gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞE SINAVSIZ GEÇİŞE TEPKİ

Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'na sınavsız atamalar için Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) tarafından açılan dava ve alınan kararlara rağmen uygulama devam ediliyor.

14 Eylül 2011 Çarşamba 19:28
Orman Genel Müdürlüğü Teftişe Sınavsız Geçişe Tepki

25/05/2010 Tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesiyle 24.12.1993 tarihli ve 21798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü TeftişKurulu Yönetmeliğine eklenen Ek Madde 1’ de; “Orman Genel Müdürlüğünde Orman Bölge Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst görevlerde en az 18 ay süreyle görev yapmış olanlar aylıktan kesme dahil daha ağır disiplin cezası almamaları şartıyla Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan Oluru ile Müfettişliğe atanabilirler” hükmü getirilmiştir. Bu değişiklikle Teftiş Kurulunun kariyer yapısının bozularak Orman Genel Müdürlüğünde üst düzey bürokrat olarak görev yapanlara belirli şartlarla Müfettişliğe doğrudan atama imkânı tanınmıştır.

Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) tarafından bu hükmün yürütmesinin durdurulması ve nihayetinde iptali için Danıştay’ da dava açılmıştır. 2010/4134 Esas Numaraya kayıtlı olarak takip edilen davada Danıştay 08.12.2010 tarihinde “yürütmenin durdurulmasına” karar vermiştir. Mezkur yürütmeyi durdurma kararında;”…Kamu idarelerinde denetim hizmeti özellikleri nedeniyle diğer idari hizmetlerden ayrı olarak ele alınmış ve bu hizmetler ayrı bir kariyer olarak düzenlenmiştir. Denetim hizmetlerinin bu niteliği göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşları teftiş kurulu düzenlemeleri kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak Müfettiş Yardımcılarının gerekli nitelikleri taşıyan adaylar arasından yarışma sınavıyla ve başarı derecelerine göre atanmaları, hizmet içinde yetiştirilmeleri yeterlik sınavından sonra yine başarı derecelerine göre müfettişliğe atanmaları şeklinde düzenlenmiş, böylelikle denetim hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer düzenine kavuşturulmuştur…

Dava konusu düzenlemeyle davalı Orman Genel Müdürlüğünün Orman Mühendisi kökenli müfettiş ihtiyacı nedeniyle kurum teşkilatının en alt kademelerinden itibaren mesleğin değişik alanlarında görev yapmış üst düzey bürokratların müfettiş olarak atanabilmesine olanak sağlanmasının amaçlandığı ileri sürülmekte ise de dava konusu düzenlemeyle belirli şartları taşıyan adayların giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığı statüsünü elde edecekleri 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde Müfettiş unvanını kazanacaklarına ilişkin yönetmelikteki düzenlemeler dışında ikinci bir atama usulüne yer verilerek çeşitli tarihlerde üst düzey bürokratlara doğrudan atanma olanağı sağlayan geçici düzenlemelerin yerine bu kez yönetmeliğe madde eklenmek suretiyle bazı görevlerde bulunanlara doğrudan atanma usulü olağan hale getirilmiş olup, bu haliyle denetim hizmetlerinin niteliği ve özel önemi ile bağdaşmayan dava konusu düzenlemede kariyer ve liyakat ilkelerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” denilmiştir.

Danıştay’ ın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine benzeri bir hükmün geçici madde olarak eklendiği görülmüştür. Şöyle ki; 12/05/2011 Tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesiyle 24.12.1993 tarihli ve 21798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine “ Geçici Madde 5” eklenmiştir. Bu maddede; “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Orman Genel Müdürlüğünde Orman Bölge Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst görevlerde en az 18 ay süreyle görev yapmış olanlardan aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birisi ile cezalandırılmamış olanlar, Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan Oluru ile Müfettişliğe atanabilirler” denilmektedir.

Danıştay kararında da belirtildiği üzere, Türk İdare Sistemi içerisinde Müfettişlik mesleğinin nitelik standardının sağlanması ve sağlıklı bir teftiş sistemi kurulması için denetim hizmetleri diğer yönetsel hizmetlerden ayrı olarak düzenlenmiş ve kariyer bir meslek olduğu kabul edilmiştir. Başbakanlığın 1993/12 sayılı Genelgesinde Müfettişlik mesleğinin kariyer niteliği ve Müfettişlik güvencesi vurgulanarak, özel kanunlarla getirilen istisnalar dışında, Teftiş Kurullarının kariyer yapısının özenle korunması gerektiği belirtilmiştir. Anayasa’nın 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir.” hükmü; 138. maddesinde “Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır” hükmü yer almaktadır. Bu hükümlere göre kamu idaresinin mahkeme kararlarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Haber DENETTE sitesinden hazırlanmıştır.

Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET