gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAYMAKAMLAR TAKDİR VEREMEYECEK

Kaymakamı dışlayaan yasalar çıkarılmaya devam ediyor. Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş kurulu üyesi olan bir Müfettişin makalesine yer veriyoruz.

17 Aralık 2010 Cuma 12:29
Kaymakamlar Takdir Veremeyecek

Kamuoyunun da yakından takip ettiği ve bugünlerde TBMM gündemine alınan ve alt komisyona sevk edilmiş olan , “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda; mülki idareyi yakından ilgilendiren konulardan birisi de 82’nci maddesi ile getirilmiş düzenlemedir.

Anılan düzenleme ile 657 Sayılı DMK’nun “ takdirname “ başlıklı 122’nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmektedir.

“ Başarı, üstün başarı değerlendirilmesi ve ödül:

Madde 122- Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; yüksek miktarda kamu kaynağında tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde, kamusal fayda ve gelirlerin beklenilenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere ….en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200’üne kadar ödül verilebilir…”

Görüldüğü üzere takdirname verilmesi uygulaması yürürlükten kaldırılmaktadır.
Başarı belgesi verebilecek yetkililer arasında kaymakamlar yoktur.

Mevzuata ve disipline aykırı hareketler eden ilçe memurlarının tecziyeleri, soruşturma izni verilmesi konularında yetkili olan ilçe kaymakamın; görevinde üstün başarı gösteren memuruna başarılı olduğunu gösteren bir belgeyi verme konusunda yetkisinin olmamasının “ yönetişim” ilkeleriyle bağdaşmayacağı açıktır.

Diğer yandan bazı illerimizden daha büyük, çok sayıda, ilçe olduğu da bilinmektedir.
Sözü edilen Tasarıda 657 sayılı DMK’nun “ödül “başlıklı 123’nün maddesinin yürürlükten kaldırılmasının unutulmuş olması hususu da göz önüne alınarak; 122’nci maddenin kaymakamları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET