gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MESLEKİ EĞİTİMDE DEĞİŞENLER

26. Meslek Eğitim Kurulu aldığı kararlar ile mesleki eğitimde değiştirilecek konuları vurguladı.

16 Ağustos 2013 Cuma 01:16
MESLEKİ EĞİTİMDE DEĞİŞENLER

26. MESLEKİ EĞİTİM KURULU

KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi     :  27 Haziran 2013

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 4’üncü maddesi gereğince oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK’in başkanlığında toplanmıştır.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

1. Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu’nun 05∕06∕2009 tarih, 2009/21 No’lu Kararı ile kabul edilen ve 2013 yılı sonunda süresi bitecek olan Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eki Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Eylem Planı’nın yerine hazırlanan, 2014-2018 Dönemi Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eki Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Eylem Planı’nın ilgili kurum ve kuruluşlardan 15 Temmuz 2013 tarihine kadar gelecek görüşler doğrultusunda, revize edilerek Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmasına,

2. İş yeri açma veya ustalık belgelerindeki vali tarafından imzalanacak kısmın, valinin uygun göreceği bir yetkilinin vali adına imzalayabilmesine,

3. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda güncellemeler yapılmasına ve yapılan güncellemelerin ivedi olarak sonuçlandırılmasına,

4. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan hayat boyu öğrenme portalına ve e-yaygın otomasyon sistemine, kurum ve kuruluşların yapmakta olduklarıhizmetiçi eğitimin dışındaki eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgilerin girilmesi için gerekli koordinenin sağlanmasına,

5. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün kurum ve kuruluşlarca yapılmakta olan stratejik eylem planlarının ilgili faaliyetlerinde, ilişkili kurum olarak yer almasına ve Sağlık Bakanlığınca çıkarılan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin yürütülmesinde yer almasına,

6. Kapsam içi ve kapsam dışında eğitim belgesi alanların bilgilerinin bir veri tabanında toplanması ve bu veri tabanının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) ile entegre hale getirilmesine,

7. Turizm sektöründe istihdamın sürekliliği için İŞKUR müdürlüğü ile çalışma yapılmasının sağlanmasına,

8. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 30’uncu maddesi ile 5174 sayılı Kanunun 102’nci maddesi ve 5362 sayılı Kanunun 68’inci maddesi dikkate alınarak, 3308 sayılı Kanun kapsamına giren mesleklerin gözden geçirilerek, bunlardan belgesiz yapılabileceklerin veya daha az bir eğitim süresi ile başarılabilecek olanların kapsamdan çıkarılması ve kapsamadahil mesleklerin sayısının azaltılması konusunda Millî Eğitim Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TESK ve TOBB temsilcilerinden bir komisyon oluşturulmasına,

9. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamındaki mesleklerin öğretim programlarının gözden geçirilmesine,

10. Et ve et ürünleri işlemeciliği meslek dalı öğretim programının güncellenmesine,

11. Meslek yüksekokullarında üç dönem (trimester) uygulamasının yaygınlaştırılmasına,

12. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre verilen kalfalık ve ustalık belgeleri ile uygun seviyedeki MYK meslekî yeterlilik belgelerinin aynı hak ve yetkileri sağlayacak düzenlemelerin yapılmasına,

13. Örgün ve yaygın meslekî eğitimde uygulanan öğretim programlarının MYK onaylı Ulusal Mesleki Standardı ve Ulusal Meslekî Yeterliliklere göre güncellenmesi için gerekli değişikliklerin yapılmasına,

14. Bakanlığımız adına koordinasyonunu yaptığımız ve ilgili paydaşlarla birlikte hazırlanarak 15/06/2013 tarihinde tarafların görüşüne gönderilen Türkiye Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013-2017) Taslağının gelen görüşler yansıtıldıktan sonra Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmasına,

15. Meslekî Teknik Eğitim Okullarının yönetim modelinin geliştirilmesi, okul türlerinin azaltılması ve program çeşitliliğinin arttırılması yönünde çalışmaların yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET