gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KALKINMA AJANSI TEKNİK VE PROGRAM BAŞVURULARI ALINIYOR AYRINTILAR

Ankara Kalkınma Ajansı 2013 yılı doğrudan faaliyet VE TEKNİK destek programını açıkladı

02 Kasım 2013 Cumartesi 19:18
KALKINMA AJANSI TEKNİK VE PROGRAM BAŞVURULARI ALINIYOR AYRINTILAR

Ankara Kalkınma Ajansı 2013 yılı doğrudan faaliyet destek programını açıkladı

Programın Amacı:

TR51 Düzey 2 Bölgesi’nde Anayasa’ya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri:

 Sosyal Öncelikler
Nüfus yaşlanmasının etkileri, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara yönelik geliştirilmesi gereken politikalar ve stratejiler,
Sosyal dışlanma riski altındaki grupların tespiti, risk düzeyleri ve sosyal dışlanma ile mücadele konularına yönelik analizler,
Göçün sürdürülebilir yönetimine yönelik olarak:
Alınan yoğun göçün sosyal hizmetler ve altyapı sunumuna etkileri, temel kamu hizmetleri üzerinde oluşturduğu yükün tespit edilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar,
Göçün kırsal daralma, kentsel gelişmeye ve çevreye olan etkilerine yönelik analizler,
Ankara’dan nitelikli beyin göçünün önüne geçilmesine yönelik analiz, stratejik çalışmalar ve eylem planları,
Kırsal yoksulluk ve kent yoksulluğuna yönelik derinlemesine analiz çalışmaları ve yoksullukla etkin mücadele mekanizmalarına yönelik araştırmalar,
Ankara kırsalında çalışan mevsimlik işçilere yönelik çalışmalar,
Ankara’da tamamlanmış ve uygulanmakta kentsel dönüşüm projelerinin sosyal entegrasyon üzerindeki etkilerinin (kentsel yoksulluk, sosyal dışlanma, göç, işsizlik vb konularla ilgili olarak) irdelenmesine yönelik saha araştırmaları ve analiz çalışmaları,
Engellilere yönelik toplumsal algının ve engellilerin ihtiyaçlarının tespitine yönelik araştırma ve analizler,
Eğitim sistemi üzerinde yapılan düzenlemelerin/değişikliklerin, sistemin diğer unsurları üzerindeki etkilerine yönelik derinlemesine analizler,
Kadın girişimciliği ile ilgili iyi örneklerin ön plana çıkarılması bilgi ve işbirliği ağları/modelleri.
 
Ekonomik Öncelikler
Ankara’da sektörel ihtiyaçların (büyüme, pazarlama ve markalaşma, yenilikçilik, üretim/insan kaynağı kapasitesi, rekabet gücünün artırılması, vb alanları kapsamak üzere) tespitine yönelik araştırma ve analiz çalışmaları,
Sektörel bazlı potansiyel yatırım fizibilitesi analizleri ve sektörel eğilim araştırmaları,
Sektörel bazlı üretim ve ihracat kapasitesinin tespit edilmesi, ihracat potansiyelinin artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılmasına yönelik araştırma ve planlama çalışmaları,
Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik ihtiyaç ve stratejilerin tespiti ile yatırım fizibilitesi analizleri,
Ankara’da bilgi ve teknoloji yoğun sektörlerde yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan saha araştırması tabanlı strateji ve yol haritası çalışmaları,
Ankara’daki yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminin geliştirilmesine ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik araştırmalar,
Ankara’da evsel ve endüstriyel atıkların etkin ve entegre bir biçimde yönetimine yönelik niceliksel araştırma ve strateji çalışmaları,
Kümelerde entegrasyon ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik saha araştırma ve strateji oluşturma çalışmaları,
Kadın ve genç istihdamının önündeki yapısal engellerin tespitine yönelik araştırmalar ile kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik planlama çalışmaları,
Kadın girişimcilere yönelik iş geliştirme merkezlerinin kurulmasını sağlayacak işbirliği oluşturma ve planlama çalışmaları
 
Mekânsal Öncelikler
Ankara’da konut piyasasındaki değişimlerin (artışı, yoğunluğu, arz-talep ilişkisi, mekânsal gelişimi)  sosyal ve mekânsal etkilerine yönelik derinlemesine analiz ve strateji çalışmaları,
Ankara'da alışveriş merkezlerinin kentin sosyo-ekonomik yapısına ve kentsel yayılmaya etkilerinin tespitine yönelik araştırmalar,
Büyükşehir Belediye Kanunu sonrasında mahalle statüsüne geçen köylerin ihtiyaç tespiti ve çözüm stratejilerine yönelik çalışmalar,
Kırsal yerleşim alanlarında özgün/yöresel mimari dokunun ortaya çıkartılarak mekansal gelişimini sağlayacak analiz ve planlama çalışmaları,
Sanayideki gelişmelere bağlı olarak kırsal ve tarımsal alanlarda yaşanan ekonomik ve fiziki değişimlerin mekânsal ve ekonomik analizleri.
 
Uygun Başvuru Sahipleri:
Sosyal Öncelikler
Üniversiteler
Kar amacı gütmeyen araştırma enstitüleri, stratejik araştırma ve düşünce kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları
Ekonomik Öncelikler
Üniversiteler
OSB Müdürlükleri ve KSS Başkanlıkları
Meslek kuruluşları
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kar amacı gütmeyen araştırma enstitüleri, stratejik araştırma ve düşünce kuruluşları
Mekânsal Öncelikler
Üniversiteler
Mahalli idareler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları
 
Programın Toplam Bütçesi: 500.000 TL
Azami Proje Süresi: 3 Ay.
Projelere Sağlanacak Asgari ve Azami Destek Miktar ve Oranları:
Asgari Tutar: 25.000 TL
Azami Tutar: 75.000 TL
Proje bütçesinin en az %25’i, en çok %100’ü hibe olarak desteklenebilir.
Son Başvuru Tarihi:        Elektronik başvuru: 13.12.2013, Saat 23.50
                                        Proje dosyası teslimi:20.12.2013, Saat 17.00
Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında eş finansman zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören teklifler öncelikli olarak desteklenecektir.

Ayrıntılı bilgi ve dokümanlar için;
 
http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1867

ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 yılı teknik destek programını açıkladı

Programın Amacı:
2011-2013 Ankara Bölge Planı’nın temel amaçları doğrultusunda yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalara uzman desteği sağlamak.
Programın Öncelikleri:
1.Öncelikle eğitim ve sağlık hizmeti sağlayan kurumların insan kaynağı kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artırılması
2.Özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitelerinin ve toplumsal hayata katılımlarının artırılması
3.Çevresel sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik için bu alandaki mevzuata yönelik yaygınlaştırma ve bilinçlendirmenin artırılması
Desteklenebilir Faaliyetler:
Eğitim verme,
Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
Geçici uzman personel görevlendirme,
Danışmanlık sağlama,
Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler
 
Başvuru Yapabilecekler:
Kamu kurum ve kuruluşları,
Yerel yönetimler,
Üniversiteler,
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler,
Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri,
İş geliştirme merkezleri,
Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri
 
Programın Toplam Bütçesi: 500.000 TL
Azami Proje Süresi:En fazla 1 ay
Projelere Sağlanacak Destek Miktarı        :Azami Tutar: 15.000 TL
Son Başvuru Tarihi: Proje Dosya Teslimi: 20.12.2013 Saati: 17:00
 
Desteklenmeyecek Faaliyetler:
§ Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
§ Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
§ Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen faaliyetler.
§ Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),
§ Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
§ Eğitim veya kurslar için bireysel burslar.
 
Ayrıntılı bilgi ve dokümanlar için;
 
http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1866

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET