gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ISLAK KOLONYALI MENDİL VE HAVLULARA DİKKAT

Sağlık Bakanlığı ambalajı üzerinde sadece tanıtım ve reklamı yapılan ticari müesseselerin isminin yer aldığı uygunsuz ıslak ve kolonyalı mendil ve havlulara konusunda kamuoyunu uyardı.

07 Temmuz 2014 Pazartesi 18:22

ISLAKKOLONYALI MENDİL VE HAVLULARA DİKKAT

SağlıkBakanlığı ambalajı üzerinde sadece tanıtım ve reklamı yapılan ticarimüesseselerin isminin yer aldığı uygunsuz ıslak ve kolonyalı mendil ve havlularakonusunda kamuoyunu uyardı.

Bakanlık,Kozmetik Yönetmeliği ve Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkinKılavuz doğrultusunda; hizmet sektöründe (yemek, konaklama, ulaşım sektörlerivb. ticari müesseselerde) hizmet sunumunda kullanılan kozmetik ürün grubundabulunan ıslak veya kolonyalı mendil ve havluların ambalajı üzerinde üretimyeri, üretim adresi, ürün içeriği, parti numarası veya imalat kodu, dayanmasüresi/son kullanma tarihi olmaması sebebiyle uygunsuz ürün olarak kabuledilmekte ve gerekli yaptırımlar uygulandığı belirtildi.

 Mevzuat hatırlatılarak 28.09.2012 tarihindeyayımlanarak yürürlüğe giren “Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlereİlişkin Kılavuz”da;

          “Etiket ve Ambalaj Bilgileri

MADDE6- Mal veya hizmet tanıtımlarında veya hizmet sunumunda yer alan, kullanılanürünlerin üzerinde başta tanıtımı yapan firmaya veya ürünü sunan ticarimüesseseye ilişkin bilgiler olmak üzere ambalaj ve etiket bilgilerinin aşağıdayer alan hususlara uygun olması zorunludur:

a)Ülke içindeki yerleşik üreticinin adı veya unvanı ile adresi bulunmalıdır.

b)İthal ürünlerde, ürünün iç ve dış ambalaj bilgilerinde yer alan kullanım amacıve kullanım şekli menşei ürün bilgileri ile uyumlu ve mevzuata uygun olmalıdır.

c)Ambalaj üzerinde mevzuata uygun olarak içerik miktarı yer almalıdır.

ç)Ambalajlarda ürünün dayanma/tüketim süresine ilişkin bilgiler yer almalıdır. Bubilgiler; 30 ay veya daha az dayanıklılığa sahip olan ürünler için minimum(asgari) dayanırlık tarihi (son kullanma tarihi), 30 aydan fazla dayanmasüresine sahip ürünlerde ise tüketiciye herhangi bir zarar gelmeden ürününaçıldıktan sonra ne kadar süreyle kullanılabileceği, ambalaj üzerinde yer alansembol (işaretle) ile belirtilmelidir.

d)Ürünün dayanma süresi boyunca hangi koşullarda (ortam koşulları; ısı, nem, ışıkvs.) muhafaza edilmesi gerektiğine dair bilgilerin ürün etiketinde yer almasıgerekmektedir.

e)Kullanımda dikkat edilmesi gereken belirli uyarılar, önlemlerin ve özellikleKozmetik Yönetmeliği`nin EK III, Ek IV, Ek VI ve Ek VII’ sinde yer alanetikette belirtilmesi zorunlu olan kullanım koşullarının, profesyonel kullanımiçin uygulama sırasında alınacak özel önlemlerin ürün etiketinde Türkçeyazılması zorunludur.

f)Malın tanınması için parti numarası veya imalat kodunun ambalaj üzerinde yeralması gerekmektedir.

g)Ürünün fonksiyonunun, yani nerede ve ne amaçla kullanılacağının, gerekiyorsailave açıklamaların Türkçe olarak ürünün etiketinde yer alması gerekmektedir.

ğ)Ürün içeriğinin; ürün bileşenlerinin ağırlıklarına göre azalan sıra ile INCIterminolojisine göre, aynı anlama gelen Türkçe veya yabancı dildeki ifadesininaltında yer alması zorunludur.

h)Ürün boyutları nedeniyle etikete sığdırılamayan bu maddenin (e) ve (ğ)bentlerinde

yeralan bilgilerin; kullanım esnasında karşılaşılabilecek konulara ilişkinuyarılar, önlemler ile içindekilerin listesinin kozmetik ürünün ambalajınailiştirilen/asılan/yapıştırılan ilave bir etiket, kart vs. ile sunulmasıgerekmektedir.” hükümleri yer almaktadır.

BöyleceBakanlıkça piyasada bulunan ve hizmet sunumunda kullanılmak üzere üretilmişolan ıslak veya kolonyalı mendil ve havlularla ilgili denetimlerinbaşlatıldığı, bu kapsamda teknik mevzuata uygunsuz ve/veya güvensiz olduğutespit edilecek ürünlerle ilgili idari para cezasının uygulanması, ürününpiyasaya arzının kontrol yapılıncaya kadar geçici olarak durdurulması, kontrolsonucunda ürünün Kurumumuzca güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde,masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere ürünün piyasaya arzınınyasaklanması, piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanması,ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda taşıdıklarırisklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesi istenilmektedir.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET