gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MECLİSTE İÇ GÜVENLİK PAKETİNDE GEÇEBİLEN MADDELER

132 maddenin 26 maddesi Meclis Genel Kurulundan geçebildi.

03 Mart 2015 Salı 12:00
MECLİSTE İÇ GÜVENLİK PAKETİNDE GEÇEBİLEN MADDELER

TBMM Genel Kurulu'nda "iç güvenlik paketi" tasarının ilk 26 maddesi kabul edildi.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın kabul edilen maddelerinde neler var? 
Elle dıştan kontrol hariç kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilecek. Kolluk amirinin kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak. Bu kapsamda yapılacak aramalarda, kişiye, arama gerekçesini de içeren belge verilecek.
Polis, başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri, fiilleri ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde, kişinin can güvenliğinin sağlanması bakımından koruma altına alabilecek ya da olay yerinden uzaklaştırabilecek.
Polis sadece, "müşteki, mağdur ve tanıkların istemesi halinde" evde veya iş yerinde ifadelerini alabilecek.
Polis, kendisine veya başkalarına, iş yerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara, kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde silah kullanabilecek.
Yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağıtılmasında, gerektiğinde boyalı su da kullanılabilecek.
Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespit edilip, dinlenip, sinyal bilgileri değerlendirilirken; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, artık 24 saat yerine 48 saat içinde yetkili ve görevli hakimin onayına sunulacak.
Faaliyetler denetlenecek
Tasarı, yetkili ve görevli hakimin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak belirlenerek, istihbarat faaliyetlerindeki gizliliğin korunması ve karar mekanizması ile denetimde etkinliğin sağlanmasını da amaçlıyor.
Tasarı, kanuna aykırı ve keyfi uygulamalara yol açılmaması için denetimi de getiriyor. Faaliyetlerin denetimi; sıralı kurum amirleri, mülki idare amirleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili bakanlığın teftiş elemanlarınca yılda en az bir defa yapılacak. Bu faaliyetler Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca da denetlenebilecek. Denetimlerin sonuçları, rapor halinde TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na sunulacak.
Polis tarafından yapılan önleme dinlemelerine ilişkin Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda yapılan bu değişikliklerle uyumlu olacak şekilde Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor. Bu tasarıda da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emrin yine 48 saat içinde yetkili ve görevli hakimin onayına sunulması; yetkili ve görevli hakimin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olması ve denetim mekanizması getirilmesi yer alıyor.
Molotof ile demir bilye de suç kapsamında sayılacak
Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde, "havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı patlayıcılar, demir bilye ve sapan" bulundurulması ve taşınması yasak olan maddeler kapsamında ele alınacak.
Toplumsal olaylarda bulundurulması ve taşınması yasak olan suç aletlerini taşıyanlara verilecek cezalar artırılacak. Bunları taşıyanlar, 2 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
Yasa dışı örgüt ve topluluklara ait amblem, işaret taşıyarak veya bunları üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyerek katılanlar; kanunların suç saydığı afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç, gereçler taşıyarak, bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazlarıyla yayınlayarak katılanlar, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.
Tasarı, kimliklerini gizlemek için yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesaire unsurlarla örterek toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmayı suç kapsamına alıyor.
Şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylarda, kamu mallarına verilen zararlar ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarına verilen zararların devletçe karşılanması halinde, ilgili idare bunu sorumlulara rücu edecek.
Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlara, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları halinde verilecek cezanın alt sınırı 4 yıldan az olamayacak.
Bonzai, TCK kapsamında
Sentetik uyuşturucu maddelere yönelik cezai yaptırımın daha caydırıcı hale getirilmesi için, "sentetik kannabinoidler (bonzai) ve türevi uyuşturucu maddeler" de TCK kapsamına alınıyor. Bu maddelerin imali ve satışına yönelik ceza yarı oranında artırılıyor.
Uyuşturucu satışı cezasının okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, halinde verilecek ceza yarı oranında daha artırılıyor.
Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesislerle bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel ve işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın mesafe içindeki açık yerlerde uyuşturucu bulunduran, kullanan ve satın alanların cezaları yarı oranında artırılacak. Böylece, 200 metrede uyuşturucu kullanan veya bulunduranlara 7,5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Polise 48 saate kadar gözaltı yetkisi
Toplumda infial yaratan; öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kaçakçılık, fuhuş, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi suçlarda, suçüstü halleriyle sınırlı olmak kaydıyla kişi hakkında, mülki amirler tarafından belirlenecek kolluk amirlerince 24 saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda 48 saate kadar gözaltına alma kararı verilebilecek.
Gözaltına alınan kişi en geç 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün içinde hakim önüne çıkarılacak.
Toplantı ve gösteri yürüyüşüne, yasaklanan silahlar, molotofkokteyli, demir bilye ve sapan taşıyarak katılanlar tutuklanabilecek.
Vali emir verebilecek
Vali, lüzumu halinde, kolluk amir ve memurlarına suç faillerinin bulunması için gereken emirleri verebilecek.
 Vali, kamu düzenini ve güvenliğini, kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla aldığı önlem ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile yardım isteyebileceğine dair hükmü saklı kalmak kaydıyla askeri kuruluşlar dışında, mahalli idareler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden yararlanabilecek, personeline görev verebilecek.  
Kamu kurum ve kuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine getirecek; aksi takdirde vali, emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygulayacak. Bunların yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi nedeniyle oluşan kamu zararı ile gerçek ve tüzel kişilerin devlet tarafından karşılanan zararları, ilgili idarece genel hükümlere göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilecek.
Valilerin bu yetkileri, ilçelerde kaymakamlar tarafından kullanılabilecek.
Kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
Toplumsal olaylarda kamuya ve özel kişilere ait bina, araç ve mallara zarar verenlerin, zararı karşılamasında zaman aşımının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Rücu istemine ilişkin zaman aşımı süresi bir kat artırılıyor.
Araç kiralama şirketleri günlük kayıt tutacak
Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri, aracı kiralayanların kimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutacak, mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorunda olacak.
Araç kiralama esnasında gerçeğe aykırı kimlik kullananlar ile elde edilen bilgi ve kayıtları hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan ve ele geçiren kişi, TCK'nın ilgili hükümlerine göre cezalandırılacak.
Mülki idare amirleri, bu yükümlülüklere aykırı hareket edenlere 5 bin lira, gerçeğe aykırı kayıt tutan veya bilgi verenlere 10 bin lira idari para cezası kesecek. İdari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek. İşlenen bir suçun gizlenmesi amacıyla bilgilerin yok edilmesi halinde işletme ruhsatı iptal edilecek.
Araç kiralama şirketleri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tüm kayıtlarını bilgisayarda tutacak, bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlayacak, bir yıl içinde kiralanacak tüm araçlarda coğrafi tanımlamasını sağlayan sistem veya sistemler kuracak, genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulunduracak. Bu şartı yerine getirmeyenlere, 10 bin lira ceza uygulanacak, fiilin tekrarında işletme ruhsatı iptal edilecek.
Polis alım yaşı 30'a çıkarıldı
Tasarıyla polis alımındaki üst yaş sınırı 28'den 30'a çıkarıldı.
Buna göre, lisans mezunlarından KPSS'de bakanlıkça belirlenecek taban puanı alanlar arasından sınavın yapıldığı yılın, 31 Aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar arasından, sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınacak.
1 Ekim 2008 tarihinden önce Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü olarak emekli olup, meslekten ilişikleri kesilen emniyet teşkilatı personelinden yeniden memuriyete alınanların meslekten ilişiklerinin kesildiği tarih ile göreve başladıkları tarih arasında geçen süre, rütbe kıdeminde değerlendirilecek. Bu kişiler idarece resen emekliye sevk edilemeyecek.
İkinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde olan polis amirleri; emniyet ve asayiş durumu, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler, nüfus büyüklüğü, şehirleşme düzeyi gibi kriterler dikkate alınarak belirlenecek ilçelere, ilçe emniyet müdürü olarak atanabilecek.
Birimlerin kapatılması nedeniyle ihtiyaç kalmayan dekan yardımcısı, polis koleji müdürü ve müdür yardımcısı görev unvanları ile polis okullarının yüksek okula dönüştürülmesi ve koruma müdürlüklerinin daire başkanlığı seviyesinde yeniden yapılandırılmış olması nedeniyle polis okulu müdürü, polis okulu öğretmeni, cumhurbaşkanlığı koruma müdürü, başbakanlık koruma müdürü, TBMM koruma müdürü, polis okulu müdür yardımcısı, cumhurbaşkanlığı koruma müdür yardımcısı, TBMM koruma müdür yardımcısı, başbakanlık koruma müdür yardımcısı görev unvanları kaldırılıyor.
Polis amirleri; rütbe sırası ile komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri, dördüncü sınıf emniyet müdürü, üçüncü  sınıf emniyet müdürü, ikinci sınıf emniyet müdürü, birinci sınıf emniyet müdürü ve sınıf üstü emniyet müdürü şeklinde olacak.
Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise düzenlemede öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere liyakate göre yapılacak.
Bakan onayıyla emekliye sevk edilecek
Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren 5 yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri ile dördüncü, üçüncü ve ikinci sınıf emniyet müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlara haiz olmak kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun teklifi ve bakan onayı ile emekliye sevk edilecek. Birinci sınıf emniyet müdürlerinin bulundukları rütbedeki en fazla bekleme süresi 6 yıl olacak.

Meslekte fiilen iki yılını dolduran ve 45 yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları ile başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığı'nca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler komiser yardımcılığı rütbesine atanacak.

POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU, JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU, NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 4/A maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Ancak bu" ibaresi "Bu" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
"Ancak, el ile dıştan kontrol hariç, kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir. Kolluk amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Bu fıkra kapsamında yapılan araç aramalarına ilişkin olarak kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilir."
MADDE 2- 2559 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "Yakalar ve gerekli kanuni işlemleri yapar." ifadesi "eylemin veya durumun niteliğine göre; koruma altına alır, uzaklaştırır ya da yakalar ve gerekli kanuni işlemleri yapar." şeklinde değiştirilmiştir.
"H) Başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri,"
MADDE 3- 2559 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Polis; müşteki, mağdur veya tanık ifadelerini, talepleri hâlinde ikamet ettikleri yerlerde veya işyerlerinde de alabilir. Bu fıkranın kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca belirlenir."
MADDE 4- 2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine "basınçlı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve/veya boyalı" ibaresi ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"d) Kendisine veya başkalarına, işyerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara ve kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde,"
MADDE 5- 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "yirmidört saat" ibaresi "kırk sekiz saat" şeklinde, üçüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır ceza mahkemesi üyesidir."
"Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi; sıralı kurum amirleri, mülki idare amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları tarafından yılda en az bir defa yapılır. Bu faaliyetler Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da denetlenebilir. Bu kapsamda yapılan denetimlerin sonuçları bir rapor hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna sunulur."
MADDE 6- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "yirmidört saat" ibaresi "kırk sekiz saat" şeklinde, ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır ceza mahkemesi üyesidir."
"Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi; sıralı kurum amirleri, mülki idare amirleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları tarafından yılda en az bir defa yapılır. Bu faaliyetler Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da denetlenebilir. Bu kapsamda yapılan denetimlerin sonuçları bir rapor hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna sunulur."

MADDE 7- 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine"Ateşli silahlar veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dâhil" ibaresi ve"zincir" ibaresinden sonra gelmek üzere ", demir bilye ve sapan" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 2911 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine;

Ateşli silahlar veya havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı olanlar dâhil patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zincir, demir bilye ve sapan gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler taşıyarak veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen ve ya kısmen bez ve sair unsurlarla örterek katılanlar iki yıl altı aydan dört yıla kadar,

Yasa dışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşıyarak veya bu işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyerek katılanlar ile kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş,pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşıyarak veya bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazları ile yayınlayarak katılanlar altı aydan üç yıla kadar,

hapis cezası ile cezalandırılırlar."

MADDE 9- 2911 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir."Rücu

EK MADDE 1- Şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylarda kamu mallarına verilen zararlar ile gerçek ve tüzel kişilerin mallarına verilen zararların Devlet tarafından karşılanması hâlinde, ilgili idare ödeme nedeniyle genel hükümlere göre sorumlulara rücu eder. Bu Kanun kapsamındaki rücu istemine ilişkin zaman aşımı süreleri bir kat artırılarak uygulanır."

MADDE 10- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları hâlinde verilecek cezanın alt sınırı dört yıldan az olamaz."

MADDE 11- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesinin dördüncü fıkrasına "morfin" ibaresinden sonra gelmek üzere ", sentetik kannabinoid ve türevleri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(10) Birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane,kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır."

MADDE 13- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 91 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdakifıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(4) Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında aşağıdaki bentlerde belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar gözaltına alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeninin ortadan kalkması hâlinde veya işlemlerin tamamlanması üzerine derhâl ve her hâlde en geç yukarıda belirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet savcısına yapılan işlemler hakkında bilgi verilerek talimatı doğrultusunda hareket edilir. Kişi serbest bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır. Ancak kişi en geç kırksekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün içinde hâkim önüneçıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tarafından gözaltına alınan kişiler hakkında da gözaltına ilişkin hükümler uygulanır.

Toplumsal olaylar sırasında işlenen cebir ve şiddet içeren suçlar.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yeralan;

 Kasten öldürme (madde 81, 82), taksirle öldürme (madde 85),

Kasten yaralama (madde 86, 87),

Cinsel saldırı (madde 102),

Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

Hırsızlık (madde 141, 142),

Yağma (madde 148, 149),

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (madde 195),

Fuhuş (madde 227),

10.       Kötü muamele(madde 232),

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar.

6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlar.

10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa dayanılarak ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etme.

21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen suçlar."

MADDE 14- 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"g) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.

h) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar."

MADDE 15- 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresiKanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"G) Vali, lüzumu hâlinde, kolluk amir ve memurlarınasuçun aydınlatılması ve suç faillerinin bulunması için gereken aceletedbirlerin alınması hususunda doğrudan emirler verebilir. Kolluk bu emirlerimevzuatta belirlenen usule uygun olarak yerine getirir.

H) Vali, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can vemal emniyetini sağlamak amacıyla aldığı tedbir ve kararların uygulanması içinadli kuruluşlar ile (D) fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla askerî kuruluşlardışında, mahallî idareler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye,ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç vegereçlerinden yararlanabilir, personeline görev verebilir. Kamu kurum vekuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine

getirmek zorundadır. Aksi takdirde vali emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygular. Bu fıkradaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi sebebiyle oluşan kamu zararı ile gerçek vetüzel kişilerin Devlet tarafından karşılanan zararları ilgili idarece genel hükümlere göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilir.

I) (H) fıkrası ile valiye verilmiş olan yetkiler, ilçe de kaymakam tarafından da kullanılabilir."

MADDE 16- 5442 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Ancak, kamu düzenini vegüvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak ya da toplumsalolayları önlemek amacıyla vali tarafından alınan ve usulüne göre tebliğ veyailan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadarhapis cezasıyla cezalandırılır.

MADDE 17- 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve TerörleMücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesininüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Devlet, ödeme nedeniyle genel hükümlere göresorumlulara rücu eder. Bu Kanun kapsamındaki rücu istemine ilişkin zamanaşımısüreleri bir kat artırılarak uygulanır."

MADDE 18- 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik BildirmeKanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan"ayrılanların" ibaresi "ayrılanlar ile araç kiralayanların"şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 1774 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3- Araç kiralama şirketlerinin sorumluişleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanlarınkimlik bilgileri ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günügününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kollukkuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar. Ancak araçkiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması hâlinde sadece kamu kurum veyakuruluşuyla yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilir.

Araç kiralama esnasında gerçeğe aykırı kimlik kullananlarile birinci fıkra kapsamında elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırıolarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.

Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı hareketedenlere iki bin Türk lirası, gerçeğe aykırı kayıt tutan veya bilgi verenlerebeş bin Türk lirası idari para cezası, mülki idare amirlerince verilir. Bu Kanunagöre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenir.İşlenen bir suçun gizlenmesi amacıyla bilgilerin yok edilmesi hâlinde işletmeruhsatı iptal edilir. Bu fıkraya göre idari yaptırımların uygulanması cezasoruşturması ve kovuşturması yapılmasına engel değildir.

Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verilerikullanan kamu personelinin denetimine ilişkin esas ve usuller İçişleriBakanlığı tarafından belirlenir."

MADDE 20- 1774 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren altı ay içinde araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını bilgisayardatutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin ek 1 incimaddeye göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartıyerine getirmeyen işletmelere mülki idare amirlerince on bin Türk lirası idaripara cezası verilir. Bu fiilin tekrarı hâlinde işletme ruhsatları iptaledilir."

MADDE 21- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet TeşkilâtKanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Birinci SınıfEmniyet Müdürü" rütbesi bölümünün 1 inci ve 2 nci meslek derecelerikısımlarının karşısında yer alan görev unvanları ile "İkinci Sınıf EmniyetMüdürü" rütbesi bölümünün 3 üncü meslek derecesi kısmının karşısında yeralan görev unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdakifıkralar eklenmiştir.

"Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, ÖzelGüvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü,Emniyet Müşaviri"

"Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl EmniyetMüdürü, Polis Başmüfettişi, Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, PolisMoral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, Polis AmirleriEğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu GrupAmiri, Emniyet Müşaviri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek EğitimMerkezi Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdürü, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi,Pilot"

"Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, Daire BaşkanYardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri, İlçeEmniyet Müdürü, Polis Akademisi Bölüm Başkanı, Polis Amirleri Eğitimi MerkeziMüdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis MeslekEğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, EnstitüSekreteri, Öğretim Görevlisi, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, HavacılıkMüdürü, Pilot"

"İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olan polisamirleri; emniyet ve asayiş durumu, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler,nüfus büyüklüğü, şehirleşme düzeyi gibi kriterler dikkate alınarak belirlenecekilçelere, ilçe emniyet müdürü olarak atanabilirler.

2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı meslek derecelerindebulunan personel ihtiyaç hâlinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırma,inceleme ve denetleme gibi görevler verilmek üzere atandıkları birim amirininemrine alınabilirler.

İdare, her rütbe ve meslek derecesi karşısında gösterilengörev unvanları arasında personelin görev yerini değiştirmeye yetkilidir."

MADDE 22- 3201 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 55- Polis amirleri, rütbe sırası ile KomiserYardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü,Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf EmniyetMüdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür.

Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerindezorunlu en az bekleme süreleri rütbe sırası ile aşağıda gösterilmiştir.

 

RÜTBELER

MESLEK DERECELERİ

EN AZ BEKLEME SÜRELERİ

Komiser Yardımcısı

9

4

Komiser

8

4

Başkomiser

7

3

Emniyet Amiri

6

3

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü

5

2

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

4

2

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü

3

1

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

2

2

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

1

Yaş Haddi

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü

Derece üstü

Yaş Haddi


Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı,emniyet hizmetleri sınıfına ait toplam kadro sayısına göre, aşağıda hizalarındayer alan oranlara karşılık gelen sayıyı geçemez. Hesaplamalarda küsurat dikkatealınmaz.

 

RÜTBELER

ORANLAR (On binde)

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü

25

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü

34

Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü

78

Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü

88

Emniyet Amiri

93

Başkomiser

291

Komiser

388

Komiser Yardımcısı

484

Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullardagörüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise bu maddede öngörülensınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere liyakate göre yapılır.

Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihiesas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanıyüksek olanlar, performans değerlendirme puanlarının eşitliği hâlinde bulunduğurütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olanlar, başarı ve üstünbaşarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde ise sicil numarası daha küçük olanlardiğerlerine göre kıdemli sayılırlar.

Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl mart ayındaTeşkilata duyurulur.

Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakatkoşullarını belirlemek ve terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük MerkezDeğerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personelişlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel DairesiBaşkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki DaireBaşkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

Emniyet Amirleri ile Dördüncü ve Üçüncü Sınıf EmniyetMüdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek ve terfilerini önermek üzere GenelMüdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet GenelMüdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, PolisAkademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri,Personel Dairesi Başkanı ile Polis Başmüfettişleri arasından seçilecek birPolis Başmüfettişi ve İl Emniyet Müdürleri arasından seçilecek iki İl EmniyetMüdüründen teşekkül eder. Bu Kurulda görev yapacak Polis Başmüfettişi ile İlEmniyet Müdürlerinin seçimine ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kurullar her yıl mayıs ayında toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Ancak Bakanın onayı ile kurullar, yıl içinde birden fazlatoplanabilir ve terfi değerlendirmesine karar verebilirler.

Terfiler, her yıl haziran ayında topluca yapılır. Ancakkurulların yıl içinde birden fazla toplanması hâlinde, terfiler toplantınınyapıldığı ay sonunda yapılır.

Kurullarda personelin rütbe terfiinin görüşülebilmesi için;

Bulunulan rütbelerdeki en az bekleme sürelerinintamamlanması,

Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyiperformans değerlendirme puanının alınması,

Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavdabaşarılı olunması,

Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilikleilgili hizmet içi eğitimde başarılı olunması,

şarttır.

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde en az beklemesüresini tamamlayanlar, terfien Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ikincimeslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler.

İhtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları vekıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılıolanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlikeğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylardaaranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkinusul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedekifiili çalışma süresi esas alınır.

Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığındadeğerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora veavukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, bu Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan yurt dışı misyon koruma, yurtdışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içerisinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfilerinde değerlendirilmez. Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır.

Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelense dahialınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa sürelidurdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza sürelerikadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her yetersiz performans değerlendirmepuanı rütbe terfiini bir yıl geciktirir.

Bir üst rütbeye terfi etmek için belirlenen diğer şartlarıtaşımakla birlikte, belirlenen rütbedeki kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenpersonele bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam vetazminatlar ödenir.

Rütbe terfileri ve sınavlar ile meslek içi yöneticilikeğitim kursları, eğitim tarih ve süreleri ile değerlendirme kurullarınınçalışmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beşyıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri ile Dördüncü, Üçüncüve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığıbağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, YüksekDeğerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler.

Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin bulundukları rütbedeki enfazla bekleme süresi altı yıldır. Bu süre sonunda bir üst rütbeye veya meslekderecesindeki göreve atanamayanlar, emeklilik veya yaşlılık aylığıbağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, kadrosuzluknedeniyle Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliyesevk edilirler. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, PolisAkademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri,Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Moral Eğitim MerkeziMüdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü,Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Polis Başmüfettişi,Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve PolisEğitim Merkezi Müdürü olarak fiilen görev yapanlardan, hizmet gereklerinedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyenler hizmetedevam ettirilirler. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu, ikiyılda bir Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca karara bağlanır.

On dokuzuncu ve yirminci fıkra hükümlerine göre emekliliğesevk edilenlere, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşındanitibaren, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil); emniyetamirlerine %110'u, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine %120'si, Üçüncü SınıfEmniyet Müdürlerine %130'u, İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerine %140'ı, BirinciSınıf Emniyet Müdürlerine %150'si oranında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerininve makamının yaş haddinden az olmamak üzere altmış yaşına kadar olan süredeSosyal Güvenlik Kurumunca ödenir. Verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluktazminatı toplamı, Genel Müdürlükte aynı kadrodaki emsaline kadrosuna bağlıolarak mali haklar kapsamında yapılan toplam ödemeyi geçemez. Bu tazminat,vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikaletmez. Kadrosuzluk tazminatı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca üçer aylıkdevreler hâlinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

MADDE 23- 3201 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine aşağıdakifıkralar eklenmiştir.

"Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındakitıbbi, teknik ve mali hizmetler veren daire başkanlıkları ve şubemüdürlüklerine ilişkin kadrolara, emniyet hizmetleri sınıfı dışından da atamayapılabilir. Bu şekilde atama yapılan kadroların hizmet sınıfı, atananların bukadrolarda bulundukları süre boyunca genel idare hizmetleri sınıfı olarak kabuledilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenime devam edenlerdâhil, bu Kanun ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu gereğince, poliseğitim kurumlarında ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretimkurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarınaPolis Memuru ve Komiser Yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanmalarıiçin öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Polis AkademisiBaşkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır."

MADDE 24- 3201 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 9- Emniyet Teşkilatında bulunanlara doğrudandoğruya disiplin cezası vermeye yetkili olanlar aşağıda gösterilmiştir.

İçişleri Bakanı; merkez ve taşradaki her rütbe ve derecedekiemniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası,

Emniyet Genel Müdürü ve valiler; Emniyet Genel Müdürümerkezdeki, valiler il ve bağlı ilçelerdeki her rütbe ve derecedeki emniyetteşkilatı personeline uyarma, kınama ve 10 günlüğe kadar aylıktan kesme cezası,

Daire Başkanı, Eğitim ve Öğretim Kurumu Müdürleri, İlEmniyet Müdürleri ve kaymakamlar; emirleri altında bulunan her rütbe vederecedeki emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama ve 3 günlüğe kadaraylıktan kesme cezası,

Kriminal Laboratuvar Müdürü, Şube Müdürü, İlçe EmniyetMüdürü, İlçe Emniyet Amiri ve Polis Merkezi Amiri; emirleri altında bulunan herrütbe ve derecedeki Emniyet teşkilatı personeline uyarma, kınama ve 1 günlükaylıktan kesme cezası,

vermeye yetkilidirler.

Disiplin amirleri, emniyet hizmetleri sınıfı dışındakiDevlet memurlarına da aynı disiplin cezalarını verebilirler.

Disiplin amirleri, disiplin amiri oldukları her rütbe vederecedeki tüm personel hakkında disiplin soruşturması açabilirler."

MADDE 25- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin ikincifıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasına "öğretimmasraflarını" ibaresinden sonra gelmek üzere "kanuni faizi ilebirlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı" ibaresieklenmiştir.


"Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla yirmi sekiz yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar."

MADDE 26- 3201 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "değerlendirilmez" ibaresi"değerlendirilir" şeklinde değiştirilmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET