gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE BAKANLIĞINDA DEFTERDAR OLMA ŞARTI DEĞİŞTİ

Maliye Bakanlığı, Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğini değiştirdi. Yapılan değişikliğe göre; defterdar olabilmek için aranan 6 şarttan birisi olan "Defterdar Yardımcısı veya Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak," şartındaki süre 2 yıla indirildi.

23 Şubat 2011 Çarşamba 11:48
Maliye Bakanlığında defterdar olma şartı değişti

23 Şubat 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27855

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5) Defterdar Yardımcısı veya Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –
Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

YÖNETMELİĞİN ESKİ HÜKÜM

Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan unvanlara sınavsız olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Defterdar unvanına atanabilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme ve yönetim bilimi alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim veya Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,
2) (1) numaralı alt bentte sayılan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az oniki yıl, Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olanların ise en az ondört yıl Devlet memuriyeti hizmeti bulunmak,
3) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derecede olmak,
4) Bilgi, tecrübe, kişilik ve temsil kabiliyeti gibi mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

5) (Değişik ibare: RG-3/4/2008-26836) Defterdar Yardımcısı veya Milli Emlak Dairesi Başkanı unvanlarında en az üç yıl çalışmış olmak,

6) Atanacağı birim tarafından teklif edilmiş olmak,
şartları aranır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET