gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KESK'İN UZMANI, HEM KESK'İ HEM DE MEMUR KAMUOYUNU YANILTIYOR

KESK, bir süredir, "memurlar 4/C'ye geçiriliyor" şeklinde yayınlar yapmaktadır. 8 Şubat 2011 tarihinde yayımladığımız haberde, yapılan yayınların doğru olmadığını belirttik. KESK, bu haberimizde yer alan hususlara ilişkin olarak bir açıklama gönderdi. Bu açıklamayı aynı gün yayımladık. Memurlar.net olarak, kamu personeli alanında örgütlü önemli konfederasyonu yıpratmamak adına karşı bir cevap yayınlamayı istemiyorduk. Ancak, bir kısım üyemizin, sessiz kalmamızı yanlış yorumlaması ve hukuki olarak cevap vermekten ziyade memurlar.net'i siyasi olarak paranteze alma ve bu yolla söylediklerimizi etkisizleştirme çabalarından dolayı, ikinci bir açıklama yapma gereği oluşmuştur.

10 Şubat 2011 Perşembe 10:29
KESK'in uzmanı, hem KESK'i hem de memur kamuoyunu yanıltıyor

 Memurlar.net olarak, KESK'in torba yasa tasarısındaki iddilarına ilişkin olarak, 5 başlıkta açıklama yayımladık. Bu açıklamaların dördüncüsünde, memurların muvafakati olmaksızın kurumlar arası nakline imkan sağlayan düzenlemeye ilişkin KESK eleştirilerini doğru bulduğumuzu belirtmiştik. Geri kalan 4 başlıkta ise, yapılan tespitlerin yanlış olduğuna değinmiştik.

 
KESK'in sitemize göndermiş olduğu açıklamaya bütünüyle bir kez daha cevap vermeyeceğiz. Zira bir önceki haberimizde, gerekçelerimizi belirtmiştik.
 
Ancak bir hususu, ve belkide memurları en çok etkileyen bir hususu detaylı olarak açıklamak istiyoruz. Bu husus, "memurların 4/C'ye geçirileceği" yönündeki iddiadır. Bunun doğru olmadığını belirtmemize rağmen, KESK tarafından gönderilen açıklamada, hala ısrarla memurların 4/C'li yapılacağı belirtilmektedir.

TORBA TASARININ, TARTIŞMAYA KONU OLAN MADDESİ
 
657 sayılı Kanunun 91. maddesi şu şekilde değiştirilmektedir.
 
MADDE 106- 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 91- Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.
 
Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutad olarak yapılmayıp belirli bir dönemi kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına ilave edilir. Fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.
 
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde ataması teklif edilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar.”
 
KESK BU MADDEYE İLİŞKİN NE DEDİ?
 
3- "Torba tasarının hiç bir yerinde, memurların 4/C'li yapılacağına dair bir düzenleme yer almamaktadır" iddiasında bulunmaktasınız. Ancak düzenleme dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, "kurumlarda atama imkânı olmayan memurların", "yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam" edeceği belirtilirken, "yeni bir kadroya" atandıklarında akıbetlerinin ne olacağı tam olarak açıklanmamaktadır. 657 sayılı DMK'nın 4-C maddesi yukarıda belirtilen işlemin bizzat yapıldığı bir düzenlemedir. Özelleştirilen kamu işletmelerindeki kamu işçileri, 4-C kadrosuna geçene kadar özlük haklarını ve ücretlerini tam almış daha sonra işçilerin 4-C'ye geçirilmesi ile ücret ve özlük haklarında yarıdan fazla kayıp yaşanmıştı. Düzenleme 4/C uygulamasının yaygınlaşmasına neden olacaktır. Elbette hükümet ne madde gerekçesinde ne de düzenlemede bunu söylememektedir. Tıpkı "18 yaşından küçük sigortalılar için prime esas aylık kazanç alt sınırı, yaşlarına uygun asgari ücret tutarına çekilecek" ifadesinin anlamının arka planında yatan gerçek gibi! "Asgari ücret yaş sınırı 16'dan 18'e çıkarılacak" deseler okuyan herkes bunun anlamının Türkiye'de çalışan yaklaşık 250 bin gencin, geçmiş yıllara göre ortalama 85 TL daha az ücret alması anlamına geleceğini anlayacak ve tepki gösterecekti. Bu nedenle niyetlerini gizleyecek ve amaçlarının gerçekleşmesini sağlayacak ifadeleri kullandılar. Hükümeti icraatlarından ve yasa tekniklerinden biliyor, tanıyoruz ancak sitenizin bunu göremeyecek bir durumda olmadığına inanıyoruz. Buna rağmen yasayı can siperane savunmanızın ardında ne olduğundan emin olmasak da emekçileri savunma gibi bir niyetten kaynaklanmadığından eminiz.
 
KESK'in sitesinde yaptığımız incelemede, torba tasarıya ilişkin değerlendirmelerin tek bir uzman tarafından yapıldığını gördük. Tıklayınız. "Eğitim Sen Eğitim Uzmanı, Çalışma Ekonomisi Doktoru" olduğu belirtilen uzman tarafından yapılan değerlendirmeler, KESK görüşü olarak kamuoyuna yansımaktadır.
 
Ancak, söz konusu uzmanın tespitleri, önemle bir kez daha belirtilmelidirki, doğru değildir. Doğru olmamasının nedeni şunlardır.
 
1- KESK uzmanı, "Ancak düzenleme dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, "kurumlarda atama imkânı olmayan memurların", "yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam" edeceği belirtilirken, "yeni bir kadroya" atandıklarında akıbetlerinin ne olacağı tam olarak açıklanmamaktadır." demektedir.
 
Oysaki; 657 sayılı Kanun, memurlar için "kadro" ibaresini kullanır. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ise "memur kadrolarının" yer aldığı bir kararnamedir. 657 sayılı Kanunun 91. maddesinde yapılan düzenlemede hem kadro ibaresi kullanılmakta hem de memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumların kadrolarına atanacağı belirtilmektedir. Teknik anlamda, "kurumlarında atanma imkanı bulunmayan personel", yeni memur kadrolarına atanacaktır. Memur ifadesi yazmasa dahi memur kadrolarına atanacaktır.
 
2- Özelleştirme uygulamalarında, 4046 sayılı Kanunun 22. maddesine dayanılarak atama yapılır. Bu madde şu şekildedir: "Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir.".. Maddede, istihdam fazlası personelin 190 sayılı KHK kapsamındaki kadrolara atanacağı belirtilmektedir. Bu maddede de, "memur kadrosu" ibaresi kullanılmamasına rağmen kişiler memur kadrolarına atanmaktadır. Çünkü herşeyi tek tek yazmak anlamsızdır. Teknik olarak kast edilen zaten memur kadrolarıdır.
 
3- KESK uzmanı "657 sayılı DMK'nın 4-C maddesi yukarıda belirtilen işlemin bizzat yapıldığı bir düzenlemedir. Özelleştirilen kamu işletmelerindeki kamu işçileri, 4-C kadrosuna geçene kadar özlük haklarını ve ücretlerini tam almış daha sonra işçilerin 4-C'ye geçirilmesi ile ücret ve özlük haklarında yarıdan fazla kayıp yaşanmıştı." demektedir.
 
Oysaki, torba tasarıyla 657 sayılı Kanunun 91. maddesinde yapılan düzenlemenin muadili, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi değil, 4046 sayılı Kanunun 22. maddesidir. 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamı dışında kalan işçiler, 4/C'li olarak çalıştırılmaktadır. 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında olan memurlar ve 399'a tabi sözleşmeli personel ise 190 sayılı KHK kapsamındaki kurumlara memur olarak atanmaktadır. Yine, 4046 sayılı Kanununda fark tazminatı var, yapılan torba kanun düzenlemesinde de fark tazminatı var. İstihdam fazlası personel olarak nakli yapılan herhangi bir kamu personeli, bu benzerliği çok rahat görebilir. Dolaysıyla yapılan düzenlemenin 657'deki muadili olarak belirtilen madde dahi yanlıştır.
 
Özetle, metni hazırlayan ve KESK yönetimini bilgilendiren uzmanın yapmış olduğu değerlendirmeler doğru değildir. Hem KESK yönetimi yanıltılmakta hem de KESK'e inanan ve gönül veren üyeler, anlamsız bir şekilde yanlış bilgilendirilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET