gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

Valilik ve Valiliğe bağlı olarak hizmet yürütmekte olan daire, kurum ve kuruluşların yapacakları yazışmalarda, yürütecekleri iş ve işlemlerde Vali adına imza yetkisi kullanma şekil ve şartları Yönerge ile düzenlendi.

19 Ekim 2010 Salı 13:16
İstanbul Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

 

I. BÖLÜM
GENEL ESASLAR
 

1- AMAÇ :

Bu yönerge ile İstanbul Valiliğine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer Kanunlarla verilen görevlerin Vali veya Vali adına belirli bir iş bölümü halinde yerine getirilmesi ve imza yetkilerinin belirlenmesi, hizmette verimli, hızlı ve doğru bir akışın sağlanması, bürokratik işlemlerin en aza indirilmesi, görev ve sorumluluk duygusunun alt kademelerle paylaşılarak güçlendirilmesi ve daha sağlıklı kararlar alınarak yürütülmesi amaçlanmıştır.

 

2- KAPSAM :

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca, Valilik ve Valiliğe bağlı olarak hizmet yürütmekte olan daire, kurum ve kuruluşların yapacakları yazışmalarda, yürütecekleri iş ve işlemlerde Vali adına imza yetkisi kullanma şekil ve şartlarını kapsar.

 

3- YASAL DAYANAK :

 1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
 2. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun,
 3. Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve Yönergesi,
 4. 02/12/2004 günlü ve 25658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
 5. 31/07/2009 günlü ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15169 Karar sayılı “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”

4- TANIMLAR :

VALİLİK

:

İstanbul Valiliğini

VALİ

:

İstanbul Valisini

VALİ YARDIMCISI

:

Görev bölümünde birimin bağlı olduğu Vali Yardımcısını

İL HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

:

İl Hukuk İşleri Müdürünü

KAYMAKAM

:

İstanbul Büyükşehir Belediye Sınarları dahilindeki Kaymakamı

KAYMAKAM ADAYLARI

:

İstanbul İli Kaymakam Adaylarını

İL İDARE ŞUBE BAŞKANI

BİRİM

:
 

Bakanlıkların İl Yönetimi içinde yer alan üst görevlilerini (İl Müdürlerini)
Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre İl Teşkilatında yer alan kuruluşları ve alt hizmet birimlerini

İRİM AMİRİ

:

Bakanlıkların İl Teşkilatında görev yapan ve İl İdare Şube Başkanının sorumluluğu altında çalışan Müdürleri (Daire Amirlerini)

VALİLİK BİRİM MÜDÜRLERİ

:

İl Yazı İşleri Müdürü, Özel Kalem Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü


5- YETKİLİLER :

 1. Vali,
 2. Vali Yardımcıları,
 3. İl Hukuk İşleri Müdürü,
 4. İl Jandarma Komutanı,
 5. İl Emniyet Müdürü,
 6. Kaymakamlar,
 7. Kaymakam Adayları,
 8. İl İdare Şube Başkanları,
 9. Valilik BirimMüdürleri.

6- İLKELER VE YÖNTEMLER :

1- İmza yetkilerinin sorumlulukla, dengeli, eksiksiz ve doğru olarak kullanılması esastır.

2- Kendisine yetki devredilen, bu yetkiyi Valinin onayı olmadıkça başkasına devredemez.

3- Valilik Makamından alınacak onay ile imza yetkisinin devrinde, ilave ve çıkarmalar yapılabilir.

4- İl Valisi tarafından kendilerine yetki devredilenler iş bu imza yetkilerini kullanırken yazışmalarda “Vali a.” ibaresi kullanırlar.

Kamu Kurum ve Kuruluşları arasındaki yazışmalar İl İdare Şube Başkanları tarafından yapılacak ve “Vali adına” ifadesi kullanılmayacaktır.

Vali adına yetki verilmiş makamlarca imzalanacak “Vali a.” ibareli yazılar, yalnızca yetkiyi kullanan tarafından imzalanacaktır. İmzaya yetkili kişinin izin, hastalık, görev gibi nedenlerle bulunmadığı hallerde, vekili imza yetkisini kullanır.

5- İmza yetkisi devrinde, Vali’nin her konuda havale, imza ve onay yetkisi saklıdır.

6- İl İdare Şube Başkanları imzaladıkları yazılarda, üst makamların bilmesi gereken hususlar hakkında zamanında bilgi vermekle yükümlüdürler.

7- İmza yetkisinin devri konusunda mevzuata ve Yönerge hükümlerine uygunluğu sağlamak amacıyla, ilgili Vali Yardımcıları gerektiğinde sorumlu oldukları dairelerde denetleme yaparlar, tespit ve tekliflerini Makama sunarlar.

8- İmzaya yetkili kişinin izin, hastalık, görev gibi nedenlerle bulunmadığı hallerde vekili imza yetkisini kullanır ve bilahare imzaya yetkili kişiye yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi verilir. Vali Yardımcıları arasında da eş görevli usulü uygulanır.

9- Birden fazla birimi ilgilendiren veya görüş alınmasını gerektiren yazıların paraf bloğunda, koordine edilen sıralı Birim sorumlu Amirlerinin tamamının parafı bulunur.

10- Vali tarafından bu yönerge ile devredilen yetkiler Valilik Onayı olmadan İl İdare Şube Başkanlarınca daha alt kadrolara devredilemez. Tüm yetki devirleri bu yönerge ile yapılmış olup, ilave yetki devri talepleri Valilik Makamına ( İl Yazı İşleri Müdürlü ğü) teklif edilir ve alınacak onaylar mutlaka yönerge değişikliği şeklinde yapılır. Yönerge; değişiklikleri ile birlikte Valilik internet sitesinde yayımlanır.

11- Vali Yardımcıları’nın görevle ilgili olarak verdikleri emir ve talimatlar, Vali tarafından verilen emir ve talimat hükmündedir.

12- Bütün yazışmalar, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yapılır, standardizasyona özen gösterilir.

13- Vali tarafından doğrudan yürütülecek iş ve işlemlere ait yazışmalar; yönetimde bütünlüğü sağlamak amacıyla ilgili Vali Yardımcısı tarafından parafe edilir.

14- Gizli konular sadece bilmesi gerekenlere ve bilmesi gerektiği kadarı ile açıklanır.

15- Yazıların ait olduğu birimlerde hazırlanması, yazılması ve yayımlanması esastır. Ancak, acele veya gerekli görülen hallerde Özel Kalem Müdürlüğünde hazırlanan yazıların bir örneği bilgi için ilgili birimlere gönderilir. Yazılar, ekleri ve varsa evveliyatı ile birlikte imzaya sunulur.

16- Atama onayları, ilgilinin daha önceki görev yeri ve atanma zamanını belirten bilgi notuyla sunulur.

17- İl İdare Şube Başkanları açıklamaları gereken yazı ve onayları bizzat Vali imzasına sunarlar. İzin, vekalet ve görevlendirme onayları ile Valinin imzasına sunulacak diğer imzalar Özel Kalem Müdürüne (Müdürlüğüne) teslim edilir.

18- “Koruyucu Güvenlik Yönergesi” hassasiyetle tatbik olunur; personel, bina ve belge güvenliği sağlanır.

19- Herhangi bir imza yetkisi devrinin yeniden düzenlenmesi hususu bu yönergede değişiklik yapılması ile mümkündür.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET