE İPTAL EDİLDİ

14. maddede yapılan düzenleme ile, İller Bankası kadrolarının, 190 sayılı kadro cetvelinden çıkarılması öngörülmüştür. Bu düzenleme, 8 Şubat 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
 
MADDE 14 – (1) 13/6/1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ile 8/12/1987 tarihli ve 298 sayılı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
 
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İller Bankası Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.
 
BANKADA ÇALIŞMAK İSTEYEN PERSONEL, YÖNETMELİK YAYIMI SONRASINDA, TALEPTE BULUNMALI
 
Geçici 4. maddenin birinci fıkrasına göre, Bankada sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler, yönetmelik yayımı sonrasında, başvuru yapmalıdır. O vakte kadar, Banka personeli ihtiyaç duyduğu statülerine uygun işlerde görevlendirebilecek.
 
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla kadroları iptal edilen personelden Bankada sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler; bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Bankadaki durumlarına uygun pozisyonlara atanır ve söz konusu pozisyonlara atama işlemi yapılıncaya kadar Bankaca ihtiyaç duyulan ve statülerine uygun işlerde görevlendirilir. Bunlar, Bankada yeni bir pozisyona atanıncaya kadar, eski kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler.

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞMAK İSTEMEYENLER, DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINCA, DİĞER KURUMLARA MEMUR OLARAK ATANACAK
 
Geçici 2. maddenin 2. fıkrasına göre, sözleşmeli çalışmak istemeyenler, Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. DPB de, bu personeli diğer kurumlara memur olarak aktaracak. Personel aktarılırken, şuan aldığı ücret sabitlenecek, atandığı kurumdaki ücretin düşük olması halinde, aradaki fark tazminat olarak verilecektir.
 
GEÇİCİ MADDE 4 – (2) Sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmeyen personel, bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Banka tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel, Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler, Banka tarafından karşılanır. Bu şekilde yeni bir kadroya nakledilenlerden, haklarında şahsa bağlı hak ve/veya fark tazminatı uygulaması devam eden personelin 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki hakları devam eder. Bu madde uyarınca yapılan atamalar, ilgililerin şahsa bağlı haklarının ve fark tazminatının tespitine esas önceki kadro ve pozisyonlarının ücretlerinin artırılması ve şahsa bağlı haktan yararlanma süresinin yeniden başlaması sonucunu doğurmaz.
 
BANKADA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞANLAR DA, SÖZLEŞMELİ OLABİLECEK

Geçici 2. maddenin 4. fıkrasına göre, sürekli işçi veya geçici işçi pozisyonlarında çalışanlar da istemeleri halinde, sözleşmeli pozisyonlara geçebilecektir.
 
GEÇİCİ MADDE 4 – (4) a) Bankada sürekli işçi kadrolarında ve geçici işçi pozisyonlarında çalışanlar, mevcut statülerinde çalıştırılmaya devam olunur. Bunlardan büro hizmetlerinde çalışmakta olup, Bankada sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler, bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Bankadaki durumlarına uygun pozisyonlara atanırlar. Bu şekilde sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında belirtilen iş sonu tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır.
 
BANKADA ÇALIŞAN 4/B'LİLER DE, İSTERLERSE, BANKANIN YENİ SÖZLEŞMELİ STATÜSÜNE GEÇEBİLECEK
 
GEÇİCİ MADDE 4 – (5) Bankada 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışanlardan Bankada bu Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler, Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Bankadaki durumlarına uygun pozisyonlara atanır. Bu personelden sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmeyenlerin Banka ile olan ilişikleri, bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde kesilir.
 
BANKANIN PERSONELİ İLE YAPACAĞI İLK SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 3 YILDIR
 
GEÇİCİ MADDE 4 – (6) Banka personeliyle yapılacak ilk sözleşmenin süresi üç yıl olarak belirlenir.

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINA HAK KAZANANLAR, İSTEMELERİ HALİNDE, İKRAMİYELERİNİ YÜZDE 30 FAZLASIYLA ALIP EMEKLİ OLABİLECEK
 
GEÇİCİ MADDE 4 – (7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bankada görev yapmakta olanlardan emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlara, bu Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren iki ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde, emeklilik ikramiyeleri yüzde otuz fazlasıyla ödenir. Ancak, bu kapsamda emekli olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren üç yıl içinde Bankada yeniden istihdam edilemez.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET